Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1679

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-11-1634

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "int Jaer 1634 eerst opden 17.en 8bre" (17/10/1634); "Vpden 18en 8bre 1634" (18/10/1634); "Vpden 25.en 8bre 1634" (25/10/1634).

Type: Opmeting door Passchier de Vloo van gronden van de abdij van Zonnebeke, in 1634

Beschrijving: Passchier de Vloo geeft een overzicht van de gronden van de abt van Zonnebeke, die hij opgemeten heeft in 1634. De totale oppervlakte bedraagt 560 gemeten 9 roeden.

Opmerking: Kladversie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Passchier de Vloo Passchier

Clade vande Landen die ic ghemeeten hebbe omme mijn Heer den Prelaet van Zinnebeecke int Jaer 1634 eerst opden 17.en [octo]bre

Eerst

een dreue met een singhelhaghe van oosten daerjnne die mijn heer den Prelaet tzijnen prouffijtte es applicquierende omme te gheraecken inne den meersch naeruolghende groot - 0: 2: 71

Jtem west ande voornomde drefue een partie zaeilant daerjnne den Schoelapper twee ghemeten es ghebruijckende groot - 3: 2: 67

Jtem noort aen tvoorgaende een meersch die mijn heere den Prelaet zelue Occupeert groot - 4: 2: 37

test

Jtem van noorden den voornomden meersch een partie zaeilant met een singhelhaeghe van oosten daerjnne groot - 6: 2: 26

Jtem de drefue van westen daerjnne een dreue streckende zuijt ende noort groot - 0: 1: 72

Jtem de hofsteede op tzuuteinde zuijt den voornomden meersch noort de naeruolghende drefue die strect vanden zuijt oosten naer den noortwesten groot - 5: 0: 13

Jtem zuijt an tvoorgaende de voornomde drefue beplant met vier reecken Jonghe abbeelkens groot - 1: 1: 87

Vpden 18en [octo]bre 1634

Jtem zuijt ande vornomde drefue een driehoucke partie zaeilant van noorden d Jpre straete westen tnaeruolghende groot met de singhel haghe Langhes de voornomde straete - 5: 0: 4

Jtem west an tvoorgaende een partie zaeilant streckende zuijt ende noort zuijt den Iper straete west tnaeruolghende noort descelfs garslant groot - 7: 1: 89

Jtem west an tvoorgaende een partie zaeilant streckende alsuooren met drie singhel haghen te weeten van oosten westen ende noorden zuijt de voornomde Jpre straete west de naeruolghende drefue noort descelfs garslant groot - 7: 1: 89

Jtem west an tvoorgaende een partie zaeilant streckende alsuooren met drie singhel haeghen te weeten van oosten westen ende noorden zuijt de voornomde Jpre straete west de naeruolghende drefue noort descelfs garslant groot - 6: 2: 93

Jtem west aen t voorgaende de drefue die strect plat zuijt ende noort ooc beplant met vier Reecken Jonghe abeelkens groot - 0: 2: 73

Jtem oost ande voorgaende drefue ende zuijt de 2e boues... partie noort de naeruolghende drefue een partie garslant groot - 5: 0: 37

test

Jtem noort an tvoorgaende eenen dreefue die es Leedende vande Latste voorgaende drefue oostwaert tot inde poort groot begrepen de vier reecken Jonghe boomkens - 0: 1: 13

Jtem zuit de zelue dreue west de voornomde partie ende partie garslant streckende zuijt ende noort oost de naeruolghende groot - 1: 1: 36

Jtem oost ande voorgaende een partie garslant streckende alsuooren oost descelfs Lant noort de drefue van tzelue goet groot - 3: 0: 20

Jtem noort an tvoorgaende een drefue die strect oost ende west met een happe zuijt ende noort tot ande poorte ende van daer streecke neemende tot ande voornomde dobbel drefue die strect vanden zuijtoosten naer den noortwesten noort de naeruolghende waeternisse met de molen daer de huijsijngen op staen groot - 0: 1: 74

Jtem noort ande voorgaende dreefue de gehuijsde hofsteede mette Wallen grachten daermede gaende es groot - 2: 0: 64

