Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1797

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-07-1641

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen derden ende andere naeruolghende daeghen van septemb[re] inden Jaere 1631" (03/09/1631); "den … Junij 1641" (06/1641).

Type: Legger van de renten van de kapelanij van het hospitaal te Roeselare

Beschrijving: Legger van de renten van de kapelanij van het hospitaal te Roeselare.

Opmerking: Kopie van kopie. // Het origineel dateert van 06/1641, op 18/07/1641 werd het gehandtekend door de notaris, de kopie dateert van 16/01/1644, en de kopie werd gecollationeerd met het origineel op 25/01/1644.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rousselaere

Copie va[nden] Rentebouck vanden Hospitale ... Rousselaere danof den Heere van Schieruelde de wandelcoopen ende Jssuen moet tot ... 2 6 3 8

test

Copie van Copie Dit naeruolghende is de Nieuwe landtmaete ende belegherthede met ...sten canten ende aboutten van eene hauer ende pennijnck rente toebehoorende de cappelrie vanden Hospitaele van Rousselaere waerof Jeghenwordelick Cappellaen of es heer ende Meestere Pr. de Maiere geldende elck ghemet een Vat euene Rousselaersche maete ende daertoe noch drie ponden parisis in pennijnck rente vallende St Maertens auont in elck Jaer haer bestreckende inde Prochie van Nieukercke oost vander kercke ende sonder de heerlicheit van Schieruelde welcke landen maer en ghelden de driendertichste schoof van thiende soo hier naer volcht

Eerst

[nu d'hoirs P. de Gaent]

Vidua ende kijnderen Jaspar de la hem ende P[iete]r maekelberch ghelden vpde naeruolghende hofsteede ende landen in hauer rente met een ghemet busch toebehoorende Daniel Jacobs zesthien vaeten ende een derde ende een zeste vat Ende in pennijnckrente iiij s j d ob. parisis

Eerst de behuusde hofstede streckende bijcans zuut ende noort doostzijde de dreue ten halfste ghemeten de westzijde ende tnoorthende dit hofstede lant ende van zuuden tnaeruolghende landt groot - een lijne lxvij roen

test

  1. Jtem zoo ligghets ter noortoostzijde daer an een sticxken lants streckende alsuooren de noortzijde de tweede naer- volghende partie ter zuutoosthende den boomgaert dezer hofstede ende mettenoosthende t'naeruolghende goet ... eenen lijne xlv Roeden

Jtem zoo ligghets zuut daeran een merschelken streckende oost ende west de zuutzijde de hofstede Jan de leuesque de haeghe daermede gaende t oosthende zijn landt de haeghe oock daermede ghaende ende van westen zijnen mersch de wulghen ter halfuen ghemeten groot - een lijne ix roen

Jtem zoo ligghets west an dese hofstede een stick lants streckende suut ende oost ende noortwest de zuutwestzijde tlant vanden voornomden leuesque ende ten zuutoosthende zijnen mersch de haeghe ende boomen hiertoe ghemeten commende metten noortwestheinde tlant deser hofstede ende metten noortoostzijde dese hofstede ende tnaeruolghende lant groot - twee lijnen xlvj roen #

Jtem zoo ligghets ten oosthoucke ddaeran een stick lants streckende noortoost ende zuut west met een cleijn hapken ten noorthoucke den zuut oostzijde tlant van jan de Leuesque de noortwestzijde tnaeruolghende lant commende metten noortoostheinde tlant van m[eeste]r Pauwels Segherts ende metten zuut westheinde de drefue deser hofstede ten halfuen ghemeten groot - twee lijnen liiij roeden

Jtem zoo ligghets ter noortwestzijde daeran een stick lants streckende alsuooren met eenen schietenden houck ten noorthoucke ende verhaeckende ter noortwestzijde de selue zijde anden stede lant commende metten noortoost heinde den voornomden zeghers ende metten zuutwestheinde

de naelaetste paertije de haeghe hiermede ghemeten groot - vier lijnen xxv roeden

Jtem zoo ligghets noortwest daeran twee sticken lants streckende beede zuutoost ende noortwest de noortoostzijde ende tnoortwestheinde tlant Jan de Leuesque ende van zuutwesten tnaeruolghende groot tsaemen - Seuen lijnen iiij.XXiij roeden

Jtem zoo ligghets zuutwest daeran een stick landts streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde ende noort westheinde tlant vanden voornomden Leuesque ende ten zuutwestheijnde zijn busch groot - vier lijnen lxvj roeden

Jtem zoo ligghets wat zuutoost daerbij een sticxken landts streckende alsuooren de zuutoostzijde ende tnoortoostheinde tlant van desen goede commende metter noortwestzijde tzuutwestheinde ende ten zuuthoucke tlant Jan de leuesque groot - Een lijn iiij.XX xviij roeden

