Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1641*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1641

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1641".

Type: Authentiek afschrift van BRU-AGSB-Z-n1641

Beschrijving: Authentiek afschrift van BRU-AGSB-Z-n1641 door Cornelis Castaldo, openbaar notaris te Ieper.

Opmerking: Kopie. // BRU-AGSB-Z-n1641* neemt BRU-AGSB-Z-n1641 over; zie daar voor namen, instellingen en functies.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Dit naeruolghende is de nieuwe Belegerthede vande drie naeruolghende ommelopende thienden haer gaederende ende bestreckende inde Prochie van Rousselare ende nieukercke scheedende ieghens Hoochlede Gidts Beueren Cachtem ende Rumbeke toebehorende Eerwerdichste heeren mijn heeren den Proost Deken ende Canonicken Der Colle giale kercke van Ste. Pieters binnen Rijssel mijn heere den Prelaet Religieusen ende Conuent van Onse Lieue Vrauwe in Zonnebeke heeren van Zonnebeke mitsgaders Deken ende eet vanden Ambachte vande Scheppers binnen Brugge Welcke thiende iaerlicx verspringhen zoo dat elcx De selue alle drie iaeren eens maer en is gaerende

Eerst den thiende genaempt de noortthiende beginnende vande Halle lopende noort wt Rouslare tot op een clein voetweghelken lopende wt de noortstrate westwt naer de speije tot inden Mander ... ende also noordewaert lancx de Mander tot aende Clauwaers beke die haren val neempt inden mander tuschen den meersch vande hoirs P[iete]r Deechbroot ende den mersch Christoffel van Hurne ende also westwaert houdende de noortside vande vornomde Beke langhes diuersche Landen nament- lick achter den mersch bij thuus ende hofstede michiel filius Jan vander Strate ende also continuerende langhes de vornomde Beke altijts west waert duer diuersche landen ende meerschen al draijende tot opde Dischlanden van Rouslare die van zuiden de vornomde Beke ligghen buiten dese bestreke ende also wederomme westwaert noch al draiende tot lancx de vornomde beke tot ieghens ouer de Pipe vande huecken vande hofstede wilent Lieuen van Horne nu michiel van hoorne scheedende inde selue beke op een wulghe staende opde noortside op t'lant vidua michiel du Chelier recht op t'gapen van eenen dijcke op dander zide vande vornomde beke streckende also swedewijs duer den houck vande vornomde sticke van vidua du chelier opden zuitwest houcke waerof dats aldaer buiten dese belegerthede

test

light vifthich Roeden noortwestwaet [sic] op duer t'lant francois le febuere dweerschende de westhaghe tuschen beeden altijts noortwestwaert waerof dats lecht vande vornomde sticke Lefebuere ... desen bestreke dertich roeden opden noortcant of ende also voorts altijts bicans noortwestwaert duer vijf sticken lants die strecken bicants oost ende west genaempt de Veltsticken toebehorende de vornomde weduwe du Chelier waerof dats licht ten oosten vande selue sticken in dese thiende elleuen linen t'sestich roeden ende plachten eertiden toetebehoren eenen meester Jacob vande Woestijne commende soo tot opde Velstrate lopende van Rouslare naer nieukercke op een troncke eecxken staende opden cant vande vornomde strate ende also dweersende de vornomde strate altijt noort westwaert ouer t'lant vande vornomde weduwe opden zuithouck van een stick lants dat strect zuit ende noort waerof dats weinich buiten desen bestreke licht ende also altijts nootwestwaert [sic] swedewijs recht opdeen Schieruelde muelen ofte kercke van Hooch- lede duer een stick toebehorende de vornomde weduwe waerof dats licht ontrent een half gemet opden noorthouck binnen desen bestreke ende also wederomme duer een stick lants haer oock toebehorende streckende oost ende west waerof ontrent een line buiten desen bestreke ende also altijts noort westwaet [sic] swede wijs duer een ander stick daerneffens waerof ontrent een line buiten desen bestreke ende also keerende lancx den dijck opden noortside vanden seluen sticke westwaert tottten einde ende wederomme also lancx den seluen zuitwaert... also westwaert lancx den dijck vanden stick J[oncke]r Jan du brueck die licht ten zuiteinde vande sticke also noch westwaert totten zuiteinde van t'lant ... ende also lancx den Dijck wat zuitwaert totten haluen van een stick lants toehorende ... streckende oost ende west waerof dese thiende haelt de helft opde noortside of ende also lopende duer den vornomden sticke westwaert tot op een stick lants genaemt het

