Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1945

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-12-1797

Opmerkingen analytische datum: De rekening bevat zeer veel bijkomende dateringen; deze werden niet allemaal overgenomen.

Type: Boudreel (1796-1797) en rekening (1797) van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Boudreel van de inkomsten en uitgaven van de abdij van Zonnebeke van de jaren 1796-1797, gevolgd door de zevende rekening van de abdij voor het jaar 1797 [+ 2 kleine papiertjes met bijkomende informatie].

Tekst

[VOORLOPIG]

WEGENS TECHNISCHE BEPERKINGEN VINDT U HIER ENKEL HET EERSTE DEEL VAN DE TRANSCRIPTIE; VOOR HET TWEEDE DEEL, ZIE

test
(vervolg)

[VOORLOPIG]

test

1797

test

Boudreel Van Ontfang Van den Jaere 1796

[getallen niet overgenomen]

test

[getallen niet overgenomen]

test

Boudreel Van Emploij van den Jaere 1796

Eerste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Tweede Rubrique

[getallen niet overgenomen]

test

Derde Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Vierde Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Vijfde Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Sesde Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Sevenste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

test

Achste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Negenste Rubrique

Thienste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Elfste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

test

[getallen niet overgenomen]

Twaelfste Rubrique

[getallen niet overgenomen]

Recapitulatie

[getallen niet overgenomen]

test

Boudreel van ontfang en Emploij van den Jaere 1797

Ontfang - Vijtgeef - Ontfang - Vijtgeef

Januar[i] – Jan[uari]

Febr[uari] – Febr[uari]

[getallen niet overgenomen]

test

[getallen niet overgenomen]

maerte - maerte

April - April

test

[getallen niet overgenomen]

[n. 1945 anno 1797]

Sevenste Rekeninge van de Jaere 1797

[Gepresenteert door den Rendant in persoone aen mijnheer Josephus Fattou administrateur op den]

Rekeninge bewijs et reliqua die aen den heer Josephus Fattou Can[onick] Regulier van d'Abdije van Zonnebeke ende administrateur de goederen des selve abdije waertoe bij het overlijden van wijlent den Eerweerdighen heer Alipius van Lerberghe laesten Abt beneffens den Rendant en mijnheer Joannes Baptiste Bossuijt reedts overleden, door de Heeren van het vicariaet van 't bisdom van Jpre is Aengestelt geweest: is doende Prosper Frijsou over den ontfang en uijtgeef, die hij als ontfanger en Dispensier der selve Abdije gedaen heeft Sedert den Eersten Januarij 17.C seven en tnegentigh tot ende met den laesten Decembre van den Selve jaere alles in guldens Stuijvers deniers Brabants Courant

[De bewijsen Verificatoiren sijn gebleven in handen vanden Rendant]

[bij Speciaelen handbouck van den Rendant]

Ontfang zoo van het slot der - Uijtgeef voorgaende Rekeninge, verschenen pachten cheinsen als andersints

Januarius Het slot van de rekeninge van den Jaere 1796 - 4378: 3: 1 den 2 Jan[uari] ontfaen van Jac[obus] Zegers over tgonne hij ver- cogt heeft uijtter hand binnen dien voor de venditie van onse meubelen en Effecten sedert den 1 Jan[uari] 1797 breeder te sien bij sijne notitie - 97: 5: 0


----------------------------------------- 4475: 8: 1

Januarius Den 1 Jan[uari] betaelt aen d'accoli- liten voor nieuwjaer - 1 : 1: 0 dito aen den hovenier voor nieuwj[aer] - 1: 12: 6 Dito aen Jos[ephus] Laga Cock voor nieuwjaer - 1: 12: 6 Dito aen phina de naeijstrege voor nieuwjaer - 1: 1: 0 Dito aen pieter Huijgebaer voor nieuwjaer - 1: 1: 0