Jtem zoo ligghets west daer een stick lants streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde tlant vidua ende kijnderen Jan vanden bussche de noortwestzijde de straet een derde roets ghemeten Jeghens tgescheet van mosscher Ambacht ende tlant Joos Salens commende metten zuutwestheinde tlant Jonckheer Anth[oni]s van Halewijn ende metten noortoostheinde tlant ende busch Jan de leuesque groot - Een gemet lxviij roenden

test

Jtem zoo ligghets wat zuut oost van daer een stick landts crom happick vp beede zijden streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde tlant ende meersch Jan de Leuesque ende ten noortoostheinde oock zijn lant de noortwestzijde oock zijn landt metghaders den naeruolghenden busch commende metten zuutwestheinde oock vp den seluen busch ende pitterie groot - Vier lijnen xliiij roeden

Ende zoo ligghets noortwest ende zuutwest daeran eenen cromhappighe busch streckende alsuooren van noortwesten tlant Jan de leuesque ende den busch vidua ende kijnderen Jan vanden Bussche commende metten zuutwestheinde vp haer lant ende tlant vanden voornomden leuesque ende oock ten noortoostheinde sijn lant groot conforme doude bewijsen

[hieraf daniel Jacobs een ghemet] - Vier ghemeten een lijne ltich roeden

Compt tsamen uutghelaeten het ghemet Daniel jacobs vichthien ghemeten een lijne vijf en uichtich roeden

test

Jan De Leuesque gelt Jaerlijcx vp de naeruolghende hofstede ende landen Jn hauerente xxiiij vaeten een derde ende een xxx.e deel vats

Ende Jn pennijnck rente vj s j d parisis

[... Jan degewit schout van rouslaere]

Eerst de behuusde hofstede streckende zuutoost ende noortwest de zuutwestzijde de twee naer- uolghende partijen de noortoostzijde tlant deser hofstede commende metten noortwestheinde den meersch Vidua ende kijnderen Jaspar de la hem ende consorten ende van zuutoosten tleen vidua ende kijnderen Jan vanden bussche groot - Een lijne lxtich roen

Jtem zoo ligghets ten westhoucke daeran een mersschel ken met een clein hapken ten zuuthoucke streckende zuutoost ende noortwest de zuutwestzijde tlandt deser hofstede de noortoostzijde den mersch vidua ende kijnderen Jan de la Hem totten halfue vanden wulghe ghemeten metgaeders dese hofstede tlant vande voornomde Weduwe ten noortwestheinde ende metten zuutoostheinde tnaeruolghende groot - Vijfentachtich roen

Jtem zoo ligghets zuutoost daeran een stick lants streckende ... noortwest ende zuuwest de noortwestzijde tlant deser hofstede de zuutoostzijde tleen vande voornomde Weduwe ende kijnderen

test

bussche den dijck daermede ghaende ende van zuut westen tnaeruolghende groot - twee lijnen lxxxixtich roeden

Jtme zoo ligghets zuutwest daeran een stick lants met een mersschelken ter noortwesthoucke daeran met noch een stick noortwest daeran al tusschen tvoorgaende ende ander van de stedelant van noortoosten ende de twee naeruolghende parthijen metghaders tlant vidua ende kijnderen Jan de le Hem van zuutwesten commende van zuutoosten tleen vande voornomde Weduwe bussche ende van noortwesten tnaeruolghende groot t... - Vijf lijnen lj roeden

Jtem soo ligghet noortwest daeran een stick lants streckende noortoost ende zuutwest de noort- westzijde ende tzuutwestheinde den busch Vidua ende kijnderen Jaspar de le Hem ende metten noortoostheinde tlant deser hofstede groot - Vier lijnen xxxiiij roeden

Jtem soo ligghets zuutwest ande naelaetste parthije een stick lants met een mersscheken ten westhouck van zuutoosten tleen Vidua ende kijnderen Jan vanden bussche den dijck daermede gaende de noortwestzijde tlant Vidua Jan de le Hem ende van zuutwesten tnaeruolghende groot tsaemen - Een ghemet xxxiiij roeden

Jtem zoo ligghets zuutoost daeran een vierhouckich stick lants van zuutoosten ende een deel van noortoosten tvoornomde leen vanden bussche van noortwesten tlant ende marasch Vidua ende kijnderen Jan de le Hem ende van zuutwesten tnaeruolghende groot - Vijf lijnen xxxviij roen

Jtem zoo ligghets zuutwest daeran een stick lants streckende zuutoost ende noortwest verhakende vpde noortoostheinde de zuutwestzijde tsuutoostheinde ende tnoortwestheinde daer- mede ghaende ende metten noortoostheinde de voorghaende parthie ende de busch Vidua Jan de le Hem groot - Vier lijnen lxvij roeden

Jtem zoo ligghets suutwest an tmersschelken hieruooren ghenoemt naer dese hofstede een vierhouckich stick lants streckende noortoost ende zuutwest van zuutoosten zuutwesten ende noortoosten dit stede lant ende mersch ende metter noortwestheinde tnaeruolghende groot - Een ghemet xxxix roeden

