Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1895

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-12-1672

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den …xje nouembre" (11/11/1672 of 21/11/1672); "1672".

Type: Brief van de stad Roeselare [aan de abt van Zonnebeke] met een kopie van een sententie, en met het verzoek in te staan voor het onderhoud van de koster

Beschrijving: Brief van de burgemeester en schepenen van Roeselare [aan de abt van Zonnebeke] met, op verzoek van de abt, in bijlage een authentiek afschrift van een uitspraak, en met het verzoek dat de abt, als tiendenheffer, zou instaan voor het onderhoud van de koster van Roeselare, aangezien de stad verboden werd om nog voor diens pensioen te zorgen.

Tekst

test
[voorkant]

Mijn Eerw[eerdich]ste Heer

in voldoenijn[ghe] van het v[er]souck ghedreghen bij de missiue van VE[dele] eerw[eerdi]chs weghe gheschreuen den xxjx[?] nouemb[re] compt hierneuens Copie authen- ticque van[de] sen[ten]tie en[de] bij v[er]melt de sel[ue] bidden[de] metten aldereersten op het gonne bij onsen voorgaen[den] geroert te resolueeren ende oock of de sel[ue] VE[dele] Eerw[eerdich]s ons belieft t'ontlasten van het onderhout vanden coster midts wij bij den lesten reglemente gh'interdiceert worden hem pensioen te gheuen als oock staende te[n] Laste vande thiendeheffers de sel[ue] resolutie dan metten eersten v[er]wach- ten[de] eijnden en[de] blijfuen

Mijn Eerw[eerdichs]te Heer VE[dele] Eerw[eerdicheij]ts ootm[oedighen] dienaeren Burchm[eeste]re ende Schepe[n] der Stede van Rousselare

...icquet[?] 1672

uijt onse v[er]gaderijn[ghe] van[den] 5.e[n] [decem]bre 1672