--------------------------------------------------- 6: 8: 0

test

Ontfang

Rapport – 4475: 8: 1

Dito ontfaen over al het gonne uijtter hand is vercocht geweest door mij, en mijnheer Bossuijt binnen de venditie als volgt Ontfaen voor 500 flesschen – 22: 2: 0 jtem voor eenen Zetel – 1: 15: 0 jtem voor eene windeweire – 4: 0: 0 jtem voor twee slechte tafelkens – 2: 0: 0 jtem voor de tafel uijt de warm- kamer – 3: 10: 0 jtem voor twee Commoden – 24: 0: 0 jtem voor een tafelken met schuijven – 5: 0: 0 jtem voor een ledikant – 22: 18: 6 jtem voor eenen bidbanck – 4: 10: 0 jtem voor drije stoelen met pane mocquette overtrockken – 9: 0: 0 jtem voor eene dresse – 8: 10: 0 jtem voor eenen bidbanck – 5: 0: 0 jtem voor twee oude voorwielen van eenen Koutse - 4: 0: 0


------------------------------------------------ 4591: 13: 7

Uijtgeef

Rapport – 6: 8: 0

Dito aen Jac[obus] d'hont voor nieuwj[aer] - 1: 1: 0 Dito aen de boerinne voor nieuwj[aer] - 1: 15: 0 Dito aen Jac[obus] Zegers voor nieuwj[aer] - 1: 15: 0 Den 2 dito betaelt voor 100 Eijeren aen 17 1/2 Stuijv[ers] 't vijf en twintigh - 3: 10: 0 Dito betaelt aen Jac[obus] Kesteman bij acquit sijn verschoten hout Calsije en teire gelt binnen tjaer 1796 - 14: 17: 6 Dito betaelt aen Juffrouw vande refugie voor haer nieuwjaer - 6: 6: 0 Dito betaelt aen de maerte van de refugie voor haer nieuwjaer - 0: 17: 6 Den 9 dito betaelt aen Jan Durnez en sijne vrauwe t'saemen 16 dag- hueren aen 6 Stuijv[ers] daegs - 4: 16: 0 Dito betaelt aen d'accoliten voor t'assisteren in d'hoogmisse en vespers drije Koningen dagh - 0: 3: 6 Dito betaelt aen francoise blommart voor 22 daghen de Schotels gewasschen te hebben in de Keucken en twee daghen geweest t hebben in ’t neerhof - 1: 8: 0


--------------------------------------------------- 42: 17: 6

jtem voor twee vergulde luijs- terkens - 1: 4: 0 jtem voor eene partije wijnglaes - 1: 11: 6 jtem voor eenige wijnglasen - 0: 14: 0 jtem voor eene Slechte tafel met tapijt en twee tapijten gordinetjens - 4: 14: 6 jtem voor een Secreetjen - 0: 17: 0 jtem voor een Spegelken - 1: 0: 0 jtem voor eene Serviette perse - 2: 0: 0 jtem voor een tafelken - 1: 15: 0 jtem voor twee Stoelen - 0: 16: 0 jtem voor twee Stoelkuskens - 0: 10: 0 jtem voor een Commodeken - 11: 0: 0 jtem voor eenen KleerKasse - 9: 10: 0 jtem voor den glaesen luijster van de groote Salette - 13: 1: 3 jtem voor eene halve tonne - 1: 5: 0 4642: 11: 10

Den 10 dito betaelt aen den Secretaris van 't Canton voor 14 passen voor d'heeren van d'abdije aen 5 Stuijv[ers] jder om hunne effecten vreijelijck te konnen vertransporteren – 3: 10: 0 Dito betaelt aen mijnheer Loot Disma- dril en Amerlinck voor hunne Carte- bellen – 1: 1: 0 Den 14 dito betaelt aen Jos[ephus] Zittere 13 daghuren aen 8 stuijv[ers] daegs - 5: 4: 0 Dito betaelt aen phil[ippus] huijgebaert jtem voor eenen Stoel - 1: 0: 0 5 1/2 daghueren aen 8 stuijv[ers] daegs - 2: 4: 0 Den 22 dito betaelt aen den carton van Piet[er] van lauwe voor den wijn van d'heeren gevoert te hebben - 0: 17: 6 Den 23 dito betaelt aen Jan Durnez en sijne vrauwe 14 daghueren


