Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1952

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-01-1782

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "anno 1781".

Type: Brief van C.J. Delfortrie aan raadspensionaris Vermeersch betreffende de inning door de pastoor van Beselare van novale tienden te Beselare die toebehoren aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Brief van C.J. Delfortrie aan raadspensionaris Vermeersch van Ieper, betreffende de novale tienden te Beselare die in 1781 opgehaald werden door de pastoor van Beselare, terwijl de abt van Zonnebeke deze tienden claimt. Delfortrie vraagt zich af of het niet aangeraden zou zijn om klacht in te dienen tegen deze gang van zaken.

Tekst

test
[voorkant]

Mijn heer hebbe dEere VE[dele] heer Jncluijs te senden De note der novaelen opgehaelt bij den h[ee]r pastor anno 1781 van de welcke wij tot hedent geene Commessie van Compleinte en hebben gelicht alsmede missive vanden heer pastor aen den heer prelaet toegesonden Ende gelijcke aen mij met den offer daerbij gedaen alsmede onse verleende antwoorde ten fine uE[dele] tselve soude gelieven te Examineren of uE[dele] niet Jn raede en soude vinden niet jegenstaende sijnnen offer van voldoeninge nieuwe Compleinte te lichten over de houcken der thienden Comp[eterend]e den heer prelaet alsoock andere Compleinte over de 3 houcken gemeene onder den heer

test
[voorkant]

prelaet ende den heer marquis gemerckt wij alsnu de provisie gewonnen hebben betrauwe uE[dele] de requeste van den Kerck m[eeste]re van der marliere opgestelt heeft ende De selve sult gelieven Jn handen van s[ieu]r vermeulen te geven om de selve ter officiali- teijt van Jpre te presenteren waer mede hebbe dEere van te wesen Jn alle extime

Mijn heer

VE[deles] oodt[moedighe] en[de] onderd[anighe] D[ienae]re

C.J. Delfortrie

Becelaere 16 Jan[ua]rij 1782

test
[adres]

Mijn heer Mijn heer Vermeersch raet pensionaris Der stede van Ende Tot Jpre