Jtem zoo ligghet noortwest daeran een stick lants streckende zuutoost ende noortwest crom vpde noortoostzijde ende wat verha...kende vpde zuutwestheinde al tusschen tlant Vidua Jaspar de le Hem ande noortoostzijde ende haeren busch metgaders dit stedelant beede ande suutwest- zijde ende metten noortwestheinde tnaeruolghende groot - Twee lijnen lxx iiij roeden

test

Jtem zoo ligghets ten noortwestheinde daeran een stick lants streckende noortoost ende zuutwest crom vpde zuutoostzijde ende ten noortoostheinde de smalt de zuutoostzijde den busch Vidua Jaspar de le Hem ende de voorghe... parthije de noortwestzijde de tweede naeruolghende parthije metghaders tlant vande voornomde Weduwe commende metten zuutwestheinde tlant Vidua Jan vanden bussche ende metten noortoostheinde tlant vande voornomde Weduwe de le Hem ende tnaeruolghende groot seuen - Seuen lijnen xxiij roeden

Jtem soo ligghets ten noortoostheinde daeran een stick lants streckende alsuooren de zuutoostzijde noort- westzijde ende tnoortwestheinde het lant Vidua ende kijnderen Jaspar de le Hem groot - Twee lijnen zes roeden

Jtem zoo ligghets ter noortwestzijde ande naelaetst parthije een busch streckende alsuooren de noortwestzijde tnaeruolghende commende metten noortoostheijnde tlant Vidua ende kijnderen Jan de le Hem ende consorten ende metten zuutwestheinde oock haer lant ende tlant Vidua ende kijnderen jan vanden bussche groot - Een lijne lxxvij roeden

Jtem zoo ligghets ter noortwestheinde daeran een lance stick lants streckende alsuooren de noortwestzijde tlant Joos Saelens ende tnaeruolghende de zuutoostzijde de voorgaende partie ende tlant vande voornomde Weduwe Jan de le Hem ende met beede henden oock haer lant groot - Een ghemet lxxvj roeden

Jtem zoo ligghets ten noorthoucke daeran een stick lants streckende alsuooren verhaekende ten oosthoucke suutoost waer ende met een mersschelken daeran thenden tot an tlant meestere Pauwels Seghers de zuutoostzijde tlant Vidua ende kijnderen Jaspar de le Hem ende tnaeruolghende lant de noortwestzijde tlant vande hoirs wijlent dheer Jan vander straeten ende de Weduwe jan vanden bussche commende metten zuutwestheinde tlant Joos Saelens ende metten noortoostheinde tlandt vande voornomde hoirs vander Straeten groot - Acht lijnen acht roeden

Jtem zoo ligghets suutoost ende suutwest daeran een vierhouckich stick lants streckende zuutoost ende noortwest de suutwestzijde tlant Vidua Jan de le hem de noortoostzijde de happe vande voorghaende parthije ende metten zuutoostheinde tlant meestere Pauwels Seghers ende consorten groot - Vier lijnen lxxiij roeden

Jtem zoo ligghets noortwest van daer een stick lants streckende oost ende west de zuutzijde tlant Vidua Claijs de Cock ende tlant Joos Saelens de noortsijde tlant vande Voornomde weduwe de Cock commende metten oostheinde tlant Joos verstraete ende lant Vidua Jan vanden Bussche ende metten westheinde een straetken loopende vutte schichtstr. naer de hofstede Claijs de Cock een derde ... roets ghemeten groot - Seuen lijnen xxij...

[nu Oliuier Boutens tot Rouslare bij cope tot Steuen Cas getrauwd hebbende Perone dochter van Jan L'euesque]

test

Ende soo ligghets oost an dese hofstede een stick landt streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde tleen vidua Jan vanden bussche den dijck daermede gaende de noortwestzijde tlant Vidua Jaspar de le Hem ende consorten ende metten noortoostheinde tlant meestere Pauwels Seghers ende consorten ende metten suutwestheinde deser hofstede groot - Een ghemet liiij roeden

compt Tsaemen vierentwintich ghemeten een lijne x roeden

Meestere Pauwels Seghers ende consorte gelden jaerlijcx in hauerente vpde naeruolghende landen een vat ende een derde ende zeste vats

Ende in pennijnck rente iiij d ob. parisis

Eerst een vierhoucte sticxken landt wat balghende van zuuden Jeghens de voorghaende parthije ende tlandt vande weduwe Jaspar de le hem ende consorten van westen oock haerlieder landt van oosten tlandt vanden voornomden zeghers buuten desen rente ende van noorden tnaeruolghende groot - Een lijne lxviij roeden

Ende soo ligghets noort daeran een verhouckick stick landts van noorden tlant Jan de Leuesque van oosten tlant van voornomden Seghers buutten dese rente ende van westen tlant Vidua Jaspar de le Hem ende consorten groot Twee lijnen lxxxiiij roeden

Compt Tsaemen vier lijnen lij roeden

test

Joos[?] verstraete commende van Jan Messiaen gelt Jaerlijcx vp tnaeruolghende stick in hauerenten een vat ende het neghenste deel van een vadt