--------------------------------------------------- aen 6 stuijvers daegs - 4: 4: 0 Dito betaelt aen phil[ippus] Huijgebaert 8 daghueren aen 8 stuijv[ers] daegs en sijn dochter een halven dagh aen 6 stuijv[ers] - 3: 7: 0 Dito betaelt aen pieter de Leije 10 daghueren aen 8 Stuijv[ers] daegs - 4: 0: 0 Dito betaelt aen Jos[ephus] de Zittere 6 daghueren aen 8 Stuijv[ers] daegs - 2: 8: 0
--------------------------------------------------- 69: 13: 0

Ontfang

Rapport - 4642: 11: 10

jtem ontfaen voor twee visch- netjes - 0: 6: 0 jtem voor wat bordel stucken - 1: 15: 0 jtem voor een tricktrack spel - 4: 14: 6 jtem voor een Caffè Kanneken - 0: 18: 0 jtem voor 24 flesschen - 1: 4: 0 jtem voor 10 wijnglasen - 0: 10: 0 jtem voor den lesers-stoel - 1: 1: 0 jtem voor eene partije witte boonen en anjoens - 6: 0: 0 jtem voor een wafelijser - 1: 11: 6


------------------------------------------------ 4660: 11: 0

jtem voor twee Coopen brocke- lingen van hout - 5: 1: 0 jtem voor 12 flesschen - 0: 12: 0 jtem voor eenen Gieter - 1: 3: 6 jtem voor 8 Stoelen - 12: 12: 0 jtem voor een spiegelken - 0: 14: 0

Den 28 jan[uari] ontfaen van mijnheer Baeijaert op rekeninge van de venditie van meubels ende Catteelen van 't gemeente ver- coght in onse abdije - 1068: 10: 6

Den 29 dito ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van terwe haver en boonen in schoven strooij [et]c[etera] aen verscheijde persoonen sedert den 22 Jan[uari] 1797 ende met den 29 dito breeder bij sijnen handbouck - 952: 3: 9


-------------------------------------------------- 6701: 8: 7

Uijtgeef

Rapport - 69: 13: 0

Den 24 Jan[uari] betaelt in 't Canton van Zonnebeke voor een permis van transport van vercopinge van alle mobil ende van enre- gistrement met double - 0: 17: 6 Dito gegeven aen mijnheer Bossuijt - 12: 12: 0 Den 26 dito betaelt aen phina de naeijstrege 8 maend[en] en 25 daegen van huere aen 8 pond[en] gr[ooten] ’s jaers - 35: 6: 9 Dito betaelt aen Jos[ephus] Laga Cock 3 maenden en 25 dagen van sijne huere aen 12 pond gr[ooten] 's jaers - 23: 0: 0 Dito betaelt aen jac[obus] d'hont portier 8 maenden en 10 daegen van sijne huere aen 7 pond gr[ooten] sjaers - 29: 3: 6


--------------------------------------------- 170: 12: 9

Dito betaelt Pieter Huijgebaert rifter Knecht 4 maenden en 25 daghen van sijne huere aen 6 pond gr[ooten] 's jaers - 14: 10: 0 Dito betaelt aen Joan[nes] de Prez hovenier 8 maenden en 25 dagen van sijne huere aen 11 p[onden] gr[ooten] 's jaers - 47: 1: 0 Dito betaelt aen Jac[obus] kersteman 1sten Carton 7 maenden en 23 dagen van sijne huere aen 11 pond[en] gr[ooten] 's jaers - 43: 1: 6 Dito betaelt aen franc[iscus] Sohier voor 4 flesschen genever gele- vert op verscheijde stonden aen 12 Stuijvers de flessche - 2: 4: 0 Den 26 dito betaelt bij Acquit aen franc[iscus] Barbier lootgieter over refectien gedaen aen de pompe op het pachthof be- woont door Joan[nes] van heule in de maend [septem]bre 1796 breeder gespecificeert bij acquit - 5: 3: 0 Den 30 dito betaelt aen Jan Durnez 6 daghueren aen 6 Stuijv[ers] daegs - 1: 16: 0 Dito betaelt aen Jos[ephus] de Zittere 5 daegen aen 8 stuijv[ers] daegs - 2: 0: 0


