Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1897

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1514

Opmerkingen analytische datum: Aangezien de paasstijl gebruikt werd, werd het jaartal aangepast.

Type: Acceptatie door de abdij van Zonnebeke en de heer, parochianen en kerkmeesters van Beselare van de uitspraak door de heer van Fiennes in het geschil betreffende de Sint-Vincentiusopbrengsten

Beschrijving: J. Dale, openbaar notaris, verklaart dat de wereldlijke heer, parochianen en de kerkmeesters van de kerk van Beselare voor hem verschenen en verklaarden dat er gedurende lange tijd een conflict was tussen de abdij van Zonnebeke, als patronaatsheer van de kerk van Beselare, en de genoemde personen, betreffende het appoort en de opbrengsten van Sint-Vincentius in de genoemde kerk; het kwam tot een proces in de curies van Doornik en Reims, en er werd zelfs beroep gedaan op de Heilige Stoel. Om verdere processen te vermijden werd de stadhouder-generaal van de vorst, de heer van Fiennes, gekozen als arbiter in deze zaak. Voor zijn uitspraak, zie BRU-AGSB-Z-183. Beide partijen hebben procureurs aangesteld om deze uitspraak te laten ratificeren voor Karolus, bisschop van Doornik.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Datum per copiam

Jn Nomine D[omi]ni Amen Tenore p[rese]ntis pub[lici] Jnstr[ument]i cuncti[s] pateat euidenter et sit Notum Q[uod] anno a natiuitate eiusdem D[omi]ni mill[es]i[m]o quingente[sim]o decimotercio Jnd[i]c[ti]o[n]e prima mens[is] v[ero] Januarij die quarta Ponti[fica]tus R[everendissi]mj[?] Jn [christ]o p[at]ris et d[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni Julij Diuina prouidentia p[a]pe secundj anno Decimo Jn mej notari[j] pub[licj] et testiu[m] subscriptoru[m] p[rese]ntia personalit[er] comparen[tium] et Conscient[is?] nobilis et discretj virj Andreas vand[er] Woestine scutifer D[omin]us t[em]p[or]alis Georgius vand[er] woestine et lucas vand[er] Haghe parrochianj n[om]i[n]e co[m]itatis michael vuulsteke et lambertus van nieukerke ta[m]q[uam] prouisores seu m[a]g[ist]ri fabrice eccl[esi]e de beselare tornacen[sis] dioces[is] ibidem seriose dixerunt exposuerunt et Recognouerunt Q[uod] cum dudum Jnter Reuerendu[m] p[at]rem et Religiosos viros D[omi]nos abbatem et co[n]uentu[m] monasterij de zu[n]nebeke ordinis sanctj augustinj morinen[sis] dioc[esis] ta[m]q[uam] dicte eccl[es]ie de beselare patronos ex vna et dictos d[omi]nu[m] t[em]p[or]alem prouisores seu mag[istr]os fabrice et parrochianos d[i]c[t]e eccl[es]ie et parochie de beselare ex alia [...?] partibus super jure et occasione apportus et emolume[n]toru[m] p[ro]ue[n][...?] Jn pred[i]c[t]a eccl[es]ia sanctj vincentij de beselare tam ad tru[n]cu[m] q[uam] ad mensam siue buffetu[m] ad hoc ordinatos lis questio siue processus diutius ageretur moneretur verteretur et esset tam Jn curia tornacen[sis] primo q[uam] deinde Jn curia Remen[si] metropolitica duab[us] sente[n]cijs diffinitiuis subsecutis et demu[m] per appellatione[m] Jnterrecta[m] ad sedem ap[osto]lica[m] Deuolutus ip[s]e partes tandem quoru[n]d[em] proboru[m] viroru[m] fretj [con]silio volen[tes] et affectantes o[m]n[i]s? h[uius]mo[d]i litis siue questionis aut processus materia[m] cum suis expen[sis] et anfractibus deinceps euitare et amputare ac pace[m] [et] [con]cordi[am] adamenire[?] et obseruare post varias co[mmun]icationes vtrimq[ue] habitas pro h[uius]mo[d]i litis decisione et t[er]minatione Jllustre[m] et potentissimu[m] d[omi]nu[m] d[omi]nu[m] t[em]p[or]ale[m] de fiem/nis locu[m]tenen[tem] g[e]n[er]ale[m] illust[riss]imj et serenissimj principis d[omi]ni Karolj principis castelle legionis [etcetera] archiducis austrie [etcetera] Comitis flandrie [etcetera] Jn partibus flandrie arthesie [etcetera] sponte sibj arbitru[m] vna[n]imit[er] elegerunt quj quidem illustris d[omi]n[u]s suam Jnt[er] d[i]c[ta]s partes concordiam et ordina[tio]ne[m] super p[re]missis qua[m] quelibet d[i]c[ta]ru[m] partiu[m] vt assernerunt acceptarunt et acceptauit scripto dedit et pronu[n]ciarj fecit prout Jn quada[m] pargamenj carte michi notario pub[li]co subscripto tradita hic Jnserta dixerunt continerj cuius quide[m] carte tenor sequitur et est talis Omme vp tghescil [etcetera] subcriptu[m] Alzoo gheappointiert et signatum J. de Rogieruile [etcetera] Et vt dicta

