Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1670

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "den 13.en x.bre 1775" (13/12/1775); "voor de jaeren 1776 tot ende met 1785"; "1776 tot ende met 1785".

Type: Rekening van de inkomsten van de wereldlijke heerlijkheid van Zonnebeke, 1776-1785

Beschrijving: Overzicht van de opbrengsten van de heerlijkheid van Zonnebeke, met name van de 115 gemeten foncierland en van de heerlijke renten. Het totaal van de rekening komt op 1317 gulden 12 stuiver.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Relevée van de Weerelicke heerelickhede van Zonnebeke

De 115 gem[eten] foncier landen

Grotten van Elcke partije

Iaerlick Jnkommen

60 gem[eten] 2 l[ijnen] 81 R[oeden] hofstede het Casteelgoed gebruijckt door Jacobus demeij begrepen de partije van 2. gem[eten] 15 roeden landt op den Coolbergh a Jarl[ick]x boven de prochielasten - f. 305: 8: 0 af over reparatie jaerl[ik]x - 30: 0: 0


------------------------------------------------ Reste jaerl[ik]x suijver f. 275: 8: 0 - f. 275: 8: 0

12: 1: 68 Deel van den Bosch den hulst gebruikt door d'abdije g'Evalueerd in jaerlikx in Komen op - f. 24: 0: 0 af over de prochie lasten - f. 5: 17: 0


------------------------------------------------ reste zuijver inkomen f. 18: 3: 0 - 18: 3: 0

1: 1: 39 Elserie noord aen den hulst geexploiteert door d'abdije g'Evalueerd in jaerlikx achtervolgens de Leste verkoop.e van den 13.en [decem]bre 1775 inkomen op - f. 9: 0: 0 af over de prochie lasten - 2: 3: 10 reste zuijver inkommen - 6: 16: 2 - 6: 16: 2

1: 2: 69 Zaeijland den noordCant van mijn heeren


--------- 76: 2: 57
--------------- 300: 7: 2

test

rap[por]t - 76: 2: 57

Transp[or]t - 300: 7: 2

Stuk deel van dhof[sted]e het Westgoed gebr[uikt] door V[idu]a Vermeulen a Jaerlikx boven de prochie lasten - f. 9: 9: 6

1: 1: 1 ... meersch voor dezen mote gebruikt door d'abdije ge-Evalueert a 6 guldens par ghemet Comt Jaerlikx - f. 8: 0: 0 af prochie Lasten - ...: 16: 0


--------------------------------------------------- reste - 6: 4: 0 - 6: 4: 0

2: 0: 84 Den Casteel Vijver gebruickt door d'abdije ge-Evalueert a 6 guldens par Ghemet Comt Jaerlikx - f. 13: 13: 6 af pointijngen - 3: 2: 0


--------------------------------------------------- reste - f. 10: 11: 6 - 10: 11: 6

1: 1: 48 5 gronselhoveken waer over jaerlikx word

ontfangen van de pagters te weten van Philippus hugebaert - f. 3: 0: 0 van Joseph de zittere - f. 1: 10: 0 van frans Sohier - f. 3: 0: 0 van pr. devos - 1: 10: 0 van Joannes dupetijt - 1: 10: 0 van Joseph de Bricque - 3: 0: 0 van Joannes durnez - 1: 10: 0


-------- ---------------------------------------------------- 84: 1: 58 15: 0: 0

15: 0: 0


----------- 372: 7: 11

rap[port] - 84: 1: 58 Transp[or]t - 372: 7: 11

0: 1: 2 Vercheinst aen Jo[ann]es Bap[tis]te debruijne Joes. hoflacke ende Jacobus Volbout boven de prochie lasten waer vooren zij jaerlikx betaelen Te weten De Bruijne - f. 3: 5: 0 hoflack - 3: 5: 0 Volbout - 6: 10: 0


----------------------------------------------- 13: 0: 0 13: 0: 0

11: 1: 80 hofstedeken gebruikt door joannes Descaet f[iliu]s guill[iaum]e a Jaerlikx Boven de prochie lasten - f. 81: 0: 0


------------------------------------ reste zuijver Jnkomen - f. 56: 18: 0 56: 18: 0

