Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1948

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-12-1795

Opmerkingen analytische datum: De rekening bevat zeer veel bijkomende dateringen; deze werden niet allemaal overgenomen. // Bijkomende dateringen: "van den Jaere 1795"; "in daeten Elfsten Maerte 1794" (11/03/1794).

Type: Vijfde rekening van de abdij van Zonnebeke van het jaar 1795

Beschrijving: Vijfde rekening van de abdij van Zonnebeke van het jaar 1795.

Tekst

[VOORLOPIG]

WEGENS TECHNISCHE BEPERKINGEN VINDT U HIER ENKEL HET EERSTE DEEL VAN DE TRANSCRIPTIE; VOOR HET TWEEDE DEEL, ZIE

test
(vervolg)

test

1795

test

Vijfde Rekeninge van den Jaere 1795

Rubrique van den Ontfang

Hier brengt den Rendant Prosper Frijsou Dispensier der Abdije van Zonnebeke voor ontfang alle de penningen ende Assignaten die hij ontfangen heeft soo van pachten als vercoopingen sedert den Januarij 1700 vijf en tnegentigh tot ende met den dertighsten Decembre binnen de loop van dit Jaer 1795 als oock het gonne hij bij slot van sijne laeste rekeninge in daeten Elfsten Maerte 1794 meer heeft ontfangen als gëemploijeert bedraegende de somme van – flo[rijnen] 576: 0: 4

Dese rekeninge wordt gedaen in guldens, Stuijvers, Deniers

Het slot in Assignaten bedraegt - Livr[es] 1258: 5

test

Rapport - 1258: 5: " - 576: 0: 4

Den 4 Januarij Ontfaen van de marckt van Jpere voor ses sacken Kooren en twaelf boter het kooren aen 28 livres den sack ende boter aen 15 sols het Stuck in assignat- en - Livr[es] - 179: " Den 7 Januarij Ontfaen van mijnheer den Greffier van Zonnebeke op rekeninge van de venditie taillie gehouden den 15 Januarij 1794 in assignaten - 418: 5 Den 8 Januarij Ontfaen van jgnaes van Heule van drije sacken boonen aen 13 1/2 lb den sack - 20: 5: 0 Dito noch ontfaen voor eenen sack boonen - 6: 15: 0 Dito ontfaen van Carel Boussemaere op rekeninge van een jaer pacht verschenen 1793 - 755: 19: 6 Dito ontfaen van mijnheer Lignel dispensier van d'abdije van S[in]t jans de Somme van elfhondert achten vijftigh livres in assignaten ses livres voor eenen Croone die hij ontfangen heeft van Pieter Cailliau thiende pachter van den pousel houck op Noordschote vanden Ontbloot 1794 - 1158: " Den 11 dito ontfaen van Jacob[us] Delanghe over drije vette Koeijen bedraegende Samen £ 64: 0: 0 jtem over negen- thien vette schaepen aen een Louis jder bedraegende 76 fransche Croonen jtem over een stiere kalf thien guldens jtem over 12 sacken boonen aen 13 lb den sack jtem over twee hondert poorters 38 guldens doende saemen in guldens - 758: 5: 4


----------------------------------------------------- 3013: 10 - 2117: 5: 2

Rapport – 3013 Rapport - 3013: 10 - 2117: 5: 2

Den 12 Januarij ontfaen van valentin Castelin tot voldoeninge der twee deelen van d'oosthouck thiende in assignaten - 86: " Dito ontfaen van Pieter Breijne een jaer pacht gevallen baefmisse 1794 - 7: 10: 0 Den 14 dito Ontfaen van de regierders het verschoten geldt voor de seven Koeijen ge- levert aen de republique in assignaten - 48: " Den 18 dito ontfaen van Phil[ip?] Acke het restant van sijne boomtoppen en van twee hondert schoven Evernage aen twee Croon- stucken ’t hondert - 26: 10: 0 Dito Ontfaen van Jan Poortere een jaer pacht verschenen baefmisse 1793 - 36: 0: 0 Den 20 dito ontfaen van S[ieu]r Mortier voor 175 poorters aen 35 lb ’t hondert - 26: 5: 0 Dito Ontfaen van Juff[rouw] Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehouden den 15 Januarij 1794 in Assignaten - 347: 15 Dito Ontfaen van verscheijde persoonen die hunne beesten geweijd hebben in onse meerschen - 27: 4: 6 Den 22 dito ontfaen van joos Duthoo een jaer pacht verschenen op Becelaere baefmisse 1793 - 63: 16: 0 Dito ontfaen van Jac[obus] Ramoen postmeester voor 400 poorters aen 26 lb 't hondert bij accoorde over de vette, jtem voor 4 sacken terwe[?] aen 22 lb den sack gelevert in de maend octobre en novembre 1794 saemen - 96: 0: 0 Dito ontfaen van mijnheer Bossuijt 200 fransche Croonen doende in guldens - 653: 6: 8 Den 26 dito ontfaen van het magazijn van jpre voor twee sacken terwe - 56: " Dito ontfaen voor twee Convoijen - 155: 10 Dito ontfaen voor Juff[rouw] Bouten voor eenen sack terwe gelevert in Decembre - 12: 0: 0


-------------------------------------------------------- 3658: 15 - 2065: 17: 4

test

Rapport - 3658: 15 - 3065: 17: 4

Den 28 Januarij Ontfaen van Juffr[ouw] Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehou- den den 15 Januarij 1794 - 63: 6: 3 Dito ontfaen van fr[anciscus] Sohier een jaer huijs en hof pacht verschenen den 30 April 1794 - 25: 10: 0 Dito Ontfaen van fr[anciscus] Sohier voor 300 hameloos- en aen 24 lb ’t hondert - 36: 0: 0 Dito ontfaen van fr[anciscus] Sohier voor 6 boomtoppen - 98: 10: 0 Dito ontfaen van fr[anciscus] Sohier voor 700 wissen aen 5 Stuijvers ’t hondert - 1: 15: 0 Dito ontfaen voor hondert poorters - 19: 12: 0 Den 1 februarij ontfaen van Lonis Leije over landpacht gevallen baefmisse 1793 - 18: 0: 0 Dito ontfaen voor 100 poorters - 19: 0: 0 Dito ontfaen voor 8 sacken boonen aen 14 lb den sack - 56: 0: 0 Den 8 dito ontfaen van Jgnaes Hoflack een jaer pacht verschenen baefmisse 1793 met moderatie van £ 8: 13: 4 grooten - 98: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] van Lauwe een jaer Cheins pacht verschenen baefmisse 1794 - 3: 3: 0 Dito ontfaen van Phil[ip] Acke over eene partie splete busschen en spaenders - 93: 0: 0 Dito ontfaen van s[ieu]r de Klerck op rekeninge van de thienden van Oostnieuwkercke in Assignaten - 298: " Den dito ontfaen voor 125 refugie hameloosen - 15: 0: 0 Dito ontfaen van mijnheer Bossuijt 310 fransche Croonen doende in guldens - 1012: 13: 4 Dito ontfaen voor 6 1/2 Convoije van de republique in Assignaten - 50: 15


------------------------------------------------------------------ 4007: 10 - 4625: 6: 11

