Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1902

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1506

Type: Legger van de boterrenten van de abdij van Zonnebeke te Klemskerke

Beschrijving: Legger van de boterrenten van de abdij van Zonnebeke op gronden te Klemskerke, opgemaakt door Paess[en] Bollin, op basis van een ouder document.

Opmerking: Het document bestaat deels uit perkament (BRU-AGSB-Z-n1902), deels uit papier (BRU-AGSB-Z-n1902*, **, ***). // De tekst op de rugzijde van het document is te zeer verbleekt op nog gelezen te kunnen worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit naeruolghende zijn de bueter Renten toebehoorende den cloostre van zonnebeke bezet vp diuersche parcheelen van lande Ligghende Jn diuerschen amb[ach]ten prochien ende steden Hier naervolghende

Eerst

T clooster van zonnebeke ouer victoor de heeckere - een halue waghe bueters

Bezet vp achte linen xlvj Roeden lands lettel meer of min Ligghende binden ambochte ende prochie van clemskerke zuudoost vander kerke ende oost vander dorp muelne al Tusschen clays Janszuene ende Jacop van herroor landt beede ouer de Kindren cornelis de grijse ande noordzijde pieter bernaert ouer de wedewe charels vaesijne landt ande zuudzijde ende an beeden henden

test

2.

Clays Janssone ende Jacop van erroor ouer de kindren cornelis de grijse - een halue waghe bueters

Beset vp achte linen twee ende dertich Roeden lands lettel meer of min Ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt zuudoost vander kerke ende zuudoost vanden dorpe muelne Tusschen Jans vanden walle landt ande westzijde clays ende Jacop voorseijt landt ande oostsijde ende ant noordhende metten zuudhende an pieter bernaerts outre charel vaesijne landt

3.

Den aeldinghers van Jan de keyt ouer mijn heere van oorscamp ende ouer pieter aken met zijn medepleghers t[?] siaers - drie vierendeele van een alue waghe bueters

Bezet vp vij [gemeten] lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van oudemburchouc Jnde prochie van oudemburch noordt vander kerke Jnt ghescheet van oudemburch ende clemskerke zuudwest van keuels dorpe ende oostsijde vander hofstede toebehoorende de aeldinghers van felicx boel Daer nv ten tijden vp woent cornelis eyerman Jn twee parscheelen Danof dats leghets eerst v [gemeten] j line lands lettel meer of min tusschen den aeldinghers van Jan f[ilius] aernoudts hems landt ande oostsijde ende ant zuudhende daeldinghers van felicx boel hofstede ende landt ande westsijde metten noordhende met eenen smallen hendekin anden heerewech van keuels doorpe

Voort zo leghets ten zuudhende daeran v linen lands lettel meer of min ligghende Jn een meerder plaetse tusschen de wedewe ende kindren van dammaert pieroot ende den disch van oudemburch landt ande westzijde den aeldinghers van Jan f[ilius] aernouds hems landt ande oostzijde ende ant zuudhende metten noordhende ant voorscreuen landt

test

4.

Den aeldinghers van Jan f aernoudts hems ouer Jan de grijse ende ouer pieter van aken - een vierendeel van een halue waghe bueters

Bezet vp twee ghemeten lands lettel meer of min ligghende Jn oudemburchouc noordt vander kerke ende zuudwest van keuels dorpe ende de voorseijde twee ghemeten lands ligghen Jn een plaetse van vijf ghemeten een line achte ende veertich Roeden lands lettel meer of min ghemeene metten aeldinghers voorseijt al tusschen de wedewe ende kindren van dammaert pieroot ende den disch van oudemburch landt beede ande westzijde Den aeldinghers van Jan f[ilius] aernoudts hems landt ande oostzijde ende an beeden henden

5.

De kerke of den disch van oudemburch daer te vooren andries brandis - zeuen ponden bueters

Bezet vp een ghemet xxx Roeden lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van oudemburchouc Jnde prochie van oudemburch noordt vander kerke zuudwest van keuels dorpe ende west vanden hesschen boomsticke bijden crommen vanden heereweghe die van Keuels dorpe naer oudemburch waert loopt Tusschen den disch van sint saluators Jn brugghe landt ande oostzijde ende ant zuudhende de wedewe ende kindren van michiel f Jans dweercx met huerlieder medepleghers landt ande westzijde

test

6.