------------------------------------------------ 286: 8: 3

test

Ontfang

Rapport - 6701: 8: 7

Den 29 dito ontfaen voor eene Kleer-Kasse - 9: 0: 0

Februarius

Den 3 februarij ontfaen van mijnheer van de maele voor twee houck-kaskens uijt de Kleijne Salette - 6: 6: 0 Dito Ontfaen van Carel verraest voor 39 lb oud Coper aen 7 Stuijv[ers] tpond jtem noch voor 4 1/2 lb jtem noch voor 6 lb oud Coper t'Saemen - 17: 6: 6


------------------------------------------ 6734: 1: 1

Vijtgeef

Rapport - 286: 8: 3

Den 30 dito betaelt aen phil[ippus] huijgebaert 4 daghen aen 8 stuijv[ers] daegs en sijne dochter eenen dagh aen 6 stuijv[ers] - 1: 18: 0 Dito betaelt aen Pieter de Leije 3 daghen aen 8 Stuijv[ers] daegs - 1: 4: 0 Dito betaelt aen Ben. Durnez 12 daghen aen 8 stuijv[ers] daegs - 4: 16: 0

Februarius

Den Eersten februarij betaelt aen Pieter Durnez 13 daegen aen 8 stuijv[ers] daegs - 5: 4: 0 Dito betaelt aen Phil[ippus] Acke 6 daegen aen 10 stuijvers daegs jtem aen sijne broeders en suster voor hunne moeijte van alle den wijn besorgt uijtgehaelt en gekuijst te hebben - 6: 10: 0 Dito betaelt voor 50 Eijeren - 1: 12: 0


--------------------------------------------- 307: 12: 3

Dito betaelt aen Pieter Ghijsele over 't meesteren van eene Koeije met leveringe van medicamenten - 1: 1: 0 Den 2 dito betaelt aen francoise blommaert voor 4 daghen de Schotels gewasschen te hebben - 0: 4: 0 Dito betaelt aen d'accoliten voor onse L[ieve] vrouwe lichtmisse geassisteert te hebben - 0: 3: 6 Den 3 dito betaelt aen Jsabelle van heule bourinne van 't neerhof 2 maenden en 12 dagen van haere huere aen 9 pond gr[ooten] ’s jaers - 10: 16: 0 Den 4 dito betaelt aen Jan Durnez 3 dagheuren aen 6 st[uijve]rs daegs - 0: 18: 0 Den 9 dito betaelt bij acquit aen franc[iscus] Mascheleijn brauwer over leveringe van 19 1/2 tonnen bier aen 15 en 16 lb parisis de tonne gelevert sedert [novem]bre 1796 tot ende met februarij 1797 breeder gespecificeert bij acquit - 151: 5: 0


------------------------------------------------------ 471: 19: 9

Ontfang

Rapport - 6734: 1: 1

Den 15 febr[uari] ontfaen van de weduwe Delanghe voor eene Koeije aen haer gelevert - 78: 8: 0 Den 16 dito ontfaen van Juffr[ouw] Bouten voor twee Sacken Semel - 18: 10: 0 Dito ontfaen van Verdun van passchendaele voor 33 bierstucken aen 3 guld[en] jder - 99: 0: 0 Dito ontfaen van den voor- seijden verdun voor twee Eijckxkens met moderatie van 3 guldens - 42: 0: 0 Den 18 dito ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van Elsen en bercken planten bouckeboomkens Eijcken Stecken Bricken [et]c[etera] vercoght aen verscheijde persoonen sedert den 1 Jan[uari] 1797 tot ende met den 12 febr[uari] alles breeder te sien bij sijnen handbouck - 272: 10: 0


--------------------------------------------- 7244: 9: 1

Uijtgeef

Rapport - 471: 19: 9

Den 9 febr[uari] betaelt het port van eenen brief van gend voor mijnheer larmuseau - 0: 3: 0 Den 11 dito betaelt bij acquit aen Jac[obus] Delanghe beenhauwer over leveringe van 979 lb vleesch aen 4 1/2 Stuijvers 't pond sedert den 30 [octo]bre 1796 tot ende met den 27 januarij 1797 - 220: 5: 6 Dito betaelt aen Juffr[ouw] van de refugie haer verschoten gelt voor de menagie van d'Abdije sedert den 12 [octo]bre 1796 - 11: 4: 0 Den 15 dito betaelt bij acquit aen de weduwe Delanghe voor 386 lb boter aen 7 stuijvers 't pond binnen[?] 't verloop van 't jaer 1796 - 135: 2: 0