Jtem west ande voorgaende een parteken zaeilant van zuijden ende westen drefuen hier vooren vermelt de dreue van westen omme te gheraecken inde meersch voor zoo verde als deze partie bestrect medeghemeeten groot - 0: 1: 68

Jtem noort an tvoorgaende een partie zaeilant met een queeckerie singhel haghe ende de drefue Leedende naer den meersch noort den meersch groot - 7: 0: 54

Jtem oost ande voorgaende een parte zaeilant streckende alsuooren oost tnaeruolghende zuijt de voorgaende hofsteede west de voorgaende partie noort den meersch alhier naeruolghende groot - 0: 2: 41

test

Jtem oost an tvoorgaende een partieken zaeilant streckende alsuooren oost een drefue competerende tselue goet zuijt de behuijsde hofsteede west de voorgaende partie west den meersch alhier naeruolghende groot - 0: 1: 91

Vpden 25.en [octo]bre 1634

Jtem noort an tvoorgaende eenen meersch streckende oost ende west oost de drefue zuijt de 3 voorgaende partien west descelfs meersch noort descelfs busch ... ende tnaeruolghende groot - 2: 1: 45

Jtem noort an tvoorgaende een partie zaeilant streckende zuit ende noort oost de voornomde drefue zuijt den voornomden meersch west ... ende t naeruolghende noort groot - 5: 2: 60

Jtem west an tvoorgaende een stick zaeilant streckende alsuooren oost tvoorgaende zuijt ... west ... noort ... groot - 1: 2: 18

Jtem ande zuijtwesthouc vande 2.e voorgaende partie een busch streckende zuijt ende noort oost ... ende de voorgaende partie van 5: 2: 60 zuijt den voorgaenden meersch west het stick ghenaempt de Zinnebeecke noort ... groot - 1: 0: 60

Jtem west an tvoorgaende de partie ghenaempt de zinnebeecke streckende oost ende west oost tvoorgaende zuijt den naeruolghenden meersch west ... noort ... groot - 10: 1: 72

test

vpden 26 [octo]bre 1634

Jtem zuijt ande voornomde Zinnebeecke een meersch streckende alsuooren oosten den voorgaenden meersch zuijt de naeruolghende meersch west ... noort de voornomde zinnebeec[ke] groot - 2: 0: 60

Jtem zuijt ande voornomde meersch een stick zaeilant ten zuijt oosthoucke streckende zuijt ende noort oost ende zuijt drefuen west tnaeruolghende noort tvoorgaende groot met de singhel haghe van westen - 4: 2: 89

Jtem west an tvoornomde een partie zaeilant streckende alsuooren oost de voorgaende partie zuijt descelfs landt ende de naeruolghende partie west ... noort den voornomden meersch groot - 9: 2: 80

Jtem zuijt an tvoorgaende een stick zaeilant streckende alsuooren oost tnaeruolghende zuijt descels Lant west descelfs Lant ende ... noort tvoorgaende groot - 2: 0: 60

Jtem oost an tvoorgaende een een stick zaeilant streckende oost ende west oost de drefue die plat strect zuijt ende noort zuijt tnaeruolghende west tvoorgaende noort descelfs Landt groot - 1: 1: 50

Jtem zuijt an tvoorgaende een stick Sober gars streckende alsuooren met een saeijhof daerinne oost de voornomde drefue zuijt tnaeruolghende west de 2.e voorgaende partie noort de Latste voorgaende partie groot - 1: 1: 52

test

Jtem zuijt an tvoorgaende een behuijst hofsteedeken streckende ghenomen viercant oost de voornomde drefue zuijt tnaeruolghende west descelfs Landt noort tvoorgaende groot - 1: 1: 70

Jtem zuijt an tvoorgaende een partie zaeilant streckende zuijt ende noort oost de voornomde drefue zuijt dJpre straete west tnaeruolghende noort tvoorgaende groot - 1: 2: 67

Jtem west an tvoorgaende een partie garslant streckende alsuooren oost de voorgaende zuijt de voornomde Jpre straete west descelfs Lant noort de naeruolghende partie groot - 1: ... [0?]: 13

