Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-298bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1601

Type: Verkoop door de familie Rabault van een huis te Ieper aan kanunnik Maerten Daens

Beschrijving: De schepenen van Ieper verklaren dat de heer Maerten Daens, priester en kanunnik van het Sint-Maartenskapittel, een huis en erf kocht van leden van de familie Rabault.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy schepenen der stede van ypre doen te weten dat heer Maerten Daens presbytre Canonynck vande cathedrale kercke van Sinte maertens heeft ghecocht erfuelick om hem zyn hoyrs ende naercommers Jeghens Clement Rabault ende Anna Jonckheers zyn huusvrauwe J[...?]es rabault ende Jossyne vander voorde zyn huusvrauwe Joos rabault ende betgen boonaerts zyn huusvrauwe Jacques desprez [...?] Anna rabaults zyn huusvrauwe Marye rabaults ouer hemlieden tzamen den huus ende erfue erduast worteluast ende nagheluast staende ende ligghende ande noordzyde vande eluerdynckstrate tusschen den huuse van Willem[?] de boom schoutheeten deser stede rest streckende achterwaerts totter froetresse[?] bestreken Jndien men ontf[...?]er ende den anstelende hal[...?]dach eenich [...?]ghelt meeste ghegheuen [...?]e sey belouen de vercoopers tzelue te betaelen ende den coopere danof te ontlasten Omme te ged[...?]en xxx stuuers voor hoofcleers zes penninghen grooten te [...?]coope twee ponden groten al ten laste vande coopere ende van principale coope acht hondert guldenen suuer ghelt om zuuer ghelt te betaelen vier hondert guldenen ten halmdaghe hondert guldenen binnen eenen Jaere ende de rest by hondert guldenen siaers totter vulle betalynghe Ende Jndien de naerhede ghecallengiert waere zoo moet den coopere hebben drie ponden groten belouende de vercoopers elck voor anderen ende een voor al den coopere desen coop te garanderen Jeghens elcken Beede partyen voor ons veruanghende by eede desen coop ghoet ende loyael wesende ende met verhent[?] omme yemant tzyne tontsteken Jn welcker ghedynckenesse ende versekertheyt wy desen chartre hebben ghedaen seghelen metten erfachtighen seghele der voornomde stede van ypre Jn Oorcondschip van dese Schepenen Jn Camere dit was ghedaen desen xxvj.en nouembre zesthien hondert Een

test

Halmbrief vanden huuse van mer marten daens [...?]ouerleden[?] canoninck tipre

1601

test

26 november 1601 Schepen van Yper. Doen te weten dat Maerten Daens, Kanonyck van S[in]t marten van Yper, heeft aan Clem[ent] Rabaults eene erve gecocht. ligging - conditi├źn.