Rapport - 4007: 10 - 4625: 6: 11

Den 15 februarij Ontfaen van mijnheer Carpentier voor 200 poorters aen 35 lb het hondert jtem voor 250 hameloosen aen 18 lb 't hondert saemen - 57: 10: 0 Den 16 dito ontfaen van Jac[obus] van Lauwe voor een popelierne boomken door den Abt aen hem verkocht - 7: 10: 0 Den 21 dito ontfaen van Carel Santij voor 400 bondels boone strooij - 8: 0: 0 Dito ontfaen van N. Mortier voor 175 poorters aen 35 lb 't hondert - 30: 12: 6 Den 22 dito ontfaen van mijnheer Ceuninck wederkomende van de Citadelle van Rijssel in assignaten - 4690: 15 Dito ontfaen van Joos Zittere een jaer huijs en hofpacht verschenen baefmisse 1794 - 7: 10: 0 Den 25 dito Ontfaen van Jac[obus] van Elslandre over de thiende geseijt den Cappelhouck tot rousselaere van den ontbloot 1794 met moderatie van £ 18: 0: 0 - 120: 0: 0 Dito Ontfaen van Joan. Penseel over sijnen thienden houck in rousselaere van den ont- bloot 1794 met moderatie van £ 19: 0: 0 de Somme van - 102: 0: 0 Dito ontfaen van het Magazijn van Jpre voor 4 sacken terwe 2 sacken rogghe en 12 Stucken boter - 200 Den 3 Maerte ontfaen van Jac[obus] van hoote[?] over het mancke thiendeken van den ontbloot 1794 - 13: 4: 0 Dito Ontfaen voor 100 poorters - 21: 0: 0 Dito ontfaen van witte pattijn voor twee sacken boonen aen 14 lb den sack - 14: 0: 0 Den 8 dito ontfaen van Juffrouw theresia ende Brigitte Bouten over de helft van de refectie gedaen over 't pachthoveken van Bapt[ist] Mijle - 3: 10: 0


-------------------------------------------------- 8898: 5 - 5010: 3: 5

test

Rapport - 8898: 5 - 5010: 3: 8

Dito 8 Maerte ontfaen van tiste Mijle voor 200 bondels Strooij - 3: 10: 0 Dito ontfaen van de weduwe Acke voor een partijtjen hout - 14: 3: 6 Den 9 dito Ontfaen van franc[ciscus] de Klerck op rekeninge van thiende en landpacht op Oostnieuwkercke van den ontbloot 1794 - 291: 1: 6 dito ontfaen van Jac[obus] Cattheeuw voor 250 bondels boone Strooij à 4 lb thondert - 5: 0: 0 Den 13 dito ontfaen van Jac[obus] d'hont over de helft van drije houcken thiende op rousselaere van den ontbloot 1794 in Assignaten - 692: 1: 7 19/49 Den 14 dito ontfaen van de marckt van Jpre van drije sacken terwe aen 25 lb den sack naer aftreck voor teire en meten fl. 0: 11: 6 - 36: 18: 6 Dito ontfaen van Antoine Gardin voor 300 bondels boone Strooij aen 5 1/2 lb 't hondert - 8: 5: 0 Dito 15 ontfaen van Pieter de Meij een jaer pacht verschenen baefmisse 1793 - 30: 0: 0 Dito ontfaen van Pieter Dupetijt het tracte- ment van de paters capucinen tot Jpre - 12: 0: 0 Den 17 dito ontfaen van de weduwe Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehouden den 15 Januarij 1794 - 39: 6: 0 Dito ontfaen voor 450 bondels haver strooij - 7: 17: 6 Den 19 dito Ontfaen van S[ieu]r Warkijn voor 75 refusie hameloosen aen 24 lb 't hondert - 9: 0: 0 Den 22 dito Ontfaen van de republique over livrance van Kooren en fourage in assign- aten - 507: " Den 25 dito Ontfaen van Jac. de witte voor eene partije wortels in den meulen bosch - 22: 17: 3 Dito Ontfaen voor 150 refugie hameloos- en - 19: 0: 0 Dito Ontfaen van Eloij Durnez in prijsie van het Couterken met Singelhaege en Bosselken van Zuijden de Garzingen bedraeg- ende lb 69. 8 parisis aftreck de helft van den loon - 34: 14: 0


--------------------------------------------------------------- 10097: 6: 7 19/49 - 5543: 16: 8

Rapport - 10097: 6: 7 19/49 - 5543: 16: 8

Den 1 April ontfaen van jgnaes vermeulen over sijne thiende geseijt den Casteel houck van den ontbloot 1794 in Assignaten - 230: 8: " Den 6 dito Ontfaen voor eenen halve sack rogghe - 4: 0: 0 Dito ontfaen voor 100 bondels Strooij - 1: 11: 6 Den 7 dito ontfaen van Jan Bouten voor 1 1/2 Sack boonen aen 16 lb den Sack - 12: 0: 0 Dito Ontfaen van mijnheer Bossuijt voor 50 flesschen wijn aen 11 Stuijvers de flessche - 27: 10: 0 Den 8 dito ontfaen van Jan de poortere voor 600 bauwelingen aen 31 1/2 Stuijvers 't hondert - 9: 9: 0 Dito ontfaen van Jac[obus] Vermeersch voor 1500 bauwelingen aen 30 stuijvers 't hondert - 22: 10: 0 Den 10 dito ontfaen voor 75 refugie hame- loosen aen 4 fransche Croonen 't hondert - 0: 16: 0 Dito Ontfaen van Jgnaes parret voor eenen sack boonen - 7: 10: 0 Den 13 dito Ontfaen van mijnheer Speelman - 275: 0: 0 Den 29 dito Ontfaen van de weduwe Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehouden den 15 Januarij 1794 - 138: 4: 0 Den 21 dito ontfaen van Carel Santij over Eenige wortels uijtgedaen in den doornbosch - 9: 16: 0 Den 25 dito Ontfaen van J. Plamon voor sijn thiende swijntjen - 3: 3: 0 Dito ontfaen van de marckt van Jpre voor 2 1/2 sacken terwe in gelde - 20: 12: 0 in asssignaten - 101: 10: " Den 26 dito ontfaen van Jan Durnez voor 100 bondels Strooij - 2: 2: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Grauw op rekeninghe van haere thiende genaempt Schellekens Elshouck van den ontbloot 1794 in assignaten - 59: 10: "


