Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1802

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-07-1785

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den Jaere ende ontbloot 1700 vijf en tagentig" (1785); "Jegens Lichtmisse naestCommende ende … Jegens paesschen NaestCommende vanden Jaere 1786" (02/02/1786 en 16/04/1786); "den eersten van de maend oust van desen Jaere 1785" (01/08/1785); "den 6. julij 1786" (06/07/1786); "desen 2. julij 1786" (02/07/1786); "den 11. julij 1786" (11/07/1786); "den 9. julij 1786" (09/07/1786); "desen 13. julij 1786" (13/07/1786); "desen 9. julij 1786" (09/07/1786); "den 28. junij 1786" (28/06/1786).

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1785

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1785.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welcke Men hedent sesden Julij 1700. vijf en tagentig van wegen den Seer Eerweerden heer Abt ende heeren der abdije van Zonnebeke Publikelik zal verpagten de Meestbiedende de Naeste de houken ende spleten van alle de thiendebaere vrugten Competerende aen de Zelve abdije Binnen de prochie van Becelaere ende dit van den Jaere ende ontbloot 1700 vijf en tagentig Voorseijt ter reserve van de toubak Thiende de welcke door de verpagters alhier gereserveert word

Alvooren den Pagter van Jderen houk ofte Canton zal moeten stellen met den overslag goede ende Suffisante Persoonelen Seker Borge ende

test

Principael ter acceptatie van den Eerweerden heer verpagter ofte den greffier van 't voorseijde Becelaere op pene van de zelve houken andermael te verpagten ende de Courtresse te verhaelen op de defaillianten Bij paraete Executie ende de Baete werd s'verpagters proffitte

De Pagters moeten Contant Betaelen ter dispositie van den heer Verpagter tot twaelf stuijvers van Jder pond groot vlaems hunder Pagtsomme Zonder verminderinge van het principael

Zij zullen Moeten Betaelen d'helft van hunne pagtsomme Jegens Lichtmisse naestCommende ende den anderen helft Jegens paesschen NaestCommende vanden Jaere

1786 op pene van Executie

Alle de pointingen ende settingen op Jderen houck gestelt ende die Zouden Konnen gestelt worden ten Laste van dezen Jegenwoordigen Jaere ende ontbloot Blijven ende moeten Betaelt worden door den pagter van diere ook zonder verminderinge op de Pagtsomme

Den heer verpagter Zal mogen nemen den Naelesten ofte voorgaende verhoogers preferabel aen den lesten Zonder Jemand danof Eenige reden te moeten geven alwaer 't Zaeken den pagt op hun waere overgeslegen in welck geval den Naelesten ofte anderen voorgaenden verhooger den pagt Zal moeten aenveerden ende Volkommen aen de Borgtogte

test

ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men Zal aen de pagters geen quitschelt geven op wat reden ofte pretext het soude mogen wezen ten Waere merckelik verlies ofte Schaede door troupen van oorloge ofte haegelsteen voorvallende voor den eersten van de maend oust van desen Jaere 1785 ende van dan voorts blijft s'pagters Rijsque ende Perijkel

Welck ongeval voor vallende zullen de pagters moeten advertentie doen aen de verpagters Binnen derden Daege naer dies om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen dies verstaende bij de verpagters te denomeren ten Coste vande pagsters de welcke in Zulcken gevalle geen moderatie en

Zullen mogen pretenderen over de Besproken Wijn penningen die Blijven t'hunnen Risque ende Weerden gehouden te Stellen den versogten thiendenaere ende op te haelen de thiende over alle vrugten daer aen onderworpen ter reserve van de toubak thiende alsvooren geseijt op pene van Jntrest

De Pagters Zullen nog moeten Betaelen contant ongemindert hunne pagtsomme alsvooren tot ses ponden parisis op Jderen houk ende Branche voor deze Conditien ende Tairen

Alle de pagters van de respective houcken ende Spleten op hun overgeslegen ende de Borgen daer toe geassumeert zullen geobligiert zijn gelijk zij hun obligieren mits dezen te gedoogen volontaire

test

Condemnatie voor het onderhoud ende volkomminge van deze Conditien d'een voor d'andere ende elk jn solidum sonder Excussie ofte divisie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten dezen Contrarie zoo zij worden gecondemneert met den overslag ende teekenen deze Bij schepenen dezer prochie ende Marquizaet van Becelaere

Naer publicatie ende voorlezinge der Conditien hiervooren staende zijn de Naerschreven houcken thiende in Becelaere verpagt soo volgt