waermoes stick toehorende vidua Jan vanden Busche gheheel binnen dese bestreke welck stick strect zuit ende noort commende metten zuitende op t'hofsteken vidua Adriaen ballinck buiten desen bestreke ende also wederomme westwaert langes den dijck van t'vornomde stick tuschen diuersche landen ende den bogaert vande hofstede van Jan vanden Busche ende den bogaert vande hofstede Jan messiaen beede buiten desen Legher tot op een straetken dat loopt wtte strate lopende van nieukercke naer Rouslare naer den Schieruelden muelen lopende also west ouer an t'vornomde straetken inde hilft van een stick lants toebehorende Jan messiaen ende alsoo noordewaert duer een smal sticxken toebe horende meurauwe van Schieruelde? swedewijs ter helftscheede vande vornomde sticke also noortwaert duer een stick lants te ... de vornomde weduwe vanden busche totte haghe staende opder noortside vande voornomde sticke scheedende dese thiende opde haghe vande stick toebehorende michiel de burchgraue geleghen binnen dese bestreke opder noortzide van desen sticke ende also noch altijts noortwaert dweers duer een stick lants toebehorende meurauwe van Schieruelde tot op t'ghescheet van twee sticken lants opde nooside van desen sticke keerende also west waert tuschen de ander partie van desen sticke buiten desen bestreke ende t'lant nicolais de Cock draiende also west ende noortwestwaert lancx sinen vornomden lande tot opden houck van zijn hofstede bij t'oosteinde van sijn schuere ligghende in nieukercke lopende also westwaert langhes den Dijck van sijn vornomde hofstede bachten schuere also lancx sijnen Dreue tot op den straetken genaemt het kerck- straetken ende also continuerende westwaert Langes tvornomde straetken tot opden houck van een stick lants toebehorende den Prelaet van Sonnebeke also langes den ...ten oosteinde keerende westwaert op langes de noortside vande haghe vande vornomde sticke ende also westwaert swedewijs duer een stick lants toebehorende Clais de Cock langes een pitterie vande vornomde Cock altijts westwaert duer t'lant Caterine Daest[?] tot op t'vornomde kerckestraetken

test

dese wederomme westwaert langhes het vornomde straetken houdende de nortside van dien tot op een stick lants toebehorende Giselen vande Capelle genaempt het Beelewais Lant hier inne begrepene ende alsl langhes den dijck opde westside iegens t'lant vande hoirs maike van Lauwe buiten desen bestreke noortwaert totten einde vanden vornomden sticke wat keerende oostwaert lancx de haghe ende also wederomme noortwaert lancx den dijck van t'lant vande vornomde Capelle binnen desen bestreke tot op een straetken lopende vande kercke van nieukercke naer den houe van nieukercke recht ieghens ouer t'nocxken van t'ghescheet vande vornomde strate ende een ander straetken lopende naer Rosebeke lopende zoo noortoost waert duer t'houcxken van t'vornomde Rosebeke straetken duer t'hofstedeken toebehorende den vornomden Gisel vande Capelle scheedende opden Cafhoeue[?] lopende also noortoostwaert langes ende duer de gemeene meerschen noortwaert duer den Braemacker ende es t'lant vanden goede vanden houe van nieukercke waerof ligghes ontrent een half gemet binnen desen bestreke opden oostcant of ende also noortwaert ouer de strate duer twee sticken lants genaempt de swijnscoten waerof in desen bestreke light in t'eerste stick ontrent thien ofte twaelf roeden ende also noortoostwaert noesch duer tweede stick beede gaende metten houe te nieukercke tot op een stick lants oock genoemt t'swijnscot toebehorende den vornomden Giselen Capellen scheedende op eenen esch staende op t'vornomde stick streckende voorts noch altoots noortoostwaert duer t'vornomde lant tot opde pijpe vande hofstede toebehorende de hoirs P[iete]r de grendele daer nu bij pachte op wuent Jan van Sauele ende van daer swedewijs duer drie sticxkens Lants die strecken oost ende west ende dweers duer een veruallen hofstedeken wilent toebe- horende Pauwels van Lauwe filius Cornelis nu Jr francois van langhemersch bij afwinninghe