----------------------------------------- 10488: 14: 7 19/49 - 6087: 0: 2

test

Rapport - 10488: 14: 7 19/49 - 6087: 0: 2

Den 26 April ontfaen van Hubr[echt] Forret sijne thiende genaemt den broodseijnden houck van den ontbloot 1794 in assignaten - 65: 10: " in gelde - 16: 15: 0 Den 28 dito ontfaen van Pieter van hee voor 200 Strooij aen 30 Stuijvers 't hondert - 3: 0: 0 Den 30 dito ontfaen van de weduwe flo. voor 300 Strooij aen 31 1/2 Stuijvers 't hondert - 4: 14: 6 Den 3 Meij ontfaen van P. Quinten voor een partijtjen Elserije achter jan de Smet groot ontrent twee linen - 71: 17: 4 Dito Ontfaen van thien Sacken Asschen aen 13 permissie schellingen den sack - 45: 10: 0 Den 4 dito ontfaen van P.J. Vintevogel een jaer pacht verschenen baefmisse 1792 - 42: 0: 0 Dito Ontfaen voor 400 Strooij aen 25 Stuijvers 't hondert - 5: 0: 0 Dito ontfaen van J. Vilein voor 't Craijnest van eenen boom - 3: 10: 0 Den 7 dito Ontfaen van Jan Nuitten een jaer pacht gevallen baefmisse 1791 - 270: 0: 0 Dito ontfaen van Jan Nuitten voor vier boomtoppen en een omgereden plantsoen - 60: 0: 0 Den 8 dito Ontfaen van s[ieu]r De Bie van Rousselaere de Somme van £ 16: 0: 0 van eenen houck thiende geseijt de Kleijne Bruijdt met moderatie van £ 18: 18: 0 van den ontbloot 1793 jtem noch ontfaen van den Selven op rekeninge van de thienden van Rousselaere van den ontbloot 1794 £ 24: 0: 0 Saemen in Guldens - 240: 0: 0 Dito ontfaen van Joanna Lamon voor eenen halve Sack terwe - 7: 0: 0


-------------------------------------------------------- 10554: 4: 7 19/49 - 6856: 7: 0

Rapport - 10554: 4: 7 19/49 - 6856: 7: 0

Den 8 Meij Ontfaen van de fransche republi- que voor drije sacken terwe in Assignaten - 630: ": " Den 10 dito Ontfaen van J.B. deprez een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 voor een bunder 46 roeden lands op Neerwaesten - 42: 0: 0 Dito ontfaen voor 400 bondels Strooij aen 31 1/2 Stuijvers 't hondert - 6: 6: 0 Dito Ontfaen van Phil[ip] Acke de Somme van 26 fransche Croonen op rekeninge van eene partije hout het totael bedraegende 53 fransche Croonen doende in guldens - 84: 18: 8 Den 14 dito ontfaen van Eloij Durnez voor 10 ferquaert boonen aen 8 guldens den Sack - 10: 0: 0 Den 16 dito ontfaen van Jan Vermeulen van acker en thiende pacht op rekeninge van 't jaer 1792 - 490: 0: 0 Dito ontfaen van den keiren melck van het neerhof - 10: 0: 0 Den 17 dito Ontfaen van P. Demeij voor een hondert bondels Strooij - 1: 11: 6 Dito Ontfaen van P. Blieck voor een hondert bondels Strooij - 1: 11: 6 Dito ontfaen van Lonis Leije voor 200 bondel Strooij - 3: 3: 0 Dito ontfaen van de weduwe Vacht voor 200 bon- dels boone Strooij - 5: 10: 0 Dito Ontfaen van P. van hee voor 200 terwen bauwelingen - 3: 0: 0 Dito ontfane van de weduwe Bouten voor 1500 lb draf aen 8 1/2 Stuijvers 't hondert pond - 6: 7: 6 Dito Ontfaen van de weduwe Lahousse voor eene Abeelen Croone - 6: 10: 6 Dito Ontfaen van Carel Cruijpeland voor eenige toppelingen van Abeelen - 11: 0: 0 Dito Ontfaen van mijnheer Bossuijt voor een Stuck rooden wijn in assignaten - 1560: " Den 24 dito Ontfaen van mart[inus] mersseman voor drije Abeelen toppen - 9: 12: 0 Dito Ontfaen van fina Hoflack een jaer pacht verschenen den eersten Meij 1795 - 14: 0: 0


--------------------------------------------------------------- 12744: 4: 7 19/49 - 7561: 17: 8

test

Rapport - 12744: 4: 7 19/49 - 7581: 17: 8

Den 27 Meij ontfaen van Phil[ippus] van der meersch voor 4 jaeren hofpacht 't laeste verschenen baefmisse 1794 aen 5 Schellingen 's jaers - 6: 0: 0 Den 30 dito Ontfaen van Pieter Busschaert over de helft van den linden en Silten houck op rousselaere van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 22: 6: 0 de Somme van - 240: 0: 0 Den 31 dito Ontfaen van Philip[pus] Viezen over het Swijne thiendeken van den ontbloot 1794 met moderatie van £ 2: 10: 0 - 33: 0: 0 Den 8 Junij ontfaen van Jac[obus] van Lauwe voor een partijtjen hout van het Kleijn vijver bosselken - 9: 0: 0 Den 11 dito ontfaen van Carel Santij voor eene partije hout - 150: 5: 3 Den 14 dito Ontfaen van F. Seriez voor 3 Boonetoppen - 12: 0: 0 Den 15 dito Ontfaen van P. Santij voor 6 Croonen van boomen - 27: 0: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Grauw op rekeninge van haere thiende geseijt Schellekens Elshouck van den Ontbloot 1794 in assignaten - 59: 10: " in gelde - 48: 0: 0 Den 17 dito Ontfaen van Joannes de Smet twee jaeren pacht het laeste verschenen baefmisse 1794 waer van op het eerste gegeven 25 fransche Croonen op rekeninge den 18 Junij 1794 ende op het tweede ter oorsaecke van den Oorlogh moderatie van £ 10. 0: 0 vlaems Courant resteert ontfangen - 475: 2: 9 Den 18 dito Ontfaen van d'hoors van Jan de Smet twee jaeren pacht 't laeste gevallen baefmisse 1794 met moderatie van £ 2: 0: 0 - 102: 0: 0 Dito Ontfaen van S[ieu]r Capon voor eene partije Eijcken Croonen en wortelen door hem uijt te doen in den Doorenbosch ende de sesgemeten - 138: 0: 0 Dito Ontfaen van Pieter Leije filius martini voor een Abeelen Craeij-nest - 1: 0: 0


------------------------------------------------------ 12803: 14: 7 19/49 - 8803: 5: 8

Rapport - 12803: 14: 7 19/49 - 8803: 5: 8

Den 18 Junij Ontfaen van Bapt[ist] Lievooghe voor 2 Eijcken Croonen - 22: 0: 0 Dito Ontfaen van Donaes Vuijlsteke voor eene Eijcken Croone - 12: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Knockaert den ouden voor twee Eijcken Croontjens - 9: 0: 0 Dito ontfaen van Phil[ippus] de Graeve S[in]t jacobs voor 2 eijcken en 2 abeelen Croonen - 32: 0: 0 Den 21 dito Ontfaen van de weduwe Lahousse voor haere thiende den middelhouck geseijt van den ontbloot 1794 met moderatie van £ 7: 0: 0 - 288: 0: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Delanghe over haere thiende geseijt den dronckaert houck in de haeseweijde van den Ontbloot 1794 met moderatie van fl. 8: 2: 0 - 89: 2: 0 Den 22 dito Ontfaen van jan Spegel voor sijne thiende geseijt den donckhouck in d'haeseweijde van den Ontbloot 1794 met moderatie van fl. 20: 4: 0 - 92: 4: 0 Den 23 dito ontfaen van de weduwe Baelen over het mancke thiendeken van den ontbloot 1794 - 16: 0: 0 Dito Ontfaen van Elias parret voor twee Sacken boonen gelevert den 13 octobre 1794 - 13: 10: 0 Dito ontfaen van den selven voor twee boom- toppen - 26: 2: 6 Den 24 dito ontfaen van Pieter Garreijn ende J[an] Bapt[ist] Lannoij voor hunne thiende geseijt den forreesthouck van den ontbloot 1794 met moderatie van £ 2: 8: 0 - 144: 0: 0 Dito Ontfaen van ignatius de Coene voor sijne thiende geseijt den blomhouck in de haezeweijde van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 3. 8: 11 - 202: 10: 6 Dito Ontfaen van Jan Spegel voor sijne thiende geseijt den Kleijnen molen houck van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 8: 0: 0 - 216: 0: 0 Dito Ontfaen van Ramaud voor eenen boom top - 6: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Vermeersch voor vier boomtoppen - 13: 1: 3


