Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1963

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-12-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in de maendt meije 1781" (05/1781).

Type: Interlocutoir vonnis in het tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en de markies van Beselare (eisers) en de pastoor van Beselare (verweerder), ten voordele van de eisers

Beschrijving: Interlocutoir vonnis door het hof betreffende het conflict tussen de abt van Zonnebeke en Pieter Jacobus Delfortrie, schepen van de Zaal en kasselrij van Ieper en optredend als agent en ontvanger van Francois Maximiliaen Anth[on]e de la Woestijne, markies van Beselare (tiendenheffers te Beselare en eisers) en meester Guillielmus Fran[coi]s van Calberghe, pastoor van Beselare (verweerder), met een voorlopige toekenning aan de eisers van het recht op de novale tienden op het stuk grond in kwestie, gelegen binnen het tiendenkanton van de eisers. De verweerder wordt veroordeeld tot de gerechtskosten. Over de grond van de zaak zal voortgeprocedeerd worden.

Tekst

test
[voorkant]

Ghesien het debatte gehauden int advis van Commissarissen gepresideert hebbende ter expeditie van de rolle in de maendt meije 1781 t'hove gerap- porteert tusschen den eerweerden prelaet der abdije van Sonnebeke ende d'heer pieter jacobus Delfortrie Schepenen der Zaele ende Casselrije van IJpre in qualiteijt van agent ende ontfanger van m'her francois maximiliaen anth[oin]e marquis de La Woestijne ende becelaere grooten van Spaignen van d'eerste Classe [etceter]a groote thiende heffers der prochie van Becelaere heesschers bij Commissie van Complainte troubel de fait ende versouckers van recredentie ter eendere Sijde heer ende meester guillielmus fran[ci]s van Calberghe modernen pastor der noch geseijde prochie van Becelaere verweerdere ter andere T'hof uijttende sijn advis wijst de heesschers bij provisie ende op seker aen de recredentie van te heffen ende proffiteren de thiendebaere Vruchten gewassen ende opgedaen op de partijen van lande nieuwelijckx tot Culture gebracht ende gelegen onder s'heesschers Cantons ende houcken van hunne thiende breeder bij Commissie venue en Cour vermelt ende Condemneert den Verweerders in de Costen van den debatte Ter tauxatie

test
[voorkant]

van den hove Sonder prejuditie van de Saecke principaele waer inne partijen sullen voorts procederen naer de retroacte onderstont sig[ne?] ende pronome den 15 [decem]ber 1781