Jtem noort an tvoorgaende een partie nieuts gars streckende zuijt ende noort oost tvoornomde hofstedeken zuijt de voorgaende partie west de naeruolghende partie noort descelfs Landt groot - 0: 1: 47

Jtem west an tvoorgaende een stick zaeilant streckende zuijt ende noort oost de voorgaende 2e voorgaende partie zuijt dJpre straete west t naeruolghende noort descelfs Lant groot - 2: 0: 17

Jtem west an tvoorgaende een partie zaeilant streckende zuijt ende noort oost de voorgaende partie zuijt dJpre straete west tnaeruolghende noort ... groot - 5: 0: 60

test

Jtem west an tvoorgaende een stick zaeilant streckende alsuooren oost de voorgaende partie zuijt dJpre straete west den meersch hier achter uolghende noort de naeruolghende partie zaeilant groot - 2: 1: ...3

Jtem noort an tvoorgaende een partie zaeilant streckende ghenomen viercant oost de 2.e voorgaende partie zuijt de Latste voorgaende west den naeruolghenden meersch noort ... groot - 1: 1: 89

Jtem west ... 2 voorgaende partien een meersch streckende zuijt ende noort oost de 2 voorgaende partien zuijt d Ippre straete west de haenebeecke noort ... groot - 1: 1: 30

Hier naer volghen de Landen die Ligghen inde Prochie van Giluel de

Eerst

Een partie busch ghenaempt tvoosevelt streckende oost ende west oost de tweede naeruolghende partie zuijt de neeringhe aldaer ghemeeten tot twaeterloop west den ouden boome weder noort de naeruolghende partie groot - 26: 0: 70

2

Jtem noort daerJnne een busch ghenaempt sgrauen haghen eeckebusch...el streckende alsuooren oost ... zuijt tvoorgaende west den ouden boome w... noort de straete Leedende van Jpre naer Coortrijcke groot - 7: 1: 24

test

3

Jtem oost ande tweede voorgaende partie een partie sober busch gheheeten den wetten driesch streckende alsuooren oost de naeruolghende partie zuijt de neeringhe ghemeeten tot het waeterloop west de 2e voorgaende partie noort ... groot - 27: 1: 68

4

Jtem oost an tvoorgaende een partieken sober busch gheheeten twulsvelt velt streckende alsuooren oost ... ... zuijt ... west tvoorgaende noort tnaeruolghende groot - 11: 0: 57

5

Jtem noort an tvoorgaende een partie busch ghenaempt sgrauen eecke velt streckende alsuooren oost den steenhul zuijt ... ende tvoorgaende

west ... noort de straete Leedende van Jpre naer Coortrijcke groot - 19: 1: 22

6

Jtem verde zuijt van daer een partieken busch streckende oost ende west oost ende zuijt de Preecheeren van Jpre west ende noort malle van houcke groot - 0: 1: 86

7

Jtem een partie busch oost ande 2e voorgaende partie ghenaempt den steenhul oost den heelbusch Zuijt de neeringhe west tvoorgaende noort de voornomde straete leedende van Jpre naer Coortrijcke groot - 10: 2: 96

8

Jtem oost an tvoorgaende een busch ghe... thellebusch met diuersche happen van oosten de behuijsde hofsteede ende andere Landen alhier naeruolghende

test

zuijt de neeringhe west den voornomden steenhul noort met een steert tot de voornomde straete groot - 9: 1: 78

9

Jtem zuijt west ende noort an tvoornomde hellebusch een stick zaeilant streckende zuijt ende noort oost tnaeruolghende zuijt west ende noort tvoorgaende groot ... singhel haghe daerronde gaende - 0: 2: 98

10

Jtem oost an tvoorgaende een stick zaeilant streckende alsuooren oost tnaeruolghende zuijt ende noort thellebusch west tvoorgaende groot mette? - 2: 1: 14

11

Jtem oost an tvoorgaende een stic zaeilant streckende alsuooren oost tnaeruolghende zuijt ende noort thellebusch groot mette singhele - 2: 1: 50

12

Jtem oost an tvoorgaende een partie zaeilan... met een drefue van westen daerJnne streckende alsuooren oost den naeruolghende meersch zuijt de hofsteede west de voorgaende partie ende den hellebusch noort de straete leedende van Jpre naer Curtrijcke groot - 5: 1: 88