test
[voorkant]

Jnt[er] partes pred[i]c[t]as [con]cordia et ordina[ti]o Jn o[mn]ibus et singulis si[...?] punctis partibus articulis modis et conditionib[us] perpetuo fix[...?] firma et stabilis p[er]maneat et obseruetur prefatj constituen[...?] eoru[m] quil[ibe]t o[mn]ibus melioribus modo via et forma quibus potur[...?] possuntq[ue] et valent suos feceru[n]t constitueru[n]t cocaru[n]t et sole[m]n[...?] ordinaru[n]t veros certos le[git]imos et Jndubitatos p[ro]cu[rato]res actores factores ac negocio[rum] suo[rum] Jnfrascriptoru[m] gestores ac nu[n]cios sp[eci]ales et g[e]n[er]ales Ita tame[n] q[uam] g[e]n[er]alitas sp[eci]alitatj non deroget nec econtra videl[ice]t hono[rabi]les et scientificos viros m[a]g[ist]ros Paulu[m] de Graue gossuinu[m] Ridon theodricu[m] de winghene Johanne[m] Waerdauoor Johanne[m] canis Walrandu[m] de harduin clericos curie tornacen[sis] notarios et practicos Juratos et eoru[m] queml[ibe]t Jnsolidu[m] sp[eci]alit[er] et expresse ad eoru[m]de[m] constitue[n]tiu[m] no[m]i[n]e et pro eis coram R[everen]do in [christ]o p[at]re et D[omi]no D[omi]no Karolo E[pisco]po tornacen[si] eiusne Jn sp[irit]ualibus vicar[iis] g[e]n[er]al[ibus] aut offi[cia]lj torn[acensi] compare[n]d[...] et ibidem predicta[m] concordia[m] laudu[m] sente[n]cia[m] siue ordina[ti]one[m] prefatj D[omi]ni de fiem/nis facta[m] lata[m] et pronu[n]ciata[m] ac omnia et singula Jn ea contenta Jteru[m] et de nouo [con]fitendu[m] et Recognosce[ndum] q[uo]t[ie]ns[?] opus sit Ratificandu[m] et app[ro]band[um] ac eiusd[em] sentencie siue ordina[ti]onis [con]tentoru[m]q[ue] Jn eo om[n]j et singuloru[m] [con]firmatione[m] Ratifica[ti]one[m] et approba[ti]one[m] ac defectuu[m] si quj forsan Jndueuerint suppletione[m] ac d[i]c[t]i R[everen]dj Jn [christ]o p[at]ris aut vicarioru[m] vel official[is] suoru[m] pred[i]c[t]oru[m] [con]sensu[m] pariter et assensu[m] cu[m] auc[torita]tis siue Jnt[er]positione Jn et super p[re]missis petendu[m] supplicand[um] Jmpetran[dum] et obtinendu[m] necnon ad volend[um] et consentiendu[m] q[uod] pred[i]c[t][...?] R[everen]dus jn [christ]o pater eiusne vicarij g[e]n[er]ales et officialis p[re]fatos constituen[dum?] et eoru[m] queml[ibe]t Jn p[re]missis et ad p[re]missa et quodl[ibe]t eoru[m] [con]tentoru[m] In d[i]c[t]a supra Jnserta concordia et concordatis tam pro se q[uam] pro suis posteris et successo[ri]b[us] d[i]c[t]e eccl[esi]e de beselare bonoru[m] apportus et p[ro]ue[n]tuu[m] admi[n]istratione[m] habentibus Judicent [con]dempnent ac eos ad obseruatione[m] om[n]j et singuloru[m] [con]cordatoru[m] supra insertoru[m] censuris quibus co[n]ueniet et decebit eccl[esi]asticis cogant et compellant Jurandu[m]q[ue] Jn a[n]i[m]as d[i]c[t]oru[m] [con]stitue[n]tiu[m] et cuiusl[ibe]t ip[s]oru[m] q[uod] Jn p[re]missis non Jnt[er]uenit neq[ue] Jnt[er]ueniet fraus simonie labes seu q[uo]uis alia Jllicita pactio seu corruptela Et g[e]n[er]al[ite]r o[mn]ia alia et singula faciend[um] dicendu[m] p[er?] exercend[um?] quo Jn p[re]missis et circa ea n[e]c[ess]aria fuerint seu quolibet oportuna et que Jp[s]imet constituen[d...?] facere dicere et exercere possent sj eisd[em] p[re]missis p[rese]ntes personal[ite]r Jnt[er]essent

