Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1891

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "ten Jaer 1671"; "ten Jaer 1642 ... 1645".

Type: Brief aan de abt van Zonnebeke met tegenargumenten tegen de eis van de inwoners van Roeselare, dat de tiendenheffers een tweede kapelaan zouden bekostigen

Beschrijving: Brief aan de abt van Zonnebeke met tegenargumenten tegen de eis van de inwoners [van Roeselare] dat de tiendenheffers [te Roeselare], de abt van Zonnebeke en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel, op hun kosten een tweede kapelaan zouden aanstellen, omdat er te veel communicanten zouden zijn om door 1 kapelaan bediend te worden (o.a. tegenvoorbeelden uit andere steden).

Opmerking: Moeilijk handschrift.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Daer en is noijt maer eene[n] Capellaen gheweest en[de] talle[n] tijde[n] onderhoude[n] van[de] stadt sonder oijt de[n] Eer[weerden] ghemolesteert te hebbe[n] selfs maer eene[n] ghevraecht Jn hu[n] betreck Jegens het Capitel van S[in]t peters tot Rijssel ten Jaer 1671 vtwijsens de s[ar?]te danof sijn[de] ende alsdan meer communicante[n] waren als presentel[ick] wel is waer dat tsedert eeneghe Jaere[n] door de liberaelheijt van[de] Eer[weerde] ee[n]e vnie Js gheschiet etc[etera] waerdoor ghee[n] preJuditie e[n] meer volghe[n] voor de[n] Eer[weerden] ghenouch[?] dat door Sij[n] goetJonsticheijt de[n] eerste[n] Capellaen abondantel[ick] voorsie[n] is om te kone[n] leue[n] ouermidts sommighe pastore[n] mette[n] sel[uen] hebbe[n] wille[n] permutere[n] als brachte[n][?] dit presentere[nde] den Eer[weerden] aen[den] sel[uen] goet te maecke[n] door die van ... van 29... Jaerlijcks ende sijne messen te ontlasten mits profijtteren de 50 guldens van St Peters Jndien voor dese gheoordeelt hadden eenen Cappellaen met sesse Lant[?] te weten souden Jnde admissie van ... stix sij... voorsien hebben van ... behulpsaemheijt ghesien et ten Jaer 1642 ...viue 1645 [regel doorstreept] Te doen ondersoeken op wat manier sij hun ontwacht hebben vanden Terminar... waerome[?] ende hoe lang... sij daer hebben ghe...aen alwaer ...

Comene ende werueke bet als 2400 comunicanten onder een capellaen Te ... naer Rijssel om te ondersoecken ten ... awaer 2500 comunicanten sijn oock van verhoeve oock van Tourrout

test

Mijn heere Mijn heere den abt Van en Tot Sonnebeke