ende also altijts noortoostwaert duer twee ander sticken lants toebehorende den vornomden Langhemersch also Duer een straetken lopende noortoostwaert ouer an t'selue straetken ouer een stick lants toebehorende Paschier vanden Berghe commende alsoo swedewijs totten noortoosthoucke vanden vornomden sticke opde Staen strate ieghens ouer d'hofstede Cornelis mersman keerende also oostwaert langes de vornomde strate tot op een stick lants ghebruict bij Paschier vanden Berghe lopende also ten suitoosthoucke duere tot opde pijpe vanden huise P[iete]r de Gaent daer bij pachte op woont Guiliame Foretsen also altijts oostwaert duer de onders ackers ieghens Hoochlede daer dese thiende niet en haelt ende also altijts swedewijs duer t'lant P[iete]r de Gaent de meerschen vande hoirs Jan vander Straten noch altijs oostwaert duer twee sticken lants toebehorende de hoirs Joos de Pape altijts ieghens tghescheet van Hoochlede noch al oostwaert beghinnende ten westhoucke van een sticke lants oostwaert toebehorende de vornomde hoirs Vander Straten tot opde pijpe van hemlie den hofstede ende also keerende ten houe wtte oostwaert langhes den voetwech commende van Staen lopende naer Rouslare altijs ieghens Hoochlede tot op het straet- ken lopende wtte Hoochlede straete naer den meijboom ende also oostwaert langes t'vornomde straetken tot aende bailgie vande Dreue vande hoirs Pauwels de Smet daer bij pachte op woont Jan Lietaert ende alsoo oostwaert duer een veruallen hofstede ende ander Lant toebehorende de vornomde hoirs de Smet ende zoo dweerschende noesch tvornomde straetken lopende duer een stick lants toebehorende de kinders Jr. Jaq. van Halewijn waerin dese thiende meer es de twee deelen haelt ende also tot opde strate lopende van Rouslare naer Hoochlede aen t Capelleken vanden Bets op t'gescheet van Rouslaere ende Hoochlede ende also langes den Hoochtleetschen Wech houdende altijts de westside van dien tot Rouslare aende Halle daer dese thiende haer einde neempt

test

Belegherthede vande Oosthiende die beghinnende is noort wt Rouslare vande Halle lopende lancx d'Hoochlede strate houdende altijs d'oostside vande vornomde strate totte Capelle te Bets ter haeuer beke makende t'gescheet van Hoochlede ende Rouslare ende also noortoost langhes de vornomde beke ieghens de kerremersch draiende also oostwaert volghende de vornomde beke ieghens de selue meerschen lopende also noch oostwaert volghende de beke ieghens hoochlede totter hofstede vidua ende kijnderen Victor hornart ende also lopende duer den waterput aldaer volghende noch de vornomde beke neffens den bogaert d'weerssende het houtbrouck straetken altijts oostwaert ieghens hemlieden lant t'welck is een lanck stick lants keerende ten einde noortwaert in door een merscelken toebehorende Adriaen de Cock ende zoo langes een haghe van een stick lants toebehorende den vornomden de Cock genaemt de maerlete[?] waerof dispuit ende proces is tuschen den Disch van Rouslare ter cause van seker rente die sij daerop pretenderen ende den vornomden Cock hem daerieghen opposerende seght t'selue te ligghen in Hoochlede ende zeght t'ghescheet te wesen opd'oostside vanden vornomden sticke lancx de haghe iegens een ander sticke genaemt alsuoren dat licht ieghens d'hofstede Denijs de Smet ende also noortwaert totten einde vanden vornomden sticke keerende also wederomme oostwaert lancx den Dijck opde noortside van een stick lants toebehorende den vornomden de Smet t'welcke strect oost ende west altijts ieghens t'ghescheet van Hoochlede tot opde grote strate lopende van Rouslare naer Gits ende also continuerende d'oostside Lancx de vornomde strate noortwaert totter herberghe van t'schaerken leedende also oostwaert in t'heinden van t'vornomde schaerken langhes den noortdijck van een stick lants streckende oost ende west toebehorende Lieuen vander Steene also oostwaert ieghens t'ghescheet van Ghits aen t'lant Joos de muelenare ende also noch oostwaert duer den mersch Denijs de Smet tot op t'gapen vpden Dijcke ten noortwesthouck van een stick lants toebehorende de hoirs martine Lercke lopende also duer een clein houcxken van westen vanden vornomden sticke bicans suitwaert ende van daer duer een merschelken

