Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1880*

Algemene gegevens

Type: Authentiek afschrift van BRU-AGSB-Z-n1880

Beschrijving: Authentiek afschrift door notaris Castaldo te Ieper van BRU-AGSB-Z-n1880.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor mij Cornelis de Castaldo notaris resijderende binnen Jpre Jan bemet ende mailliaert hughebaert beede woonende Jnde prochie van noordtschote de welcke kenden wel ende deuchdelick ontfanghen thebben wt de handen van Elizabet noose filia Jan vidua van wijlent Jaques steuaerts metghaders Jan de pijnghele ende Caerle Reuben vooghden van fransijncken den wulfe vanden voornomden Jaques steuaert de somme van zessentneghentich[?] ponden grooten vlaems Jn goeden gheualuden ghelde dese dienende[?] voor quitancie belouende daer vooren te betaelen Jnterest Jeghens den penijnck xvje wtbrijnghende zes ponden grooten bij Jaere Jnegaende hedent Data deser met conditie dat zij gehouden werde der zelue some vp te legghen tallen tijden dies versocht zijnde mette verloopen naer rate van tijde ofte bij falte van dien dat zij ghehouden werden die zelue ponden behoorelick te besetten tallen tijden Dies versocht zijnde DaerJne ... geuende de persoons ende goet present ende toecomende waervooren ... elck voor anderen ende ... voor al gheconst... hebben zoo zij doen bij desen sonder Diuisie ofte excussie borgh ende principael somme Jans Janssoone Jnwoonende Coopman deser stede ende Jck petrus bouen ghenomt belouende ... con... de voorseijde borgh te garranderen Jeghens elcken A... den voornomden bemet ende hughebaert hemluden te regte ... mijns ...vooght ende Schepenen der stede van

test

ijper Actum desen laetsten Lauwe 1632 present gheleijn boeteman ende Jaques de pre

Ghecollationneert Jeghens zijn originel ende es daermede bij mij onderschreven notaris resijderende binnen Jper beuonden taccordeeren ...

Castaldo not[arius] 1638