--------------------------------------------------- 12803: 14: 7 19/49 - 9984: 15: 11

test

Rapport - 12813: 14: 7 19/49 - 9984: 15: 11

Den 27 Junij Ontfaen van Verraest voor 19 boomtoppen - 78: 0: 0 Dito ontfaen van J. Bussche voor 200 hameloosen aen 25 lb 't hondert - 25: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Mavout voor 300 busschen aen 20 lb 't hondert - 30: 0: 0 Den 28 dito Ontfaen van philip huijgebaert voor 100 hameloosen - 13: 0: 0 Dito Ontfaen van Philip[pus] Acke voor eenen hoop Spaenderen - 6: 10: 0 Dito van den selven Ontfaen voor 500 bondels Strooij aen 3 lb 't hondert - 7: 10: 0 Dito van den selven Ontfaen voor een slecht ael-Carteel - 2: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Blieck voor sijne thiende geseijt den Zuijdt reebrouck houck van den Ontbloot 1794 - 132: 0: 0 Dito Ontfaen van Bapt[ist] Lievooghe voor sijne thiende geseijt den eersten houck van den bollaert van den ontbloot 1794 - 158: 8: 0 Dito Ontfaen van Bapt[ist] Mijle voor sijne thiende geseijt den Kleijnen plaetshouck van den Ontbloot 1794 - 126: 0: 0 Dito Ontfaen van P. Soen voor een 100 boone Strooij - 2: 15: 0 Dito Ontfaen van P. pattijn voor sijne thiende swijn - 3: 3: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Grauw in volle voldoeninghe van haere thiende geseijt schellekens Elshouck van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 3: 2: 0 - 43: 3: 0 Den 29 dito Ontfaen over de helft van den piercaen houck in d'haeseweijde thiende van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 4: 14: 0 - 137: 8: 0 Den 30 dito Ontfaen van Gerard Verfaillie twee jaeren Cheins pacht 't laeste verschenen den laesten maerte 1795 aen fl. 6: 10: 0 bij jaere jtem voor 200 hameloosen aen 26 lb 't hondert - 39: 0: 0 Dito Ontfaen van Ant[honis] Gardin voor d'helft van den middelhouck in dhaezeweijde thiende van den Ontbloot 1794 - 104: 8: 0


-------------------------------------------------------- 12813: 14: 7 19/49 - 10893: 0: 11

Rapport - 12813: 14: 7 19/49 - 10893: 0: 11

Den Eersten Julij Ontfaen van Paul. Vulsteke over sijne thiende geseijt den fortuijn-houck vanden Ontbloot 1794 met moderatie van £ 1: 4: 5 - 71: 17: 4 Dito Ontfaen van Sieur debie op rekeninge van de thienden van Rousselaere van den ontbloot 1794 - 251: 0: 0 Dito Ontfaen van Pieter Quinten voor sijne vlasthiende van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 1. 9: 6 - 65: 8: 6 Dito Ontfaen van Jan van heule voor sijn thiende swijntjen - 3: 3: 0 Den 3 dito Ontfaen van J. boutten voor 75 hameloosen aen 4 fransche Croonen 't hondert - 9: 16: 0 Dito Ontfaen van thinder voor twee boom- Croonen - 23: 10: 0 Dito Ontfaen van C. Marliere voor eene Croone - 38: 10: 0 Dito Ontfaen van Maerte de Witte voor 25 Eerschaten van boomen - 11: 0: 0 Den 4 dito Ontfaen van Bapt[ist] Lievooghe over de helft van den middelhouck in d'haese- weijde thiende van den Ontbloot 1794 in assignaten - 60: " en in gelde - 71: 14: 9 Den 5 dito Ontfaen van jan de prez een jaer pacht verschenen den Eersten Julij 1795 - 15: 0: 0 Den 8 dito ontfaen van Basil van den briele voor 55 waegen schusse aen 5 lb de waege - 137: 10: 0 Den 12 dito ontfaen van de weduwe Castelein haer derde deel van de Oosthouck thiende van den Ontbloot 1794 met moderatie van £ 1: 4: 4 - 84: 0: 0 Den 16 dito ontfaen van Juffr[ouw] Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehoud- en den 15 Januarij 1794 - 70: 19: 0 Den 18 dito Ontfaen van J.J. de Stoop op rekeninge van geavenceert gelt door den Abt Nuitten bedraegende de somme van 900 guldens - 259: 0: 0


----------------------------------------------------------- 12873: 14: 7 19/49 - 12005: 14: 6

test

Rapport - 12873: 14: 7 19/49 - 12005: 14: 6 Den 19 Julij Ontfaen van Jos[ephus] de Zittere over vijf Craeij nesten van Abeelen - 7: 0: 0 Den 22 dito ontfaen van de marckt van Jpre voor 4 1/2 Sacken rogghe ende 1 1/2 Sack terwe - 60: 16: 0 Dito ontfaen van Joan[nes] Lamon voor hondert hameloosen gelevert 1794 - 11: 10: 0 Dito ontfaen van J.J. de Stoop de helft van de thiende geseijt den Zuijdhouck van den ont- bloot 1793 de andere helft betaelt door d'hoors van J. de Smet jtem de volle somme van den voorzeijden houck van den ontbloot 1794 te saemen - 217: 16: 0 Dito ontfaen van J.J. de Stoop het restant van de geavanceerde Somme van 900 guldens door den Abt Nuitten - 641: 0: 0 Den 25 dito Ontfaen van mijnheer Warkijn voor 75 hameloosen - 9: 16: 0 Dito ontfaen van franc[iscus] Velter voor 50 hameloosen - 6: 10: 0 Dito Ontfaen van jgnaes Daele voor 50 hameloosen en 150 busschen - 19: 15: 0 Dito ontfaen van Jos[ephus] Carreijn voor 100 busschen - 8: 5: 0 Dito Ontfaen van Jan Spegel voor 100 busschen - 8: 5: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Mavout voor twee Sacken terwe - 37: 10: 0 Dito Ontfaen van Jos[ephus] Durnez voor een partijtjen hout - 11: 10: 0 Dito Ontfaen van th. backer en Carel bouwen voor 6 Croontjens - 12: 0: 0 Dito Ontfaen van de weduwe vach voor 2 Croonen - 14: 0: 0 Dito ontfaen van de weduwe Albert Vermeersch voor de haege van 't Saras - 20: 0: 0 Dito Ontfaen van de Selve voor 2 Croonen - 35: 0: 0 Dito ontfaen van Jacq[ues] Vermeersch voor twee Eijcken Croonen - 37: 0: 0 Dito Ontfaen van Jan Spegel over de thiende de brielen houck in d'haeseweijde vanden Ontbloot 1794 met moderatie van £ 8: 12: 0 - 114: 5: 0


