Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1812

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-08-1520

Type: Instemming van de vicaris-generaal van Doornik met het akkoord tussen de pastoor en kapelaans van Roeselare, en het wereldlijke bestuur van Roeselare, betreffende de vervanging van kapelaans en de verdeling van loodjes voor de leden van het koor

Beschrijving: Petrus Cotrel, priester, licentiaat in de rechten, kanunnik en aartsdiaken van Brugge in de kerk van Doornik en vicaris-generaal, laat weten dat meester Georgius Tayspil voor hem verscheen, als procureur voor meester Pascasius Bierin (pastoor van Roeselare) en Anselmus Veranneman, Clemens Corde, Petrus Dondre en Walterus Waelle (priesters en kapelaans in de parochiekerk van Roeselare) aan de ene zijde, en Petrus Stamps (baljuw), Petrus van Straete (burgemeester) en andere schepenen en gerechtsofficieren van Roeselare, aan de andere zijde, voor hem verschenen. Beide partijen verklaarden verdere processen voor de Raad van Vlaanderen te willen vermijden, en tot een akkoord te willen komen betreffende de vervanging van afwezige kapelaans, of kapelaans die hun religieuze diensten niet naar behoren vervullen. Hij neemt BRU-AGSB-Z-n1443***** over, waarin het geschil uiteengezet wordt, en de voorwaarden van een mogelijk akkoord vermeld worden. Hierop wordt BRU-AGSB-Z-n1443******** overgenomen, waarin de vicaris-generaal verzocht wordt zijn goedkeuring te hechten aan het voorgestelde akkoord, wat hij dan ook doet.

Opmerking: Kopie. // BRU-AGSB-Z-n1811 is duidelijk het vervolg van het onvolledige document BRU-AGSB-Z-n1812; handschrift, overeenkomstige beschadigingen aan de randen en de inhoud wijzen daarop. Om deze reden worden BRU-AGSB-Z-n1811 en BRU-AGSB-Z-n1812 hier als 1 document behandeld. // BRU-AGSB-Z-n1812 bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-n1443****; zie daar voor namen, instellingen en functies.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vniuersis presentes litteras inspecturis Petrus Cotrel presbyter In legibus licenciatus Canonicus et archidiaconus brugensis In ecclesia tornacensis Vicarius generalis In spiritualibus et temporalibus Reuerendi in christo patris et domini dominj Karoli dei et apostolice sedis gracia tornacensis Episcopi jam in remotis agentis Salutem in domino Notum facimus Quod anno et die subscriptis Comparuerunt coram nobis honorabiles et discreti viri Magistri Georgius Tayspil In legibus licenciatus procurator sufficienter fundatus venerabilium virorum magistri Pascasij bierin curati dominorum anselmi veranneman Clementis corde Petri Dondre ac Walteri Waelle presbyterorum et capellanorum ecclesie parochialis de Rollario tornacensis diocesis prout de sue procurationis mandato inferius inserto promptam fiat fidem ex vna Et honorabiles etiam viri Petrus stamps bailliuus et Petrus van straete burgimagister opidi Rollariensis pro se et alijs dominis scabinis et officiarijs Justicie laicalis eiusdem loci ex altera partibus Qui quidem comparen... nominibus quibus agunt dixerunt et declararunt quod ad cedendum certos processus lites et questiones coram dominis de consilio camere flandrie Inter eos motos et moueri speratos occasione et ad causam Juris Jnstituendi capellanos officiantes in eadem ecclesia loco capellanorum beneficiatorum absentium et non Residentium quod vterque partium predictorum ad se spectare dicebat et pretendebat Et etiam ad similes controuersias expensasque vitand... pro bono pacis et concordie Et vt dicte ecclesie laudabilius et quietius valeat deseruirj certam concordiam siue apunctuamentum ...ueruant et fecerant prout in quodam publico Instrumento nobis exhibito latius vidimus contineri Cuius tenor talis est Jn nomine Domini Amen Per hoc present publicum Instrumentum cunctis euidenter pateat et Innotescat Quod anno eiusdem dominj millesimo quingentesimo vndecimo Jndictione decima quinta Mensis martij die vigesima secunda more scriben... gallicano Pontificatus sanctissimi in christo patris et Domini nostri dominj Julij diuina prouidencia pape secundi anno suo nono Jn mea notarij publicj et testium infrascriptorum ad hec vocatorum specialiter et Rogatorum presencia personaliter comparen... honorifici viri Petrus van Stamps tamque bailliuus opidi Rollariensis Judocus de langhe senior Petrus vander strate Matheus vanden busche illo anno Jurati ecclesie dicti opidi Rollariensis tornacensis diocesis coram burgimagistro

test

et scabinis eiusdem opidi Rollariensis Jamdudum dicentes se vnacum Curato dicti loci habere potestatem et omniodam preeminentiam ... et Jmponendj capellanos officant... In dicta ecclesia in absencia et defectu alicuius capellani beneficiati In ecclesie non Residen... coram dominis consilij flandrie querimoniam quand... In litem protraxerunt ... vna Ad quam capellani beneficiati vna cum suo curato se opposuerunt formato procedere voluerunt ex altera partibus Visa Jtaque huiusmodi oppositione intestinarum litium grandiusculam[?] quippiam genitura quas sumopere si quauis que at euitare rationi consonum est Et alijs certis causa et occasione burgimagister scabini predicti consules et plebei dicti loci Rollarien... super hoc vocatis prenominatis bailliuo et Juratis magistro Pascasio bierins curato domino Ancelmo veranneman et domino Clemente coorde De quodam domino Petro de dondre et domino Waltero Wale conformiter sentientibus dicte ecclesie beneficiatis pro tunc Residen... graciosum appunctuamentum et concordiam ne in aliquo suo Jur... aut libertate grauaretur[?] ecclesie commerunt quod verbatim sequitur et est tale Dit es Die presentacie ghedaen bi meester Paschier bierins prochipape heer Anceel veranneman heer clement coorde als beneficianten veruanghende heer Peeter de Dondere heer Woutere die Waele ende ander beneficianten huere medeghesellen om af te legghene bij vriendeliken weghe die questie ende tproces tuschen hemlieden den heeren ende gheswoerne vande kerke nopende de distribucie vanden loode ende es sulke als hier nae volghet Eerst zoe presenteeren de voornoemde prochipape ende beneficianten dat si te vreden souden zijn dat so wanneer gheuachiert wert een stal inden choer vander distribucie dat als danne de heeren ende gheswoorne vander kerken commen sullen anden voornoemden prochipape ende al daer presenteren eenen persoen ydone sijnde segghende aldus mijn heere den prochipape Wi presenteren v hier desen persoen biddende dat ghi dien ontfanghen wilt Ende oeck inder gheliken dat den ghepresenteerden persoen bidden zal datmen hem ontfanghen wille Item Indien datter quame eenen ghebeneficierden persoen dat die vooren ghaen sal ydoone wesende priestere zijnde Jtem dat oec die voornoemde prochipape Renuncijren zal ende ooc de beneficianten ende af ghaen alle brieuen ende Instrumenten gheimpetreert ende vercreghen bij minen heere Den Abt van zunnebeke ...