Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1797*

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-11-1616

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "het Jaer xiiije" (1614); "tJaer geuallen martinus xv" (11/11/1615); "het Jaer xiiije ende xve" (1614 en 1615); "martinus xij.en ende xiijen metgaeders noch xiiijen ende xven" (11/11/1612; 11/11/1613; 11/11/1614; 11/11/1615); "het Jaer gheuallen martinus xiiije" (11/11/1614); "vanden Jaere xve" (1615); "het iaer verschenen martinus xiiije" (11/11/1614); "het Jaer geuallen martinus xve" (11/11/1615); "het Jaer xve" (1615); "het jaer xiiije ende xve geuallen martinus" (11/11/1614 en 11/11/1615); "vanden Jaere geuallen martinus xiiije" (11/11/1614); "het Jaer geuallen martinus xve" (11/11/1615); "tot ende met martinus 14e inclus" (11/11/1614); "tot martinus xiije inclus" (11/11/1613); "anno 1578"; "tot ende met martinus xve inclus" (11/11/1615); "tot ende met martinus xiiije inclus" (11/11/1614); "tot ende met martinus xvije inclus" (11/11/1617); "te baefmesse xiiije" (01/10/1614); "te paesschen xve" (19/04/1615); "tot ende met s[in]t martensmesse xiij inclus" (11/11/1613); "xxviije maert 1616" (28/03/1616); "Jaer geuallen martinus xiiije" (11/11/1614); "het Jaer geuallen martinus 1615" (11/11/1615); "tot ende met martinus 1615 inclus" (11/11/1615); "tot ende met den Jaere 1616".

Type: Uittreksel uit de rekening van de ontvanger van de kapelanij van het hospitaal te Roeselare

Beschrijving: Uittreksel uit de rekening van Robert Werbrouck, ontvanger van de kapel van het hospitaal van Roeselare, betreffende inkomsten van gronden binnen de heerlijkheid van Schiervelde

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1797* staat na BRU-AGSB-Z-n1797. // Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie uut De rekenijnghe van Robert Werbrouck als ontfanger vande Cappelle vanden hospitaele van Rousselaere sorterende vpde gronden vande heerlicheit van Schieruelde van S[in]t Maertens messe 1616

Aldereerst ouer de Cappelrie Vanden hospitaele

Ontfaen van Joos vanden bussche als Pachter vande Weduwe Oleuier Samijn ende nu ghetrauwet met eenen Joos Pijndehet als proprietaris van xv ghemeten ij lijnen lxj roeden lants parthije van xx ghemeten een lijnen lxix roeden uutten hoofde van wijlent Mattheus Thijrens gelden jaerlijcx xv vaeten twee deelen ende xvje van een vat euene tsiaers compt ouer het Jaer xiiije volghende den loos - xix l xij s parisis

Vanden zeluen ouer tJaer geuallen martinus xv volghende den loos - xxij £ vij s parisis

Passchier Thyerens als Voocht ouer de kijnderen Omaer de buisere geprocreert bij Janneken filia mattheus tijrens voornomt erfachtich van ij ghemeten een lijne xxx roeden partie vande voorseijde xx ghemeten een lijne lxix roeden gelt siaers ij vaeten iije ende het xe van een vat ende vij d in pennijnckrent ende ouermidts de selue met dhelft vermaeckt ouer het Jaer xiiije ende xve Dus hier - Memorie

Ontfaen van jan van Lauwe gelt uutten hoofde van voornomden mattheus Tijrens vp twee ghemeten iiijXX

test

xviij roeden parthije vande voorseijde xx ghemeten een lijne lxix roeden gelt tsiaers ij vaeten t iije van een vat euene in pennijnck rente vij d compt ouer het Jaer soo ick beuijnde met betaelt te sijne inde rekenijnghe van bussche geuallen martinus xij.en ende xiijen metgaeders noch xiiijen ende xven Dus hier uit ontfanck - Memorie

Ontfaen van Joos van Hulle ende maerten boecke... tsaemen hoirs van P[iete]r van hulle dict hassebeen[?] gleden Jaerlijcx op ij ghemetne landts twee vaeten euene vj d in pennijnckrente ontfaen het Jaer gheuallen martinus xiiije - xlviij s vj d parisis

Vande selue ouer den loos vanden Jaere xve - lij s vj d parisis

Vanden seluen van hulle ende boeckee betaelende ouer de kijnderen maertens veruijes eerst Passchier Morael ende mattheus de Graue gelden vp iiij ghemeten Jaerlijcx iiij vaeten euene ende xij d parisis in pennijnckrente compt ouer het iaer verschenen martinus xiiije volghende den loos - iiij £ xvij s parisis

Vanden seluen ouer het Jaer geuallen martinus xve volghende den loos - v lb xiii s parisis

