Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1771

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-07-1792

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op heden Sesden julij Seventhien hondert Eenentnegentigh" (06/07/1791); "Den 6. julij 1791" (06/07/1791); "1791"; "den Iaere ende ontbloot 1791"; "tot den eersten october ende … tot den eersten november van desen loopenden Iaere" (01/10/1791 en 01/11/1791); "desen Sesden julij Seventhien hondert Eenentneghentigh" (06/07/1791); "te Kerstdagh laestleden Vanden Vergaenden Iaere 1791" (25/12/1791); "S[in]t Jansdagh 24 junij 1792" (24/06/1791); "te Kerstdagh vanden laestgepasseerden Iaere 1791" (25/12/1791); "S[in]t Jansdagh lestleden 1792" (24/06/1792); "van den Iaere ende ontbloot Seventhien hondert Eenentnegentigh" (1791); "desen Jegenwoordigen Jaere ende ontbloot 1791"; "te chrismisse naestcommende ende … te lichtmisse 1792" (25/12/1791 en 02/02/1792).

Type: Verpachting van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Oostnieuwkerke, 1791

Beschrijving: Verpachting van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Oostnieuwkerke, 1791.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1791

Conditien der publicque wettelijcke Verpachtinge van de thienden binnen de prochie van Oostnieuwkercke Competerende aen de abdie van Zonnebeke van den Iaere ende ontbloot 1791 gedaen den 6. julij 1791

test

Conditien ende Bespreken achtervolgende de welcke men op heden Sesden julij Seventhien hondert Eenentnegentigh naer voorgaende gedaene publicatien van wegen den Eerweerdighsten heer abt der abdie van Zonnebeke à la hauche meestbiedende de naeste, Sal Verpachten de houcken ende wijcken thienden hier naer gedenomeert aen de Selve abdie Competerende binnen de prochie van Oostnieuwkercke voor desen Jegenwoordigen Jaere ende ontbloot 1791 voornomt soo is volgende

Alvooren werdt Elcken pachter gehouden ende geobligeert sijne principaele pachtsomme te betaelen In twee egaele paijementen, te weten, d'een helft te chrismisse naestcommende ende de andere helft te lichtmisse 1792 daer naer ten huijse ende In handen van den Deelsman françois jan DeClercq ter voorseijde prochie van Oostnieuwkercke tot dies geautoriseert In goede geëvalueerde geldtSpecien volgens S'Majesteijts placcaeten

Item is elcken pachter oock gehouden te Stellen een twee ofte meer goede souffisante borgen

test

Verbondene als principaele ten contentemente vanden heer verpachter welcke borgen benevens de pachters bij gebreke van tijdelijcke betaelinge solidairelijck sonder divisie ofte splittinge Sullen wesen executorelijck

Alle de pointingen en Settingen Soo ordinaire als extraordinaire geene gereserveert die op ideren houckthiende Sullen ommegestelt ofte gevraeght worden, Sijn ende blijven generalijck S'pachters laste Sonder eenige diminutie op de principaele pachtSomme

Indien datter op dese Verpacht thienden merckelijck Schaede quaeme te gebeuren door hemels gewelde ofte andere ongeval excederende een derde des pachtSomme te weten In het cooren tot den eersten october ende In de lenten tot den eersten november van desen loopenden Iaere Sullen de de pachters alsdan danof moderatie genieten behoudens dat Sij In dit geval de Schaede 't hunnen Coste Sullen doen opnemen door gesworene prijsers der Zaele ende Casselrie van Jpre binnen der drije daegen naer het ongeval ende t'Selue doende consteren binnen den gemelden tijdt wel Verstaende nochtans dat

Sij daer over maer alleenelijck moderatie en Sullen hebben In cas de respective pachters van landen binnen dese geseijde prochie In sulck geval dusdanige moderatie over hunne beschaedighde Vruchten op hemlieden pachtsommen Souden commen te genieten

De pachters moeten heden betaelen gereet ende contant tot twee schellingen van ider pondt groote Soo Veele als den pacht bedraeght alsmede Van ideren houckthiende tot acht Schellingen met eenen Schelling voor godtspenninck alles ongemindert de principaele pachtsomme

