Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1949

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: “Den 1 Julij” (01/07/1795); “Den 15 8bre” (15/10/1795); “Den 9 novembre” (09/11/1795); “Den 15 Januarij” (15/01/1795); “Den 20 dito” (20/01/1795); “Den 22 dito” (22/01/1795); “Den 24 dito” (24/01/1795); “den 27 dito” (27/01/1795); “den 4 februarij” (04/02/1795); “den 25 dito” (25/02/1795); “den 3 maerte” (03/03/1795); “Den 1 april” (01/04/1795); “den 5 dito” (05/04/1795); “den 8 Meij” (08/05/1795); “den 23 dito” (23/05/1795); “den 15 Junij” (15/06/1795); “den 18 Julij” (18/07/1795); “den 20 dito” (20/07/1795); “den 22 dito” (22/07/1795); “tjaer 1793”; “den jaere 1794”; “den 23 dito” (23/07/1795); “Den 24 dito” (24/07/1795); “den 2 Julij” (02/07/1795); “den 8 dito” (08/07/1795); “den 23 dito” (23/07/1795); “den 23 Julij” (23/07/1795); “den jaere 1793”; “Den 30 dito” (30/07/1795); “sijnen tjaer 1794”; “den 27 augusti” (27/08/1795); “sedert den 15 Januarij 1789 tot ende met 1795” (15/01/1789 tot 1795); “den 1 Septembre” (01/09/1795); “den 28 dito” (28/09/1795); “den 20 8bre” (20/10/1795); “den 6 xbre” (06/12/1795); “5 dito” (05/12/1795); “Sedert den 8 aug. 1793” (08/08/1793); “dit jaer 1795”.

Type: Rekening van de buitengewone betalingen van de abdij van Zonnebeke voor het jaar 1795

Beschrijving: Overzicht van de 'extra-ordinaire' uitgaven van de abdij van Zonnebeke in het jaar 1795. Het totaal van de rekening bedraagt 9671 gulden 10 stuiver.

Tekst

test
[voorkant]

Extra Ordinaire Betaelingen van de Jaere 1795

[flor.: S: D]

Den 1 Julij betaelt aen Jac[ob] Delanghe op rekeninge van leveringe van vleesch - 300: 0: 0 Den 15 [octo]bre betaelt aen Jac[ob] Delanghe op rekeninge van leveringe van vleesch - 300: 0: 0 Den 9 novembre betaelt aen Jac[ob] Ramoen op rekeninge van sijne vette - 100: 0: 0 Den 15 Januarij betaelt voor de voiture van den Commiss- aris die onse religieusen heeft in ottagie genomen - 9: 16: 0 Den 20 dito - betaelt aen den baes uijt het stadhuijs tot Jpere voor d'onkosten van d heeren ottagen - 24: 14: 0 dito betaelt het deel van de voiture voor een van onse heere om naer rijssel gevoert te worden - 7: 0: 0 Dito [doorstreept: betaelt voor] betaelt tot Jpere voor de particuliere Kleederen die de fraters ottagien tot Jper gekocht hebben jtem voor thè [et]c[etera] - 94: 1: 0 Dito betaelt aen den Commissaris voor de voiture van twee andere fraters in ottage genomen jtem voor drinckgelt aen de sol- daten saemen - 12: 9: 0 Den 22 dito gëemploijeert tot Copen assignaten voor de heeren ottagen - 261: 6: 8 Den 24 dito nog Gëemploijeert tot Coopen Assignaten voor d'heeren Ottagen - 392: 0: 0 den 27 dito opgel[e?]ijt aen Bapt[ist] Lievooghe sijne obligatie met de Croïsen Saemen bedraegende - 367: 15: 3 den 4 februarij betaelt voor teire en voordere onkosten voor eene particuliere voijage naer Gend - 7: 10: 0 den 25 dito betaelt aen S[ieu]r herwijn voor sijn devoiren en verschotten voor onse requeste te bestellen in handen vanden representant tot brussel - 9: 16: 0 dito betaelt aen [P./S.?] Lucien voor tmaeken van de requeste [et]c[etera] - 9: 16: 0 den 3 maerte Gegeven aen mijnh[ee]r Boussuijt - 44: 2: 0 _______________________________ 1940: 5: 11

test
[voorkant]