Ende in pennijnck rente iij d parisis s ende het derde van een corte

Vp een stick landts streckende bijcans oost ende west de noortzijde tlant Vidua Jan vanden bussche de Haeghe geheel hiertoe gemeten de zuutzijde tlant Joos Salens ende de erfue vanden herberghe vanden schicht ende metten oosthende vp een [straetken loopende naer t'goet] te schieruelde een derde roets gemeten groot - Een ghemet xxxvj roeden

Joos Salens gelt Jaerlijcx vp de naeruolghende landen in hauerente ses vaten twee derde ende een seste vats Ende in pennijnckrente j s vjiii d ob. parisis

Eerst een stick lants streckende oost ende west ten oostheinde smalt de zuutzijde de straete loopende van rousselaere naer Nieukercke een derde roets ghemeten de noortzijde tlant Jan de Leuesque

ende tlant Joos verstraete commende metten westheinde tlandt Vidua Claijs de Cock ende metten oostheinde de erfue vander herberghe vanden Schicht groot - Seuen lijnen twee roeden

Jtem soo ligghets zuut daerbij ouer ande voornomde straete een stick landts treckende alsuooren verhaekende ten zuutwesthoucke zuutwaert in al tusschen de voornomde straete an de noortzijde ghemeten alsuooren ende den busch mijn Heere van Warelles ende tlandt vande kijnderen wijlent d'heer Jan van de Straeten beede ande zuutzijde commende metten westheinde tlant Vidua Jan vanden bussche ende metten oosten tlant vanden voornomden Salens groot Een ghemet xxix roeden

Ende zoo ligghets wat zuutwest van daer een lanck stick landts streckende bijcans noortoost ende zuutwest de noortwestzijde den busch vande Weduwe ende kijnderen christiaen veranneman ende tlant Vidua Jan vanden bussche de zuutoostzijde tlant Jan de leuesque ende tlant Vidua Jaspar de le hem commende metten noortoostheinde tlant vanden voornomden de leuesque ende de voornomde Weduwe bussche ende metten zuutwestheinde een straetken ghemeten alsuooren groot - Thien lijnen xxv roeden

Compt tsaemen ses ghemeten twee lijnen lij roeden

test

Vidua ende kijnderen christiaen veranneman gelden Jaerlijcx vpden naeruolghende busch in hauerente een vat een derde ende een twaelfte vats

Ende in pennijnckrente vier corten ende een vierde van een corte

Vp eenen busch streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde tlant Joos salens de noortwestzijde tlant vidua Claijs de Cock commende metten noort- oostheinde vp tlant vidua Jan vanden bussche ende metten suutwestheinde een straetken es derde roets ghemeten groot - Vier lijnen xxv roeden

Weduwe ende kijnderen Jan vanden bussche gelden Jaerlijcx in hauerente vpde naeruolghende sesthien vaten

Ende in pennijnckrente iiij s parisis

Eerst een stick landts genampt tmeulenstick streckende oost ende west verhaekende ten zuutwest- houcke westwaert oock mede ten noortwesthouck

ende ten noortoosthoucke de noortzijde tlant Vidua Jaspar de le hem de zuutzijde de naeruolghende parthije ende de tweede naeruolghende partije commende van oosten tlant ende busch Jan de leuesque ende van westen het busselken van dese cappelrie alsnu an- getrocken bij dese Weduwe metghaders oock tlant Joncker Anth[oni]s van halewijn groot - Vier ghemeten xlij roeden

Jtem soo ligghets zuut daeran eenen busch streckende oost ende west de zuutzijde ende oosthende den busch Vidua Jaspar de le Hem ende consorten ende metten westheinde tnaer- uolghende groot - Een ghemet xiiij roeden

Jtem soo ligghets ten westheinde daeran een stick landts met noch eene zuut daeran streckende beede oost ende west genampt de bailliesticken met een parthije pitterie ten westhende de noortzijde tvoornomde muelestick hier uooren ghemeten de zuutzijde tnaer- volghende ende tlant Jan de leuesque commende metten oostheinde de voorghaende parthije ende den busch van Jaspar de le Hem ende consorten ende metten westheinde tlant ende pitterie Joncker Anth[oni]s van halewijn groot tsaemen - Twee ghemeten lxxxv roeden

Jtem zoo ligghets zuut daeran een stick lants streckende zuutoost ende noortwest genaempt alsuooren met een parthie pitterie ten noortwestheinde de zuutwestzijde den busch ... de noortoostzijde tlant Jan de leuesque ende metten zuutoostheinde tnaeruolghende groot

Jtem zoo ligghets ten zuutoostheinde daeran een stick lants streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostheinde

test

tlandt van dese Weduwe buuten dese rente commende metten zuutwestheinde den voornomden busch ... ende metten noortoostheinde tlant Jan de leuesque groot - Vier lijnen effen

Jtem soo ligghets een stick lants streckende noortoost ende zuutwest de zuutoostzijde tlant Jan de leuesque commende metten suutwestheinde tlant Joos Salens ende metten noortoostheinde tlant vande kijnderen Jan vander Straeten groot - Een ghemet xiij roeden