Bij aldien eenigen pachter in faute bleve van Jnstantelijck met den toeslagh te Stellen souffisante borgen voor Sijne pachtsomme ende te Volkomen aen alle dese conditien Sal enen Jn Sulcken gevalle den gepachten wijck ofte houcken voorts verpachten à fol enchere ende de courtresse indiender Valt ter Selue erVerpachtinge Sal op dusdanigen diffaillianten pachter Verhaelt worden bij parate executie ende meergeldende Sal blijven ten profijte Van den heer Verpachters

test

Jtem in cas eenigen pachter in gebreke Soude blijven van het eerste paijement te voldoen soo als hiervooren is geseijt sal het tweede paijement oock gehouden wesen voor gevallen ende oversulckx sal nevens sijne borgen executerelijck werden tot betaelinge vande volle pachtSomme t Sij Separatelijck ofte gesaementlijck ter geliefte van den heer Verpachter

De pachters moeten Sigh contenteren met de grotte gelegentheijdt ende ommeloop der houcken ende wijcken thienden alsmede met het recht der selve gelijck die ter Voorgaende Iaeren door de voorige pachters ende van oude tijden Sijn opgeheven geworden midtsgaeders Sijn Sij gehouden alle de Selue optehaelen In conformiteijte van S[ijne] Majesteijts placcaeten ten dien pointe geëmaneert Verblijvende oock ten laste van hun pachters den oncost dat Soude mogen dependeren aen het Stellen van geEede thiendeStekers

Voorts men reserveert de faculteijt van te mogen nemen alsulcken instelder ofte Verhooger als geraedtsaem Sal worden geVonden ende de Voordere Instelders ofte verhoogers Sijn gehouden daer Van te Scheijden Sonder hun eenige redenen ofte motiven diesaengaende te moeten declareren ende gevolgentlijck Sal den naelesten ofte Voordere Instelder of Verhooger geobligeert ende Verplicht wesen den houckthiende bij hem Ingestelt ofte Verhooght alsoo te aenVeerden Voor den prijs en Conditien bij hem geboden ende oversulckx daer Vooren borgen te Constitueren ten contentemente alsvooren midtsgaeders te Volkomen aen den inhouden deses conditien

Tot Volkomen ende onderhouden Van alle welcke voorschreven Conditien Sullen Sij pachters neuens hunnen geconstitueerde borgen gehouden wesen Sigh daer in Volontairelijck te laeten condemneren gelijck ook In de betaelinge van hemlieden pachtsommen door wethouderen van den ambachte van Rousselaere geënclaveert binnen dese voornomde prochie Van

test

oostnieuwkercke onder welckers district dese publicque verpachtinge is gebeurende welcke condemnatie Sal blijven innelijck en executoir niettegenstaende eenige toecommende Verjaerthede

Op ende In conformiteijte van alle dese procederende conditien ende naer openbaere Voorlesinge Van diere wierdt met de Selue Verpachtinge van het recht deser thienden bij houcken ende Spleten aldus voorts geprocedeert als hier naer Volght In ponden Schellingen grooten Vlaemsch courant

Alvooren eenen wijck ofte Splete genaemt de noort mosscherambachthouck sijnde de Negen Schooven Van t'hondert met het noordtschiervelde thiendeken wesende de drije

Schooven ten honderden Separerende desen Canton Van noorden Iegens de wielthiende ende ten Suijden op de Straete ofte prochieweg leedende Vant'voorseijde Oostnieuwkercke naer Rousselaere gelijck dese ten gepasseerden Iaere Sijn gepacht ende opgehaelt geworden door pieter-Ian de Laeij alsnu Verbleven aen pieter-Ian de laeij als hooghsten ende laesten bieder voor de Somme van SevenentSestigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt die de Selue alsoo heeft geaccepteert op ende In conformiteijte van alle de voorgaende conditien ende bij hem hier naer ten effecte dies onderteeckent oversulckx hebben de persoonen van joseph Robbe ende jan de gandt hier naer oock onderschreven Verclaert midts desen Sigh Solidairelijck te Stellen borgen Verbondene als principaele achtervolgens de Selve Conditien dus hier - 67: 0: 0

Item den Suijdtmosscherambacht houck met het Suijdt Schiervelde thiendeken paelende ende Separarende ten suijden

test

iegens den naerschreven Coilliehouck ende van noorden op de voorschreven Straete naer Rousselaere soo de selve ten voorgaenden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geweest door elias Van haverbeke alsnu verbleven aen jan willaert als laesten Verhooger Voor de somme van Vierenvijftigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt die de selve aldus heeft geaccepteert op de conditien hiervooren ende door hem hier naer onderteeckent hebbende gevolgentlijck Ian dounckels benevens ignaes ende pieter Elslandere hier naer oock onderteeckent Sigh bij desen daer vooren verclaert te Stellen Solidaire borgen verbonden als principaele conforme de conditien hiervooren dus hier - 54: 0: 0