Ontfaen van Claijs de Bock als getrauwet hebbende Joossijne filia Jooris van Lauwe vp acht

ghemeten een lijne xvij roeden acht vaeten tiij, txviij van een vat euene ij s j d parisis in pennijnckrente ouer het Jaer verschenen martinus xiiije volghende den loos - x £ i s vj d parisis

Den seluen is schuldich ouer het Jaer xve volghende den loos de welcke noch sijn te ontfaen - xj £ xvij s parisis

Ontfaen vande hoirs Pauwels de capmaeker ouer ij lijnen lxiiij roeden busch de twee deelen tseste ende txxiije deel van een vat euene ouer het jaer xiiije ende xve geuallen martinus volghende den loos van beede de Jaeren - xxxviij s vj d parisis

Jan vanden bussche is schuldich commende in tgesach vande Weduwe ende kijnderen Jan kieken bij coope van een gemet busch ouer de achterstellen vanden Jaere geuallen martinus xiiije een vat euene iij d parisis in pennijnckrente compt volghende den loos, tot xiiij s het vat - xxiiij s

Den seluen ouer het Jaer geuallen martinus xve alsuooren een vat euene iij d parisis in pennijnckrente tot xviii s het vat volghende den loos compt - xviij s iij d parisis

Den seluen alsnu de Weduwe ende kijnderen vp acht ghemeten ij lijnen wesende een parthije van x ghemeten een lijne xxxij roeden bijden seluen bussche gecocht ten becommerden sterfhuise van wijlent maerten van Lauwe gelt Jaerlijcx viij vaeten ende ij deelen van een vat euene ende in pennijnckrent ij s ij d parisis compt ouer het Jaer geuallen Martinus xiiije compt ouer den loos vanden seluen Jaere alsuooren - xj l x s

test

De selue ouer het iaer geuallen martinus xve de welcke oock onbetaelt sijn volghende den loos xiij £ parisis dus hier de selue ten aduenante van xxviii s het vat - xiij £ parisis

Nopende de reste van de x ghemeten een lijne xxxij roeden resteert tot een ghemet ij lijnen sijn angetrocken ende vercocht ten becommerden sterfhuuse van maerten van Lauwe bij Heer ende meestere Joos de maijere erfachtich Pastor die van staet ende behoorde het selue te verantworden dan moet bij desen ontfaen verantwort wesen ouer den haute van ontrent een lijne busch bij hem ter cause ende kerckgebode vercocht met kennisse van Jan de meulenaere heeft laeten instellen met een half ghemet hier achter breeder vermelt bij ian van lauwe vp xviij £ parisis ende alsoo vp hem gebleuen dus compt hier in baete ter deser waerof de zelue - xviij £ parisis

Jaeren tot den valdach inclus voor de somme van j.C xxvij £ viiij s parisis bouen het quijtschelt dus hier de selue - jC xxvij £ viij s parisis

Hubrecht Tanghe als getrauwet hebbende de Weduwe Loones vercrusse commende bij coope vande kijnderen ian Gaufier in tgesach van wijlent Oliuier bouck aent gelt vp een ghemet een halfue lijne een vat tvje van een vat euene compt ouer het iaer geuallen martinus xiiije volghende den loos xxviij s ende alsoo den seluen niet betaelt en heeft - xxviii s parisis

Den seluen ouer gelijcken valdach vanden Jaere xve volghende den loos xxxij s viij d parisis dus hier de selue - xxxij viij d

Jonc[hee]r Alexandere Dalemaele ouer Gilles Roelens filius[?] bij coope vp v gemeten ij lijnen xvj roeden gelt tsiaers vijf vaeten de twee deelen ende xviije deel van een vat euene j s v d parisis in pennijnck rente ende alzoo dachterstellen van dien vermackt sijn bij de voorgaenden ontfanghere tot ende met martinus 14e inclus zoo dat den seluen dalemaele maer schuldich en is het iaer geuallen amrtinus xve belopende volghende de loos tot vj £ xviii s xj d parisis dus hier de selue - vj £ xviii s xj d parisis

Angaende de ij lijnen landts ligghende noortwest binnen der Stede ende Schependomme eertijdts gebruuckt bij Gilles veranneman ligghende ghemeene met de laekemaekers gulde wordt tsaemen vande kercke weghe verpacht ende in rekenijnghe van dier danof notitie gehouden

Noch competeert dese cappelrie een busschelken van twee lijnen ofte daerontrent zoo ix soo x roeden ligghende rontsomme in saij landt dat Joos van lauwe ofte dergelijcke Pr. de Joncheere van noorden van dat busschelken ende oock de oostzijde soo ick beuijnde bij den hantbouck van wijlent S.[?] meestere Jan tursijn met meer differenten canten ende aboutten