13

Jtem oost an tvoorgaende een meersch streckende alsuooren oost de ruttelbeecke zuijt ende west tvoorgaende noort de voornomde straete groot - 1: 2: 16

14

Jtem de behuijsde hofsteede streckende zuijt ende noort oost de ruttelbeecke zuijt tnaeruolghende busch west ende noort descelfs zaeilant groot - 1: 0: 28

15

Jtem zuijt ande voornomde hofsteede een busch streckende oost ende west oost ende zuijt de ruttelbeecke west

test

den hellenbusch noort tnaeruolghende groot - 0: 2: 83

15

Jtem noort an tvoorgaende een partieken zaeilant streckende ghenomen viercant oost de hofsteede zuijt tvoorgaende busch west ende noort den hellenbusch groot - 0: 1: 78

Nombre ende grootte vande Landen inde Prochie van Giluelde becommen tsaemen - 128: 2: 85

Hier volghen de busschen Ligghende van noorden ouer de Curtrickstraete Jnde Prochie van Zinnebeecke

Eerst een partie ghenaempt den Roodrick streckende zuijt ende noort oost de ruttelbeecke zuijt de Curtrickstraete west ende noort tvooruelt groot - 5: 0: 70

2

Jtem west an tvoorgaende een partie gheheeten tvooruelt streckende alsuooren oost den voornomden Roodrick zuijt de voornomde straete west de naeruolghende partie noort inde neeringhe scherp afgaende groot - 33: 0: 51

test

Jtem west an tvoorgaende een partie busch ghenomen 3houck... oost de voorgaende zuijt scherp afgaende west de naeruolghende partie noort descelfs busch groot - 15: 1: 61

Jtem west an tvoorgaende een partie busch streckende zuijt ende noort oost tvoorgaende zuijt de Cuttrijckstraete west mervrauwe van nunnebussche gheheeten tLuijzeboom velt noort deselffs[?] busch groot - 25: 0: 7

[2: 0: 95 1: 0: 36 20: 1: 63


-------------- 24: 0: 07]

Jtem west an tvoorgaende tLuijzeboom velt daer tusschene een partie busch streckende alsuooren oost tLuijzeboom velt zuijt de voornomde straete west tnaeruolghende noort de Luijzeboom straete groot - 20: 1: 6

Jtem west an tvoorgaende een busch streckende alsuooren oost voorgaende zuijt de voornomde straete west den boornewech ghemeeten half hiermeede daerouer den coutter van mervrauwe van nunnebussche noort tLuijzeboom straetken groot - 16: 1: 52

Jtem oost ouer mervrauwe van nunnebussche een partie ghenaempt de wijdde voorde streckende oost ende west oost tnaeruolghende ende met eenen stert noortwaert zuijt de 3 voorgaende partie van 25: 0: 7 west tLuijzeboom velt noort m[eeste]re Jan Letten groot - 32: 2: 83

Jtem oost an tvoorgaende een partie ghenaempt den dullaerts t aendepoel velt streckende alsuooren oost de naeruolghende partie zuijt descelfs Lant west de voorgaende partie den ... m[eeste]r Jan Letten noort den disch van zinnebeecke fran[ciscu]s van toeren de kercke van zinnebeec[ke] ende de weduwe van Joncker Jan Langbene groot metten Cleenen dullaert vijfuer - 41: 0: 14

test

Jtem oost an tvoorgaende den grooten vijfuer es groot - 4: 2: 73

Jtem oost an tvoorgaende een partie ghenaempt thaendepoel velt daer t Cleene vijfuerken Jnne Licht van oosten den voorgaenden oost de naeruolghende partie zuijt de neerijnghe daerouer tvoormelt west den grooten vijfuer ende de voorgaende partie noort Jooris de gelke groot - 50: 1: 11

Jtem oost an tvoorgaende een partie streckende alsuooren ghenaempt ...