Rapport - 1940: 5: 11

Den 1 april betaelt aen mijnh[ee]r Boussuijt voor de schaelen binnen de passieprekinge - 2: 16: 0 dito betaelt voor eenen permis voor te mogen hout Cappen - 0: 17: 6 den 5 dito betaelt aen mijnh[ee]r bossuijt voor de Schaelen in de verrijssenisse - 1: 8: 0 den 8 Meij betaelt voor de apostille op de requeste nopende 't vercoopen ons hout door de genie - 0: 11: 6 den 23 dito betaelt aen s[ieu]r herwijn en Simoen over devoiren en verschote gelde over indieninge van requeste oplichtinge van attestatien En tot het bekomen onse Croonen Erschaten en Spaenderen - 13: 18: 6 den 15 Junij betaelt aen bailliu en Schepen van de Wet ter Kaemere over het arretteren onser Erschaten van onse boomen - 2: 16: 0 den 18 Julij betaelt aen Christiaen baelen den intrest van de Obligatie nopende de Contributie - 215: 12: 0 den 20 dito betaelt aen Jan de prez den intrest van de obligatie nopende de Contributie - 30: 7: 6 den 22 dito betaelt aen mijnh[ee]r reijnaert over leveringe van een Stuck Wij[n?] gelevert tjaer 1793 ende vergeten jtem anjovis jtem over tafel Costen van onse heeren Confratres met voorder verschotten van den jaere 1794 - 906: 15: 0 den 23 dito betaelt aen Elias parret den intrest van de obligatie nopende de Contributie - 39: 2: 0 Den 24 dito betaelt aen J.J. Serruijs voor transport ende voordere onkosten van eenen Coffer met goederen van d'abdije - 24: 14: 9 den 2 Julij betaelt aen de regierders de onkosten van eene Kooije voor de republique - 2: 18: 0 den 8 dito betaelt aen deurwaerder van gend voor de insinuatien van de refusanten der thienden van Becelaere - 69: 13: 0 den 23 dito wederom gegeven aen den bailliu Hoop sijn gelande geld voor de contributien - 140: 0: 0 _______________________________ 3389: 15: 8

Rapport - 3389: 15: 8

den 23 Julij betaelt aen den bailliu over vijf differente processen van den jaere 1793 - 216: 3: 0 Den 30 dito betaelt aen aen Gambij? over papier gekocht tot sijnen tjaer 1794 - 3: 10: 0 dito betaelt aen den bailliu van becelaere sijne salarissen en verschotten nopende de refusanten der thienden - 19: 0: 0 den 27 augusti betaelt aen franc[is] Swaegers over leveringe van ijserwerck sedert den 15 Januarij 1789 tot ende met 1795 - 150: 7: 9 den 1 Septembre Gegeven aen mijnh[ee]r Boussuijt - 37: 16: 0 den 28 dito aen den piqueur van de Zagers voor devoiren - 13: 1: 4 den 20 [octo]bre betaelt aen jan de prez den opleeg van de obligatie met Croisen van vier maenden en twee daegen - 769: 14: 0 dito betaelt aen Elias parret den opleg van de Obligatie met Croisen van 4 maend[en] 2 daeg[en] - 993: 5: 6 dito betaelt aen den pater van d Alexiaenen tot gend den tafelCosten en voordere onkosten voor frater Wambeke - 341: 6: 0 dito betaelt aen mijnh[ee]r reijnaert voor witlaecken voor de heerens keerels - 200: 4: 0 dito betaelt aen mijnh[ee]r Reijnaert de tafelcosten voor mijnh[ee]r larmuseau ende voordere oncosten - 413: 5: 0 dito betaelt aen Jacq[ues] Zegers sijn geleende gelt voor de Contributie - 692: 0: 0 dito betaelt aen jan van heule den opleg van sijne obligatie voor de contributie waer van een deel in januarius ende heden het restant saemen met de Croijsen - 986: 0: 6 dito betaelt aen den procureur de Vinck op rekeninge van Salarissen nopende 't proces met den pastor van Becelaere - 400: 0: 0 dito betaelt aen s[ieu]r de Coninck over het reguleren en opstellen van den Staet ende voorgaendelijcke devoiren - 13: 1: 4 den 6 [decem]bre betaelt aen den Greffier van Becelaere voor sijne Salarissen ten tijde van den abt nuitten en van Lerberghe tot heden - 225: 1: 6 5 dito betaelt aen s[ieu]r Dubois tot rousselaere over vacatien verschotten [et]c[etera] Sedert den 8 aug[ustus] 1793 tot ende met den dag van heden - 98: 1: 6 dito gegeven aen mijnh[ee]r Boussuijt - 37: 16: 0 _______________________________ 8899: 9: 1

test
[voorkant]

Rapport - 8899: 9: 1

jtem - betaelt aen de Canonicken van S[in]t maertens tot jperen ende aen den Abt van vormezeele jder hun 2/10 in d'haeseweijde jtem aen s[ieu]r Spilliaert 1/10 in de selve haeseweijde Saemen - 479: 1: 9 jtem - Noch geemploïeert voor wijn om assignaten te besorgen - 189: 9: 4 jtem - betaelt voor de Convoijen binnen tverloop van dit jaer 1795 - 104: 9: 10 _______________________________ 9671: 10: 0

Generaelen Emploij - 21861: 18: 5 Extraordinairen Emploij - 9671: 10: 0 _______________________________ resteert - 12190: 8: 5