Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1789

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1784

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van den jaere ende onbloot xvij.C vier en tagentig" (1784); "Jegens Lichtmisse Naestkomende ende … jegens paesschen Daer naer van den jaere 1785" (02/02/1785 en 27/03/1785); "den eersten van de Maend ougst vanden jaere 1784" (01/08/1784); "den 3. julij 1785" (03/07/1785); "desen 3. julij 1785" (03/07/1785); "den 4. julij 1785" (04/07/1785); "Den 23 april 1786" (23/04/1786); "desen 19. junij 1785" (19/06/1785); "den 5. julij 1785" (05/07/1785); "desen 25 februarij 1785" (25/02/1785).

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1784

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1784.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welke men hedent xij.en Iulli xvij.C vier en Tagentig van wegen den seer Eerweerden heer Abt ende heeren der Abdije van Zonnebeke publikelik zal verpagten de meestbiedende de Naeste de houken ende Spleten van alle de thiendebaere vrugten Competerende aen de selve Abdije Binnen de prochie van Becelaere ende dit van den jaere ende onbloot xvij.C vier en tagentig voorseijt ter Reserve van de toubak thiende de welke door de verpagters alhier gereserveert word

Alvooren den pagter van Ideren houk ofte Kanton zal moeten stellen met den overslag goede ende suffisante personeelen seker Borge ende principael Ter acceptatie van den Eerweerden heer verpagter ofte den greffier van 't voorseijde Becelaere op pene van de selve houken andermale te verpagten ende de Courtresse te verhaelen op de Defaillianten bij parate Executie ende de baete werd s'verpagters proffitte

De Pagters moeten Contant Betaelen

test

ter dispositie van den heer verpagter tot twaelf stuijvers van jder pond groote vlaems hunder pagtsomme sonder verminderinge van het principael

Zij sullen moeten betaelen d'helft van hunne pagtsomme Jegens Lichtmisse Naestkomende ende den anderen helft jegens paesschen Daer naer van den jaere 1785 op pene van Executie

Alle de pointingen ende settingen op jderen houk gestelt ende die souden Konnen gestelt worden ten laste van desen Jegenwoordigen Jaere ende ontbloot blijven ende moeten betaelt worden door den pagter van diere ook sonder verminderinge op de pagtsomme

Den heer verpagter sal mogen nemen den naelesten verhooger preferabel aen den lesten sonder Jemant danof reden te moeten geven alwaer 't saeke den pagt op hun waere overgeslegen in

welk geval den Naelaesten verhooger den pagt zal moeten aenveirden ende volkomen aen de borgtogte ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men zal geen Quitschelt geven op wat reden ofte pretext het soude mogen wezen ten waere merkelijk verlies ofte schaede door troupen van oorloge ofte haegel steen voorvallende voor den eersten van de Maend ougst vanden jaere 1784 ende van dan voorts blijft s'pagters Rijsque ende perijkel

Welk ongeval voorvallende zullen de pagters moeten advertentie doen aen de verpagters binnen derden daege naer dies om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen dies verstaende ten Koste van de pagters de welke in zulken gevalle geen moderatie en zullen mogen pretenderen over de gereet betaelde wijnpenningen die blijven 't hunnen risque ende

test

werden gehouden te stellen den versogte thiendenaere ende op te haelen de thiende over alle vrugten daer aen onderworpen ter reserve van de toubak thiende alsvooren geseijt op pene van intrest

De pagters zullen nog moeten Contant betaelen ongemindert hunne pagt- somme alsvooren tot ses ponden parisis op Jderen houk ende Branche voor deze Conditien ende tairen

Alle de pagters van de respective houken ende Spleten op hun overgeslegen ende de Borgen daer toe geassumeert zullen g'obligiert zijn gelijk zij hun obligieren mits dezen te gedoogen volontaire condemnatie in het onderhout ende volkomminge van deze Conditien d'een voor d'andere ende elk in solidum sonder divisie ofte Excussie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten dezen