3 Item t'hof te nieuwkerckhouck Separerende ten oosten Iegens de wielthiende van Suijden eene beke west de Slenghstraete ende van noorden den naervolgenden Canton gelijck die ten voorgaenden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden door jan saelen alsnu Verbleven aen pieter-joseph Cappelle filius wijlen Antone als laesten verhooger voor de Somme van tweeënveertigh ponden grooten

Vlaemsch Courant geldt ende alsoo door hem geaccepteert achtervolgens de conditien hiervooren hebbende eensweeghs S[ieu]r joseph françois D'haene sigh daer over verclaert Solidairelijck te Stellen borge Verbonden als principaelen ende hebben dese gesaementlijck ten dien effecte hier naer onderteeckent dus - 42: 0: 0

4 Item den Slenghmeulen houck Sijnde de Drije Schooven van t'hondert nemaer op de landen onder troost de Ses Schooven liggende desen Canton noordt Iegens den voorgaenden ende loopende ten deele In de prochie van hooghlede Separerende voorders Van westen Iegens het galgestraetjen Soo de Selue ten gepasseerden Jaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden bij philippe Van haverbeke alsnu Verbleven aen pieter Neveian als laesten Verhooger voor de Somme van negenthien ponden grooten Vlaemsch courant geldt ende alsoo bij hem geaccepteert op de voorgaende Conditien hebbende pieter Vercruijsse ende pieter-jan van tijghem midts desen verclaert Sigh daervooren Solidairelijck te Stellen borgen verbonden als principaele ende gevolgentlijck hebben dese hier naer onderteeckent dus - 19: 0: 0

test

5 Item den noordtvolmerbeeckhouck drije Schooven van t hondert Separerende Van Suijden op de CaeijaertStraete gelijck die ten Voorgaenden Iaere Sijn gepacht en opgehaelt geweest door Ian baptiste himpe nu oock Verbleven aen den Selven himpe als laesten Verhooger Voor de somme van twintigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt ende Soo bij hem geaccepteert hebbende jacob de Cock verclaert Sigh daer vooren te Stellen borge Verbonden als principaelen Solidairelijck conforme de conditien hiervooren ende hebben dese ten dien effecte hier naer onderteeckent dus - 20: 0: 9

6 Item den Suijdtvolmerbeeckhouck de drije schooven van t hondert Separerende ten noorden op de voornoemde CaeijaertStraete van Suijden den Spaenschen houck ende t'naervolgende van westen t Straetjen In t'gescheedt Van Roosebeke ende Van Oosten Jegens den Naerschreven Ambachthouck Soo de Selve ten gepasseerden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden door Ian baptiste

de busschere nu Verbleven aen elias Van haverbeke als laesten Verhooger voor de somme Van achtentwintigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt die de Selve alsoo heeft geacceepteert ende oversulckx Verclaert Jacob Saelen Sone van wijlen jan baptiste Sigh alhier te Stellen borge Verbonden als principaelen Solidairelijck in conformiteijte der Conditien hiervooren ende hebben dese beijde hier naer onderteeckent dus - 28: 0: 0

7 Item t'helming thiendeken de drije Schooven van t'hondert Suijdt aen den Voorgaenden houck Separerende voorts van Oosten de Straete die is commende van het meshaeckveldt Soo de Selve ten voorgaenden Iaere gepacht ende opgehaelt Sijn geweest door eugene van tijghem pachter den selven van tijghem voor de somme van vier ponden en thien Schellingen grooten courant dus - 4: 10: 0

test

8 Item eenen wijckthiende genaemt den Spaenschenhouck ten meerderen deele de negen Schooven ten honderden Separerende Van oosten met de Slijperstraete ende van Suijden de groene Straete gelijck die ten voorgaenden Iaere Sijn gepacht en opgehaelt geworden bij jooris Cardoen nu Verbleven aen den Selven Cardoen als laesten Verhooger Voor de Somme Van achtenveertigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt ende aldus door hem geaccepteert ende Verclaeren pieter Vermeersch ende françois borij sich midts desen solidairelijck te Stellen borgen Verbonden als principaele ingevolge de Conditien hiervooren ende hebben oversulckx gesaementlijck hier naer onderteeckent dus - 48: 0: 0

9 Item eenen houck thiende genaemt t'ambacht thiendeken met 't verlaerthiendeken Separerende Van noorden Iegens den Capthouck van oosten Mosscherambacht van Suijden de groene Straete noch Suijdt en west den voorgaenden houck gelijck die ten voorgaenden

Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden door pieter Vercruijsse nu verbleven aen philippe Van haverbeke d'oude als laesten verhooger voor de Somme Van Sevenentwintig ponden grooten Vlaemsch courant geldt die de Selve aldus heeft geaccepteert ende oversulckx Verclaeren pieter van de pitte ende philippe van haverbeke de Ionge sigh midts desen Solidairelijck te Stellen borgen Verbondene als principaele ingevolge de Voorgaende Conditien ende hebben ten dien effecte hier naer onderteeckent ende wettelijcke gepasseert dus - 27: 0: 0

10 Jtem eenen wijck thiende genaemt den Coilliehouck Separarende van oosten Jegens den Suijdt mosscherambacht houck west t'helming- thiendeken ende noordt de groeneStraete gelijck de selve ten gepasseerden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden door jacob Saelen nu Verbleven aen pieter Van Coillie Sone van jacob als laesten Verhoeger Voor de somme van tweeëndertigh ponden grooten Vlaemsch courant geldt die de selve alsoo heeft geaccepteert Verclaerende gevolgentlijck pieter

test

Van haverbeke pieter Ian Van tijghem ende pieter plancke filius wijlen bernardt Sigh daer vooren solidairelijck te Stellen borgen Verbondene als principaele conforme de Voorschreven Conditien ende oversulckx dese gesaementlijck hier naer onderteeckent dus - 32: 0: 0

11 Jtem de thiende genaemt den Capthouck met het leenthiendeken Sijnde de drije Schooven van t'hondert Soo ende gelijck die ten Voorgaenden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geweest door pieter-joseph Cappelle nu oock verbleven aen den Selven Cappelle als laesten bieder Voor de Somme Van Sesthien ponden en thien Schellingen groten Vlaemsch courant geldt die dese aldus heeft geaccepteert ende Verclaert eensweeghs S[ieu]r joseph françois D'haene Sigh daer Vooren te Stellen borge Verbonden als principaelen Soldairelijck volgens de Voorgaende conditien hebbende dese gesaementlijck hier naer onderteeckent dus - 16: 10: 0

12 Eijndelinge het Verbiestthiendeken ten grooten deele In de prochie van Rousselaere heffende de Negen Schooven ten honderden gelijck de Selve ten lestgepasseerden Iaere gepacht en opgehaelt Sijn geworden bij ignaes elslandere nu oock Verbleven aen den Selven elslandere als hooghsten en laesten bieder Voor de Somme Van Achtentwintigh ponden grooten Vlaemsch Courant gheldt den welcken die alsoo heeft geaccepteert op alle de Voorgaende Conditien ende heeft oversulckx pieter-jan haghedooren Verclaert Sigh alhier te Stellen borge Verbonden als principaelen Solidairelijck ende In het geheel conforme de gemelde conditien hiervooren hebbende gevolgentlijck dese hier naer ten effecte dies gesaementlijck onderteeckent ende wettelijck gepasseert dus - 28: 0: 0

Somme 't Saemen van de voorenstaende

test

67: 0: 0 54: 0: 0 43: 0: 0 19: 0: 0 20: 0: 0 28: 0: 0 4: 10: 0 48: 0: 0 27: 0: 0 32: 0: 0 16: 10: 0 28: 0: 0


----------- 386: 0: 0

Verpachte houcken thiende bedr. - 386: 0: 0 grooten

Compareerden Voor d'onderschreven burghmeester ende Schepenen Van den voorgenoemden Ambachte Van Rousselaere extenderende binnen de geseijde prochie Van oostnieuwkercke ende andere In persoonen alle de voorschreven genomineerde thiendepachters benevens hemlieden respective aengeteeckende borgen de welcke In het onderhoudt van alle dese precederende Conditien ende oock In de betaelinge Van hunne pachtSommen hiervooren Vermelde Verclaerden Soo Sij doen midts desen te doogen Volontaire Condemnatie Versouckende oversulckx daer In alsoo te worden gecondemneert innelijck en

