Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1957

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 29.en deser maent Iulij 1781" (29/07/1781).

Type: Verklaring door Ignaes Verbrugghe betreffende de onterecht inning van tienden door de pastoor van Beselare, ten nadele van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Baljuw Vandenameele van Beselare verklaart dat hij zich op verzoek van de abt van Zonnebeke, geestelijke tiendenheffer te Beselare, naar het huis van Ignaes Verbrugghe, landbouwer te Beselare, begaf in het bijzijn van 2 getuigen, en Verbrugghe daar vroeg of hij begreep dat zijn koren vertiend moest worden, en of hij bereid was om dat te laten doen. De abt van Zonnebeke bezit immers de tiende op het Veldhoekje. Verbrugghe verklaarde zich bereid om zijn gewassen te laten vertienden, maar verklaart dat dit reeds gebeurde door de pastoor van Beselare en diens assistent, dat hij niet bereid is om het koren tweemaal te laten vertienden, en dat het aan de tiendenpachter van de abt is om zijn aandeel terug te eisen van de pastoor.

Tekst

test
[voorkant]

Op Den 30. Iulij 1781 S'voormiddags ontrent den neghen uren verclaert Den onderschreven balliu der prochie Ende marquizaet van becelaere ten versoucke van den Seer Eerweirden heer prelaet der abdije van Zonnebeke als geestelijkcken thiende heffer binnen dese prochie Sigh getransporteert te hebben ten huijse en[de] Domicilie van Ignaes Verbrugge f[iliu]s W[ijlen]t ignaes Lantsman binnen dese prochie Ende hem Verbrugghe gejnterpelleert Ende afgevraegt ter presentie van valentin Costeur Ende pieter de Leu beijde jnwoonders deser prochie ofte hij verstont het recht van thiende te geven van het Cooren die hij van desen Iaere geweirt hadde op Seker partieken Saijlant noort achter Sijn Woonhuijs groot ontrent de twee hondert Lants voor desen

test
[voorkant]

ten deel Lochtinck hebbende geweest Ende het resterende busch Liggende In Sekeren houck thiende ghenaemt het velt houcxken alwaer den voornoemden heer prelaet van Zonnebeke het recht van thiende is hebbende Ende Wanof hij altijdt de thiende- baere vruchten In advenante van drije ten honderden tot den dagh van hedent gelicht heift in den voorseijden Lochtinck alsnu ghejncorporeert In het voornoemde resterende uijtgerokken bosselken welcken verbrugghe hebbende gegeven voor antwoorde het recht van thiende aen den heer prelaet niet te weigeren maer ter Contrarie dat hij den thiende pachter van den heer

test
[voorkant]

prelaet heeft vermaent op den 29.e[n] deser maent Iulij 1781 tot Commen haelen de thiende van het selve partieken Lant Ende alswaneer den gheseijden thiendepachter aldaer geCommen Sijnde hadde den heer pastor deser prochie met sijnen assistent Ioannes bourrij het selve partieken Lant bestaen met Cooren verthient hebbende den ges[eijd]e[n] verbrugge noch ghegeven voor antwoorde dat hij het recht van thiende aen gheen twee En Conde gheven Ende Dat het aen den thiendepachter vanden heer prelaet was sijn recht te Sustineren Iegens den pastor ter wile hij present was als den pastor de selve thiende

test
[voorkant]

gheweirt heeft Aldus verleent omme te vallideren daer Ende waer het behoort tot het selve Becelaere Date ut supra mij toor[conden]

Vandenameele

Valentin Costuer

tmarq van pieter de Leu declarende niet te Connen schrijven