Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1902*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-08-1609

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1609".

Type: Legger van de boterrenten van de abdij van Zonnebeke binnen de watering van Blankenberge

Beschrijving: Legger van de boterrenten van de abdij van Zonnebeke op gronden binnen de watering van Blankenberge, opgemaakt in 1609 door Octauian van Marissen, gezworen landmeter van het Land van het Vrije, op basis van een ommeloper en een oude legger, en op verzoek van Maarten de Rijcke.

Opmerking: Het document bestaat deels uit perkament (BRU-AGSB-Z-n1902), deels uit papier (BRU-AGSB-Z-n1902*, **, ***).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dit naervolghende zijn de bueter renten Toebehoorende den Clooster van zonnebeke bezedt vp diuerssche parcheelen van Lande Ligghende Jn Diuerssche ambochten prochien ende steden al Jnde waterijnghe van blanckeberghe als hier naer volcht

Eerst

T clooster van zonnebeke ouer wijlent victoor de heeckere ghelt tsiaers - een halue waghe bueters js 60 £

Bezet vp acht Lijnen xxv Roeden Lants Ligghende binden ambochte ende prochie van clemskercke zuudt zuutoost vander kercke ende oost vander dorp muelen Jnt Cxxe beghin[?] vande waterijnghe van blanckeberghe f° 1242 ende zijn vier strijnghen streckende oost ende west den noordersten westponde[?]

test

Wat pittende vullijnghe met noch een darijnckwake Jnden zuutwesthouck vanden zuudersten strijnghe al tusschen daellijnghers van Jan ende anth[oniu]s ppas. (christians[?]) ghebroeders lant ande noortzijde Jan killebaeij ende Lauwereijns potters cum suis Landt ande zuutzijde ende andt westhende streckende metten oosthende an mijn heere van ghistels Landt

2.

Daellijnghers van Jan ende anthuenis ppas. ghebroeders ouer wijlent claeijs Janssone ende Jacob van erroor ghelden tsiaers - een halue waghe bueters

[tekst in de marge half weg; nauwelijks leesbaar]

Bezet vp acht Lijnen xxxij Roeden Lants Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt zuudt vander kercke oost bijden dorp muelen Jnt zelue begh... ende f° 1241 ende es ghenouch een driehoucte plaetse van drie strijnghen

vpt oosthende met noch een langhen crommen strijnck ande zuutwestzijde daeran groot j ghemet[?] xcviij Roeden al tusschen huerlieder zelfs Lands ande westzijde zuutoost... ende breeden henden

3.

Jasper f Jasper wijnckelman commende vi.a et librij m.e dierick roels ouer wijlent daellijnghers van Jan de Keijt Ende maerten de rijcke causa vxoris filia pieter candt ghelden tsiaers vut vij ghemeten Lants daerof dat behoort den voorseijden Jasper wijnckelman v ghemeten j Roede Lants ende maerten de rijcke de v Roeden Landts

- Drie vierendeelen van een halue waghe bueters Js 45 £

Bezet vp zeuen ghemeten Lants Ligghende binden ambochte ende prochie van oudenburch v[er]re noortoost vander kercke Jnt ghescheet

test

van oudemburch ende Clemskercke zuudt van keuels dorpe ande oostzijde vande hofstede toebehoorende Lauwerijns vische daer jan pieters vp wuendt Jn twee parcheelen daerof dats eerst Ligghets Jnt C xlixe beghin[?] f° 1692 v ghemeten j Roede lants toebehoorende jasper wijnckelman ende staet groot bijden nieuwen omelooper v ghemeten j Roede xciij Roeden Lants zijnde zeuen strijnghen vpt noortge... de vier oosterste strijnghen vp beeden henden cortst al tusschen ... den zeluen Jasper wijnckelmans lant ande oostzijde ende ant noorthende den zeluen wijnckelmans ende Lauwereijns vische hofstede beede ande westzijde streckende metten zuuthende andt naervolghende parcheel ende metten noortwesthouck ande heerwech van Keuelsdorpe Voorts zoo Ligghets andt zuuthende daeran Jnt zelue beg... ende f° vijf Lijnen Lants Toebehoorende maerten de rijcke Ligghende ghemeene Jn een meerder plaetse van v ghemeten j L[ijn][?] xlviij roeden ende es een stick verhaeckende ten noortwesthoucke met een breeden haecke

noortwaert Jn al tusschen Jasper f[ilius] Jasper wijnckelmans ende den disch van oudemburch Landt al ande westzijde den zeluen maerten de rijckens Landt ande oostzijde ende andt zuuthende

4.