--------------------------------------------------------- 12873: 14: 7 19/49 - 13277: 2: 6

Rapport - 12873: 14: 7 19/49 - 13277: 2: 6

Den 25 Julij Ontfaen van Pieter van Lauwe en pieter Saelenbier voor 2 Sacken boonen - 17: 10: 0 Den 31 dito Ontfaen van franc[iscus] mersseman voor eenen Eijcken Croone - 9: 0: 0 Dito Ontfaen van Andries Leije voor de Craeijnesten van vijf Eijcken Croonen - 15: 15: 0 Dito Ontfaen van P. Vintevogel voor de Craeijnesten van vijf Eijcken - 16: 6: 3 Dito Ontfaen van de weduwe lahousse voor eene Eijcken Croone - 24: 0: 0 Dito Ontfaen van Jos[eph] Verschaeve voor twee Eijcken Croonen - 16: 0: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Albert Vermeersch voor de Craijnesten van 10 Abeelen - 5: 0: 0 Dito Ontfaen voor 100 busschen - 8: 10: 0 Den 5 Augusti Ontfaen van mijnheer Debie op reken- inge van de thienden van Rousselaere van den Ontbloot 1794 - 71: 7: 6 Dito Ontfaen den Achterstel van 't graen gelevert aen de Marckt van Jper den 22 Julij - 1: 16: 0 Den 12 dito ontfaen van Pieter petijt een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 34: 10: 0 Dito Ontfaen van Lonis Doone twee jaeren pacht het laeste verschenen baefmisse 1794 - 28: 0: 0 Den 14 dito Ontfaen van Joos d'haeze twee jaeren Cheins pacht 't laeste verschenen den 15 maerte 1795 - 7: 0: 0 Den 20 dito Ontfaen van Mart. Vermeersch van den houck thiende genaemt den Casteel houck op Becelaere Competerende aen d'Abdije van den Ontbloot 1794 de pachtsomme bedraegende £ 38: 0: 0 volgens hij opgehaelt en genoten heeft - 72: 0: 0 Dito Ontfaen van Joos Dobbelaere ten bevinde van den eersten Casteel houck op Becelaere bij hem gepacht voor £ 31: 0: 0 de somme van - 60: 0: 0 Den 23 dito Ontfaen van Joan. Dorme een jaer land en Cheins pacht gevallen Baefmisse 1794 - 19: 8: 6


-------------------------------------------------- 12873: 14: 7 19/49 - 13683: 5: 9

test

Rapport - 12873: 14: 7 19/49 - 13683: 5: 9

Den 23 Augusti Ontfaen van Pieter Gand op Rousselaere een jaer pacht gevallen baefmisse 1794 met moderatie van fl. 16: 8: 0 - 19: 12: 0 Den 28 dito ontfaen van franc[iscus] de Klerck het Complement van de thiende van Oostnieuw- kercke van den ontbloot 1794 de somme van - 366: 10: 0 Den 10 Septembre Ontfaen van Michiel de Zeure over sijne thiende van den Ontbloot 1794 - 184: 16: 0 Den 15 dito Ontfaen van felix van der meersch een jaer pacht gevallen baefmisse 1793 met moderatie van fl. 2: 6: 8 - 81: 13: 4 Den 17 dito Ontfaen van thom[as] Durnez filius albert twee jaeren pacht het laeste ver- schenen den 1 Meij 1795 - 72: 0: 0 Den 19 dito Ontfaen van Berten Durnez een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 24: 0: 0 Den 27 Ontfaen S[ieu]r Mandelier een jaer huijspacht gevallen 1 februarij 1795 - 114: 0: 0 Dito Ontfaen voor 400 busschen aen 14 lb 't hondert - 28: 0: 0 Den 4 octobre Ontfaen van P. Breijne in afrekeninge van d'Assignaten betaelt voor het deel thiende van Jan fortri voor het sesde van sijne Kinderen doende - 3: 5: 4 Den 5 dito ontfaen van Juffr[ouw] de weduwe Bouten op rekeninge van de venditie taillie gehouden den 15 Januarij 1794 - 259: 9: 0 Dito Ontfaen van Juffr[ouw] de weduwe Bouten den Cheins pacht van drije jaeren van Guill[iaume] Rogiers 't laeste verschenen 1795 ordinairelijck betaelt door den Greffier met d'heerlijcke renten - 15: 0: 0 Dito Ontfaen van Guill[iaume] Rogiers drije jaeren hofpacht aen 10 Schellingen 's jaers 't laeste verschenen baefmisse 1795 - 9: 0: 0 Den 6 dito ontfaen Jacq[ues] Mavout over het restant van sijnen pacht verschenen baefmisse 1794 - 170: 10: 0 Den 8 dito Ontfaen van Pierre Gesquiere een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 met moderatie van £ 20: 1: 6 - 1200: 0: 0


--------------------------------------------------------------- 12873: 14: 7 19/49 - 16231: 1: 5

Rapport - 12873: 14: 7 19/49 - 16231: 1: 5

Den 9 Octobre ontfaen van Carel Boussemare in volle voldoeninge van sijn jaer pacht verschenen baefmisse 1793 - 144: 0: 0 Dito ontfaen van Carel Boussemaere een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 900: 0: 0 Den 16 dito ontfaen van P. van Lauwe het restant van sijn jaer pacht gevallen baefmisse 1794 - 274: 14: 9 Dito Ontfaen van Carel Boussemaere een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 daer afgetrocken de thiende van den ontbloot 1795 resteert betaelt - 540: 0: 0 Den 16 dito ontfaen van Pieter Ambrosius Durnez een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 - 72: 0: 0 Dito Ontfaen van Eloij Durnez een jaer pacht van sijn hofstedeken op Geluvelt nu bewoont door P. Ambros[ius] Durnez sijn soone verschenen baefmisse 1794 - 72: 0: 0 Den 19 dito Ontfaen van Lonis Leije twee jaeren pacht het laeste verschenen baefm[isse] 1795 - 36: 0: 0 Den 21 dito ontfaen Jos[eph] Cattheuw Coster een jaer Cheins pacht van sijne hovekens ge- vallen baefmisse 1795 - 6: 0: 0 Den 22 dito Ontfaen van Antoine Gardin een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 - 102: 0: 0 Dito ontfaen van Antoine Gardin de resterende somme van sijnen Coopboomen gedaen in 't jaer 1794 - 160: 11: 3 Den 22 dito Ontfaen van Jan vermeulen het restant van sijn jaer land en thiende pacht gevallen baefmisse 1792 - 241: 7: 0 Dito Ontfaen van de weduwe Bouten tot volle voldoeninge van de venditie taillie gehou- den den 15 Januarij 1794 - 138: 12: 6 Dito Ontfaen vande weduwe Bouten in voldoe- ninge van den Gedaen Ontfang van de heerlijcke renten van Zonnebeke tot heden in Assignaten - 14: 10: " ende in Gelde - 13: 5: 9


