Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1913

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; wellicht werd het opgestelt in het jaar 1626. Bijkomende dateringen: "den 3 januijer 1621" (03/01/1621); "S[in]te Maertemesse 1623" (11/11/1623); "vanden Jaere 1624 1625 ende ... 1626"; "3 Januijer 1621" (03/01/1621); "de Jaren 1621 ende 1622"; "vanden Jaere 1611 tot ende metten Jaere twijntijecht Jnclus" (1620); "den 27 ougst" (wellicht 27/08/1626).

Type: Rekening van Maerten De Rijcke betreffende boterrenten van de abdij van Zonnebeke te Klemskerke en omstreken, 1625-1626

Beschrijving: Maerten De Rijcke biedt aan de abt van Zonnebeke de rekening aan van de renten die de abdij van Zonnebeke bezit te Klemskerke en omstreken, voor de jaren 1625 en 1626.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[moeilijk leesbaar handschrift]

Rekenijnghe tuusschen Mijn E[erweerde] heere Mijn heere De prelaet van sonnebeke ende Maerten De Rijcke Raeckende der admoderacije vander booter Renten ende Lande Jn clemskercke ende aldaer Ontrent

[Mijn heere Den prelaet van Sonnebeke Moet hebben van Maerten de Rijcke Ouere de admodijacije vande Rent[?] Dije verschenen sijn tzijndert de lasten Rekenijnghe ghedaen[?] met Mijn E[erweerde] heere den 3 Januijer 1621]

[Mijn E[erweerde] heere moet hebben de Jaren 1621 ende 1622 tsamen        11: 16: 0]

[Nv het Jaer dat verschijnen sal S[in]te Maertemesse 1623 5: 18: 0]

[commende dese drije Jaeren s 17 lb 14: 0]

[Maerten De Rijcke is schul[dig?] pacht[?] Aen Mijn heere Den Abt van Sonnebeke De ... vanden Jaere 1624 1625 ende ... 1626 tot 6 lb ... 18 lb ...]

Maerten De Rijcke vijent goet Ouere tsloot vande Rekenijnghe gedaen 3 Januijer 1621 ... blijck bijder selue Rekenijnghe - 1 lb 1 s 6 ... betaelt An Octauijaen marissaen[?] als Ontfangher vande Waeterijnghen van blanckeberghe vanden ghescheet vanden Jaere 1611 tot ende metten Jaere twijntijecht Jnclus ... quijtancij... ghexhijbeert – 7[?] lb 2 s ... betaelt An heer Dannel pastoor van S[in]t margrijete ende Relijgieu van Sonnebeke ...ordijnancije van Mijn heere den prelaet ende quijtancije an heer[?] Danneel hijer gheexhijbeert de somme van - 12: 0: 0


--------------------------------------------- 17 lb 3 s 8 ... betaelt an Mijn E[erweerde] heere Mijn heere de prelaet onder[?] ...stent... van dese - 1 ... 4 Rekenijnghe de somme van - 17 lb 14 s 0 ...

Jta est Carolus Abt ende heere van sonnebeke

betaelt An dheere Lernoudt als ontfanghere van het hende/houde b...t ... quijtancije[?] - 2: 0: 0 22 quijtancijen Jck hebbe betaelt tot brussele An mijn heere den prelaet den 27 ougst ten huuse van Mijn heere O/Erkin - 4 lb 0 s gr. Moet Noch betaelen An Mijne ... herman viaene Mijn heere de prelaet Ouere een eijnde... ... - 8: 13: 2 betaelt ... een brijef ghesonden Naer sonnebeke ende ... ande prelaet ... Mijn deel een D...t doen vertouuen ... - 0: 7: 2 probat -... 14

test

Reeckenijnghe van maerten de Rijcke van sijne amodiatie van eenige booterrenten anno 1625 ende 1626