tot aen t'lant Steuen maes streckende also zuitoostwaert ieghens Beueren noesch tot op een wulghe staende ontrent twintich Roeden ende haghe opde oostside vanden sticke ende also lancx de vornomde haghe totten lande van Denijs de necker bij cope ieghens Daneel van hauerbeke ende also swedewijs zuitoostwaaert ieghens beueren duer een stick lants toehorende tCooster [sic] van Deinse ende de hoirs m.e Jacob de Roo noesch duer t'straetken lopende naer Hoochlede tot een clein Olmken staende opde zuitside van t'vornomde straetken ende also duer t'lant Daneel van hauerbeke noesch duer den houck van Robaertbusch ende also dweersende een stratken genaemt t'Liebeeckstraetken lopende also zuitoostwaert altijts ieghen Beueren duer den houck van een sticxken lants toehorende de vornomde hoirs M. Jacob de Roo continuerende noch altijts zuitoostwaert duer een stick van zeuen linen toehorende de vornomde hoirs swedewijs duer hemlieden merschelken tot op t'gapen vanden sticke ten zuitoosthoucke die loopt tuschen t'lant Caerle vanden pitte ende t'lant P[iete]r Castelein altijs ieghen Beueren volghende den vornomden Dijck suitwaert tuschen diuerschen lande tot achterlant vande Burchgraue van Rouslare langhes het beecxken welcke lant vrij van dese thiende is tot eenen busch toebehorende t'Clooster van Deijnse altijts teghens Beueren keerende zoo westwaert langes den Dijck tuschen den vornomden busch den busch Andries Craije ende Consorten in Beueren ende den vornomden Burchgraue lant in Rouslare keerende thende den vornomden dijcke wederom zuitwaert altijts houdende t'lant vanden vornomden Burchgra ue van westen ende den vornomden Craijen busch ende tvornomde Closter lant van oosten tot op t'houcxken van een ander busch toebehorende den vornomden Craije ende also lopende oost waert tot in een merselken t'einde van een sticke lants toehorende t'vornomde Closter keerende zoo zuitwaert duer t'vornomde stick waerof bet als de twee deelen in dese thiende light altijts ieghens Beueren tot op t'gapen van eenen Dijck lopende zuitwaert tot in een meerschelken dat eertiden pitterie plach te wesen toehorende t'selue Clooster ende also noesch duer t'vornomde merschelken ende t'lant daerinne dit merschelken licht waerof dats ontrent een line onder lant ende mersch in desen bestreke light altijts ieghens Beueren scheedende lopende zoo zuitoost duer een sticxken lants toehorende ...

test

ghebruict bij Romij de hauteriue waerof dat ontrent een halue lijne in Beueren light ende noch zuitoost tot in een busschelken toehorende t'Clooster van Deijnse ende also lancx t'vornomde buschelken tot aenden oosthouck van dien lopende van daer recht noesch duer t'stick mr. Jan Wullems tot biden oosthouck vanden sticke ende also ontrent seuen ofte achte roen door het stick daerneffens oock toebehorende den vornomden Wullems recht opden zuithouck tot aende Brugge wech d'weersende den seluen aen t'zuitwesthoucxken vande erue daer eertiden den mostaertpot plach te staen altijts ieghens Beueren also zuitoost waert # waerof dats ontrent een halue lijne [# duer een stick lants toehorende den vornomden wullems neffens den vornomden mostaertpot zuit oostwaert] onder Beueren light naer den houck vanden mersch schietende also swedewijs duer een stick lants toebehorende t'Closter van Deijnse recht opden zuit houck ontrent ses ofte seuen Roen in dese thiende altijts scheedende ieghens Beueren zuitoostwaert duer een stick lants toebehorende ... gebruict bij Romij de hauteriue waerof dese thiende de helft vanden sticke haelt ende alsoo noch zuitoostwaert duer een stick lants toehorende m[eeste]r Jan Wullems genaemt den Roeren Couter waerof dese thiende oock de helft vande sticke haelt ende also onder den stick Lants van t'Closter van Deijnse altijts swedewijs zuitoostwaert ende alsdan commende in t'gapen van eenen Dijck tuschen t'lant van t'Closter van Deijnse ende t'Lant van Blauwen torre zuitoostwaert duer een merschelken gaende metten blauwen torre also zuitoostwaert duer een stick lants genaemt den groten Jngelraet ofte t'beke stick waerinne de thiendenaers van Beueren halen ses ofte seuen schouen ende also continuerende oostwaert ouer de beke duer t'lant V[idu]e Jan de Laroijere altijts ieghens Beueren tot op t'straetken lopende van Beueren naer den blauwen torre recht ontrent een roe opde zuitside van een eecken boom staende aenden noortwestzide van tvornomde straetken lopende altijts oostwaert ouer tvornomde straetken duer een stick lants toehorende Joos