------------------------------------------ 838: 14: 3 Den 16 dito betaelt aen Jacob[us] knockaert den ouden voor een paer nieuwe Schoenen en voor vermaecken van een paer voor mijnheer Bossuijt - 3: 5: 0 Den 17 dito betaelt bij acquit aen Carel de Brauwer over leve- ringe van pencerije sedert den 9 [novem]bre 1796 tot ende met den 26 [decem]bre - 5: 0: 0 Dito betaelt bij acquit aen Jos[ephus] de Zouttre over leveringe van Saussijssen en swijne Corteletten [et]c[etera] sedert den 14 junius 1796 tot ende met den 2 [septem]bre 1796 alles breeder bij acquit - 48: 18: 6 Den 19 dito betaelt bij acquit aen Joan[nes] Bouckaert Zeep en ZoutZieder over leveringe van Zout en Zeepe sedert den 7 [octo]bre 1796 tot ende met den tweeden [novem]bre - 9: 16: 6 Dito betaelt bij acquit aen Jos[ephus] Schoonaert over leveringe van nagels binnen 't jaer 1796 alles breeder bij acquit - 3: 9: 0
----------------------------------------- 909: 3: 3

test

Ontfang

Rapport - 7244: 9: 1

Den 24 febr[uari] ontfaen van franc[iscus] Carreijn voor 4 abeelen met moderatie van drije guldens - 60: 0: 0 Den 25 dito ontfaen van pieter Grauw voor 3000 Eijcken stecken aen 10 stuijv[ers] 't duijst 15: 0: 0

Dito ontfane van Jac[obus] ramoen voor 't restant van onse vette door hem voor ons vercoght - 42: 0: 0 Den 28 dito ontfaen van meester Delbaere voor eene partije Eijcken Stecken - 73: 0: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van eene Jaerlincks veerse aen de w[eduw]e flo - 26: 2: 6


-------------------------------------------- 7460: 11: 7

Uijtgeef

Rapport - 909: 3: 9

Den 19 febr[uari] betaelt bij acquit aen Jos[ephus] Lucien Apotheker over leveringe van medicamenten sedert den 23 [octo]bre 1796 tot ende met den 27 [septem]bre breeder bij acquit gespecificeert - 6: 0: 6 Den 23 dito betaelt bij acquit aen franc[iscus] Carreijn over leveringe van 33 lb Keirsen aen 6 stuijvers tpond - 99: 0: 0 Den 24 dito betaelt aen Jan durnez voor naer Jseghem gegaen te hebben mijnheer Bossuijt - 0: 14: 0 Den 25 dito betaelt bij acquit aen Joan[nes] Cailliau over lever- ringe van alle soorten van Winckelwaere sedert den 21 augusti 1796 tot ende met den 1 febr[uari] 1797 alles breeder bij Acquit - 259: 7: 6


--------------------------------------- 1274: 5: 3

Dito betaelt bij acquit aen Jos[ephus] Zevere brauwer tot Jpre voor 132 Stoopen bier jtem noch voor 31 Stoopen gelevert in de refugie sedert dat de abdije niet meer heeft gebrauwen - 25: 4: 6 Dito betaelt bij acquit aen Joan[nes] Walwein over leveringe van Cartebellen sedert 't jaer 1792 tot ende met 1796 jtem over den journal van feller de jaeren 1792 1793 en vier maenden van 'tjaer 1794 te saemen - 31: 14: 6 Dito betaelt bij Acquit aen Jac[obus] Ramoen het restant van tjaer vette bij accorde gevallen den Eersten februarij 1797 jtem eene fransche Croone drinck gelt voor den Knecht - 48: 5: 6


