Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1828

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-07-1790

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden jaere ende ontbloot zeventien honderd negentig" (1790); "iegens lichtmisse naestkomende ende … iegens paesschen naestkomende vanden jaere 1791" (02/02/1791 en 24/04/1791); "den eersten van de maend ougste van dezen jaere 1790" (01/08/1790); "29 Junii" (29/06/1791); "26 Junii 1791" (26/06/1791); "op den 15 8bre 1791" (15/10/1791); "Vanden Jaere en ontbloot 1700 hondert t'negentig" (1790); "30 Junii 1791" (30/06/1791); "9 Junii 1791" (09/06/1791); "29 Junii" (29/06/1791); "7 Julii" (07/07/1791); "6 Julii" (06/07/1791); "26 Junii" (26/06/1791); "29 meij 1791" (29/05/1791); "16 Junii" (16/06/1791).

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1790

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1790. [tussen de bladen van het document zit een formuliertje, getekend door abt A. Van Lerberghe, voor het verlenen van een kwitantie voor de pacht van een tiendenhoek te Beselare, voor het jaar 1790].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welke men hedent agsten Iulli 1790 van wegen d'heeren Canoninghen regulier ende aengestelde heeren provisores der abdije van zonnebeke publiquelik zal verpagten de meestbiedende de naeste de houken ende spleten van alle de thiende baere vrugten Competerende aen de zelve abdije Binnen de prochie van Becelaere ende dit vanden jaere ende ontbloot zeventien honderd negentig voorzeit ter reserve vande toubak thiende de welcke door de verpachters alhier gereserveert word

Alvooren den pagter van ideren houk ofte Canton zal moeten stellen met den overslag goede ende suffisante personneelen seker borge ende principael ter acceptatie vand'heeren verpagters ofte den greffier van t voorzeide Becelaere op pene van de zelve houken andermael te verpagten en de Courtresse te verhaelen op de defaillianten bij paraete Executie en de baete werd

test

s'verpachters proffijte

De pagters moeten Contant betaelen ter dispositie vande heeren verpagters tot twaelf stuijvers van ider pont groote vlaems hunder pagtsomme zonder verminder- ringe van het principael

Zij zullen moeten betaelen d'helft van hunen pagtsomme iegens lichtmisse naestkomende ende den anderen helft iegens paesschen naestkomende vanden jaere 1791 op pene van Executie

Alle de pointingen ende settingen op ideren houk gestelt ende die zouden konnen gestelt worden ten laste van dezen iegenwoordigen jaere ende ontbloot blijven ende moeten betaelt worden door den pagter van diere ook zonder verminderinge op de pachtsomme

Den heeren verpagters zullen mogen nemen den naelesten ofte voorgaende verhoogers preferabel aender Lesten zonder niemant danof eenige reden te moeten geven alwaer t saeke den pagt op hem waere overgeslegen in welck geval den naelesten ofte anderen voorgaenden verhooger den pagt zal moeten aenveerden ende volkommen aende borgtogte ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men Zal aen de pagters geen quitscheld geven op wat reden ofte pretext het zoude mogen wezen ten waere merkelijck verlies ofte schaede door troupen van oorloge ofte haegel steen voorvallende voor den eersten van de maend ougste van dezen jaere 1790 ende van dan voords Blijft s pagters rijsque ende Perijkel

Welk ongeval voorvallende zullen de pagters moeten advertentie doen aen de verpagters binnen derden daege naer dies om alsdan geprezen te worden ten zeggen van mannen dies verstaende bij de verpagters te denomeren ten koste vande pagters de welcke in zulken gevalle geen moderatie en zullen mogen pretenderen over de besproken wijn penningen die blijven thunnen risque ende werden gehouden te stellen den verzochten thiendenaere ende op te haelen de thiende over alle vrugten daer aen onderworpen ter reserve vande toubak thiende alsvooren gezeijt op pene van intrest

De pachters zullen nog moeten Contant betaelen ongemindert hunne pagtsomme alsvooren tot ses ponden parisis op ideren houk ende branche voor deze Conditien ende tairen

Alle de pagters vande respective houken ende spleten op hun overgeslegen ende

test

De borgen daer toe g'assumeert zullen g'obligiert zijn gelijk zij hun obligieren mits dezen te gedoogen volontaire Condemnatie voor het onderhout ende volkominge van deze Conditien d'een voor d'andere ende elk in solidum zonder Excussie ofte divisie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten dezen Contrarie zoo zij worden gecondem- neert met den overslag ende teekenen deses bij Schepenen dezer prochie ende marquizaet van becelaere

Naer publicatie ende voorlezinge der Conditien hiervooren staende zijn de naerschreven houken thiende in Becelaere verpacht zoo volgt

Eersten houk

Den veldhouk zijnde de landen liggende noord de Cortrijk Straete ook de Waelstraete ofte dreve alsnu Calchiede gaende van de plaetse van becelaere naer zonnebeke noord ende west de Separatie dezer prochie gevende alsnu in pointinge ter Causen een deel der landen van dezen houk zijn beplant met

houdt tot drie gemeten overgeslegen op alexandre Duval voor de somme van zeven ponden grooten Courant alhier present en t zelve alszoo is accepterende