Roelens waerof dat ontrent een halue line light onder Beueren ende also noch oostwaert duer een stick lants toehorende Joris de Ceiser genaemt t'reck waerin dese thiende haelt ontrent t'derde vande sticke ende alsoo noch oostwaert duer t'lant Andries Craije d'weerschende altijts oostwaert t'lant v[idu]e Jan dela Roijere naer een opgaende wulghe staende op t'lant Jor... de keijser genaemt t'Cruus waerinne dat licht onder Beueren ontrent een half gemet ende also oostwaert duer de strate lopende van Beueren naer Jseghem op t'meengat van een stick lants toebehorende Jacob vanden wijnckele oost aende vornomde straete op ende so oostwaert duer t’vornomde stick waerof dese thiende de hilft vande vornomde sticke haelt lopende also ten oosthoucke vanden sticke ende beke ende also lancx de vornomde beke tuschen t'lant Jacob vanden wijnckele ende t'lant Joos Roelens totten houck van een stick lants toehorende den vornomden vanden Wijnckele also noesch duer t'vornomde stick oostwaert tot in eenen maerleput ten oosthoucke vanden stick ende en gaet dese thiende niet voorder dan keert zuitwaert lancx eenen dijck tuschen ... lant vanden vornomden vornomden ... de ... van ... van meul... oosten aen lopende also zuitwaer duer een merschelken toebehorende v[idu]a Jan de la Roijere ende also duer een marlepit altijts zuitwaert lancx eenen dijck tuschen t'lant michiel vanden Driesche van oosten buiten dese thiende ende t'lant Joos Roelens van westen tot op een stick lants dat strect oost ende west toehorende michiel vanden Driesche also swedewijs daer duere ende duer een stick lant toehorende den blauwen torre tot opde strate genampt den ouden Gent wech ieghens ouer ...apen vanden dijcke op d'ander zide vande vornomde strate daer dit bestreck zijn einde neempt keerende also westwaert lancx de vornomde strate # bachten den blauwen torre tot datmen comt op [# voorbij d'hofstede michiel vanden driesche ende also altijts volghende de vornomde strate] de cruistrate bide bleeckerie lopende also noortwestwaert lancx het corte wiedestraetken tot inden Brugschen herwech ende also volghende den vornomden herwech tot opde oost steenbrugge binnen Rouslare alwaer dese thiende haer einde neempt