executoir Sonder eenige aenstaende Verjaerthede Dienvolgende hebben burghmeester ende Schepenen voornomt gehoort S'comparantens volontaire Submissie ende Versouck hun al wel ende wettelijck bij desen gecondemneert conforme de Voorgemelde Conditien Aldus gedaen ende gepasseert binnen de meergeseijde prochie onder den Selven Ambachte van Rousselaere desen Sesden julij Seventhien hondert Eenentnegentigh Voornomt ende waeren onderteeckent t'Marcq van pieter-Ian de Laeij t'Marcq van Joseph Robbe, t Marcq van jan de gandt, t'Marcq van jan willaert, t'Marcq van Ian dounckels, t'Marcq Van ignaes van Elslandere, t'Marcq van pieter elslandere p.J. Cappelle, J.F.D'haene pieter nevejan pieter Vercruijsse p.I. van tijghem t'Marcq van Ian baptiste himpe I. de Cock E. Van haverbeke I. Saelen J. Cardoen pieter Vermeersch t'Marcq van françois borij t'Marcq Van Philippe Van haverbeke do.e p[iete]r I. Van de pitte

test

Philippus Van haverbeke pieter Van Coillie p. van haverbeke pieter plancke p.J. haghedooren f.I. de Clercq ende Jet.[?] de hulster

Renseing omme françois De Clercq tot Oostnieuwkercke van den ontfancq door hem gedaen der publicque Verpachtinge Van de thienden binnen de prochie van t'Selue Oostnieuwkercke competerende aen D'abdie Van Zonnebeke hier vooren breeder Vermeldt Soo is volgende

Ontfancq

Alvooren Comt voor ontfancq het totael bedraeg der Selue Verpachte thienden publicquelijck gedaen den 6. julij 1791 doende t'Saemen ter Somme Van - 386: 0: 0

Item de twee Schellingen te ponden groote bij de

test

Rapport - 386: 0: 0

Voorschreven Conditien Van verpachtinge ondersproken beloopende tot - 38: 12: 0

Ende de acht Schellingen op ideren houckthiende bestaende In twaelf wijcken ofte Spleten comt t Saemen - 4: 16: 0


------------------------------ 43: 8: 0

waer op ten daege der voornoemde publicque Verpachtinge is betaelt geworden tot - 7: 8: 0

Dus Reste daer af alhier noch tot - 36: 0: 0


------------------------ T'Saemen - 422: 0: 0

Betaelingen ende Validatien Iegens den ontfancq hiervooren

Alvooren Betaelt aen den heer pastor der noch geseijde prochie van Oostnieuwkercke over een half Iaer competentie Van Sijne pastorie aldaer Sijnde gevallen ende Verschenen te Kerstdagh laestleden Vanden Vergaenden Iaere 1791 Voornomt Volgens quittantie ten desen geproduceert ende aen ons onderschreven alhier overgelevert de Somme van - 40: 0: 0

Jtem betaelt aen den Selven heer pastor over een voordere half Iaer competentie Vervallen S[in]t Jansdagh 24 junij 1792 bij gelijcke quittantie Staende opden Voet van de voorgaende oock aen ons overgelevert ende ingetrocken - 40: 0: 0


--------------------------------- 80: 0: 0

test

Rapport - 80: 0: 0

Betaelt aen den heer onderpastor der meergemelde prochie van Oostnieuwkercke over een half Iaer pensioen Verschenen te Kerstdagh vanden laestgepasseerden Iaere 1791 voorseijt bij acquit heden insgelijckx geëxhibeert de Somme van - 20: 0: 0

Jtem betaelt aen den Selven heer onderpastor over een voordere half Iaer pensioen gevallen St. Jansdagh lestleden 1792 voornomt uijtwijsens het acquit danof sijnde op den voet van het voorgaende door ons onderschreven oock ingetrocken gelijcke Somme van - 20: 0: 0

In Validatie over S'rendants Sallaris van het ontfangen de respective pachtSommen der Voorschreven thiendeverpachtinge


------------------------------------ - 120: 0: 0

Rapport - 120: 0: 0

Met de forme der conditien hiervooren ende doubleren der Selve als andere devoiren t'Saemen - 12: 0: 0

t Saemen - 132: 0: 0

[422: 0: 0 132: 0: 0


----------- 290: 0: 0]

Dese betaelingen en validatien gededuçeert vanden totalen ontfancq hiervooren verblijft tot - 290: 0: 0 grooten

Welcke voorenstaende Somme van twee hondert t'negentigh ponden grooten vlaemsch courant geldt wij onderschreven heden van den voorgenoemden de Clercq Kennen ontfangen te hebben over ende In voldoeninge van de meergeseijde thiende verpachtinge van den Iaere ende ontbloot Seventhien hondert Eenentnegentigh actum In onse abdie van ende tot Zonnebeke desen 16 julij 1792

A. Van Lerberghe Abt

test

Thiende Oostnieuwkerke ontbloot 1791