Alex. duval

£ 7: 0: 0 x - 0: 14: 0


--------------------- 7: 14: 0

[Borge gaspard gilwaert

G. Gilwaert]

[29 Junii ontfaen in volle betaelinge de somme van £ 7: 14: 0]

2.en houk

Den Casteel houk paelende zuid de Cortrijkstraete ende het hoenstraetje west tleen ofte Walstraete alsnu geleijt in twee Cantons als te weten den 1.en Canton op alle de landen liggende oost aende Waelstraete ofte dreve gaende van de Cruijsstraete tot het Spilstraetje van daer schietende oostewaert tot op het Cruijs- straetje bij d'hofstede guille. rijckebosch met t land agter zijnen hove van daer

test

het straetje zuidewaert inne tot aen den inkeer van den Keirselaer bosch t'zelve volgende oostewaert in tot achter thuijs ende land Watin ende van daer zuidewaert de dreve langst den ijsput ende Casteel tot t'einde de dreve keerende voorbij het redoute stuk het straetje gaende uit de Cortrijkdreve loopende voor d'hofstede terriere tot in de Cortrijkstraete uitCommende aen d'herberge 't gouden hooft ende vandaer de Cortrijk ofte ijperstraete volgende tot de Cruijsstraete gevende in pointinge tot zeven gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor de somme van ses endertig ponden grooten vlaems Courant alhier present en t'zelve alzoo is accepterende

Joseph pijpe

£ 36: 0: 0 x - 3: 12: 0


------------------------ 39: 12: 0

[Borgen martin Verkamer ende Joseph Dobbelaers

't marcq van martin Verkamer

't marcq van joseph Dobbelaere]

[26 Junii 1791 ontfaen van Joseph dobbelaere en martinus Vercaemer op rekeninge £ 26: 8: 0

op den 15 [octo]bre 1791 ontfaen van d'hr. delfortrie over wijlent Joseph pijpe in volle betaelinge de somme van £ 13: 4: 0

3.en houk

2.en Canton Casteel houk beginnende aen het beekxken ofte waterloop van het redoute stuk oostwaert langst den Casteel meersch tot het passchendael straetje van daer schietende met 't zelve straetje noordewaert tot het boomgaerdeken joseph Duthoij regte oostwaert langst de landen dito duthoij ende Josephus Vermeulen tot de passchendael beke noordewaert tot het Spilstraetje langst de passchendael meersschen afdraeijende westwaert agter francis Mahieu ende vandaer zuidewaert met het mis- pelaer straetje tot den Keirselaer bosch t zelve straete inkeerende langst het huis Watin ende alzoo volgende de dreve voorbij den ijput ende Casteel tot het genoemde beekxken aende redoute

in welckers Canton 7 partien lands gebruijkt bij Jacques D'hallewijn

test

Ontfaen Van ... de somme van ... ponden schellingen grooten in voldoeninge van een houck thiende in Becelaere genaemt den ... Vanden Jaere en ontbloot 1700 hondert t'negentig sonnebeke den ... Jn ... 1791 A. Van Lerberghe Abt

test

Kleene thiende geven het pastorie stuk d'hofstede joseph duthoij 3 partien vidua joannes Verstraete den melkebilk de Vercxkens t moorslede stuk den Casteel hof eene partie van Vermuelen ende aen van pr. gadeijne al daer ofte daer ontrent gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op martinus Vermeersch voor de Somme van acht en dertig ponden grooten vlaems Courant alhier present en t zelve alzoo is accepterende

't marcq van martin Vermeersch

£ 38: 0: 0 x - 3: 16: 0


--------------------- 41: 16: 0

[Borgen pieter Vermeersch ende p[iete]r Verstraete

't marcq van pieter Vermeersch

P.J. verstraete]

[30 Junii 1791 ontfaen in volle betaelinge de somme £ 41: 16: 0]

4.en houk

Molen ofte Wart houk West tot de plaetse ofte dreve ende de straete gaende naer gheluwe zuid tot de

potterie ofte Vuijlewaeze oost de Cortrijkstraete betaelende in pointinge tot zeven gemeten overgeslegen op francis gadeijne D'oude voor de somme van ses en dertig ponden grooten vlaems Courant alhier present ende t zelve alzoo is accepterende

't marcq van francis gadeijne D[oud]e

£ 36: 0: 0 x - 3: 12: 0


--------------------- 39: 12: 0

[Borgen francis gadeijne ju[nio]r ende pieter sijx ju[nio]r

pieter sijx

francis gadeijne]

[9 Junii 1791 ontfaen op rekeninge van Baptiste gadeijne de somme van £ 14: 1: 6 29 Junii nog ontfaen op rekeninge de somme van £ 5: 14: 5 1/2 7 Julii nog ontfaen op rekeninge £ 2: 10: 0