Contrarie zoo zij worden gecondemneert met den overslag ende teekenen deser bij schepenen deser prochie ende marquizaet van Becelaere

Naer publicatie ende voorlesinge der Conditien hiervooren staende zijn de Naerschreven thiende houcken in becelaere verpagt soo volgt

Den velthouk zijnde de Landen liggende noort de Cortrijk Straete oost de Wael straete ofte dreve gaende van de plaetse van becelaere naer Zonnebeke noort ende west de separatie deser prochie gevende als nu in pointinge ter Causen een deel der landen van desen houk zijn

test

Beplant met houdt tot drie gemeten overgeslegen op alexandre Duval voor De somme van seven ponden grooten vlams Courant Die 't selve met het onderteeckenen deser is accepterende

alex. duval

£ 7: 0: 0 x p[enninck] - 0: 14: 0


--------------- 7: 14: 0

[Borge petrus grijson 't selve met het onderteeckenen deser Accepterende

P. J. grijson]

[den 3. julij 1785 Ontfaen de volle betalinge desen 3. julij 1785 item ontfaen pointijngen item de pointijngen sijn betaelt]

2° houk

Den Kasteel houk paelende zuijt de Kortrijk Straete ende het hoenstraetje

west 't Leen ofte Walstraete alsnu geleijt in twee Kantons als te weten Den eersten Kanton op alle de Landen Liggende oost aen de Waelstraete ofte dreve gaende van de Cruijsstraete tot het spilstraetjen van daer schietende oostewaert tot op het Kruijsstraetje bij d'hofstede guill[iaum]e Rijkebosch met 't Land agter sijnen hove van daer het straetje zuijdewaert inne tot aen den inkeer van den Keirselaer bosch 't selve volgende oostewaert in tot agter 't huijs ende Land Wattin ende van daer zuijdewaert de dreve langst den ijsput ende Kasteel tot 't Eijnde de dreve Keerende

test

voor bij het redoute stuk het Straetje gaende uijt de Cortrijk dreve loopende voor d'hofstede terriere tot in de Cortrijk Straete uijtkommende aen d'herberge 't gouden hooft ende van daer de Cortrijk ofte Jprestraete volgende tot de Kruijsstraete gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor De somme van Drij en veertig ponden grooten vlams Courant Den welcken met het onderteeckent Deser 't selve Js accepterende

Joseph pijpep [sic]

£ 43: 0: 0 x. p[enninck] - 4: 6: 0


-------------- 47: 6: 0

[Borgen Joseph Dobbelaere ende martin Joseph Vercaemer alhier onderteeckent 't selve accepterende

't marcq van Joseph Dobbelaere

't marcq van martin vercaemer]

[den 3. julij 1785 Ontfaen van Joos Pijppe de somme van £ 43: 0: 0 modereerende 4: 6: 0 in voldoenijnge van desen houck item de pointijngen sijn betaelt]

3° Houk

2 Kanton Kasteel houk beginnende aen het beexken ofte waterloop van het redoute stuk oosteweert langst den Kasteel meersch tot het passchendael straetje van daer schietende met 't selve straetje Noordewaert tot het boomgaerdeken Joseph Duthoij regte oostewaert langst de landen dito Duthoij ende Josephus Vermeulen tot de passchendael beke de selve beke volgende noordewaert tot het spilstraetje langst de passchendael meersschen afdraeijende westewaert agter francijs Mahieu ende van Daer zuijdewaert met het mispelaer straetje tot den Keirselaer bosch 't selve straetje inkeerende langst 't huijs Wattin ende alsoo volgende de dreve voor bij den ijsput ende Casteel tot het genoemde beexken

test

aen de redoute

In welkers Canton seven partien lands gebrijkt bij Balten de Leu Cleene thiende geven het pastorie stuk d'hofstede Joseph Duthoij drie partien vidua Jo[ann]es Verstraete den melkebilk de vercxkens 't moorslede stuk den Kasteel hof eene partie van Vermeulen ende eene van pr. gadeijne al daer ofte daer ontrent gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor De somme van seven en veertig ponden grooten vlams Courant Den welcken met het onderteeckent deser 't selve Js accepterende

