Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1708

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "den vijfsten van nouembre anno lxxxviij" (05/11/1488); "in tjaer xc" (1490).

Type: Weerlegging door de abdij van Zonnebeke tegen het 'requeste civile' van Willem van Stampes, in hun proces betreffende de pacht van de Vrome-Tiende te Roeselare

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke (eiser) weerlegt, voor de burgemeester en schepenen van Roeselare, het 'requeste civile' dat verkregen werd door Willem van Stampes (verweerder): volgens de abdij nam Van Stampes de Vrome-Tiende te Roeselare van de abdij in pacht voor een vastgelegd aantal jaren (nl. 9), en tegen een vastgelegde vergoeding (nl. 18 pond groten per jaar); welke vergoeding betaald moet worden in de munt die in omloop zal zijn wanneer de pacht betaald moet worden. Van Stampes loopt achter met zijn pachtbetalingen; hij verkreeg - volgens de abdij op slinkse wijze - van de heer het 'requeste civile' waarin gevraagd werd dat hij de achterstallige pachten zou mogen betalen in de munt die gangbaar was toen het pachtcontract afgesloten werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Omme voor vlieden eerwerdeghe ende wise heeren burchmeesters ende scepenen vander stede van Roesselare te wederlegghene bij Religieusen abt ende conuent van onser vrauwe kerke te zunnebeke heesschers ouer een zijde de Requeste ciuile vercreghen bi wille[m] van stampes verweerere ouer andere So zegghen de vornomde heesschers ende wederlegghers vande selue Requeste tguendt dat hier naer volcht

j Aluooren omme verstannesse van deser sake thebbene zo es te noterene dat naer Rechte zo wie eeneghe thienden of andere goed Jn pachte neemt ende andveert zekeren termijn van Jaren omme zekere somme van penninghen tsiaers die es sculdich den seluen pacht te betaelne Jn penninghen ten prijse dat die cours ende ganc hebben ter date dat den pacht vallen sal oft verschenen es

ij JTem ende en behoort sulc pachtre als voorseijt es niet te ghestane naer Rechte mids betalende den pacht met penninghen ten prijse dat die cours ende ganc hadden ter date dat de voorseijde thienden op andere goet Jn pacht ghegheuen waren maer als telcken termijne loop heef zo voorseijt es

iij JTem dit ghepresupponeirt zijnde es warachtich dat den vijfsten van nouembre anno lxxxviij de vornomde Willem van stampes verweerere ende Jmpetrant vanden voorseijden Requeste ciuile nam Jn pachte Jeghens de heesschers een huerlieder thiende gheseijt de vrome thiende gheleghen Jnde prochie van Roesselare den termijn van ix jaeren omme de somme van xviij £ g. tsiaers alst blijct bij letteren daerof mencion makende

test

[volgende item grotendeels doorstreept]

iiij JTem ter cause vande welcken pachte de vornomde verweerere es sculdich ende tachtre den heesschers de pachten ende payemente gheuallen anno ... de somme van diuersche payementen ende Jaerscharen

v JTem ende aldus behoorde de verweerere van Rechsweghe den heesschers de voorseijde somme betaelt thebbene Jn penninghen ten prijse dat die cours ende ganc hadden ten verschijnen vanden voorseijden pachte zo de heesschers dat voor vlieden mijn heeren bij huerlieder heessche versocht hebben

vj JTem ende al eist ooc zo dat de verweerere eeneghe vanden payementen gheuallen ter cause vanden voorseijden pachte betaelt heeft Jn zwaren ghelde zo hij behoorde

vij JTem desen nochtan nietJeghenstaende de verweerere heeft sinisterlic vercreghen van onsen gheduchten heere op ene keren Jn vorme van Requeste ciuile omme vande voorseijde betalinghe Jn stercken ghelde ghedaen ghereleueirt te zijne ende te moghen ghestane mids betaelende alle de payementen ende Jaerscaren vorschreuen ter cause vanden voorseijden pacht Jn sulcken ghelde als cours hadde ter date dat hij verweerere die annam

viij JTem de welcke Requeste es Jnciuijl ende contrarie den ghescreuen Rechte biden Redenen vorscreuen Alswaeren zoe behoort gherefecteirt te zijne ghemerct dat ooc warachtich es dat in tjaer xc appointement tusschen den verweerere ende ons ghemaect heift gheweist bij mester jacob de vroede heer rogier van stamps ende andere

JTem stelt hier tarticle vanden appointement ghemaect bij meester Jacop de vroede et ...

test

ix JTem ende zonderlinghe ghemerct dat de voorseijde Jmpetrant gheen bedroch betooghen en can Jnden voorseijden pacht vande thiende die ouer zestien Jaeren ende tijts meer lettelmin ghegolden heeft als de Jmpetrant nv ende voren betaelt

x Concluderen mids desen de voorseijde heesschers ende wederlegghers van Requeste ciuile dat zij hemlieden met goeder cause becroont ende beclaecht hebben vanden verweerere sal de verweerere ghecondempneirt ziin den heesschers vp te legghen ende betalen de verschenen paymenten Jn sulck ghelde als telken payemente cours ende ganc hadde zonder dat de Requeste ciuile biden verweerere vercregen hem gheJntermeirt sal werden Jn eenegher manieren ende sal de selue verweerere ende Jmpetrant betalen de costen van desen veruolghe