----------------------------------------- 1379: 9: 9

Ontfang

Rapport - 7460: 11: 7

Maerte

Den 1 Maerte ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van hooije en Strooij aen verscheijde per- soonen sedert den 25 Jan[uari] 1797 tot ende met den 30 dito breeder te sien bij sijnen handbouck: 133: 10: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Zegers van boomen vercoght aen verscheijde persoonen sedert den 5 januarij 1797 tot ende met den 18 februarij breeder te sien bij sijnen handbouck - 517: 12: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van turf aen aen verscheijde persoonen sedert den 24 Julij 1796 tot ende met den 25 Jan[uari] 1797 breeder te sien bij sijnen handbouck - 215: 0: 6 Dito ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van aerdap- pelen en loof aen verscheijde persoonen sedert den 5 [novem]bre 1796 tot ende met den 18 febr[uari] 1797 breeder te sien bij sijnen handbouck - 134: 19: 6 Dito ontfaen van Basil van den briele voor 4 Eijcken boomen met moderatie van 6 guldens - 123: 0: 0 Dito ontfaen voor eenen Sack terwe - 9: 0: 0


-------------------------------------- 8593: 13: 7

Uijtgeef

Rapport - 1379: 9: 9

Den 25 dito betaelt bij acquit aen Joan[nes] Ramoen een jaer vette bij jaerlijcks accoord 't jaer te vallen den laesten maerte 1797 - 60: 0: 0

Maerte

Den 4 maerte aen de Juffr[ouw] van de refugie 6 maenden en 25 daegen van haere devoiren aen 7 pond[en] groot[en] ’s jaers - 24: 18: 6 Dito betaelt aen de maerte van de refugie 6 maenden en 25 daegen van haere huere aen 6 pond gr[ooten] ’s jaers - 20: 10: 0


--------------------------------------- 1484: 18: 3

Den 5 dito betaelt bij aquit aen Jgnaes masceleijn 31 1/2 daeghue- ren die hij in dabdije gevrocht heeft sedert 't maecken den inventaris uijt order van mijnheer Bossuijt aen 8 stuijv[ers] daegs alles breeder bij acquit - 12: 10: 0 Den 6 dito betaelt bij acquit aen Basil van den briele voor 12 tonnen bier gelevert sedert de maend augusti aen 21 lb parisis de tonne - 126: 0: 0 Dito betaelt bij acquit aen carel bossaert over nieuw ijser- werck te maecken te vermaec- ken peirden te beslaen [et]c[etera] alles breeder bij acquit sedert den 17 Julij 1796 tot ende met den 19 [decem]bre - 84: 15: 0 Dito betaelt bij acquit aen de procureur Joos over devoiren gedaen nopende de refugie ten tijde van de gens d'arme[...?]- 4: 4: 0


----------------------------------------------- 1714: 3: 9

test

Ontfang

Rapport - 8593: 17: 7

Den 9 maerte ontfaen van hubr. Verbrugghe voor 3 Eijcken 14 jepkens en eenen Abeel - 199: 0: 0 Den 15 dito Ontfaen van mijnheer Baeijaert op rekeninge van de venditie gehouden in d'abdije van meubels en Cattelen - 230: 18: 0 Den 19 dito Ontfaen van de weduwe Jos[ephus] de vos voor drije Eijcken met moderatie van fl. 28: 13: 6 de totaele somme bedraegende fl. 192 - 163: 6: 6


-------------------------------------------- 9186: 18: 1

Uijtgeef

Rapport - 1714: 3: 9

Den 6 maerte betaelt aen den Coster van Zonnebeke het pen- sioen van de Klockluijders van den jaere 1796 gewoone- lijck betaelt uijt den pacht van antoine Gardin - 12: 0: 0 Dito betaelt aen jan Bossaert voor 9 maenden de missen ge- dient te hebben 't jaer begonst den Eersten Meij 1796 - 13: 10: 0 Dito betaelt bij Acquit aen Jac[obus] Venein over 't maecken van Keirsen met leveringe van wass breeder bij acquit - 21: 18: 0