Jseph [sic] pijppe

£ 47: 0: 0 x p[enninck] - 4: 14: 0


--------------- 51: 14: 0

[Borgen Joseph Dobbelaere ende martin Vercaemer alhier onderteeckent ende accepterende

't marcq van Joseph Dobbelaere

't marcq van martin Vercaemer]

[den 3. julij 1785 Ontfaen van Joos Pijpe de somme van £ 47: 0: 0 met moderatie van 4: 14: 0 in voldoenijnge van desen houck]

4° houk

Molen ofte wart houk wet tot de plaetse ofte dreve ende de straete gaende naer geluwe zuijt tot de potterije ofte vuijlewaese oost de Cortrijk straete betaelende in pointijnge tot vier gemeten overgeslegen op francijs gadeijne d'oude voor de somme van twee en veertig ponden vijf schellingen grooten vlams Courant den welcken met het onderteeckent deser 't selve Js accepterende

't marcq van fran[ci]s gadeijne D'oude

£ 42: 5: 0 x p[enninck] - 4: 4: 6


--------------- 46: 9: 6

[borgen pieter talpe ende antoine Lahousse alhier onderteeckent ende accepterende

Pieter talpe

't marcq van ant[oin]e Lahousse]

[den 4. julij 1785 Ontfaen van fran[ci]s gadeijne de somme van £ 40: 17: 0 op rekenijnge

Den 23 april 1786 vanden selven noch ontfaen de somme van 3: 3: 0 dit in voldoenijnge met quijtscheldinge te weten van 2: 9: 6


--------------- t Saemen £ 46: 9: 6

5° houk

Ter haud ofte dadizeel houk west tot de geluwe straete noort de vuijlewaese tot de Cortrijkstraete ende ook daer

test

over de selve met andere thiende heffers gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Joannes wijckaert voor De somme van agt en veertigh ponden grooten vlams Courant Den welcken met het onderteeckent Deser 't selve Js accepterende

't marcq van Joannes Wijckaert

£ 48: 0: 0 x p[enninck] - 4: 16: 0


--------------- 52: 16: 0

[borgen pieter van hecke ende pieter maerten alhier onderteeckent ende accepterende

pijer joannes marten

't marcq Van pieter van hecke]

[den 3. julij 1785 Ontfaen van Jo[ann]es Wijckaert de somme van £ 48: 16: 0 grooten met moderatie van 4: 0: 0 in voldoenijnge van desen terhaudthouck de pointijngen sijn betaelt]

6° houk

Ouden hond Wervick ofte gaver houk sijnde de landen oost tot de straete van geluwe naer becelaere noord tot de Vuijlewaese west ende zuijd de separatie deser prochie ende de gonne van 't selve geluwe gevende in pointinge tot ses gemeten

[borgen Valentin nuitten ende fran[ci]s Gadeijne J[unio]r alhier onderteeckent ende 't selve accepterende

francis gadeijne

't marcq van valentin nuitten]

overgeslegen op martinus masschelein voor de somme van seven en vijftig ponden grooten vlams Courant Die 't selve met het onderteeckent Deser is accepterende

martinus masschelein

£ 57: 0: 0 x p[enninck] - 5: 14: 0


--------------- 62: 14: 0

[Ontvaen van Martinus Masschelein in voldoenijnge de somme van £ 56: 14: 0 grooten met moderatie van 6: 0: 0 grooten desen 19. junij 1785 de pointijngen sijn betaelt]