Maerten de rijcke causa vxoris filia pieter candt ouer wijlendt daellijnghers van Jan f[ilius] aernoudts hems ghelt tsiaers - een vierendeel van een halue waghe bueters Js 15 £

Bezet vp twee ghemeten Landts Ligghende ghemeene ende onverdeelt Jn v ghemeten j Lijnen xlviij Roeden Lants wesende de zelue partie daer de voorschreven vijf Lijnen Lants Jn ghemeene zijn Ligghende

5.

De kercke ende den disch van oudemburch ghemeene ghelden tsiaers - zeuen ponden bueter

Bezet vp een ghemet xxx Roeden Lants Ligghende binden ambochte van oudemburchouck Jnde prochie

test

van oudemburch noortoost vander kercke zuutwest van keuels dorpe ende west van tvoorscreuen bezet Jnt zelue begh... f° 1694 ende es een stick tusschen Jan killebaeij cum suis dat tnaervolghende bezet es ande westzijde den disch van Sint Saluatoris Jn brugghe Landt ande oostzijde ende andt zuuthende streckende metten noorthende ande wedewe van Joncheer chaerles van marivoorde Landt bij ofwijnnijnghe ouer P[iete]r[?] Leijs

11.

Jan Killebaeij cum suis ouer Jan tandt commende van wijlendt de wedewe ende kijnderen van michiel f[ilius] Jans dwercx ghelt tsiaert - veerthien ponden bueters

Bezet vp twee Lijnen Lants begrepen bij den ommelooper ghemeene Jn j ghemet xviij L Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt noort oost vander kercke ende noort bijder hofstede toebehoorende vidua Joncheer chaerles van marivoorde bij ofwijnnijnghe Jnt zelue begh... ende f° tusschen

tvoorscreuen bezet ande oostzijde Lauwereijns visch Landt ande westzijde streckende metten zuuthende ande wedewe J[oncke]r chaerles van marivoorde Landt ende metten noorthende ande kercke van clemskercke Landt

6.

T clooster van zonnebeke bij ofwijnnijnghe commende van wijlent Clement blanckaert ghelt tsiaers - eenenvichtich pondt bueters

Bezet vp vier Lijnen L Roeden Lants ende staet groot bijden ommelooper iiij L lxxv roeden Ligghende binden ambochte van oudemburchouck Jnde prochie van oudemburch voorseijt v[er]re noortoost vander kercke ende oost vanden Laetsten voorscreuen bezette Jnt zelue beg... f° 1689 tusschen dobediencie van Sinte donaes Jn brugghe ende maerten de rijcke beede Lant ande oostzijde den zeluen maerten de rijcke Landt dat tnaervolghende parcheel es ande westzijde

test

streckende metten noorthende an huerlieder zelfs naervolghende j ghemet Lx Roeden Lants ende metten zuuthende an J[oncke]r Jan de brueck Lant dat oock Jn dese rente ghelt

Maerten de rijcke causa vx[o]ris filia pieter candt commende van wijlendt dammaert pieroot ghelt tsiaers - zessentwintich pondt bueters

Bezet vp vier Lijnen L Roeden Lants begrepen bijden ommelooper Jn een partie van ij ghemeten xiiij Roeden Lants ande oostzijde of Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt v[er]re noortoost vander kercke ande westzijde van tvoorscreuen bezet Jnt zelue begh... ende f° ende es een stick zom[?] vutghedarijnckt[?] tusschen zijn zelfs Lant ende die vande Jacopijnessen Jn brugghe beede ande westzijde tlaetste voorscreuen bezet ende tnaervolghende j ghemet lx R[oeden] lants beede ande oost zijde streckende metten noorthende met een smal hendeken ende an eenen verdonckerden Landtwech ende metten zuuthende an zijn zelfs lant

10.

