Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1865

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1688

Type: Overzicht van informatie die verzameld moet worden in het geschil tussen de tiendenheffers en inwoners van Roeselare, betreffende het onderhoud van een tweede kapelaan

Beschrijving: Memorie voor de magistraat van Roeselare en de bestuurders van de parochie van Roeselare-Buiten, betreffende informatie die verzameld moet worden in het geschil tussen de tiendenheffers te Roeselare en de inwoners, betreffende het onderhoud van een tweede kapelaan voor de zielzorg.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge:] 19.e [novem]ber 1688 Copie

Memorie voor Dheeren van Rousselaer en[de] prochie Rousselae[re] buitten

Jnden eesten [sic] Datmen moet ouerlegghen een acte van[de] ordonnantie vanden Biscop als datter tot Rousselaere nodeich sijn twee cappelaen ofte vicarissen tot het administreren vant siel last ter causen vanden nombre van commincanten verre execerderen[de] drie duist

Ouer te leggen eenen staet pertinent vande beneficien ghefondeert inde kerke van aldaer de possesseurs van diere ende andre Jaerlicx Jncommen van[de] capellen ofte fondatien met pertinente declaratie van Lasten die sij onderworpen sijn

Jtem van het seker Jncommen van[den] coster met ghelicke Declaratie van Lasten

Jtem ouer senden procuratie van[de] capelaenen om hun te steken[?] en[de] voughen Inde sake

oock ouer te senden de sententie vercreghen Jeghens Die van s[in]te pieters tot Rissel met moet oock ouersenden de acten vande vnie van[de] capellen

Wat angaet de saeke Jeghens de cleermakers van Brugghe de selue en is Jn geender manieren ghefondeert vut dies het blickt dat hune thinde is werdelick en[de] dat die niet en is verandert van hare natuere bij middel van cessie die den heere van gruithuise ghedaen heeft an[de] selue kleermakers omme deselue bij hemlieden Lakelick te besetten gelick ghedaen heeft voor deselue cessie Jae alwaerder geen geestelicke thinde binnen Rousselaere die voorgaendelick wort gedisputeert als onderworpen an het onderhout van[de] minnisters van[de] kerke soo is het noch alteseer twiffelachtich oftemen in sulken gevalle de werdelicke thinden soude moghen opgaen noch en is daer op tot noch alsnoch ghevonist bidien is geradich de selue sake te laten slaepen sonder Jntedoen te proiecterende Replicque bijde welcke men tracht deselue kleermakers contribuable te maken In het voors[eijd]e onderhout

test
[achterkant]

Copie

van zeecker advijs bij Schepene[n] van Rousselaere ghenomen op het subject van proces contra d'abdije van Zonnebeke om competensie van[de] twee capellaene[n] aldaer anno 1688