Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1877

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1555

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te bamesse xv.C zessen vichtich" (01/10/1556); "te Middewijntere xv.C ende zessenvichtich" (21/12/1556); "te s[ent]e Iansmesse xv.C zeuen ende vichtich" (24/06/1557); "bamesse zessende vichtich" (01/10/1556); "Anno xv.C drie ende veertich" (1543).

Type: Verpachting van een hofstede te Noordschote door de abdij van Zonnebeke aan Lauwers van Prouijn en echtgenote, voor een termijn van 12 jaar

Beschrijving: Abt Jan Calin en de andere leden van het kapittel van Zonnebeke verklaren dat zij aan Lauwers van Prouijn en Nannekin, zijn echtgenote, en zijn kinderen, een goed en hofstede te Noordschote verpacht hebben, voor een termijn van 12 jaar en voor de jaarlijkse pachtsom van 30 ponden groten en 400 pond boter [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

113

Condt ende kennelicken zij Allen Lieden die Dese presente Lettren van voorwaerde zullen zien of hooren Lesen Dat Wij Jan Calin Oetmoedich Abt ende heere vande kercke ende heerlichei[t] van Zunnebeke Joos peutin Prior franchoeijs Mahieu prochiepape adriaen hendrijc Nicolaeijs framont Jacop Leuridan ende Nicolaeijs ogiers presbiteres ende religieusen vande voornomde kercke ende Clostre van zunnebeke tgheheel capijtel makende ende representerende ouer ons kennen ende Lijden bij desen wel ende duegdelick verhuert ende verpacht .... verhueren ende Lauwers van pro- uijn ende Nannekin zijnder huusvrauwe midtsgaders zijne kinderen tsvoorschreven Lauwers behouf zijn wijf ende kijnderen ons goedt ende hofstede midts de thiende van noordts[cho]te ghereserueert In vutghesteken de thiende van poesele ouer twatere blijuende tonsent prouffijte in zulcke qualiteit ende grootte van Landen midtsgaders de woenhuusen schueren ende stallen als hij Lauwers voorseijt tot nu toe in pachte ghehouden heeft tot tzestich ghemeten ofte daer ontrent emmers de vier houcken ende middelwaert ...en termijn van twaelf Jaeren gheduerende deen den anderen eenpaerlick achteruolghende ende dat voor de somme van dertich ponden grooten tsiaers zuuers tghelts .... vier hondert ponden boters te Leueren in onsleder cloostere ende Conuent naer onse gheliefte dueghdelic ...echt ende ghetrauwich goedt zonder eenich paeyement ende afslach vande voornomde dertich ponden grooten waeraf teerste ... Jaer vallen zal te bamesse xv.C zessen vichtich te bet[?] de voornomde somme van dertich ponden grooten ten tween paeymenten? telcken Jaere te wetene Middewijntere teerste ende s. Jansmesse tlaetser ...aer elcke gheuallende bamesse daer... teerste paeyement te Middewijntere xv.C ende zessenvichtich ende tandere te s.e Iansmesse xv.C zeuen ende vichtich ende dat ouer de vulle L... vanden Iaere ende bamesse zessende vichtich ende alzoo voorts van Iare te Iare ende paeymente te paeymente totten expireerene vanden voornomden termijne ende twaerf Iaren warof de vornomde huerders ons bet heeft den behoorlicken godspenninc ende van Lijfcoope een pondt grooten vlaemsch ter tafele waert ende bouen dien elck religieus houdt ...ouck al dier waren elck een bom... ofte een gulden van xl s parisis daer vooren in gheldt Item noch es den voornomden pachtere verbonden ons te Leueren alle Jare zesshondert ponden boters te ij s parisis tpondt ende dat in mijnderijnghe van zijnen pachte ende paeijmente Noch bouendien zoe weert Den pachtere ghehouden te bewaerne ende tonderhoudene twee hondert olmen Indient mijn heere beliefde die te Doen plantene ten minsten grifue scade ende Interesse van ons ende onsen pachtere voornomt dewelcke olmen ghepoot ende gheplant zijnde zullen groeijen ende beteren ten prouffijtte ende ooirbare van ons ende onse kercke behoudens dat die niet gheplant en zijn binnen den eerste Neghen[?] Jaren wanof teerste