Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1641**

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-05-1626

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "inden vornomden Jare xvC achtenueertich" (1548).

Type: Nieuwe legger van de tiende 'De Oudeschoof' van het kapittel van Rijsel te Oostnieuwkerke

Beschrijving: P[iete]r de Pours, gezworen landmeter van het Land van Wijnendale, stelt een nieuwe legger of ommeloper op van een tiende te Oostnieuwkerke, 'De Oudeschoof', toebehorend aan het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel.

Tekst

test

Hier naer volght de Belegherthede vande thienden genaemt den Oudenschoof ligghende ende haer bestreckende binnen de prochie van nieukercke ligghende ghemeene ende onuerdeelt met de thiende vanden Conuente van S[in]te Pieters Capitel binnen der stede van Rijssele haer bestreckende onder den Prince RousselaerAmbacht Schieruelde ieghens de heerlickhede vanden swilande

Eerst ende aluoren beghinnende te Andries de Cuenincx ... nu de hofstede van michiel de Duerwarder opde ijsselduere[?] vande schuere van daer rechthuit iegens de heerlickhede van mosscherAmbacht opde oostzide ende duer thof vanden zeluen de Duerwardere Lopende ouer de strate die comt van nieukercke muelen naer nieukercke van daer recht zuit langhes den Dijcke tuschen t'lant Hendrick Si...ekens ende ander aende westzide in desen bestreke ende de vornomde heerlickhede van MoscherAmbacht altijts van oosten lopende altijts zuitwaert langes den Dijck ende pitterie toebehorende ... L. vander Beke ende also con...uerende noch zuitwaert langes den vornomden Dijck tot op een straetken dat compt wtte groenestrate lopende naer nieukercke makende t'gescheet van desen Bestreke ende de heerlickhede wilent J[oncke]r Charles de Velare keerende also westwaert totte Cruistrate die comt van wilent marin minnens nu de hoirs vanden vornomde Velare ende also volghende tvornomde straetken wat zuitwaert tot aenden Dijck van t'lant vande hoirs Geerart vanden Casteele binnen desen bespreke van noorden ende t'lant vande hoirs Velare dat plach een hofstedeken te wesen van zuiden buiten desen bestreke Van daer schietende recht west totter heerlickhede vanden swijlande # waerof dat P[iete]r Vereecke ende Joos harinck [# eenen houck vande voornomde strate sticke vande hoirs Casteels keerende alsso noortwaert langes de vornomde heerlichede vanden swilande] comparerende is een thiende wilent toebehorende de weese Hendrick van Huele in drie sticken lants ses schouen van elck hondert in vier linen lants te weten in t'lant vande hoirs vande vornomde Geerart vanden Casteele ende Verbeke Van daer schietende recht west duer vijf sticken lants genaemt de Willaerts toebehorende den vorseijden Verbeke ten haluen van daere Lopende altijts ieghens de vorseijde heerlichede van swijlande noch altijts westwaert lancx den Dijck

tuschen den mersch ende andere lant vande vornomde Beke[?] van noorden binnen desen Bestreke ende de vornomde heerlickhede vanden swijnlande van zuiden tot op eenen voetwech lopende naer de plaetse van nieukercke ende also van t'gapen vanden seluen dijcke d'weersch den seluen voetwech lopende ... recht westwaert duer t'lant Cornelis Vereecke tot opde strate die comt vanden Coilgie Viuer naer nieukercke Van daer schietende westwaert duer een sticke lants van Cornelis Vereecke half hier mede gaende ende l'lant van Jan du hien? getrauwet hebbende Francine filia Antuenis Plateuoet tot opden Dijck opde westside vanden sticke altijts ieghens swijnlant ende also keerende recthnoort langhes den Dijck ende also wederomme wat westwaert tot t'lant sr. Jan Viron ende also noort westwaert duer t'selue lant totte strate aenden Braupit genaemt de Casse De heerlickhede van Ougierlande opde westside Van daer noordewaert ouer de strate die comt vande prochie van Paeschendale naer nieukercke totte Bollantbeke iegens Ougierlande Van daer lancx de vornomde Beke westwaert totter heerlickhede van Vonderbeke opde westzide Van daer keerende noortwaert duer t'lant vande vorseide Cornelis Vereecke totten heerlick hede vanden swijnlande ende altijts de westzide ieghens de heerlickhede van Vonderbeke Van daer schietende duer een partie van lande genaempt Stalens hof nu toebehorende den vornomden Cornelis Vereecke totter strate die comt van Rosebeke naer nieukercke Van daer schietende noortwaert duer t'lant francois meersman ende duer t'lant Jan de Clerck totter strate die comt van t'hof van mijn heere van Staden naer de kercke van nieukercke de heerlickhede van Swijn- lande opde westside Van daer keerende oostwaert lancx de strate tot opden houck vanden vorseiden Francois mersemans schuere die plach te staen biden keer vande vornomde strate Van daer schietende noort waert iegens den swijnlande duer t'lant vidua Jan vanden Busche ende duer t'lant vande Priesteragie van nieukercke ende duer den Disch elst ende also noordewaert duer t'lant vande vornomde weduwe vanden Busche ende Paschier vermersch totter strate die comt van Carle Sijs naer Rouslare Van daer schietende ouer de strate ieghens d'heerlickhede