Noch competeert dese cappelrie een thiendeken eertijdts gebruick bijde Weduwe jan van Liedekercke ende alsoo den seluen den doender deser niet en can beuijnden waer het selue thiendeken hem is bestreckende nietieghenstaende het ondersouck bij hem gedaen an diuersche persoonen - Memorie

test

Ander renten genampt de bekschult dese cappelrie toebehoorende

Jonc[hee]r Anth[oni]s van Heurne vp sijne lobben gelt Jaerlijcx iij s vj d parisis verachtert maect ...s xve comptoire tiaer xve - iij s vj d parisis

Robert weerbrouck als hoirs van Cornelis gheuaert vp ij ghemeten landts oock genampt de lobben Aboutterende van zuuden Jan vander straete filius loones van westen Gabriel bultijnck als getrauwet hebbende Cathelijne Pantens vanden noort het stick genampt de vijf ghemeten gaende met den goede te kesselaere gelt iaerlijcx ij s dus ouer het xve de selue midts de tachterheijt gepurgiert is tot martinus xiije inclus - ij s parisis

P[iete]r Abeel ouer wijlent meestere Jan heusens gelt tsiaers xviij d parisis verachtert anno 1578 ende tzijdert dien ontfaen ouer de tachterheijt tot ende met martinus xve inclus de somme van xl s vj d parisis dus hier de selue - xl s vj d parisis

Mijn heere van Warelles gelt iaerlijcx ouer wijlent p[iete]r vanden bussche bij coope ieghens martijne filia vanden zeluen vanden bussche vp het leen bijden voornomden heere gecocht iij s parisis verachtert anno 1578 ende alsoo den doender deser met mijn heer den Pastoor heeft geweest ten huuse vanden voornomden heere met de rekenijnghe van Jan vanden Gaf voor antwoorde

dat sijne[?] landen niet belast en waeren gemerckt het selue inde erfuenisse niet bekendt en stondt - Memorie

Den seluen vp sijn landen ende merschen gaende metten goede ter kesselaere gelt tsiaers xiij s ij d parisis verachtert anno 1578 ende geeft voor betaelijnghe ende andtwoorde alsuooren - Memorie

Weduwe P[iete]r deechbroot filius mathijs gelt tsiaers iiij s parisis vp vier ghemeten landts verachtert anno 1578 ende alle naeruolghende Jaeren dus hier

Gabriel bultijnck ouer Romein van Rijckeghem sijnen als getrauwent hebbende Cathelijne Pantens ouer wijlent Rogier van Hee gelt tsiaers j s vj d parisis verachtert alsuoiren de selue heeft vermackt tot ende met martinus xiiije inclus voor xlij s dus hier ontfaen - xlij s parisis

Vijncent Hoent ouer wijlent rogier van Hee gelt tsiaers vj d parisis verachtert alsuooren maer bij den doender deser ontfaen ouer den loos xiii s vj d parisis dus hier de selue - xiij s vj d parisis

S[ieu]r Jan Coucke ofte Ghilein Saelemancke ouer wijlent Jan Deechbroot gelt tsiaers v s parisis verachtert als de voorgaende

Jan vander Straete filius Loones ouer de weduwe Gilles vander straete vp vijf lijnen lants tsiaers xx d parisis verachtert alsuooren

test

Jan vande bussche nu de Weduwe ende hoirs commende bij coope vande Weduwe ende hoirs michiel vermandel vp iij gemeten ij lijnen en half iiij vaeten ij deelen tvje van een vat euene i s ij d compt ouer het Jaer geuallen martinus xiiije de somme van v £ xiii s - v £ xvi s parisis

De selue ouer de Jaerschaere geuallen martinus xve ende es onbetaelt compt volghende dien loos van die Jaere vj £ xiii s parisis - vj £ xiii s parisis

Angaende de iij ghemeten ende ...liij roeden nu angetrocken bij Passchier Thyrens onder lant ende busch gelden tsiaers in vaeten lvje van een vat tsjaers ix d parisis in pennijnckrente heeft den seluen Tijrens ande voorgaende ontfangher tot ende met martinus xvije inclus voor lvij £ parisis den helft te betaelen te baefmesse xiiije ende dander helft te paesschen xve ende alzoo bij de rekenijnghe vanden voorgaenden ontfangher maer en es beuonden in rekenijnghe gebrocht te hebben lviij £ x s parisis ouer de helft doet wel te noteren de selue niet meer ontfaen en heeft nietieghenstaende branelasie/brauelasie tusschen de Weduwe ende den voornomden Tijrens te doen betaelen de selue resterende xxviij £ x s parisis ouer het selue Accoort ofte exhiberende pertinet arquijct vande volle betaelijnghe - xxvj £ x s parisis

Den seluen is schuldich ouer het iaer geuallen martinus xiiije volghende den loos vpde selue gronden iij £ xvj s ix d parisis dus hier de selue - iij £ xvi s ix d parisis

De selue ouer het iaer Martinus xve vp den seluen grondt iiij £ ix s x d parisis dus hier de selue - iiij £ ix s x s wolle[?]