Jtem zoo ligghets ter noortwestzijde daeran een sticke lants streckende alsuooren de noortwestzijde de straete loopende van rousselaere naer nieukercke een derde roets ghemeten commende metten zuutwestheinde vp tlant van dese Weduwe buuten dese rente ende metten noortoostheinde tlant Joos Salens groot - Vier lijnen lxxv roeden

Ende zoo ligghets noort van daer ouer de straet loopende van Rousselaer naer Nieukercke vp een stick lants naer den Schicht een parthije van Landen ende pachten twee sticken te wesen streckende oost ende west met een viercante busschelken ten noortwesthoucke de zuutzijde tlant Joos verstraeten de noortzijde den busch van dese Weduwe ende tlandt ende busch Vidua Claijs de Cock commende metten oost- theinde een ander straete loopende vanden Schicht naer Schieruelde ende metten westheinde tlant Jan de leuesque ende tlant Vidua Claijs de Cock groot - Twee ghemeten iiijXX xiiij roeden

Compt tsaemen sesthien ghemeten effen Ende in pennijnckrente iiij s parisis

Weduwe ende kijnderen Claijs de cock gelden Jaerlijcx in hauerente vp de naeruolghende landen vijfthien vaten een seste ende een derdichste deel van een vat

Ende in pennijnckrente iii s xj d ob. parisis

Eerst een stick landts met een busch ter westzijde daeran streckende beede zuut ende noort de westzijde tnaeruolghende de oostzijde den busch Weduwe ende kijnderen Jan vanden bussche commende metten zuutende tlant ende busch vande voornomde Weduwe bussche ende metten noortheinde tlant van dese Weduwe ligghende onder mosscherambacht groot tsaemen - Drie ghemeten lxxx roeden

[nu Gabriel Boute bij cope van Andries du mon causa vxoris perine van Lauwe ... twee linen veertich roeden toecomende Carle huighe bij cope vande hoirs Josine van Lauwe]

Jtem zoo ligghets west anden voornomden busch een groot stick lant met noch een west daer an streckende beede zuut ende noort de westzijde de straete een derde roets ghemeten maekende tghescheet deser heerlichede ende de heerlichede van Mosscher Ambacht de oostzijde den voorgaenden busch ende eenen busch Vidua Jan vanden bussche commende metten zuutheinde tlant Jan de leuesque onder dese rente ende metten noortheinde tnaeruolghende lant ende ander landt van dese Weduwe onder mosscherambacht groot beede tsaemen - Vijf ghemeten effen

[nu Gabriel Boute bij cope als voren]

Jtem zoo ligghets noort daeran een stick landts streckende alsuooren met noch eene ten noortheinde daeran streckende oost ende west van oosten ende noorden de heerlichede van Mosscher Ambacht ende van westen de voornomde str. gemeten alsuooren maekende tgescheet zoo voorseit es groot saemen - Elf lijnen liiij roeden

[nu Clais de Cock]

test

Jtem zoo ligghets zuut van daer een stick lants met een diepe houck te suutwesthoucke ende smalst van noorden al tusschen het voornomde straetken maekende het voornomde gescheet van westen ende tlant Joos Salens van oosten commende van noorden tlant Jan de Leuesque ende van zuuden de straete loopende van Rousselaere naer Nieukercke beede een derde roets ghemeten groot - Zeuen lijnen xx roeden

[nu Clais de cock filius nicolais ende Joos de Cock sinen broeder]

Ende zoo ligghets zuut daeran ouer ande voornomde straete een sticxken landts streckende bijcans oost ende west de zuutzijde den busch Weduwe christiaen Veranneman de noortzijde ende twestheinde beede de voornomde straeten ende metten oostheinde tlant Weduwe Jan van bussche buuten dese rente groot - Twee lijnen vj roeden

[nu P[iete]r Gilles bij cope van Andries du mon]

compt tsaemen vichthien grooten lx roeden

Elias Veranneman gelt Jaerlijcx in hauerente een vat ende een derde vats Ende in pennijnckrente iiij d parisis

Vp een partie busch in een meerdere busch hem gheheel toebehoorende genampt den papenbusch waeraf de reste vanden busch zoomen verstaet licht onder mosscherambacht van oosten tlant Vidua Jan vanden bussche wesende een parthije hieruooren ghemeten groot vier lijnen groot dat hier onder licht - Vier lijnen

Joos Salens de Jonghe gelt Jaerlijcx vpde naeruolghende landen in hauerente drie vaten twee derde vats ende een seste vats

Ende in pennijnckrente xj d ob. parisis

Vp een stick landts streckende oost ende west van zuuden den busch Arnoult soetaert ende tlant vande kercke van Roosebeke de noortzijde tlant Anth[oni]s boucket van oosten de papenbusch ende van westen tnaeruolghende groot - Vijf lijnen lx roeden

