Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1902**

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-07-1609

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "het iaer sesthienhondert ende neghene" (1609); "sesthien hondert ende achte" (1608).

Type: Akkoord tussen de abt van Zonnebeke en de renteplichtingen betreffende boterrenten van de abdij te Klemskerke

Beschrijving: Carolus de Boisot, abt en heer van Zonnebeke, verklaart een akkoord gesloten te hebben met Marten de Ricke en Jaques Kant, zijn zwager, betreffende de boterrenten die zij schuldig zijn aan de abdij voor grond te Klemskerke.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1902** staat na BRU-AGSB-Z-n1902*. // BRU-AGSB-Z-n1902** staat deels op papier, deels op het buitenste perkament.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Heden desen 7 twintichsten Julij ses tienhondert neghen hebbe accort ghemaeckt met marten de Ricke ende Jaques kant sijnen swaegher eener die bueter renten die sij mij schuldich sijn van seker heuene Landen gheleghen in Clemskercke voor die sachterstellen vt het iaer sesthienhondert ende neghene excluijs waer voeren sij gheuen moeten eenen dobbel ducaet in specie of die Werde daer voeren Voorts hebbe oock met hen gheaccordeert voor eenen termijn van neghen iaeren ingaende sesthien hondert ende achte die eerste betaelinghe 260 ende neghen voor elcke ponden bueter drij stuijvers de drie eerste iaeren ende daer naere sese iaeren twee stuijvers ende selue ende sijn ghehouden[?] eener te brenghen met[?] den eersten hen[?] 52 bu... ende Landen die d...

voorschreven renten ghelden met het ghestel... van ... ponden Verscheijnede elcke betaelinghe baemesse[?] ende Alderheilijchmesse elck iaere

Carolus de Boisot heer ende abt van sonnebeke

M. d Rijcke