Ontfaen van Jant de Lauecke betaelende als coope vanden goedijnghe van Cornelis Caelmijn in huwelijck hebbende de Weduwe Joos Baert die naeruolghende parthije gecocht hadde van wijlent Weduwe Jan vanden driessche die op xvij ghemeten ij lijnen lxvij roeden xvij vaeten ij deelen txvje txviije van een vat euene is ve. wolle in pennijnckrente welcke parthije nu toecompt den voornomden Jan de Leuesque bij coope alsuooren nemaer alzoo Ornaert caelmijn metgaeders Jan vande Walle als getrauwet hebbende de dochter wijlent Joos Baert was getreden in accorde met Jan vanden bussche voorgaende ontfangher ende veraccordert tot ende met st martensmesse xiij inclus ende bij den voor- gaenden ontfangher totter rijnghe[?] vande selue paijmenten cleijn debuoir was gedaen zoo eijndelinghe den doender deser den voornomden Cornelis Caelemijn ende consorten soo verre gedwonghen bij treijne van Justitie dat sij het selue goet vercocht hebben ofte sonder het selue goedt gecocht te hebben dus compt hier in ontfanck ouer het selue accoordt de selue ontfaen xxviije maert 1616 - iij.C xxiiij £ parisis

Vanden seluen Lauecke betaelende ouer den voornomden Caelemijn ouer de loos bij accoorde van Jaer geuallen martinus xiiije xx £ viij s v d parisis dus hier de selue - xx £ viij s v d parisis

Vanden seluen ouer het Jaer geuallen martinus 1615 de somme van xxiij £ parisis dus hier de selue - xix iij £ parisis

test

Ontfaen van Passchier verulijet als getrauwet hebbende Jaequemijnken droeghbroots die hadde ouer het accorde vande tachterheijt van een ghemet busch geldende Jaerlijcx een vat euene metgaeders iij d parisis in pennijnckrent de somme van xx £ v s x d parisis tot ende met martinus 1615 inclus dus hier de selue - xx £ v s x d parisis

De hoirs Jan deechbroot nu Sieur Ghilein Saelemancke vp ij lijnen en half gelden tsiaers een deelen tve van een vat euene ij d woll[?] in pennijnckrent verachtert alle de troubelen ende niet betaelt

Dhoirs van Jan Denijs tot den hoofde van michiel Vijncke d'oude vijf lijnen busch geldende tsiaers een vat te tije deelen van een vat euene ende ve p alsoo de selue ahute vanden seluen bussche vercocht is ter hause ende kerckgebode ende gebleuen vp Joos vande Straet pachter tot Schieruelde als laetste verhoogher ende dat voor de van [sic] j.C iij £ parisis dus hier in ontfanck de selue somme - jC iij £ parisis

Michiel vermandel filius Wullems gelt vp een halfue lijne busch tvj.e van een vat euene 10 p in pennijnckrent maer midts de selue parthije bij den voorgaenden ontfhr. niet en was gerecouureert ofte geuonde is bijde debuoiren van desen ontfangher het selue gerecouureert ende ter cause den haute vercocht met noch een lijen landts commende uut den becommerden sterfhuus van wijlent maerten van Lauwe ende hieruooren in Rekenijnghe gebrocht beloopende beede de parthijen tot xviij £ dus hier de selue p. iij.e ende niet ontfaen

Jan vander straete filius loonis erfachtich ouer eenen clement vermandel vp twee gemeten lants tsiaers twee vaeten euene ende in pennijnckrente vj d parisis compt ouer het iaer geuallen martinus xiiij.e xlviii s vj d parisis dus hier de selue - xlviii s vj d parisis

Den seluen ouer het Jaer geuallen martinus xve volghende den loos lvi s vj d parisis dus hier de selue - lvi s vi d parisis

Jan mesiaen bij coope van maerten hamerijnck vp een gemet lants een vat euene iij d in pennijnckrente ouer het iaer xiiije xxiiij s ende het xve xxviii s iij d compt tsaemen beede de Jaeren - lij s vj d parisis

Meur[auw] van Schieruelde gelt vp den coutere van tgoet te schieruelde tsiaers iiij £ xviii s parisis verachtert anno 1578 nemaer alsoo christiaen veranneman ende ian de meulenaere geswooren metgaeders ontfangher gecommen sijn met de voornomde Joncur[auwe] van Schieruelde ghecommen sijn in conferentie ende accoorde heeft den seluen ontfanger ontfaen ouer de verachterheijt tot ende met den Jaere 1616 ouer xxvj Jaeren xv £ - xv £ parisis