Clement blanckaert daer te vooren Rijcq[uaer]t f abraems muls ende nv ghebleuen tclooster van zonnebeke voor de Rente - lj pont bueters ende een vierendeel

Bezet vp iiij linen vichtich Roeden lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van oudemburchouc ende Jnde prochie van oudemburch noordoost vander kerke ende zuudt van keuels doorpe tusschen den aeldinghers van Jan heerbrants lant ande oostzijde de wedewe ende kindren van dammaert pieroots landt ande westsijde metten noordhende ant clooster van zonnebeke prijslandt ouer de kindren willems vroeden ende metten zuudhende anden aeldinghers van Jan heerbrants landt

test

[ingevoegd blad]

1a leger folio 2° - een half waege beuters op 8 lijnnen 46 Roeden en bij 2.e leger maer 8 lijnen 25 Roeden sijnde dit de 2 gemeten 2 lijnen 25 Roeden gebruijckt bij pr. amijs p 2.e leger f° 1 [2 gemeten 2 lijnen 25 Roeden gebruijckt bij pr. amijs]

2a leger folio 1 v[er]so - Een half wage beuters op 8 lijnnen 32 Roeden sijnde dit de rente gegolden[?] werdende bij mevrauw wijnckelman ende mijn heere marissael p... 2e fol. 1 v[er]so [8 lijnen 32 Roeden somme[?] behoorende mevrauw wijnckelman ende mijn heere marissael]

2[?]e leger fol. 1 v[er]so ende 3° - 3 vierendeel van een halfue wage beuters op 7 gemeten lants luttel meer of min danof gelt mijn heere begelden[?] 18.en half pont boter op 5 lijnnen deel van 7 gemeten 2 lijnne behoorende e douagiere voet die gelt 264 en half boters tsiaers p 2.e 2 v[er]so ar... 20 [heere van 5 lijnnen behoorende mijn heer legillon 2°] [... 5° gemeten 1 lijnne mevrauwe voet]

test

2e leger f° 2 v[er]so - Een vierendeel van een halfue wage boters tsiaers 16 15 £ boter tsiaers op 2 gemeten lants in ouden burgh wordt gegolden bij mijn heere leijdron p. 2e fo... 3 articulo ... [2 gemeten lants behoorende mijn heer legillon 2°]

2e leger fol. 3 - 7 ponden beuters tsiaers op een gemet 30 Roeden is de rente die gegolden wordt bijden disch van oudenburgh p... 2 fol. 3 ar[ticu]lo vlt[imo?] [1 gemet 30 Roeden disch oudenburgh]

2° Leger fol. 3 v[er]so ar[ticu]lo 1° - 51 pont beuters tsiaers op 4 lijnnen 50 Roeden ende bijder ommelooper 4 lijnnen 75 Roeden is teen gemet ... lijnne 75 Roeden deel van tlant gebruijckt bij lodewijck verhulst p... 2e fol. 4 ar[ticu]lo 2° [4 lijne 75 Rode gebruijckt bij lodewijck verhulst]

4 leger fol. 4 - 9 £ min een 4 deel boter tsiaers op 2 lijnnen 50 Roeden [2 lijnen 50 Roden t bijhants... geft wort 2 gemeten ad[vocae]t daelmans]

lants sijnde dit tlant nu toebehoorende adt daelmans p... 2 fol. 5 ...

...e leger fo. 4 a... 30 vijf sedendeel boters op 2 gemeten lants is tlant nu toebehoorende ... p... 2.e f°. 5 v[er]so ar[ticu]lo 3° [2 gemeten ... heere legillon 12 tboter wt 2 lijnen ... deel ten ... 3e ende t'clooster van sonnebeke 2: 0: 60 omme[?] leste es ... 2 gemeten heede lant gebruijckt bij lod[ewijck] verhulst]

2e leger folie 4 v[er]so 26 £ boters tsiaers op 4 lijnnen 50 Roeden es tlant van mijn heere legillon p... 2.e fol. 4 v[er]so ar[ticu]lo 3.° [4 lijnen 50 Roden mijn heere legillon] [40]

2e leger fol. 4 v[er]so ar.lo 3° 10 £ boter tsiaers op 4 lijnnen lants sijnde tlant van mijn heere de pape heere van allebast nu Jo[ncvrauw]e de crits p... 2 fol. 5 [4 lijnnen lants mijn heere pape heere van hallebast]

v[er]te

test

2e leger fol. 5 14 lb boter tsiaers op 2 lijnnen lants sijnde dit tlant van vj.a abisse me. plo....en Ruddere p.... 2. fol. 2[?] v[er]so ar[ticu]lo ij° [2 lijnnen lants p[iete]r de Ruddere]

2° leger fol. 5 25 ... tsiaers op een gemet lants luttel meer of min ende p... 2e wert geseijt p.... ommelooper maer groot te wesen 2 lijnen 22 Roeden gebruijckt bij Lodewijck verhulst p... 2... fol. 6 [2 lijnen 22 Roden gebruijckt bij lod. verhulst] [Vide dese partije fol. 5 v[er]so et 6 gestelt par legillon moet sijn op sonnebeke]

2e leger fol. 5 v[er]so Een waege beuters tsiaers op 5 gemeten ... Roeden in 2 partseelen t 1de 4 gemeten 1 lijne 20 Roeden ende t2de 2 lijnen 39 Roden sijnde dit tlant gebruijckt bij mailliart de petkere [4 gemeten 2 Lijnen 20 Roeden ende 2 lijnen 39 Roden gebruijckt bij mailliaert de petkere]

... 2e leger en wordt dese partije niet bevonden sijnde aldaer maer gebro...ijt 12 partijen daerin deerste gebrocht zijn 13 partijen

test

7.