Zuijt scherp afgaende west de voorgaende partie noort ... ... groot met tCleene vijfuerke van noorden daerjnne neffens tbusch van - 59: 1: 18 dico 59: 1: 18

Nombre ende grotte vande velden Ligghende inde Prochie van zinnebeecke zijn tsaemen groot

test

Hier naer volghen de Landen Ligghende Jnde Prochie van Beesscelaere

Eerst de Landen in Pachte ghehouden bijden heere van Beesscelaere Ligghende noort oost van tCasteel

ten beleede vande voornomde heere dheer hubert wijckaert ende Jan du Loeij

1

Een stick Zaeilant streckende zuijt ende noort oost mijn heere van beesscelaere ende de weduwe jan ackuit zuijt den voornomden heere van Beesscelaere west michiel de Snick noort Joncker jan del voeije groot met het houcxken meersch opden noort west houc - 3: 2: 44

1 2

Jtem een stick streckende alsuooren oost michiel de Snick zuijt mijn heere van Beesscelaere west t naeruolghende

noort Joncker Jan del voeije groot - 1: 1: 88

2

Jtem west an tvoorgaende een stick zaeilant streckende ghenomen driehouck oost tvoorgaende zuijt mijn heere van Beesscelaere west ende een deel noort daeldijnghen rogier Robaeijs noort Joncker Jan del voeije groot - 4: 0: 54

3

Nombre van Landen ghebruijct becommen tsaemen - 9: 1: 86 [?]

Hier naer volghende de Landen inde zelue Prochie ghebruijct bij Jooris gijs ghenaempt de keijserinne op t beleet van dheer hubert wijckaert ende den voornomden jooris

4

Eerst een stic zaeilant streckende zuijt ende noort oost dheer franchois beeckaert zuijt den voornomden ... beeckaert west de weduwe ... presentelijck in pachte ghehouden bij

test

fran[ciscu]s corent noort de naeruolghende groot beuonden met de haghen daermede gaende ende de helft van ... van zuijden - ij gem. j lijne 75 Roeden

5

Jtem noort an t voorgaende een behuijst hofsteedeken streckende alsuooren oost dheer francois beeckaert zuijt de voorgaende partie zaeilant west ... ... tot meenen noort tnaeruolghende groot - 1: 0: 30

6

Jtem noort an tvoorgaende eenen meersch streckende alsuooren oost den voornomden beeckaert zuijt tvoorgaende west den voornomden beeckaert noort tnaeruolghende busch ghenaempt tkeiserinne busch groot - 1: 2: 11

7

Jtem noort an tvoorgaende een busch ghenaempt tkeiserinne busch streckende

alsuooren oost ende west ... een deel van noorden dheer francois beeckaert zuijt den voorgaenden meersch noort tspeelstraetken ende daerouer wesende Prochie van Zinnebeecke groot - 5: 1: 35

Nombre ende grootte van Lande becompt tsaemen van t keiserinne goet becompt tsaemen - 10: 2: 51

Hier naer volghen busschen Ligghende inde prochie van Zinnebeecke

Eerst een busch streckende zuijt ende noort oost m[eeste]r Jan Letten keingnaert zuijt het cleene cruijssebusch alhier naeruolghende west mijn heere van olsene ende Jacob verfaillie noort Joos van oost groot - 1: 1: 35

test

Jtem zuijt an tvoorgaende t cleene cruijcebusch streckende ghenomen vanden noortwesten naer den zuijtoosten oost scheerp afgaende zuijt tspeel straetken aldaer ghem den heuls[?] tot inde bloote straete west de ... straete de straete Leedende van Zunnebeecke naer beesselaere daerouer groote cruijcebusch noort ... Jan keingnaert ende tvoorgaende groot - 3: 2: 70

Jtem een busch streckende oost ende west oost mijn heere van olsene zuijt tgroote cruijcebusch west tnaeruolghende ende Jooris de Ghelke noort meerijn vuijlsteecke groot - 1: 2: 78

Jtem west an tvoorgaende een busch

streckende zuijt ende noort van oosten zuijt ende noorden de voorgaende partie west Jooris de Gelke groot - 0: 1: 9

Jtem een busch ghenaempt den doorne busch ende zuijt ende noort oost Anth[o]nes van heule zuijt thaendepoel velt west den velt bilc busch binnen den dick noort de straete daerouer den Langhen elst ende [Anth[on]es van heule] groot - 7: 0: 77

