Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1924

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "onse Lieve Vrauwe dagh te Lichtmisse" (02/02/…); "op Sinte maertins Avent Jn novembre" (10/11/…); "te Lichtmisse" (02/02/…).

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aangeboden aan de hoogbaljuw van Ieper voor de heerlijkheden van Zonnebeke

Beschrijving: Jan Baptiste de Vos, abt en heer van Zonnebeke, biedt voor de lenen van de heerlijkheden van Zonnebeke zijn denombrement aan aan Francois Joseph de Cerf, markgraaf van Wintershove en hoogbaljuw van de Zaal en kasselrij van Ieper [+ rechten en plichten van de lenen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit Js het Rapport ende denombrement van Leene, dat wij Jan baptiste de Vos abt ende heere der prochie heerelicheden ende Leenhoven van Zonnebeke, doe ende overgheve aen mher Francois Joseph de Cerf marckgrave van Wintershove hoogh bailliu Van Sijne majesteijts Zaele ende Casselrie Van Jpre ende eerst van t'fonchier Leen der heerelichede Van Zonnebeke eertijts gheseijt gheestelicken heere, ghehouden van Sijne majesteijts Zaele, Vermoghende Jaerlickx te heffen thien deniers en half parisis Jn pennijnck rente Vuijt Jder ghemet Vallende op onse Lieve Vrauwe dagh te Lichtmisse Vuijt diversche Landen gheleghen Jnden Zuijthouck van Zonnebeke een francquaert haver Jpersche tarwe maete Wanof de derthien francquaert maecken Een Raziere Jpersche havermaete ende Vier deniers en half pennijnck Rente vuijt Jder ghemet vallende Respectijvelick opden onse L. vrauwe dagh te Lichtmisse Vuijt diversche Landen gheleghen Jnden Westhouck van Zonnebeke Capoenen ende tot Elcken Cappoen Vier Schele

test

parisis voor Sause Vallende Jaerlickx op Sinte maertins Avent Jn novembre Vuijt diversche Landen gheleghen Jnden noorthouck Van t'voornomde Zonnebeke Elf deniers parisis pennijnck rente bij Jaere Vuijt Elck ghemet Vallende te Lichtmisse Vuijt diversche Landen resorterende onder de Voornomde heerlichede gheleghen Jnde prochie van Langhemarck bij poelCappelle acht Schele parisis Jn pennijnck rente vuijt Jder Ghemet bij Jaere vallende te Lichtmisse vuijt differente Landen resorterende onder dese heerelichede gheleghen Binnen de prochie van oostnieuwkercke Welcke Landen eertijts Leen hebben gheweest ende gheredimeert Jn erfve op Conditie van dese Jaerlicksche heerelicke Renten ende oock dat de Selve telcker Vercoopijnghe Schuldigh Sijn te betaelen den thienden pennijnck Vijfthien Caponen bij Iaere te Leveren Jnde abdie Jn drie Coijen op Sinte maertins Avont Jn novembre gaende vuijt Vijfthien ghemeten Cheinslandt ontrent de meijboome

Binnen de prochie van hooglede van Welck Voornomde Leen ende heerelichede sijn ghehouden Eenentwintigh achterleenen Staende ten dienste Relieve ende Camerlijnck ghelt volghens de respectijve Leenregisters danof Sijnde Voorts de heerelichede van Zonnebeke Eertijts gheseijt weirelicken heere Wanof het fonchier groodt Js achtendertigh bunderen ende Een ghemet Ligghende aende noortsijde vande plaetse neffens het kerckhfo, Streckende alsoo noordewaert tot een Straetgien Loopende Westwaert Vanden Cleenen meulen naer de JperStraete door dese ende de voornomde heerelichede west de beke daer dese twee heerelicheden Separeren noort den hulstbusch noch noort de Landen vanden heere deser heerelicheden oost de Landen vanden greffier deser heerelicheden ende de Gonne Vande weduwe Jan baptiste de Cantere zuijt het Kerckhof ende abdie van Zonnebeke Vermoghende dese heerelichede eertijts gheseijt Weirelicken heere Jaerlickx te

test

heffen tot Vier deniers parisis Jn penninck rente ende een derde deel van een francquaert haver Jper Coorenmaete Vuijt Jder Ghemet Wanof de derthien francquaerden maecken een Jpersche Raziere havermaete vallende telckens op onse Lieve Vrauwe dagh te Lichtmisse Vuijt diversche Landen Ligghende Jnden noorthouck ende oosthouck Van Zonnebeke drie deniers parisis pennijnck Rente Vuijt Jder Ghemet ende een halve maete haever danof de Vier maeten maecken Een raziere Jpersche havermaete mitsdien Comt Vuijt Jder acht ghemeten een Raziere haver Voorts op Jder sevenentwintigh ghemeten Een henne ende op Jder Vier Ghemeten een Eij Vallende telcken te Lichtmisse gaende vuijt diversche Landen gheleghen Jnden zuijtwesthouck der voornomde prochie ses deniers parisis pennijnck Rente Vuijt jder ghemet gaende vuijt de Landen resorterende onder dese heerelichede gheleghen Jnde

prochie Van passchendaele Van welcken Voornomden Leene ende heerelichede Eertijts gheseijt Weerelicken heere sijn ghehouden drie entwintigh achterleenen Staende ten dienste relieve ende Camerlijnck ghelt Volghens de respectijve Leenregisters danof sijnde Vermoghende de Voornomde Leenen ende heerelicheden te Stellen eene Bailliu eenen hof van mannen Eene Wet van burghmeester, Schepenen, greffier, ende twee ammans, middel Justitie ende nedere te weten pit ende galghe ende van nederwaert, de Boete Van t'sestigh ponden parisis ende daer onder vermagh oock tal, vont, bastaert, ende Stragiers goet, ende moghen den voornomden Bailliu ende mannen Berecht ende Kennisse als ter Voornomde Leenen behoort Volghens t'vermoghen Vande voornomde heerelicheden ende als Eenighe Landen Vercocht worden onder de selve heerelicheden sijn schuldigh oorcoop ofte marctghelt te weten den vijfthienden

test

penninck van dat het ghelt; staende de voornomde twee Leenen aen Sijne majesteijt ten dienste van trauwe ende waerhede ende telcker Veranderijnghe ten relieve van thien ponden parisis ende Camerlijnckghelt ende alst Verandert Bij Coope ofte belast wort den thienden pennijnck met ghelijck relief alsvooren aldus gheve dit Rapport over vande voornomde twee Leenen onder protestaetie Jn Cas daer aen Jet meer toebehoorde dan hiervooren gheseijt van 't selve te Sullen Verbeteren naer Behooren Jn teecken der Waerheijt hebben wij dese onderteeckent ende Ghecacheteert met ons Cachet ordinaire in onse abdie desen

test

Rapport ende vermoghen vande heerlichede van Zonnebeke geestelick heere dogh ten is geen Raport Schuldigh nogh verhef