--------------------------------------------------- 12888: 4: 7 19/49 - 18931: 12: 8

test

Rapport - 12888: 4: 7 19/49 - 18931: 12: 8

Den 22 Octobre Ontfaen van Philip Acke het restant van sijnen Coop hout van den 10 Meij 1798 met moderatie van fl. 13: 1: 4 - 75: 2: 6 Den 24 dito Ontfaen van den voorseijden Phil. Acke het restant van 't jaer pacht 1794 bedraeg- ende £ 7: 10: 2 jtem het jaer pacht gevallen baefmisse 1795 bedraegende £ 13: 0: 0 Saemen in guldens -: 1: 0 Den 25 dito ontfaen van carel Volbout twee jaeren pacht van eene partije land 't laeste verschenen baefmisse 1795 - 16: 0: 0 Dito ontfaen van Jan van Heule een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 - 227: 11: 6 Dito Ontfaen van P. Constantin Bequaert een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 54: 0: 0 Dito Ontfaen van Pieter Lemaire een jaer pacht verschenen baefmisse 1795 - 15: 0: 0 Dito Ontfaen van Pieter Breijne een jaer Cheins pacht verschenen baefmisse 1795 - 7: 70: 0 Den 27 dito Ontfaen van Jac[obus] Venein een jaer Cheins pacht verschenen baefmisse 1795 - 7: 0: 0 Den 31 dito Ontfaen van den kerckmeester voor 700 schaillien gebruijckt op de kercke van Zonnebeke aen 22 guldens het duijst - 15: 8: 0 Den 1 Novembre Ontfaen van Joseph de Zittere een jaer huijs en hofpacht beijde verschenen baefmisse 1795 - 7: 10: 0 Den 4 dito Ontfaen van Jan de Smet filius Joannis op Klerckshove het restant van het jaer pacht verschenen baefmisse 1791 bedraegende £ 2: 9: 3 1/2 jtem het jaer pacht gevallen baefmisse 1792 bedraegende £ 23: 3: 0 jtem op rekeninge van het jaer pacht versche- nen baefmisse 1793 £ 17: 18: 10 bedraegende saemen in guldens - 261: 6: 9 Den 6 dito Ontfaen van den bovenseijden Jan de Smet op Clerckhove het restant van tjaer pacht gevallen baefmisse 1793 - 31: 5: 0 Den 8 dito Ontfaen van Jac[obus] Vermeulen een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 jtem een jaer pacht van een Stuck landt door hem gebruijckt aen £ 3. 0. 0 's jaers verschenen baefmisse 1795 saemen in guldens - 138: 0: 0


----------------------------------------------------- 12888: 4: 7 19/49 - 19919: 6: 11

Rapport - 12888: 4: 7 19/49 - 19910: 6: 11

Den 11 Novembre Ontfaen voor de sause van de Capoenen - 1: 12: 0 Dito Ontfaen van Joan[nes] Poorter een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 36: 0: 0 Den 15 dito Ontfaen van Jacq[ues] Kesteman een jaer huijspacht verschenen Baefmisse 1795 - 18: 0: 0 Den 20 dito Ontfaen van mijnheer Bossuijt - 324: 0: 0 23 dito Ontfaen van Jos[ephus] verschaeve een jaer pacht verschenen baefmisse 1793 - 36: 0: 0 Den 29 dito ontfaen van Andries La haije een jaer pacht verschenen baefmisse 1793 - 42: 0: 0 Dito ontfaen van jgnaes van Lauwe over leveringe van hout - 135: 0: 0 Dito Ontfaen van J.J. de Stoop over acht boomt- jens verkocht den 2 Septembre 1794 - 216: 0: 0 Dito ontfaen van Hubrecht verbrugghe voor 75 eijcken fasceel aen 5 stuijvers 't fasceel - 18: 15: 0 Den 4 Decembre ontfaen van Jos[ephus] pillaert een jaer huijs en hofpacht beijde gevallen Baefmisse 1795 - 34: 0: 0 Dito Ontfaen van Jos[ephus] pillaert voor 150 haemeloosen aen 26 lb thondert - 19: 10: 0 Dito ontfaen van Albert woustin van 't gonne hij heeft opgehaelt van sijne thiende op Becelaere van den Ontbloot 1794 - 26: 0: 0 Den 6 dito Ontfaen van P. Demeij een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 30: 0: 0 Den 6 dito ontfaen voor 2 sacken terwe - 34: 0: 0 Den 10 dito Ontfaen van mijnheer Reijnaert - 38: 3: 3 Den 16 dito Ontfaen van Philip[pus] huijgebaert een jaer huijs en hofpacht beijde verschenen baefmisse 1795 - 19: 10: 0 Dito ontfaen van verscheijde persoonen als oock van de marckt van Jpre over leveringe van terwe messillioen als rogghe sedert den 5 Augusti 1795 tot ende met den 5 [decem]bre - 430: 19: 0 Dito Ontfaen van 175 fasceel - 46: 1: 3 Dito ontfaen van fr. Deleu voor 310 voeten berd van abeelen aen 15 lb d'hondert voeten - 23: 5: 0


------------------------------------------------------------------------ 12888: 4: 7 19/49 - 21439: 2: 5

test

Rapport - 12888: 4: 7 19/49 - 21439: 2: 5

Den 16 Decembre Ontfaen van mijnheer den Bailliu voor eenen Coop boomen vercogt door den Abt den [septem]bre 1794 - 139: 10: 0 Den 18 dito Ontfaen van Joan de Cantere voor Sijne Koeijen ten tijde van den naemaet in onse Meeschen te laeten weijden - 2: 0: 0 Den 21 dito Ontfaen van Pieter de vos een jaer huijspacht verschenen baefmisse 1795 - 28: 10: 0 Den 26 dito ontfaen van de weduwe Lahousse een jaer pacht verschenen baefmisse 1794 - 36: 0: 0 Dito Ontfaen van Carel Bossaert een jaer huijs en hof pacht verschenen baefmisse 1795 - 46: 10: 0 Den 28 dito ontfaen van Jac[obus] Knockaert een jaer cheins en hofpacht gevallen baefmisse 1795 - 9: 16: 0 Dito ontfaen van Jac[obus] Knockaert den ouden het restant van tjaer pacht 1793 gevallen baefmisse 1794 - 18: 0: 9 Dito Ontfaen van jac[obus] Volbout een jaer cheins pacht gevallen den Eersten Meij 1795 - 3: 1: 6 Dito ontfaen van den kerremelck van 't neerhof - 7: 9: 0 Den 29 dito Ontfaen van jgnaes mascelijn een jaer hofpacht gevallen baefmisse 1795 - 1: 10: 0 Den 31 dito Ontfaen van Jac[obus] Vermeersch den jongen voor sijne veirse vijf maen- den in onse Garzingen geweest te hebben - 9: 0: 0 Dito ontfaen van verscheijde persoonen over boomtoppen aen hun vercocht op verscheijde Stonden - 754: 1: 3 Dito Ontfaen van verscheijde persoonen over leveringe van fagoten op verscheijde Stonden - 260: 15: 6 Dito ontfaen van Pieter van Lauwe voor thien voeren peerde vette hem over- gelaten door den Abt van Jan Ramoen - 24: 0: 0


----------------------------------------------------------- 12888: 4: 7 19/49 - 22779: 6: 5