Jtem zoo ligghets ten westheinde daeran een stick lants streckende zuut ende noort van zuude t disschelant van rousselaere vanden westen tnaeruolghende groot - Twee lijnen iiij.XX xiiij roeden

test

Ende alzoo ligghets ten westheinde daeran een stick lants streckende alsuooren commende metten zuutheinde ter groene straete de westzijde tlant Joos van heule ende metten noortheinde tbetelaer velt toebehoorende Joos Salens groot - Een ghemet vier roeden

Compt tsaemen drie ghemeten twee lijnen lviij roeden

Joos van heule gelt Jaerlijcx in hauerente een vat ende de vierde deelen van vijfuen van het derde van een vat

Ende in pennijnck rente drie corten ende vp de vier deelen van vijfuen van een corte

Op een stick landts ende es een driehouck de westzijde tbetelaer velt hem oock toebehoorende geleghen onder mosscherambacht van zuuden de groene straete een derde roets ghemeten ende van oosten tlant Joos Salens groot - Een ghemet lxxx roeden

Anthone boucket gelt Jaerlijcx in hauerente een vat en een thienste deel van het derde van een vat

Ende in pennijnckrente drie penne ende het thienste deel van een corte

Vp een stick lants streckende oost ende west den zuutzijde tlant Joos Salens de noortzijde ende toostheinde den voornomden papenbusch toebehoorende Elias Veranneman groot - Een ghemet elf roeden

De kijnderen Dheer Jan vander straete gelden in hauerente een vat ende het vichtienst van een vat

Ende in pennijnckrente ij d ende het vijfste van een corte

Vp een stick landts streckende oost ende west de zuutzijde tlant Jan de leuesque de noortzijde de busch mijn heere van Warelles ende tlant Joos Salens commende metten oostheinde tlant vande voornomde kijndere ende metten westheinde tlandt Vidua Jan vanden bussche groot - Een ghemet xviiij roeden

test

Dhoirs Dheer Jan Coucke gelden in hauerente twee derden deelen van een vat

Ende in pennijnckrente ij d parisis

Vp een sticxken landts geleghen inde prochie van Rousselaere noortwest ten westen vande kercke ende west ande haghelijncxwal van noorden een straetken loopende naer onse Vrauwe ter kerselaere ende van westen tlant van mijn heere van Warelles groot ontrent - Twee lijnen

8.

Hier naervolcht eenen pennijnckrente toebehoorende de voornomde Cappelrie haer bestreckende binnen de Prochie van Rousselaer noortwest vande kercke onder de heerlichede van Schieruelde genampt de beke schult beset vpde naeruolghende landen

Eerst

Vidua ende kijnderen fran. le febure tanderen tijde Jan van liedekercke gelden Jaerlijcx xj s v d parisis

Vp twee sticken lants waerof het eene lancxst is ende crom vp beede zijden met wat meersch ten zuutoostheinde ende het ander zuutwest daeran is

een vierhouckich stick landts streckende beede zuut- oost ende noortwest al tusschen tlant mijn heere van Warelles ande noortoostzijde ende oock zijn lant ande zuutwestzijde commende metten noortwestheinde oock vp sijn lant ende ter straete loopende loopende van Rousselaer naer Nieukercke groot tsaemen ontrent - Drie ghemeten

Den heere van Warelles commende van wijlent P[iete]r vanden bussche ghelt Jaerlijcx iij s parisis

Vp een parthie landts noortoost daerbij Streckende aluooren commende metten noortwestheinde vp de voornomde straete ende metten zuutoostheinde vpde beke groot drie ghemeten ofte daerontrent Nemaer weigert tselve te betaelen zoo hij oock doet de xiij s ij d parisis die hij geldende is vp het kerselaer goet midts dese cappelrie danof gheen pertinente bewijse en heeft dus alhier vp hope van tselve in toecommende tijden noch te becommen gebrocht ende ghestelt voor - M[emori]e

Michiel filius Dheer Jan vanden straeten uuten hoofde Boudewijn de wulf gelt Jaerlijcx iiij s parisis

Vp een parthie landts noordoost daeran streckende alsuooren zuutoost ende noortwest de noortoostzijde tlant mijn heer van Warelles commende metten

test

zuutoostheinde vp de beke ende metten noortwestheinde ter voornomde straete groot met een parthije meersch ende ten zuutoostheinde daeran ouer de beke tsaemen ontrent - Vier ghemeten

Dhoirs Dheer Jan Coucke ouer Jan ende Matthijs deechbroot gelden Jaerlijcx ix s parisis

Vp twee parthijen van lande waeraf het eene genampt is de cleene lobben streckende zuut ende noort de westzijde tlant ende hofstede Weduwe Jacob de grijse de oostzijde tlant Joos braem commende metten zuutheinde vp de beke ende metten noortheinde de blekerie ende zoo ligghets wat oost van daer een groot stick landts genampt de groote lobbe streckende oost ende west van zuuden tlant Jonckvrauwe jacquelijne van Heurne de noort- zijde dhoirs Jan vander straeten commende metten oostheinde de manderbeke ende metten westheinde tlant Joos Braem groot tsaemen de voornomde twee parthijen ontrent - Neghen ghemeten