--------------------------------------------- 1761: 11: 9

Dito betaelt aen den Secretaris van 't Canton over 't maecken eene tabelle van alle de quitantien van den jaere 1796 van de Goederen Com- peterende d'abdije met het Certificat van alle de members van 'tcanton om naer parijs te senden - 1: 11: 6 Den 9 dito betaelt bij acquit aen Hubrecht Verbrugghe over lever- ringe van lijnwaet stoffen Caes [et]c[etera] jtem over sijne teire gaende naer Gend met mijnheer Loot voor d'abdije alles breeder bij acquit - 98: 1: 9 Den 12 dito betaelt aen P. Goderis voor 4 maenden en 4 daeghen de misse gedient te hebben tjaer begonst den 1 [octo]bre 1796 - 6: 4: 0 Den 21 dito betaelt bij Acquit aen mijnheer Baeijaert Chirurgien over leveringe van medicamen- ten aen d'heeren van d'Abdije laetingen operatien [et]c[etera] sedert den 24 februarij 1796 tot ende met den 23 Januarij 1797 alles breeder bij Acquit - 158: 6: 0


--------------------------------------------------- 2025: 16: 0

Ontfang

Rapport - 9186: 18: 1

Den 21 maerte ontfaen van meester Baeijaert voor 200 bondels hooij aen 12 lb parisis 't hondert jtem voor 50 leg Carpels aen 16 guld. 't hondert jtem voor de luijck tafel van de Kleijne Salette t'saemen - 29: 0: 0 Dito Ontfaen van Carel Creu- pelant voor eenen bultmeulen - 30: 0: 0 Den 26 dito ontfaen van pierre Gesquiere op neer- waesten een jaer pacht ver- schenen baefm[isse] 1795 - 1320: 10: 0


--------------------------------------------------- 10566: 8: 1[?]

April

Den 8 april ontfaen van Jos[ephus] pillaert voor 790 lb oud ijser aen 5 oorden 't pond - 49: 7: 6


--------------------------------------------------- 10615: 15: 1[?]

Uijtgeef

Rapport - 2025: 15: 0

Den 21 maerte betaelt bij acquit aen Carel Creupelant backer voor 49 ovens gebacken te hebben voor d'abdije aen 5 stuijv[ers] den oven - 12: 5: 0 Dito betaelt aen Jac[obus] van lauwe over sijn geschoten wild voor d'Abdije Sedert 't jaer 1795 tot ende met februarij 1797 - 8: 5: 0 Den 24 dito betaelt bij acquit aen Antoine Gardin over leve- ringe van wijn en genever sedert den 6 [octo]bre 1796 tot ende met februarij 1797 alles breeder bij Acquit - 11: 4: 0 Den 26 dito betaelt bij ses acquit aen Pierre Gesquiere sijn ver- schoten gelt over de noodige refectien op het pachthof tot neerwaesten door hem bewoont door verscheijde persoonen breeder gespecificeert bij de voorseijde Acquitten - 98: 0: 6


----------------------------------------- 2155: 9: 6

Dito betaelt voor het port van eenen brief van gend - 0: 3: 0

April

Den 2 April betaelt bij acquit aen den pater van de Sellebroeders tot gend voor 4 maenden 17 daegen tafel kosten en voordere onkosten van frater Wambeke breeder gespecificeert bij acquit - 157: 13: 6 Dito betaelt bij Acquit aen mijnheer Reijnaert voor 5 maenden 1 dagh tafelkosten en voordere verschotten voor mijnheer Larmuseau breeder te sien bij sijnen brief - 159: 17: 0 Dito betaelt bij acquit aen Jos[ephus] Pillaert smedt over vermaecken van ijserwerck peirden beslaen ijsers versetten [et]c[etera] sedert den 12 [septem]bre 1796 tot ende met den 17 [octo]bre alles breeder bij acquit - 13: 1: 0


------------------------------------------------ 2486: 4: 0

test

Ontfang

Rapport - 10615: 15: 7

Den 12 April ontfaen van haver- beke van passchendaele voor 19 Schorren aen 5 stuijv[ers] jder - 4: 15: 0 Dito Ontfaen van Jac[obus] Zegers voor 150 leg Carpels - 39: 16: 0 Dito ontfaen voor twee Sacken Kooren - 18: 15: 0 Den 19 dito ontfaen van mijnheer Ghijselen voor 792 flaccons aen 8 lb parisis het hondert - 31: 14: 0