5.en houk

Ter haud ofte dadizeel houk west tot de geluwe straete noord de Vuijlewaeze tot de Cortrijk straete ende ook daer over de zelve met andere thiende heffers gevende in pointinge tot acht gemeten overgeslegen op pieter sijx ju[nio]r voor de somme van zeven endertig ponden grooten vlaems Courant alhier present ende t zelve alzoo is accepterende

pieter sijx

£ 37: 0: 0 x - 3: 14: 0


----------------------- 40: 14: 0

[Borgen francis gadeijne D[oud]e ende francis gadeijne ju[nio]r

francis gadeijne

't marcq van francis gadeijne D[oud]e]

[6 Julii ontfaen in volle betaelinge de somme van £ 40: 14: 0]

test

6.en houk

Ouden hond wervik ofte gaver houk zijnde de landen ook tot de straete van gheluwe naer Becelaere noord tot de vuijlewaeze west ende zuid de separatie dezer prochie ende de gonne van t zelve gheluwe gevende in pointing tot elf gemeten overgeslegen op Baptiste Lahousse voor de somme van drie en vijftig ponden grooten vlaems Courant alhier present t zelve alzoo is accepterende

Joannes B[aptista] Lahousse

£ 53: 0: 0 x - 5: 6: 0


----------------------- 58: 6: 0

[Borgen albert wostijn ende baptiste pijpe

P.A. wostijn

joannes b[aptista] pijpe]

[26 Junii ontfaen in volle betaelinge]

7.en houk

CruijsEeck houk zijnde alle de landen van oosten ende noorden de straete van gheluwe geluvelt ende zuid tot de vuijlewaeze

de welcke alsnu geleijt is in tween dies den eersten Canton dezer thiende is op alle de landen liggende tusschen de straeten van becelaere naer gheluwe zuid tot de vuijle waeze straete west tot de reutel beke ende noord tot de straete van geluvelt gevende volle thiende ter reserve van 2 partien lands vidua Cardoen de landen jacques seingier de 9 gemeten leen vidua Vermeulen ende de partie genaemt tlange stuk gebruijkt bij desCamps die maer en geven Kleene thiende betaelende in pointinge tot Elf gemeten overgeslegen op Valentin Nuitten voor de somme van zeven endertig ponden tien schellingen grooten Courant alhier present ende tzelve alzoo is accepterende

't marcq van valentin Nuitten

£ 37: 10: 0 x - 3: 15: 0


--------------------- 41: 5: 0

[Borgen martinus masschelein ende francis gadeijne ju[nio]r

francis gadeijne

martinus masschelein]

[29 meij 1791 ontfaen van valentin Nuitten de somme van £ 32: 13: 4 op rekeninge 16 Junii betaelt in volle betaelinge de somme van £ 8: 11: 8]

test

8.en houk

2.en Canton dito cruijseek houk zijnde alle de landen van de reutelbeke westwaert tot de separatie dezer prochie en geluvelt zuid tot de vuijlewaeze ende west de straete gaende van becelaere naer geluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijk van 2. partien lands uit t gebruijk Vidua verhaeghe ende tleen genaemt Breijnes leen gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op francis gadeijne jur. voor de somme van zeven en veertig ponden grooten vlaems Courant alhier present ende t zelve alzoo is accepterende

fracis [sic] gadeijne

£ 47: 0: 0 x - 4: 14: 0


--------------------- 51: 14: 0

[29 Junii ontfaen Jn volle betaelinge de somme van £ 51: 14: 0]

9.en houk

Geluvelt houk zijnde

de landen west de straete van de plaetse naer Zonnebeke tot de Cruijsstraete noord de Cortrijkstraete zuid tot de straete van becelaere naer geluvelt west tot de separatie dezer prochie ende de gonne van geluvelt gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op albert Castelein voor de somme van drie endertig ponden grooten vlaems Courant alhier present ende t zelve alzoo is accepterende

't marcq van albert Castelein

£ 33: 0: 0 x - 3: 6: 0


------------------------ 36: 6: 0

[Borgen Valentin Castelein op zonnebeke ende pieter jo[ann]is Cuvelier

t marcq van valentin Castelein

t marcq van p[iete]r jo[ann]is Cuvelier]

[7 Julii ontfaen in volle betaelinge de somme van £ 36: 6: 0]

Aldus Deze verpagtinge der voorenstaende houken thiende wettelijk gedaen ende g'houden de borgen ontfanghen en de zelve benevens de principaele pachters wettelijck gecondemneert in het onderhoudt ende volkomen der voorenstaende Conditien

test

met wijsdom Executoir als naer stijle zonder verjaerthede ter maeninge van sieur Victor romanus Vanden ameele Bailliu Kennisse ende Vonnisse van d'onderschreven burgmeestere ende Schepenen der prochie ende marquizaet voornoemt date alsboven ons toorconden

Vandenameele

H. Waterloos

J. soete

P.J. verstraete

test

Verpagtinge thiende Abdije Zonnebeke in Becelaere D'Anno 1790