Joos Braem ter cause van zijn wijfue ende de Weesen maijken filia P[iete]r Abeel uutter hoofde wijlent weduwe mre. Jan Her...sen ende romain van Rijckeghem gelden iij s iiij d parisis

Vp twee sticken landts neffens elckanderen van oosten tlant vande hoirs van voornomde Coucke ende tmersschelken van Tvoornomde Joncurauwe jaquelijne van Heurne de westzijde de hofstedekens vanden voornomden Braem ende consorten ende de bleckerie ende tlandt vande voornomde hoirs Coucke commende van zuuden vp de beke ende van noorden tlant mijn heere van Warelles groot tsaemen ontrent - Drie ghemeten

Vidua Robert Weerbrouck gelt Jaerlijcx ij s parisis

Vp een sticke landts streckende oost ende west genampt de lobben de zuutzijde tlant vande hoirs Jan vander straeten de noortzijde tlant mijn heere van Warelles commende metten oostheinde de mander ende metten westheinde de kijnderen maijken filia Pr. Abeel groot ontrent - Twee ghemeten

Joncurauwe Jacquelijne van heurne gelt Jaerlijcx iij s vj d parisis

Vp een stick landts oock genampt de lobben streckende oost ende west de zuuzijde de claeuwaerts beke

test

de noortzijde tlant vande hoirs dheer Jan Coucke hieruooren beleghert commende metten oostheinde den meersch dheer Jan de Mienckele ende metten westheinde tlant Joos braem oock hieruooren beleghert groot

Mijn Heere van Schieruelde gelt Jaerlijcx - iiij £ xviii s parisis

Vp een groot stick landts genampt den schieruelden couttere ende licht zuutoost bij den schieruelden goede van noorden den staen wech van zuuden ende een deel van oosten tlant vanden voornomden heere van Schieruelde groot naer tbeuijndt

Tbeleedt van dese penninck rente is gedaen bij Passchier Mijle als Bailliu vande voornomde heerelichede van Schieruelde

Hier naer Volcht de belegherthede van een thiendeken toebehoorende de voornomde cappellrie tselue hem ende gaderende vpde naeruolgende landen te weten de twee schoouen van drien geleghen binnen de Prochie van Rousselaere verre noortwest ten westen vande kercke ende onder de heerlichede van Hazelt zoo hier naer Volcht

Eerst

Dese thiende beghint ten halfuen van een stick lants geleghen vp de oostzijde van een straetken loopende vanden Schicht naer tgoet te Schieruelde toebehoorende Jan Messiaen groot int tgheheele ontrent een ghemet ende es den westcant vande sticke van zuuden tlant Jan vanden bussche buuten des thiende ende van oosten tvoornomde straetken ende van westen tnaeruolgende dus hier ouer dese helft - Een lijne l.tich roeden

Jtem zoo ligghets west daeran een stick lants streckende zuut ende noort toebehoorende Weduwe Jan vanden Bussche commende metten zuutheinde oock haer lant buuten dese thiende tnoortheinde oock haer landt binnen dese thiende ende metter westzijde tnaeruolghende groot ontrent - Twee lijnen

De selue Weduwe west daeran tnaeruolghende van een stick lants waerof tsuutheinde licht buuten dese thiende

test

van noorden tlant van dese Weduwe binnden dese thiende groot hieronder licht ontrent - Een half ghemet

De selue Weduwe west daeran tnoortheinde van een ander stick lants waerof de rente ten zuutheinde buuten dese thiende es de westzijde tleen mijn heer van Grenoual oock buuten dese thiende groot dat hieronder licht ontrent - Een half ghemet

Michiel de Burchgraue ten noortheinde daeran een stick lants streckende zuut ende noort de westzijde tleen vanden voornomden heere van Grenoual buuten dese thiende ende oock ten noorthende de oostzijde tnaeruolghende groot ontrent - Een ghemet

Vidua Jan vanden bussche oost daeran een sticxken lants streckende alsuooren de oostheinde ende zuutheinde tlant van dese Weduwe ende metten noortheinde oock haer lant groot ontrent - Een lijne

Michiel de burchgraue noort inde naelaeste partie een hofstedeken met een sticxken lants noort daer an ende wat? pitterie van oosten daeran streckende tsaemen zuut ende noort de westzijde tvoornomde leen de oostzijde tlant Vidua Jan vanden bussche binnen dese thiende groot ontrent - Een ghemet

Weduwe ende kijnderen Claijs de Cock een stick lants streckende oost ende west met een parthie meersch ten noortwesthoucke de noortzijde tlant vande voornomde weduwe ende kijnderen buuten dese thiende toostheinde tlant mijn heere van Schieruelde de zuutzijde tnaeruolghende ende tlant vanden voornomden de burchgraue metgaeders te westheinde zijn dreueken groot - Twee ghemeten

Vidua Jan vanden bussche zuut daeran een sticxken lants streckende zuut ende noort de westzijde tlant ende hofstede michiel de Burchgraue de oostzijde tnaeruolghende groot ontrent - Twee lijnen