test

Belegherthede vande zuit thiende genaemt de Bruit beghinnende te Roeslare aende Halle volghende soo d'Oostrate langhes den Brughschen wech tot aende Cortewiede keerende also zuitoostwaert langhes het Cortewiede straetken totter Cruustrate aende lande bide bleeckerie ende also volghende den ouden Gentwech bachten den blauwen Torre altijts alsoo oostwaert voorbij de hofstede michiel vanden Driesche noch altijts oostwaert tot tgapen van eenen dijck daer de oosthiende in dese strate vallende haer einde neemt ofte niet voorder zuitwaert en gaet opde zuitzide vande strate tuschen t'lant michiel vanden Driesche aen beeden siden lopende also zuitoostwaert langhes den Dijck ende also continue- rende tuschen t'lant Christiaen Raepsaet ende vidua Joos Werbrouck tot opden Thieltwech ende also dwersende den vornomden wech Loopt also zuitwaert noesch duer een hapte stick lants toehorende Jan de la Faut tot opden zuithouck vande stick ende also duer t'lant Jacob vanden wijnckele P[iete]r storme ende J[oncke]r Christoffel van huerne gheheelt hierinne gheleghen op ontrent ses of seuen schouen alst wel besait is, ende also zuitwaert duer t'lant Jan delafaut swedewijs ten houcke vanden sticke toehorende Christiaen Rapsaet also zuitwaert door t'vornomde stick ende noch continuerende zuitwaert duer de happe van een stick lants toebehorende vidua Gilles Roelens tot op een straetken lopende naer den Kerselare tot den plecke daer t'anderen tiden[?] een Olme plach te staene daer dese thiende op scheede ende also dweersende t'vornomde straetken lopende zuitwaert duer den steert van een sticke lants toebehorende de Capelle van Ste Joris hier gheheel inne gheleghen tot op ontrent vijfentwintich Roeden ende also duer t'lant Jan van her...e genaempt t'boettestick hoghe[?] zuitwaert tot op een plaetse daer wilent eenen groten popelier plach te staene aen t'nocxken van een strate lopende van Beueren naer Meeseghem muelen streckende also zuitoostwaert duer den houck van een stick lants toehorende P[iete]r van Geluwe ende also zuitoost waert duer t'lant jan van hecke ende also swedewijs duer t'lant Loijs Cauaert waerinne de licht ontrent vijfentwintich Roeden ten oosteinde onder de thiende Joos Roelens tot op t'gapen vanden dijck

ten zuitoosthoucke ende also ontrent vijf ofte ses Roeden in een ander stick toebehorende de vornomde Cauaert tot op een plaetse daer eenen Olme plach te staene inde dreue vandenGoede vanden vornomden Cauaert ende also dweersende de vornomde dreue ende t'lant vanden vornomden Cauaert metgaders een stick lants toehorende ... swedewijs suitoostwaert tot opde pijpe vanden huise van Pr. van Geluwen ende also onder thof... vande vornomde hofstede zuitwaert swedewijs duer twee sticken lants toebehorende den vornomden van Geluwe ende also noch zuitwaert duer een stick lants toebehorende mijn heere van Grenoual[?] ghenaemt den Capt tot op den houck van een Cruistrate daer wilent een ghebrande eecke plach te staene ende also swe- dewijs ghe...eboomtrecht zuit naer den Steelant muelen duer een groot stick lants vanden meeseghem goede commende op een plaetse daer wilent den wulghe placht bestaene genaemt de Brabantsche wulghe recht bij een viuerken gaende metten Leene vanden vornomden heere van ... Daerouer daer dese thiende haer eindet ende also keept zuitwestwaert duer t'vornomde Viuerken lancx eenen Dijcke ieghens t'leen mijn vornomde heere van Grenoual ende t'lant van meeseghem goede hier inne liggende vallende also draijende westwaert inden mander commende also was noort langes den vornomden mander tot recht ande spieters Brugge ende also west duer een stick lants dat light aende brugghe toebehorende gebruict bij Jan Cuerloot Waerof dat licht ontrent vifthien ofte sesthien Roeden buiten desen Bestreke ende also westwaert ten houcke van eenen sticke lants toebehorende de hoirs michiel van moerkercke recht swedewijs westwaert duer den vornomden sticke ende zoo dwers duer een ander stick bachten de hofstede vande vornomde hoirs ende t'lant Joos Schotte[?] ende also westwaert ouer de beke tot op eenen abeelen boom staende op t'lant vidua ende hoirs michiel van moerkercke streckende also westwaert langes den dijck tot op een straet ... dweersende t'selue lopende westwaert duer den bogaert bachten huise ieghens Dosie van t'selue huis toebehorende Jacob feis ende also westwaert onder eenen sticke lants toebehorende d'hoirs Clais van Balberghem ende also westwaert ten zuitende van een ander stick hemlieden toebehorende commende also opden houck van eenen sticke lants toebehorende michiel de grise waer inne dats licht acht ofte thien Roeden binnen dese thiende ende also lopende westwaert duer drie ander sticken vanden vornomden de grise ende zoo noch westwaert lancx de noortside duer een