test
[voorkant]

etiam si talia forent que mandatu[m] exigerent mag[is?] sp[eci]ale q[uam] p[rese]ntibus sit expressu[m] Promitten[d...?] ip[s]e constituen[d...?] et eoru[m] quil[ibe]t sub suis fide et Jura[men]to ob hoc corporalit[er] prestitis michi notario pub[li]co subscripto Rite et l[eg]itime stipulan[d...?] et Recipien[d...?] se Ratu[m] gratu[m] firmu[m] et stabile habere et perpetuo hi[...?]uros totu[m] id et quicquid per d[i]c[t]os suos p[ro]cur[ator]es Jn p[re]missis actu[m] dictu[m] gestu[m] et procuratu[m] fuerit sub ypotheca et obliga[ti]one om[n]j et singuloru[m] suoru[m] et cuiusl[ibe]t Jp[s]oru[m] bonoru[m] mobiliu[m] et i[m]mobiliu[m] p[rese]ntiu[m] atq[ue] futororu[m] o[mn]oq[ue] Jur[...?] et fact[...?] Renu[n]cia[ti]one ad hic n[e]c[ess]aria parit[er] et cautela Et sup[er] eisd[em] o[mn]ibus et singulis p[re]missis petineru[n]t sibj et dictis suis p[ro]cur[ator]ibus a me nota[ri]o pub[li]co subscripto fierj [com]ficj atq[ue] tradj pub[li]cu[m] Jnstr[umentu]m vnu[m] vel plura sub asta[n]tiu[m] testimonio personaru[m] Acta fueru[n]t hic Curtracj in domo Ven[erabi]lis D[omi]ni m[a]g[ist]ri Jacobj Van thielt canonicj curtracen[sis] Anno Jnd[i]c[ti]one me[n]se die et ponti[fica]tu quibussupra p[rese]ntibus ibidem discretis viris Judoco claus et nicolao vand[er] haghe clericis torn[acensis] dioc[esis] testibus ad p[re]missa vocatis et Rogatis

Collatio facta est cum originalj et concordat de verbo ad verbum

Jta est J. Dale no[tarius] pub[li]c[us]

test
[achterkant]

De Apportu