test

vanden swijnlande streckende oostwaert duer tlant Jan de Clerck vidua Jan van nieukercke tlant Paschier vermersch ... Cogge Gilles Roelens ende den Abt van Sonnebeke commende totter strate die comt van Hoochlede naer nieukercke bachte thuis Jan vanden Busche daer nu woont Joos Schinckel ende van daer schietende oostwaert ieghens de heerlick- hede vanden swijnlande lancx den Dijcke totten huise van francois Vermersch nu Gilles de Bouuer Van daer schietende oostwaert duer een stick lants toecommende den weesen de Bouuer totter Brugge geseit de Waelbrugge Van daer commende ouer den mersch vanden kinderen Pauwels de Kapmaker totter beke ende de heerlickhede van mosscherAmbacht Van daer schietende westwaert totter hofstede vanden voirseijden michiel de Duerwarder Waeraf dat dese thiende maer en haelt drie schouen vande honderde Ligghende gemeene met mijn heere van Sunnebeke ende metten ProchiePape van nieukercke ende met de scheppers van Brugge Jtem de selue hebben noch een thiendeken inde prochie van nieukercke bestreckende onder RouslaerAmbacht te weten aen thof van Joos vander Straete gaende opde oostzide vanden Swijnlande ende tLeen wilent Jan van nieukercke streckende duer de landen van Jan ... ende Jan de Wulf Cornelis Vereecke ende den vorseijden de Wulf ende duer tlant van mijn heere van Staen. zuitwaert streckende totter Beke die comt van Rosebeke naer nieukercke totter heerlickhede van Ougierlande Van daer oostwaer lancx de Beke totter [van daer schie tende noort waert lancx den Swijnlande] heerlickhede vanden swijnlande vpde westzide gaende duer de landen Paschier Tieren ende de kercke van Rosebeke ende Cornelis Vereecke streckende totter heerlickhede vanden Ougierlande lant ende t'Leen vande hoirs P[iete]r Gosens Van daer commende westwaert totter Beke ende den houe Joos Verstrate ende de heerlickhede Vanden Berrent ende den swijnlande opde noortside ende halende dese vornomde thiende maer drie schouen wtten honderden ende ligghende ghemeene als voren

Jtem t'zelue Capitel heeft noch een thiendeken he... bestreckende onder RouslarAmbacht op Vier Gemeten en half lants toebehorende Joos de meester ligghende beloken tuschen d'heerlickhede vanden swijnelande halende de drie schouen vanden honderden ende ligghende ghemeene als voren ende is dese nieuwe beleghert hede gemaect ten beleede van Guiliames ende Gilles de Bouuer als Pachters van diere metgaders Cornelis Vereecke ende ander Ouderen zijn wetenschap hebbende vanden bestreke der zeluen alles achteruolghende ende den Ommelooper ende bestreke vanden vornomden Jan mule gemaect inden vornomden Jare xv.C achtenueertich mij Torconden desen xxx.en meij xvj.C Sessentwijntich ende was ondertekent P. de pours met een hanteken daerneffens

Ghecollationnert Jeghens d'originele belegerijnghe ende es daermede bij mij Cornelis Castaldo openbaer notaris resijderende binnen Jpre bevonden t'accorderen mij Toorconden desen xxj.en lauve 1642

Castaldo not[arius] pu[blicu]s 1642