test

stick lants toehorende marten Vereecke tot opde Brouaanstrate ende also dweersende de selue westwaert duer de hofstede marten Vereecke recht bachten aende Osie vanden huise ende also zuijtwest duer t'lant michiel de Grise ende t'lant Jacob feis lopende also duer een stixken toebehorende den vornomden feis waerinne de thiendenaers van Rumbeke halen ontrent een paer schouen ende also westwaert langes t'leen Pr. van Santuorde waerof die van Rumbeke halen ontrent eenen schoof ende also Duer een meerselken toehorende Guiliame Vande Velde ende also altijts swedewijs westwaert duer t'lant vande hoirs marten Geldof in drie sticken ende t'lant Jan de Vos commende zoo op een lijnde staende aen t'lant vidua Jan de vos op t'nocxken vande Rumbeke strate ende een dreueken lopende naer de Brouaenstrate streckende also zuitwestwaert noesch duer de vornomde Rumbeke strate vorbij het vornomde dreueken duer een sticke lants toebehorende de hoirs Jaq[ues] bancket ende also zuitwestwaert duer t'lant Pr. Goudenhooft waerof dats licht onder dese thiende ontrent een half gemet ende also noch altijts zuitwestwaert lopende ouer vier sticken van t'gasthuis van Rouslare ende also zuitwest langhes duer een sticke lants toebehorende d'hoirs Michiel proweij volghende altijs zuitwestwaert duer diuersche sticken van ... Lietaert ende also zuitwest waert duer een stick lants toebehorende vidua Adriaen Benne waerof dese thiendenaers de helft vanden sticke halen also dweerschende de strate lopende van Rouslare naer Caestre... lopende westwaert vanden houcke van een stick lants toebehorende ... ligghende zuitoost aen een ousten[?] houeken naer een eecke staende in eenen busch ... genaemt den kem...en elst ende also swedewijs westwaert duer een stick lants toebehorende Jan houelack continuerende westwaert duer twee sticken lants toebehorende d'heer Jan Coucke ende noch altijts westwaert duer een groot stick lants toebe- horende Jan houelack waerinne de thiendenaers van Rumbeke halen ontrent een gemet ende also noch westwaert duer tlant P[iete]r Goudenhoof ende Consorten ende noch duer t'lant vande vornomde Goudenhoof waerinne de vornomde thiendenaers van rumbeke halen achteruolghende d'oude bewisen vier ofte vijf schouen ende voorts also westwaert duer een stick Lants toebehorende den vornomden Coucke ende also opde zuitside van een veruallen hofstedeken tot op eenen groten eecke staende opd'oostside vande herweghe

Lopende van Rouslare naer den wech ieghens ouer de poorte vande hofstede Jan coucke volghende ende houdende also altijts de oostside vande vornomde herweghe noortwaert tot Rouslare aende Halle ende daer neempt dese vornomde thiende haer einde

Aldus dese nieuwe belegherie vande bouenstaende drie thienden gedaen ten beleede ende presentie van Joris de keiser Thomas Willaert ende michiel vandenDriesche respectiue Pachters vande zelue thiende metgaders diuersche Ouder- linghe elck op sijn quartier Welcke Beleeders ende Thiendenaers de selue thiende in Costuime sijn inder vormen ende manieren zo dese belegerthede gemaect[?] is op te doene ende te gaderen ende ouer twee iaren de selue gegadert hebben ende zien gaderen bij vorgaende thiendenaers paisiuelicken ende sonder teghenspreken van ijemanden zijnde tot breeder versekerthede ... ende bescheet van dese ieghenwoordighe belegherthede van weghen de vornomde thiendenaers wten name vande vornomde Proprietarissen vande selue thienden geexhibeert in handen van mij onderschreuen P[iete]r de Pours ghesworen Lantmeter slants van Wijnendale die van weghen de selue tot belegeren van desen thienden geim- ploiert hebbe gheweest eene voorgaende Belegerthede van in daten vanden 2.en dach van April Vifthien hondert achtenueertich beleghert bij eenen Jan mule naer dese bestreke van weenich[?] ick mij gereguleirt hebbe Welcken Ommeloper is ghelijckformich het bestreck ende beleet vande Beleeders hier bouen ghementioneert ende ouersulcx hebbe dese ghe- teeckent desen xxviij.en dach in meij ... iare alsmen schreef Duisent ses hondert ende Sessentwintich mij Torconden ende was ondertekent P. du pour

Ghecollationnert Jeghens d'originele belegheringhe ende es daermede bij mij Cornelis Castaldo openbaer notaris resijderende binnen Jpre beuonden t'accorderen desen xxj.en Lauve xvj tweenveertich Torconden

Castaldo not[arius] pub[licus] 1642