Jaer gheuiel Anno xv.C drie ende veertich Noch es desen pachtere ghe- houden alle Jare de rhenten houijnen[?] ...brijnghe Landtsculden ende alle andere ordinaire coste ende Lasten die van ouden tijden vp ons goedt ghewe... zijn die te bet ende te wederstane ...quitanchie ouer te brijnghene in de handen van ons ter ontlastijnghe in onse kercke zonder eenighe betalijnghe daer mede te doene vp paeyment Indien bij zijnder negligentie eenighe ... daerup quamen die te vereecke vp de voornomde pachtere ende zijne boorgen Jtem wij consenteren den voornomden pachte te moghen breken drie ghemeten gherslandt ofte daer ontrent omme te zaeijne behoudens dat hij pachtere ... weder...drie ... voor ... ...ene van zijnen pachte Desen pachtere es ooc ghehouden alle de husijnghen vanden voornomden goede te wetenen Tween huus metten nieuwen camere de s...e... de westoocstallen[?] metter poorte ... Tzwijnstal ende tpaertstal ande strate te onderhoudene tzijnen costen vanden ...druepele nederwaert pachtersche ...ijse ende andes niet Jtem indien de voornomde husijnghen ofte eenighe vanden ...hijnghen te nieuten ofte verbranden bijder roeckeloosheit ende toedoene vanden huerdere ofte zijne meslieden zoo wert desen huerdere ofte bij ghebreke van hem zijn boorghe ghehouden ende ghe obligiert andere huusijnghen voor d... te stellene te huerlieder costen ofte emmers die te betmet ghe... ten zegghen van goeden mannen hemleiden s...s vers... Nemaer Indient tmeschief ofte bij fortune ooirloghe blixem donder wijnden ofte andere tempeesten commende van gods ghenade toequaeme wiert ten laste van ons ende van onse kercke Jtem den pachtere ne mach desen pacht niet voortverhueren noch ooc mes vanden goede voeren noch laten voeren zonder tconsent van ons Nemaer es voorwaerde ende bespreck dat Indien dese pachtere ende Nannekin zijnder huusvrauwe aflijuich wierden eer desen pacht gheexpireert ware dat zijn kijnderen desen pacht zullen ghebruucken totten expireerene vanden voornomden termijne wel uerstaende Indien zij daer toe ydoine habijl ende souffijsant zijn up tzelue zekere ofte andere Indiens wij begheeren ter bewaernesse van onser kercke Jtem dese pachtere... heeft ouere in laetprijse de somme van lxv £ parisis siaers Sdies behouden wij alle de steenweghen in thof Noch heeft Desen pachtere in bewaer- nesse acht ende tneghentich vpgaende bomen dewelcke ons toebehooren ende groeijen tonsen prouffijte we...uer staende zonder de twee ende dertich daergheuelt ende veroorboort waren omme de nieuwe schuere zonder alle andere die dese pachtere ouerghenomen heeft van wijlent Maercx dumae... dewelcke groeijen ten prouffijte vanden voornomden pachtere Jtem twaelf ...pelenten ende zuen hondert wulgheb...ucken Ende hij pachtere ... vermach gheen haudt te hauwene noch boemen te tronckene voorder dan haecx ende haumes sculdich zijn van gr... Ende ten fijne dat al goedt vast ghestadich ende van weerden wesen zoude tghuent dies voorschreuen es ende alle conditien ende bespreken vulcommen zouden wesen zoo hebben den voornomden pachtere bij Meestere Michiel heneman Pieter conckeel Jan quaedtJonck ende Andries thier... ende elck bij sondere verkendt boorghen ouer den voornomden pachtere alle conditien te vulcommene Indien dese pachtere in ghebreke waere daer Inne verbijndende elck zonderlijnghe huerledere personen ende goedt present ende toecommende Ende in bewaernesse ende verzekerthede van elc... zoo hebben bij desen Lettren van voor- waerde ende Loyalen pachte ghehandteekent met ons propere handtghescrifte Aldus ghedaen ende veraccordeert Desen xx.en In Ougste vijf ende vichtich Present boudewijn Calin[?] ende meer andere

... anth[onis] thieren

pietere cockeel

... Heijneman

Lauwers provijn

QuaetJonck

test

Den Nieuwen Pacht van Noordtschote van Lauwers van prouijn vanden Ja[er]e ende bamesse h s be...oste betalijnghe ende Jaerscha[er]e