Rapport – 12888: 4: 7 19/49 - 22779: 6: 5

Den 31 Decembre ontfaen van 't hooij uijt de meerschen bij den Casteel vijver - 43: 0: 0 Dito ontfaen van verscheijde persoonen over leveringe van boonen - 37: 0: 0 Dito ontfaen over leveringe van taillie hout - 38: 10: 0 Dito ontfaen over leveringe van Eijcken fasceel - 46: 1: 3 Dito ontfaen van twee boomkens vercocht [septem]bre 1794 - 86: 5: 0 Dito ontfaen over Strooij gelevert - 5: 5: 0 Dito ontfaen over eenige bedden Klavers verkocht aen Eloij Durnez - 24: 0: 0 Dito Ontfaen over leveringe van abeele berd - 23: 5: 0 Dito ontfaen over leveringe van turf aen verscheijde persoonen op differente tijden - 131: 0: 0 Dito ontfaen over leveringe van hout op differente tijden - 206: 0: 0


------------------------------------------------------------ 12888: 4: 7 19/49 - 23419: 12: 8

test

Vijfde Rekeninge van den jaere 1795

[Gepresenteert door den rendant in persoone aen Mijnheer Bossuijt proviseur op den 16 Januarij 1796]

[De bewijsen verificatoiren sijn gebleven in handen van den rendant j. B. Bossuijt]

[Bij speciaelen handtbouck van den rendant ita est j. B. Bossuijt]

Bewijs et reliqua die mits desen doet en t'sijnder Ontlastinge overgeeft Prosper Frijsou als Dispensier der Abdije van Zonnebeke en dit van al sulcken Emploij en uijtgeven van de penningen die hij hier vooren gemelt ontfangen heeft soo van pachten thienden als leveringen [et]ce[tera] sedert den vierden Januarij tot ende met den een en dertigsten Decembre 1795

Dese doende in Guldens, Stuijvers deniers Brabants Courant Gelt hier vooren mede sijnde van de Wercklieden [et]ce[etera]

Eerste Rubrique

test

Eerste Rubrique

Alvooren betaelt aen Philippus huijgebaert met sijne dochters alle hunne dagheuren ende brauwten die sij verdient hebben binnen den loop van dit jaer 1795 bedraegende - 211: 14: 6 Betaelt aen Jan Durnez Stalknecht alle sijne daghueren aen 6 stuijvers daegs als oock van sijne vrauwe - 126: 3: 6 Betaelt aen Joseph De Zittere alle sijne ende ende vrauwens dagheuren - 161: 17: 0 Betaelt aen Pieter Deleije filius petri alle sijne en sijne jongens dagheuren - 209: 14: 0 Betaelt aen pieter Deleije filius martini alle sijne dagheuren - 108: 18: 0 Betaelt aen Jan Durnez filius joannis Stalknecht alle sijne daghueren - 117: 2: 0 Betaelt aen Joos Durnez alle sijne daghueren - 120: 8: 0 Betaelt aen Berten Durnez alle sijne daghueren - 38: 10: 6 Betaelt aen augustin Blieck alle sijne daghueren - 59: 12: 0 Betaelt aen Pieter en Baptiste Goemaere alle hunne daghueren van in 't hout te wercken aen 10 stuijv- ers daegs - 61: 15: 0 Betaelt aen francis Mersseman alle sijne daghueren - 51: 8: 0 Betaelt aen de soons van de weduwe Acke alle hunne daghueren van in 't hout te wercken aen 10 Stuijvers daegs - 150: 10: 0 Betaelt aen fina lamon alle haere daghueren - 39: 12: 0 jtem aen Cathrine Canter alle haere daghueren - 16: 0: 6 jtem aen threse le noir alle haere daghueren - 15: 15: 9 jtem aen Rose vlaemings alle haere daghueren - 8: 15: 0 jtem aen Cathrine Blieck alle haere daghueren - 8: 11: 6


------------------------------------------------------------------ 1506: 11: 9

Rapport - 1506: 11: 9

Betaelt aen Goddelieve six alle haere daghueren - 4: 4: 0 jtem aen Pieternelle vanderhaege alle haere daghueren - 1: 11: 6 Betaelt aen verscheijde persoonen voor busschen gemaeckt te hebben aen 10 en 12 stuijvers 't hondert - 183: 12: 6 Betaelt voor 't maecken 3280 poorters aen eenen gulden 't hondert jtem betaelt voor 2130 top- hameloosen aen 75 stuijvers 't hondert jtem voor 1662 hameloosen aen 15 stuijvers 't hondert - 61: 7: 3

Nota dese volgende betaelinge is gedaen geweest aen de persoonen die in de velden diepgronden en uijtroden

[Nota den persoon als bregadier wint eenen stuijver meer daegs als d'andere]

Den 11 Januarij betaelt aen de boven gemelde persoonen diepgronders [etcetera] - 25: 2: 0 Den 1 februarij jtem betaelt aen de selve - 19: 12: 0 Den 22 dito jtem betaelt aen de selve - 14: 8: 0 Den 15 Maerte jtem betaelt aen de selve - 19: 12: 0 Den 6 april jtem betaelt aen de selve - 42: 15: 0 Den 26 april jtem betaelt aen de selve - 35: 12: 0 Den 17 Meij jtem betaelt aen de selve - 50: 8: 0 Den 28 dito jtem betaelt aen de selve - 66: 3: 0 Den 28 dito jtem betaelt aen de selve - 135: 6: 9 Den 18 Julij jtem aen de selve - 117: 15: 9 Den 9 Augusti jtem aen de selve - 56: 8: 0 Den 30 dito jtem aen de selve - 56: 8: 0 den 19 Septembre jtem aen de selve - 72: 0: 9 Den 11 Octobre jtem aen de selve - 27: 0: 9 Den 11 Octobre jtem aen de selve - 27: 9: 6 Den 1 Novembre jtem aende selve - 40: 7: 0 Den 22 dito Betaelt jtem aende selve - 47: 8: 0 Den 13 Decembre jtem aen de selve - 25: 15: 0

De turfslaegers

Betaelt aen Pieter De Meij en Consoorten voor geslaegen te hebben 29000 turf aen 12 Stuijvers het duijst - 17: 8: 0


--------------------------------------------------- 2618: 15: 6

test

Tweede Rubrique

Van Timmermans Metselaers en Zaegers

Acquit Den 20 Decembre betaelt bij acquit aen Pieter vos timmerman alle sijne daghueren binnen 't verloop van het jaer 1795 alles breeder gespecificeert bij Acquit - 40: 6: 0

Acquit Den 29 dito betaelt bij Acquit aen jgnaes maschelijn alle sijne daghueren binnen 't verloop van het jaer 1795 alles breeder ge- specificeert bij acquit - 69: 16: 0

Acquit Dito betaelt bij Acquit aen de weduwe Lahousse over haere Soone gemets te hebben voor d'Abdije binnen dese prochie binnen tverloop van dit jaer 1795 alles breeder gespecificeert bij acquit - 34: 13: 0

Betaelt in vijf differente Stonden aen Pieter tourhout en Consoorten alle hunne daghueren van Zaegen beloopende tot het getal 194 daegen aen 14 stuijvers daegs - 135: 16: 0


------------------------------------------------------------ 280: 11: 0

Derde Rubrique

van Lijnwaet Coussen en Bonnetten

Acquit Den 1 April betaelt bij Acquit aen Augustin Mispelaere voor seven paeren Coussen aen 42 stuijvers 't paer - 14: 14: 0