Weduwe ende kijnderen Claijs de Cock oost daeran een sticxken lants streckende alsuooren de oostzijde tnaeruolghende tzuutheinde tlant vande voornomde Weduwe bussche ende metten noortheinde tlant van dese Weduwe wesende de naelaetste parthije groot - Twee lijnen

Mijn Heere van Schieruelde ten noortoosthoucke daeran een ghemet lants in een meerder stick ende es den westcant vanden sticke daerof de reste vanden sticke licht onder de groote thiende dus hier - Een ghemet

Vidua Jan vanden bussche zuut daeran twee sticxken lants streckende beede zuut ende noort de oostzijde

test

tlant michiel de burchgraue buuten dese thiende de westzijde de naeletste parthije groot beede tzaemen ontrent - Een ghemet

De selve weduwe ten zuutheinde daeran twestheinde van een stick lants streckende oost ende west daerof t'oostheinde licht onder de groote thiende van westen tlant van dese Weduwe van zuuden tnaeruolghende groot dat hieronder licht ontrent - Een half ghemet

Jan messiaen zuut daeran oock twestheinde van een meerder stick streckende alsuooren de zuutsijde tlant vanden voornomden messiaen ende es de eerste belegherde parthije hier voor ende daer dese thiende haer beginsel nempt dus dat hier onder licht ontrent - Een lijne

Compt tsaemen tot den nombre van thien ghemeten twee lijnen oft daerontrent ende es beleet ghedaen ij Jan messiaen die tselve thiendeken vele Jaeren in pachten gehouden ende vpghedaen heeft

Hier naer volghen de landen ende bosch dese Cappelrie in proprieteijte toebehoorende

Eerst

Een busschelken geleghen in de Prochie van Nieukercke onder de Heerlichede van Schieruelde streckende zuut ende noort de oostzijde tsuutheinde ende tnoortheinde tlant Vidua ende kijnderen Jan vanden bussche genampt tmeulestick hier vooren beghert met haere parthien inde hauerente onder Schieruelde de westzijde tlant Joncheer Anth[oni]s van Halewijn groot ontrent - Twee lijnen

Ende zoo ligghets noch noort binnen der Stede ende Schependomme van Rousselaere een stick landts streckende oost ende west groot int tgheheele twee ghemeten ofte daerontrent de suutsijde tlant vande hoirs Jan vander straeten de noortsijde tlant P[iete]r Hoet commende van Cornelis Veranneman commende metten oostheinde vp een straetken loopende naer den noortmeulen ende metten westheinde den mersch Joncheer Gilles baelde waeraf de twee deelen toebehooren de laekemaekers Gilde binnen Rousselaer ende angetrocken bij den Disch aldaer des hier ouer het derde deel vanden stick ligghende ghemeene ende onuerdeelt - Twee lijnen

Angaende eene pennijnck rente dese cappelrie toebehoorende binnen dese Prochie van Sonnebeke geheeten houckaerts schult te weten xiiij s parisis

test

tsiaers waerof de landen vanden besette sijn geleghen onder den Cruce ende gelden drie mijten uutten ghemet es tselve alsoo geheel verduustert midts daeraf gedeurende dese voorleden troubels ende daernaer tot nu toe gheen Jnijnghe nochte ontfanck gheschiet en is uut reden datter gheen betooch en can geschien vande gelders van diere dus hier voor Memorie

Aldus dese nieuwe landtsmaete van beede de voornomde hauerente metgaeders de belegherijnghe vande pennijnckrente ende thiende gedaen en ghemaeckt bij mj P[iete]r de Pours ghesworen landtmeter vanden lande van Wijndale ter begheerte ende Versoucke vanden Eerzae... Jan Weerbrouck filius Roberts als ontfangher van diere ouer ende uutter naeme vanden voornomden heere ende meestere Pr maiere proprietaris ten beleede presentie ende bewijsen vanden beleeders hieruooren onder elcke parthije bijsonder ghementioneert desen derden ende andere naeruolghende daeghen van septemb. inden Jaere 1631 Torconden ende was onderteeckent P. Pours met zeker antt.

Wat bit neden ter zijden staet noch tnaerschreven

Nota dat dese Cappelrie noch competeert eene hauerent haer bestreckende op diuersche landen ende busschen van drie rousselaersche vaeten uutten ghemete geleghen inde voornomde Prochie van Nieukercke verre noortwest vande kercke ter Jeghenote genaempt te Codts onder de heerlichede vanden Swijnlande

Onder staet noch t'naeruolghende

Nota d'originele dezer ghescreuen op parchemijn heeft den onderscreuen Notaris mitsgaders Bailliu, ende ontfangere vande Heerlichede van Ogieruelde an M'Jonckvrauwe Cathelijne van huerne ouergheleuert neffens veel ander bewijsen den ... Junij 1641 T'oorcon. zijnen handteek... Notariaele hier onder ghestelt den 18. Julij 1641 Onderteeckent A Couureur Notaris