--------------------------------------------- 10710: 15: 7

Uijtgeef

Rapport - 2486: 4: 0

Den 2 april betaelt bij Acquit aen Pieter vos timmerman over 5 1/2 daghen in d'Abdije gevrocht te hebben aen 9 stuijvers daegs - 2: 9: 6 Den 12 dito betaelt aen Pieter Joan. Goderis over eenen dagh in d'Abdije gevrocht te hebben - 0: 10: 0 Den 15 dito betaelt bij Acquit aen Jac[obus] volbout over leveringe van winckel waere sedert den 27 [septem]bre 1796 tot ende met den 29 januarij 1797 breeder gespecificieert bij Acquit 6: 11: 3

Dito gegeven aen de volgende heeren van 't gemeente te weten mijnheer Bossuijt holvoet loot frijsou Claeijssens Cueninck Fattou van de putte Oosterlinck van de maele Dismadril Nuitten Verhaege Amerlinck Larmuseau en wambeke jder de somme van fl. 86: 6: 7 Saemen uijtbrengende - 1381: 5: 3


--------------------------------------- 3877: 0: 1

Nota dese volgende Somme is gedistribueert geweest aen de voorseijde heeren den 30 Januarij 1797 maer bij afwesentheijd van den handbouck en heeft niet konnen Geannoteert sijn Den 20 dito betaelt 't port van eenen brief van Gend aen den bode van Rousselaere - 0: 4: 6 Dito betaelt tot Jseghem voor teire en logement voor mij en den Koetsier voor twee dagen en half - 7: 19: 6 Dito betaelt in de borse tot Rousselaere voor eenen bouteillie wijn - 0: 17: 0 Dito betaelt aen Pieter ramaud over Expresselijck naer jper ge- komen te sijn om de doot te annonceren van mijnheer Bossuijt - 0: 10: 6 Dito betaelt aen den advocaet Devrou over advijs nopende de affairens van mijnheer Bossuijt - 0: 14: 0


-------------------------------------------------- 2887: 5: 7

Ontfang

Rapport - 10710: 15: 7

Den 30 April ontfaen van Jac[obus] Zegers over leveringe van Kooren boonen hooij Strooij boomen [et]c[etera] breeder te sien bij sijnen handbouck - 790: 8: 0 Dito ontfaen voor eenen Sack Semel gelevert binnen 'tjaer 1796 - 10: 15: 0


------------------------------------------------------ 11511: 18: 7

Uijtgeef

Rapport - 3887: 5: 7

Den 24 april betaelt voor de Con- duite van Jper naer cortrijck met teire en drinckgelt voor den Coetsier - 1: 17: 6 Dito betaelt in de Casselrije tot Cortrijck voor een noenmael voor mij en mijnheer van de putte - 2: 2: 0 Dito betaelt voor de Conduite van Cortrijck naer gend met het facteur gelt voor mij ende mijnheer van de putte jtem voor twee kannen bier onder den wegh - 6: 15: 0 Den 26 dito betaelt inden gouden leeuw tot gend voor mij en mijnheer van de putte voor teire loge- ment en drinckgelt aen de do- mestiquen voor eenen dagh en half - 8: 8: 0 Dito betaelt tot gend aen S[ieu]r morel over het restant van het silverwerck drije jaeren in sijn bewaert te hebben aen 14 Stuijv[ers] daegs door den abt toegestaen bij accoorde de somme van - 132: 0: 0


--------------------------------------------------- 4038: 7: 7

Dito betaelt voor eenen voiture van gend voor drije daegen aen fl. 7: 10: 0 daegs om te vertrecken met het restant van de voorseijde Effecten - 22: 10: 0 Dito betaelt aen de Domestique van mijnheer Reijnaert voor drinck- gelt mijnheer van de putte en ick daer een maeltijd gëeeten hebbende - 0: 14: 0 Dito betaelt voor voordere teire en drinckgelt afkomende van gend - 5: 17: 0 Den 27 dito betaelt bij acquit aen den docteur spillebout over visiten ende operatien van mijnheer Claeijssens ende fattou jtem over leveringe van medicamen ten - 66: 10: 6 Dito betaelt aen meester Caesar over laetingen gedaen aen mijnheer holvoet en leveringe van medica- menten binnen 'tjaer 1796 - 3: 0: 0


------------------------------------------------------ 4136: 19: 1