Acquit Den 20 augusti betaelt bij Acquit aen Juffrouw Barbier weduwe de gruijter voor 10 1/2 ellen Chamoise aen 25 Stuijvers d'elle - 13: 7: 9


-------------------------------------------------------------- 28: 1: 9

test

Vierde Rubrique

D'huere van de Domestiquen met het gonne hun word gegeven voor Nieuwjaer

Den 1 januarij betaelt aen Jac[obus] d'hont voor nieuwjaer - 1: 1: 0 Betaelt aen den Kock voor nieuwjaer - 1: 12: 6 Betaelt aen P. Huijgebaert voor nieuwjaer - 1: 1: 0 Betaelt aen Joos parreijn voor nieuwjaer - 1: 1: 0 Betaelt aen de naeijstrege voor nieuwjaer - 1: 1: 0 Betaelt aen jan Deprez voor nieuwjaer en mollen vangen - 4: 18: 0 Betaelt aen de boerinne voor nieuwjaer - 1: 15: 0 Betaelt aen Barbara Everaerd voor nieuwjaer - 1: 15: 0 Betaelt aen Barbara Rooije voor nieuwjaer - 1: 15: 0 Betaelt aen d offecieren van Zonnebeke voor nieuwjaer - 3: 3: 0 Betaelt aen Pieter Noijez voor nieuwjaer - 1: 15: 0 Betaelt aen de maerte van de refugie voor nieuwjaer - 0: 17: 6

Huere der Domestiquen van de Keucken

Den 7 Maerte betaelt aen Jac[obus] d'hont op rekeninge van sijne huere - 21: 0: 0 Den 18 dito betaelt aen Jos[eph] parreijn een half jaer huere heden verschenen jtem nogh gegeven voor sijn verlies door de fransche fl. 9: 16: 0 saemen - 31: 16: 0 Den 14 Meij betaelt aen de Naestrege een jaer huere verschenen den 1 Meij 1795 - 48: 0: 0 Den 15 dito betaelt aen Jac[obus] d'hont het restant van sijn jaer huere heden verschenen daer onder begre- pen nogh twee maenden en twaelf daegen van abts knecht geweest te hebben saemen - 18: 13: 0 Dito betaelt aen den Kock een half jaer huere 't jaer te verschijnen den 1 octobre 1795 - 33: 0: 0 Den 29 Julij betaelt aen den Kock drije maenden op rekeninge - 16: 10: 0 Den 7 Septembre betaelt aen Pieter huijgebaert een jaer huere verschenen den 1 Septembre 1795 - 36: 0: 0


--------------------------------------------------------------- 226: 14: 0

Rapport - 226: 14: 0

Den 14 Novembre betaelt aen den Kock het restant van sijne huere met een pondt groote meer 't jaer verschenen den 1 octobre 1795 - 22: 10: 0

Huere der Domestiquen van 't Neerhof

Den 18 februarij betaelt aen Carel Gardin een jaer huere verschenen den 25 [decem]bre 1794 - 66: 0: 0 Den 15 Meij betaelt aen Jan Deprez hovenier een jaer huere verschenen den 1 Meij 1795 - 66: 0: 0 Dito betaelt aen den boerinne een jaer huere verschenen den 1 Meij 1795 - 51: 0: 0 Dito betaelt aen Barbara Roije het restant van haere huere verschenen den 12 Meij 1795 - 21: 0: 0 Den 18 Junij betaelt aen Jac[obus] Kesteman een jaer huere verschenen den 2 Junij 1795 - 60: 0: 0 Dito betaelt aen Jac[obus] Zegers een jaer huere verschenen den 17 Junij 1795 - 66: 0: 0 Den 13 Augusti betaelt aen Barbara Everaerd een jaer huere verschen den 3 augusti 1795 - 45: 0: 0 Den 19 dito betaelt aen Carel Gardin 7 maenden 17 daeghen huere - 42: 12: 0 Dito betaelt aen Pieter Cattheeuw tweeden Carton voor Godts - 3: 3: 0 Den 3 Octobre betaelt aen Barbara Roije 4 maenden 25 daegen huere à £ 6: 0: 0 ’s jaers - 16: 11: 3


------------------------------------------------ 686: 10: 3

test

Vijfde Rubrique

Van Beesten en dies Aengaende

Aquit Den 10 februarij betaelt bij Acquit aen Antoine Marliere over meesteren van peerden [et]c[etera] met leveringe van medicamenten sedert den 28 [decem]bre 1793 tot ende met den 6 februarij 1795 - 22: 3: 6

Acquit Den 28 Meij betaelt bij Acquit aen Pieter Gijsele Koeijmeester over meesteren van Koeijen met leveringe van medicamenten slaens van swijns vlaeden van peerden [et]c[etera] alles breeder gespecificeert bij acquit - 16: 18: 0

Acquit Den 8 Junij betaelt bij Acquit aen Jac[obus] van Lauwe voor het ophaelen van de thiende swijns aen 5 groot jder - 1: 5: 0 Den 20 Octobre betaelt aen den peerde meester voor te meesteren aen een peerd met leveringe van medicamenten - 2: 10: 0

Acquit Den 28 Decembre betaelt bij Acquit aen Pieter Gijsele koeijmeester over meesteren van koeijen met leveringe van medicamen- ten jtem slaen van swijns alles breeder gespecificeert bij Acquit - 13: 1: 6


----------------------------------------------- 55: 18: 0

Sesde Rubrique

Van Domainen Douaenen en Stadtsrechten

Den 10 februarij betaelt bij acquit aen Sieur Ouvraij de Domaine rechten van een brauwte in assignaten - livr[res] - 79: 5 Den 4 April betaelt bij Acquit aen Sieur Ouvraij de Domaine rechten van eene brauwte ingekeldert den 21 februarij 1795 in assignat[en] - 80: 10 Den 16 Meij betaelt bij Acquit aen Sieur Ouvraij de moulage van 27 persoonen - 15: " Den 10 junij betaelt bij Acquit aen Sieur Ouvraij de Domaine rechten van twee brauwten d'eerste den 15 April en de tweede den 11 Meij 1795 - 145: " Den 26 junij betaelt bij Acquit aen Sieur Ouvraij voor vaclage - 12: 2: 0 Den 31 Julij betaelt bij acquit aen Sieur Ouvraij de Domaine rechten van eene brauwte ingekeldert den 8 Julij - 35: 2: 9 Den 12 Septembre betaelt bij Acquit voor Vaclage aen Sieur Ouvraij - 11: 16: 0 Den 4 Novembre betaelt bij Acquit aen Sieur Simon de volle stadts rechten van 883 Stoopen bier gesonden naer de refugie - 19: 9: 3 Den 20 Novembre betaelt bij acquit aen Sieur Ouvraij de Domaine rechten van eene brauwte ingekeldert den 29 Octobre - 35: 19: 9 Den 21 dito betaelt bij acquit voor de moulage van 26 persoonen - 7: 16: 0 Dito betaelt bij Acquit voor de vaclage - 11: 4: 0


-------------------------------------------------- 319: 15 - 133: 9: 9

[VOOR HET VERVOLG VAN DE TRANSCRIPTIE, ZIE

test
(vervolg)]