4: 1: 32 herberge ende landen gen[aem]t het Schaek uijt gelaeten 2: 1: 12 Roeden zijnde het brijckerie ende Speijestuk gebruikt door de weduwe Jacobus Vandenbulcke Ten prijse van f. 102: 0: 0 Courant Bij jaere boven de prochie lasten dies Comt over deze 4 gemeten 182 Roeden - f. 90: 3: 0 af over reparatien - 17: 17: 0 reste jaerlikx Zuijver - f. 72: 6: 0 72: 6: 0

6: 0: 33 Den Cleenen molen ende mede gaende landen Verpagt aen pr. Jacobus van heule a Jaerlikx boven de prochie lasten - f. 240: 0: 0 af over reparatien - f. 118: 9: 0 reste zuijver Jnkomen - f. 121: 11: 0 121: 11: 0


-------- ------------- 107: 0: 5 636: 2: 11

test

rap[por]t - 107: 0: 5 Transp[or]t - 636: 2: 11

5: 1: 19 Land uijt d'hofstede gebruikt door Joannes Desmet filius martinus gecalculeert a f. 5: 0: 0 Courant par gemet Comt Jaerlikx boven de prochie lasten - f. 27: 0: 0

2: 1: 76 zijnde den grond van de woonste ende smisse gebruikt door Carel Bossaert

115: 6: 0 Roeden de gronden der woonsten gebruikt door p[iete]r hoflack joannes en Joachim dupetijt ph[i]l[ipp]es vanden bulcke ende jacobus Knockaert Jun[io]r d'Erven vercheinst aen albertus Bouten en Jsabelle Rogier benevens den grond van d'hooge plaetse van zonnebeke waer over jaerlikx Word ontfangen van pagt boven de reparatien aen de prochie lasten te weten huijsen in texte f. 12: 0: 0 - Van Carel Bossaert - f. 30: 0: 0 3: 17: 0 - Van p[iete]r hoflack - 15: 0: 0 8: 3: 0 - van Jo[ann]es dupetijt - 18: 0: 0 10: 0: 0 - van Joachim dupetijt - 22: 0: 0 8: 0: 0 - van ph[i]l[ipp]es vanden Bulcke - 18: 0: 0 10: 16: 0 - van Jacobus Knockaert - 24: 0: 0


------ 52: 16: 0 van Jsabelle rogier - 4: 10: 0 van albertus Bouten - 6: 0: 0 van den plaetse grond       - neant
--------- 137: 10: 0 af over de reparatien huijzen - f. 52: 16: 0 reste zuijver Jnkomen - f. 84: 14: 0 84: 14: 0 Total Revenu foncierlanden - f. 747: 16: 11

D'heerlicke Renten volgens den ontfanck- Bouck f° 104 tot ende met 326 V.so met den Cheins f° 346 bedraeght voor de jaeren 1776 tot ende met 1785

7612 lb: 15: 2 .../... grooten 1/10 761: 5: 6 .../5 fl. 380: 12: 9 1/10

de marctgelden 1776 tot ende met 1785 Bedraeght 3628 lb: 8: 0 1/10 362: 16: 9 3/5 fl. 181: 8: 4 4/5

De x.e pennijngen relieven en Beste vraemen 1776 tot ende met 1785 bedraeght 950: 9: 0 1/10 95: 0: 10 4/5 fl. 47: 10: 5 2/5 de Leendiensten 1776 tot ende met 1785 bedraeght 239 lb: 8: 4 1/10 23: 18: 10 fl. 11: 19 5

Jn heerelike Renten par année Commt - f. 380: 12: 9 1/10 Jn marctgelden - 181: 8: 4 4/5 Jn x.en penningen - 47: 10: 5 2/5 Relieven en Beste vraemen in Leendiensten - 11: 19: 5


-------- 621: 11: 0 3/10 af over de Tantieme van den ontfanger van d'heerlicke Renten marctgelden [etceter]a den x.en pen[nijnc]k - f. 51: 15: 11
--------------- f. 569: 15: 1 3/10 Rente Jaerlikx zuijver inkomen hier Bij gevougt het jaerlikx Suijver Jnkomen van de foncier Landen zoo hier vooren - f. 747: 16: 11 Totale relevée Weirelicke heerlichede - f. 1317: 12: 0

test

art[icle] 3 De l'Etat Relevé seigneurie Temporelle de Zonnebeke