De weduwe ende kindren van dammaert pieroots ouer de wedewe ende kindren van Jan baert - ix pont p[ro]ter j vierendeel

Bezet vp ij linen l Roeden lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van oudemburchouc Inde prochie van oudemburch noordt vander kerke ende es een crom sticxkin tusschen den heerwech ande noordwestsijde de voorseijde wedewe landt ande oostzijde metten noordoosthende an Joos vanden Riue landt

8.

De zelue ouer de kindren willem vroeden - vijf zestendeel buetes Bezt vp ij [gemeten] lands hierof de zelue wedewe ij linen xl Roeden lands ende de voorseijde kindren van willem de vroede j [gemet] lx Roeden lands ligghende binden amb[och]te ende prochie voorseijt noordoost vander kerke zuudt van keuels dorpe tusschen tvoorseijde cloostre prijslandt ande zuudsijde ouer clement blanckaert ende daer te vooren Rijcquaert f abraems muls den landwech ant westhende de aeldinghers van Jan f[ilius] aernuts heims landt ande noordsijde metten oosthende ande aeldinghers van Jan heerbrants landt

test

9.

De wedewe ende kindren dammaert pieroot - xxvj pont bueters

Bezet vp iiij linen l Roeden lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van oudemburchouc ende Jnde prochie van oudemburch noordoost vander kerke tusschen tvoorseijde cloostre prijslandt ouer Rijcquaert f abraems muuls ande oostsijde de voorseijde wedewe landt ande westsijde metten noordhende met eenen smallen hendekin an eenen landwech

10.

Den aeldinghers van Jan heerbrant - x pont bueters

Bezet vp iiij linen lands lettel meer of min ligghende binden amb[och]te ende prochie voorseijt noordoost vander kerke ende zuudoost van keuels dorpt tusschen tcloester van oudemburch landt ande oostzijde de obediencie van sint donaes prijslandt ouer clement blanckaert ande westsijde metten noordhende ant cloostre van zonnebeke prijslant ende metten zuudhende anden heerewech

11.

De wedewe ende kindren michiel f[ilius] Jans dweercs - xiiij £ bueters

Bezet vp twee linen lands lettel meer of min ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt noordoost vander kerke zuudwest van keuels doorpe ende west vanden hesschen boomsticke bijden crommen vanden weghe tusschen den disch van oudemburch landt ande oostsijde michiel parijs... ouer felicx boel landt ande westsijde metten noordhende ande kerke van clemskerke landt

12.

De wedewe ende kindren Jan baerts ende es ghebleuen voor de Rente - xxiij £ bueters

Bezet vp j [gemet] lands lettel meer of min ligghende binden ambochte ende prochie voorseijt noordoost vander kerke tusschen de obediencie van sinte donaes Jn brugghe prijslandt ouer clement blanckaert ande zuudsijde de kindren Jans verbeelen landt ande nordsijde metten oosthende ande obediencie van sinte donnaes Jn brugghe prijslandt ouer clement blanckaert

test

Morisses de vleeschauwere te nieupoort - een waghe bueters

Bezet vp vijf ghemeten lix Roeden lands lettel meer of min ligghende binden ambochte van scheerwoutermans Jnde prochie van breedene zuudwest vander kerke ende zuudwest vander hofstede toebehoorende moressis voorseijt daer aerunt volckaert nv ten tijden vp woent Jn twee parcheelen danof dats ligghes eerst iiij [gemeten] j line xx Roeden lands ende zijn drie sticx streckende oost ende west tusschen de kerke van breedene met huer medepleghers landt ande noordsijde metten oosthende an Jan f[ilius] Jans heindericx landt ende metten westhende ande kerke van zanduoorde met huer medepleghers landt ende daer staet eenen drijncpit ten noordtwesthoucke vanden sticke

Voort zo ligghets bet noordt daer bij ij linen xxxix Roeden lands lettel meer of min streckende oost ende west tusschen der kerke van breedene ende loy f[ilius] adriaens Roets landt beede ande

zuudzijde die van sinte wouburghen Jn brugghe landt ande noordzijde metten westhende an morissis de vleeschauwers neder landt ende metten oosthende an loy f[ilius] adriaens Roets met zijn medeplegher

Die van sint Janshuus Jn Brugghe vj s parisis

Bezet vp twee linen xl Roeden lands lettel meer of min Ligghende Jn zandfoorde Jn eene Jeghenoode gheheeten ten zuuddijcke

test

Aldus nieu beleghert ende besocht bij mij paes bollin naer thuutwijsen vande oude besettinghe den xij dach Jn meye anno xv.C ende zesse

bij mij paess[en] bollin

Robert grauwier pachter van mijnheer Valenci... Woonende in die prochie van Clemskerke heeft coemen vraeghen naer seker Lant dat het clooster van Sonnebeke heeft in die selve prochie