7.en houk

Cruijseek houk sijnde alle de landen van oosten ende noorden de straeten van geluwe geluvelt ende Zuijt tot de vuijlewaese de welke alsnu op het Versouk van den heer prelaet geleijt is in tween dies den eersten Kanton deser thiende is op alle de landen liggende tusschen de straeten van Becelaere naer geluwe Zuijt tot de Vuijlewaese straete

test

west tot den reutel beke ende noort tot de straete van geluvelt gevende volle thiende ter reserve van 2 partien land Vidua Cardoen de landen Jaeques Saingier de negen gemeten Leen Vidua Vermeulen ende de partie genaemt 't langestuk gebruijkt bij decamp die maer en geven Cleene thiende betaelende in pointijnge tot ses gemeten overgeslegen op Valentin nuitten voor De somme van negen en Dertig ponden grooten vlams Courant Den welcken met het onderteeckent Deser 't selve Js accepterende

't marcq van Valentin nuitten

£ 39: 0: 0 x p[enninck] – 3: 18: 0


--------------- 42: 18: 0

[borgen Carel nuitten ende nicolais De Clercq alhier onderteeckent 't selve accepterende

nicolaus de clercq

't marcq van Carel nuitten]

[den 3 julij 1785 Ontfaen van Valentin Nuitten de somme van £ 39: 0: 0 modereerende 3: 18: 0 in voldoenijnge van desen houck item ontfaen de pointijngen]

8 houk

2° Canton dito Cruijseekhouk Zijnde alle de landen vande reutel beke westewaert tot de separatie dezer prochie en geluvelt zuijt tot de vuijlewaese ende west de straete gaende van becelaere naer geluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijk van 2 partien lands uijt 't gebruijk vidua Verhaeghe ende t leen genaemt breijnes Leen gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op albert Castelein voor de somme van sesen veertigh ponden grooten vlams Courant Den welcken 't selve met het onderteeckent Deser is accepterende

't marcq van albert Castelein

£ 47: 0: 0 x p[enninck] - 4: 14: 0


--------------- 51: 14: 0

[borgen Joseph blaecke ende Joseph pijpe alhier onderteeckent ende accepterende

J.a. blaecke

Josep pijppe]

[den 5. julij 1785 ontfaen van Albert Castelein in voldoenijnge (met moderatie van £ 10: 0: 0 grooten) vande 2 Canton Cruijseekhouck de somme van £ 41: 14: 0 grooten]

test

9 houk

Geluvelt houk zijnde de landen west de straete van de plaetse naer Zonnebeke tot de Cruijs straete noort de Cortrijk straete zuijt tot de straete van becelaere naer geluvelt west tot de separatie deser prochie ende de gonne van geluvelt gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op Jacques Deman voor De somme van vijf en twijntig ponden grooten vlams Courant Die 't selve met het onderteeckent Deser Js accepterende

jacobus deman

£ 25: 0: 0 x p[enninck] - 2: 10: 0


--------------- 27: 10: 0

[borge D'heer p.J. Delfortrie alhier onderteeckent ende accepterende

P.J. Delfortrie]

[Ontfaen van Jac[obus] de Man de volle betalinge desen 25 februarij 1785 item ontfaen de pointijngen]

AlDus dese verpagtinge der

voorenstaende houken thiende wettelijk gedaen ende gehouden de borgen ontfangen ende de selve benevens de pagters wettelijk gecondemneert in het onderhout ende volkommen der voorenstaende Conditien sonder verjaerthede ter Maeninge van pieter Jacobus ghesquiere Amman om d'absentie van den heer Bailliu kennisse ende Vonnisse van d'onderschreven burgmeestere ende schepenen der prochie ende Marquizaet voornoemt daete Vtsupra toorconden P.J. ghesquiere

Mathijs van beselaere

joseph talpe

h. Waterloos

J. Soete

g.f. cruijssaert

test

Becelaere thiende van t'jaer ende ontbloot 1784