1.e

Den veldhouk zijnde de Landen liggende

Noord de Cortrijk Straete ook de Waelstraete ofte dreve alsnu Calchiede gaende van de plaetse van Becelaere naer zonnebeke noord ende west de separatie dezer prochie gevende alsnu in pointinge ter Causen een deel der landen van dezen houk sijn Beplant met hout tot drie gemeten overgeslegen op Alexandre Duval voor de somme van seven ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen dezer Js accepterende

alex[ander] duval

£ 7: 0: 0 x. p[enninc]k - 0: 14: 0


--------------------- ’t s[aem]e - 7: 14: 0

[B[org]e petrus grijson

P. J. grijson]

[Ontf[aen] van A. Duval de voldoeninge den 6. julij 1786]

test

2. houk

Den Kasteel houk paelende Zuijt de Cortrijk Straete ende het hoenstraetje west 't Leen ofte Walstraete alsnu geleijt in twee Cantons als te weten Den 1.e Kanton op alle de Landen liggende ook aen de Waelstraete ofte dreve gaende van de Cruijsstraete tot het Spilstraetje van daer Schietende oostewaert tot op het Kruijsstraetje bij d'hofstede guill[iaum]e Rijckebosch met 't Land agter sijnen hove van daer het straetje zuijdewaert inne tot aen den inkeer van den Keirselaer bosch 't selve volgende oostewaert in tot achter 't huijs ende Land Watin ende van

[B[orge]n Martin Verkamer ende Joseph Dobbelaere

't marcq van Martin Verkamer

't marcq van Joseph Dobbelaere]

daer zuijdewaert de dreve langst den ijsput ende Casteel tot 't eijnde de dreve Keerende voor bij het redoute stuk het straetje gaende uijt de Cortrijk dreve Loopende voor d'hofstede terriere Tot in de Cortrijk straete uijtCommende aen D'herberge 't gouden hooft ende van daer de Cortrijk ofte Jpre straete volgende tot de Cruijsstraete gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor de somme van vier en veertig ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen dezer Js accepterende

Joseph pijpep

£ 44: 0: 0 x. p[enninc]k - 4: 8: 0


----------------------- t s[aem]e - 48: 8: 0

[Ontfaen van Joos Pijpe de volle betalinge desen 2. julij 1786]

test

3. houk

2. Canton Casteel houk beginnende aen het beexken ofte waterloop van het redoute stuk oostewaert langst den Casteel meersch tot het passchendael straetje van daer schietende met 's selve straetje Noordewaert tot het Boomgaerdeken Joseph Duthoij rechte oostewaert Langst de Landen dito Duthoij ende Josephus Vermeulen tot de passchendael Beke de zelve Beke volgende noordewaert tot het spilstraetje langst de passchendael meersschen afdraeijende westewaert achter fran[ci]s Mahieu ende van daer Zuijdewaert

[B[orge]n p[iete]r Vermeersch ende Jaspard gilwaert

G. Gilwaert

't marcq van pieter Vermeersch]

met het mispelaere straetje tot den Keirselaer Bosch 't selve straetje inkeerende langst 't huijs Wattin ende alsoo volgende de dreve voor bij den ijsput ende Casteel tot het genoemde Beexken aen de redoute

Jn welckers Canton 7 partien Lands gebrijkt Bij Balten de Leu Cleene Thiende geven het pastorie Stuk d'hofstede Joseph Duthoij 3. partien Vidua Jo[ann]es Verstraete den melckebilk de Vercxkens 't moorslede Stuk den Casteel hof eene partie van Vermeulen ende een van pieter gadeijne al daer ofte daer ontrent gevende

test

in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op Martinus Vermeersch voor de Somme van 't sestig ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met het onderteekene dezer Js accepterende

't marcq van Martinus Vermeersch

£ 60: 0: 0 x p[enninc]k - 6: 0: 0


--------------------- ’t s[aem]e - 66: 0: 0

[Ontf[anghen] van M. Vermeersch de volle betalinge den 11. julij 1786]

4.e houk

Molen ofte Wart houck west tot de plaetse ofte Dreve ende de Straete gaende naer gheluwe Zuijt tot de potterie ofte Vuijlewaese oost de Cortrijk Straete betaelende in pointinge

[B[orge]n Ant[oin]e Lahousse ende Fran[ci]s gadeijne Ju[nio]r

't marcq van antoine Lahousse

Francis gadeijne]

tot vier gemeten overgeslegen op fran[ci]s gadeijne d'oude voor de Somme van dertig ponden Thien Schellingen grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen dezer Js accepterende

't marcq van fran[ci]s gadeijne D'oude

£ 30: 10: 0 x. p[enninc]k - 3: 1: 0


------------------------ t s[aem]e - 33: 11: 0

[Ontfaen van fran[ci]s gadeijne de volle betalinge den 9. julij 1786]

5. houk

ter haud ofte dadizeel houk west tot de geluwe Straete noord de vuijlewaese tot de CortrijkStraete ende ook daer over de Zelve met andere thiende Effers gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Carel Samijn voor de somme van ses en vijftig ponden thien schellingen De post aen pieter sijx ju.r voor de somme van vijf en vijftig ponden grooten vlaems Courant die 't Selve met het onderteekenen dezer Js Accepterende

pieter Sijx

£ 55: 0: 0 x. p[enninc]k - 5: 10: 0


--------------------- ’t s[aem]e - 60: 10: 0

[Borge frans. gadeijne d'oude ende frans. gadeijne de Ju[nio]r

't marcq van fran[ci]s gadeijne

francis gadeijne]