J[oncke]r Jan de brueck ouer librij victoor roels ende librij Librij m... dierick Roels commende van wijlendt daellijnghers van Jan heerbrandt ghelt tsiaers - thien ponden bueters

Bezet vp vier Lijnen Lants maer en staet maer groot bijden omelooper j ghemet lxxx Roeden Ligghende binden ambochte ende prochie voorseght verre noort oost vander kercke ende zuutoost bij tlaetste voorgaende bezet Jnt zelue beg... ende f° ende es een langhe smallen rechten strijnck tusschen tclooster van oudemburch Landt ande oostzijde ende andt zuuthende de obediencie van Sinte donaes Jn brugghe Landt ande westzijde streckende metten noorthende an tclooster van zonnebeke voorscreuen Landt

1[?]

Jasper f[ilius] Jasper wijnckelman commende vande wedewe van me. dierick roels ouer wijlent de wedewe ende kijnderen van dammaert piroot ghelt tsiaers - neghen pondt min een vierendeel ...

Bezet vp twee Lijne vichtich roeden lants ende staet groot bijden ommelooper vande waterijnghe

test

twee Lijnen Lvj Roeden Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt v[er]re noortoost vander kercke ende noortwest van tlaetste voorscreuen bezet Jnt zelue begh... ende f° 1693 ende es een gheerende stick tusschen zijn zelfs Landt ande noortzijde ende andt oosthende streckende metten westhende anden heerwech

8.

Maerten de rijcke causa vxoris filia pieter candt commende van wijlent de wedewe ende kijnderen van Dammaert piroot Ende t clooster van Zonnebeke bij ofwijnnijnghe ome de Kijnderen van willem de vroede ghelden tsiaers vut ij ghemeten Lants daerof dat behoort maerten voorseijt ij Lijnen xl Roeden ende tzelue clooster j gemet Lx Roeden - vijf zestendeel bueters Js 100 £

Bezet vp twee ghemeten Landts Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt verre noort oost vande kercke Jnt ghescheet van oudemburch ende clemskercke oost vandt laetste voorscreuen parcheel Jn twee parcheelen daerof dat Eerst Ligghet Jnt Cxlix begh...

vande voorseijde waterijnghe f° 1688 twee Lijnen xl Roeden lants toebehoorende maerten de rijcke begrepen bijden ommelooper Jn een partie van vj gemeten ij Lijnen Lvj Roeden Lants ande zuutzijde bijt oosthende of tusschen zijn zelfs Landt Jnt zelue stick vuerghemeens ande noortzijde ende andt oosthende streckende metten westhende an eenen verdouckelden landtwech Voorts zoo Ligghet ande zuutzijde daeran Jnt zelue beg... f° 1689 et een ghemet Lx Roeden lants toebehoorende et voorseijde cloostere tusschen de voorschreuen ij L xl Roeden ande noortzijde huerlieder zelfs Landt ande zuutzijde ende andt oosthende streckende metten westhende an maerten de rijckens landt

12.

T clooster van zonnebeke bij ofwijnnijnghe ouer wijlent de wedewe ende kijnderen van Jan baerts ghelt tsiaers - Drientwintich ponden buete...

S[omm]a iij.C xxv lb laurens[?]

Bezet vp een ghemet Lants ende een staet maer groot bijden omelooper ij Lijnen xxij Roeden Lants Ligghende binden ambochte van oudemburch mo

test

ende Jnde Prochie van oudemburch v[er]re noortoost vander kercke ende andt oosthende van tlaetste voorscreuen parcheel Jnt zelue beg... f° 1686 tusschen J[oncke]r[?] pieter de valence cum suis bij ofwijnnijnghe Landt ander noortzijde dobedientie van Sinte donaes Jn brugghe Landt ande zuutzijde ende andt oosthende

Aldus nieuwe beleghert bij mij Octauian van marissen ghezwooren Landmeter tslants vanden vrijen vpden xiij.e ougst xvj.C neghene ten versoucke van maerten de rijcke ende Dit achtervolghende tverclaers vanden omelooper vande zelue waterijnghe ende een haude Leghere daerof ghezien Jn orconde mij

O. Van Marissen 1609

sol[vit] bij maerten de rijcke ome tmaken van desen leghere vj s g.