Jtem west an tvoorgaende busch ghem. den velt bilc busch binnen den dick ... ende ... oost tvoorgaende west tnaeruolghende noort doude straete groot - 0: 2: 36

Jtem west an tvoorgaende den velt bick [sic] busch buijtten den dick streckende zuijt ende noort oost tvoorgaende zuijt thaendepoel velt west Jooris de gelke noort de straete daerouer den Langhen elst groot - 4: 1: 73

Jtem noort an tvoorgaende een partie ghenaempt den Langhen elst streckende zuit ende noort oost de straete Ligghende tusschen den ommeloop Pauwels ... dese partie zuijt de voorgaende partie west Joncker zeeghers ... noort den doorninckelst groot - 16: 2: ...

test

Jtem oost anden Langhe elst de straete vande velt bilck buijtten den dick Loopende oost ende noordewaert tot den doornickelst daerouer de naeruolghende partien wesende den ommeloop es groot - 1: 0: 93

Jtem oost ande voornoomde straete den ommeloop emmers het zuijdersche deel vanden ommeloop streckende zuijt ende noort oost Anth[o]n[i]s van heulle zuijt den voornomden heulle ende de voornomde straete west de zelue straete noort tnaeruolghende deel vanden ommeloop groot - 2: 0: 52

Jtem noort an tvoorgaende de resterende partie vanden ommeloop streckende zuijt ende noort oost Anthen[i]s van heulle ende ... van zuijt tvoorgaende deel vanden ommeloop west de voornomde straete noort den voornomden van heulle groot - 2: 0: 41

Jtem ten noortwesthoucke ouer de voornomde straete een cromme partie happende ande oostzijde ghenaempt den doorninckelst streckende zuijt ende noort oost descelfs Lant merijn[?] vuijlsteecke meel[?] van noorden inde happe den zeluen vuijlsteecke noch oost Anthens van heulle zuijt den elst ende Joncker zeeghers ... west Joncker zeeghers

ende ... noort scherp afgaende groot - 7: 0: 63

Jtem een stick zaeilant streckende oost ende west oost Antheunes van heulle zuijt marie gheskiere ende den voornomde van heulle west de beecke daerouer den ommeloop noort Jooris de Ghelks busch groot zonder de haghe van oosten - 1: 0: 0

Jtem noort an tvoorgaende tbusch van Jooris de Gelke daer tusschene een stick zaeilant streckende oost ende west oost Anthns van heulle zuijt Jooris de Gelke west de beecke ende daerouer den ommeloop noort Antens van heulle groot - 1: 0: 68

Jtem een partieken zaeilant ontrent 6 Roeden noortoost van tvoorgaende streckende ghenouch viercant oost anthens van heulle zuijt ende west den voornomden van heulle noort ... groot - 0: 1: 52

Jtem een busch ghenaempt het blicoeij [?] busch

test

streckende zuijt ende noort oost marie gheskiere zuijt kaerle hallinck west de straete Leedende van zunnebeecke naer Besselaere noort t naeruolghende groot - 1: 0: 49

Jtem noort an tvoorgaende 3 ... Jtem de gheheele partie zuijt ende noort met een happe van oosten oost Jacob verfaillie ende andere zuijt tvoorgaende busch west de voornomde straete noort den voornomde verfaillie groot - 3: 0: 47

Jtem noort in tgroote cruijcs busch een happende partieken busch abouterende ende oosten mijn heere van alsine zuijt groote cruijce busch west tnaeruolghende ende Jooris de gelke noort M... vuijlsteecke groot - 1: 2: 78 Jtem oost ende noort an tvoorgaende een busscheke ghenomen viercant cruijcebuch west Jooris de Gelke groot - 0: 1: 9 mr. Jan Lettens busch streckende zuijt ende ... ... loys ... groot - 10 lijnen en ... Nouel Lotten een deel adiuinct den grooten meulen vijuer 2: 0: 95 den cleenen 1: 0: 1 den dullaert vijfuer 1: 2: 18 den grooten vijfuer 4: 2: 73 ende den Cleenen vijfuer 0: 2: 55 opden 29 [novem]bre 1634 in alles ghemeten ontrent de - 560: 0: 9