[Nota desen houck moet maer gelden 50 pond grooten]

[Ontfaen van P[iete]r Sijx de Somme van vijftigh ponden grooten courant in voldoeninge van desen terhaud houck met moderatie van £ 10: 0: 0 grooten]

test

6. houk

Ouden hond Wervik ofte gaverhouk zijnde de Landen oost tot de straete van gheluwe naer Becelaere noort tot de vuijlewaeze west ende zuijt de separatie dezer prochie ende de gonne van 't selve gheluwe gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Carel Samijn voor de Somme van De post aen philippus Waignein voor de somme van De post aen dito Carel Samijn voor de Somme van achtenvijftigh ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen dezer Js accepterende

't marcq van Carel Samijn

£ 58: 0: 0 x.en penn[inc]k - 5: 16: 0


------------------------------ ’t S[aem]e - 63: 16: 0

[borge s[ieu]r Jacobus Deman

jacobus deman]

[Ontf[anghen] Van Valentin Nuitten de volle betalinge den 9. julij 1786]

7.e houk

Cruijs Eeck houck zijnde alle de Landen van oosten ende noorden de Straeten van gheluwe geluvelt ende Zuijt tot de Vuijlewaese de welcke alsnu op het versouck vanden heer prelaet geleijt is in tween dies den eersten Canton deser thiende is op alle de Landen liggende tusschen de straeten van Becelaere naer gheluwe Zuijt tot de Vuijlewaeze straete west tot de reutel Beke ende noort tot de Straete van geluvelt gevende volle thiende ter reserve van 2. partien Lands Vidua Cardoen de Landen jaeques Saingier de

test

9 gemeten Leen Vidua Vermeulen ende de partie genaemt 't Lange Stuk gebruijkt bij Decamp die maer een geven Cleene thiende Betaelende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Maximiliaen Valentin Nuitten voor de somme van veertig ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen deser Js accepterende

't marcq van Maximiliaen Valentin Nuitten

£ 40: 0: 0 x. p[enninc]k - 4: 0: 0


--------------------- ’t s[aem]e - 44: 0: 0

[B[orge]n Nicolais de Clercq ende Martinus Masschelein

nicolaus de clercq

martinus masschelein]

[Ontf[anghen] van Ph[ilip] Waignein de volle betalinge van desen houck desen 13. julij 1786]

8. houk

2. Canton dito Cruijsheek houck zinde alle de

Landen van de Reutelbeke westewaert tot de Separatie dezer prochie en geluvelt zuijt tot de Vuijlewaeze ende west de Straete gaende van Becelaere naer geluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijk van 2 partien lands uijt 't gebruijk Vidua Verhaeghe ende 't Leen genaemt Breijnes Leen gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op Carolus Sijx filius Joannes voor de Somme van drie en vijftig ponden grooten Vlaems Courant die 't Selve met 't onderteekenen deser Js accepterende Depost bij faute van non Suffisante borge erpagt ende overgeslegen op frans. gadeijne Ju[nio]r voor de Somme van drie en vijftig ponden grooten Vlaems Courant die t selve met 't onderteekenen deser Js accepterende

francis gadeijne

£ 53: 0: 0 x.en p[enninc]k - 5: 6: 0


------------------------------ ’t s[aem]e - 58: 6: 0

[B[orge]n fran[ci]s gadeijne d'oude ende Martinus Masschelein

martinus masschelein

't marcq van fran[ci]s gadeijne d'oude]

[Ontf[anghen] van frans. gadeijne de somme van £ 52: 16: 0 met modratie van 5: 10: 0 in voldoeninge van desen 2. Canton van den CruijsEeckhouck desen 9. julij 1786]

test

9. houk

geluvelt houk zijnde de Landen west de Straete van de plaetse naer Zonnebeke tot de Cruijsstraete Noort de Cortrijk Straete Zuijt tot de straete van Becelaere naer gheluvelt west tot de separatie dezer prochie ende de gonne van geluvelt gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op Jacobus de Man voor de Somme van acht en twijntig ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen deser Js accepterende

jacobus deman

£ 28: 0: 0 x p[enninc]k - 2: 16: 0


--------------------- ’t s[aem]e - 30: 16: 0

[Ontf[anghen] van Jacobus de Man de volle betalinge den 28. junij 1786]

Aldus Deze verpagtinge der

voorenstaende houcken thiende wettelijk gedaen ende gehouden de Borgen ontfangen ende de zelve Beneffens de principaele pagters wettelijk gecondemneert in het onderhoud ende volkomen der voorenstaende Conditien met wijsdom Executoir als naer Stijle sonder verjaerthede ter Maeninge van sieur Victor Romanus Vanden Ameele Bailliu ende Kennisse Vand'onderschreven Burgmeestere ende schepenen der prochie ende marquizaet van Becelaere Date alsboven

Vandenameele

Mathijs van beselaere

H. Waterloos

test

Becelaere Thiende abdie 1785