Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1773

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1780

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is gedateerd met 'Date ut ante'. Bij soortgelijke stukken verwijst deze formule naar een datering in de eerste paragraaf; deze ontbreekt echter in dit document, en geen van de bijkomende dateringen komt in aanmerking als datering. Mogelijk verwijst de datering naar de datum op de rugzijde van het document: '12. julij 1780'. // Bijkomende dateringen: "voor den Jaere ende ontbloot 1700. tachentigh" (1780); "Jegens Lichtmisse Eerstcommende ende … Jegens paesschen Eerstcommende van den Jaere 1781" (02/02/1781 en 15/04/1781); "den Eersten van de maent oust van desen jegenwoordigen Jaere 1780" (01/08/1780); "desen 24 junij 1781" (24/06/1781); "den 24. junij 1781" (24/06/1781); "den 1. julij 1781" (01/07/1781); "den 23 xber 1781" (23/12/1781); "den 29 junij 1781" (29/06/1781); "den 4. julij 1781" (04/07/1781); "den 28 Junii 1781" (28/06/1781).

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1780

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1780.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welcke men van wegen den seer Eerweerden heer abt ende heeren der abdije van Zonnebeke publicquelijck sal verpachten de meest biedende de naerste de houcken ende spleten van alle de thiendebaere vruchten Competerende De abdije Van Zonnebeke gelegen binnen de prochie van becelaere ende Dit voor den Jaere ende ontbloot 1700. tachentigh ter reserve van De toubacq thiende De welcke Door de heeren Verpachters gereserveert wordt ende alhier niet mede begrepen

Alvooren Den pachter van ijderen houck ofte Canton sal moeten stellen met den overslagh goede ende suffisante personneelen seker borge ende principael ter acceptatie van den Eerweerden heer Verpachter ofte den greffier van 't voorseijde becelaere op pene van de selve houcken andermael te verpachten ende De Courtresse te verhaelen op de Defaillianten bij parate Exemtie ende de Baete wert

test

SVerpachters proffijtte De medepachters van Den Eenen ofte anderen Canton werden gehouden het selve seffens naer den overslagh te Declareren faute dies en sullen niet aenveert worden ende de selve nogte de pagters en sullen voor Elckanderen Jnsgelijckx voor borge niet aenveert wesen

De pachters moeten Contant betaelen ter Dispositie van den heer verpachter tot twaelf stuijvers van ijder pondt groote sonder verminderinge van het principael

zij zullen moeten betaelen D'helft van hunne pacht Somme Jegens Lichtmisse Eerstcommende ende Den anderen helft Jegens paesschen Eerstcommende van den Jaere 1781 op pene van Exemtie

Alle De pointingen ende settingen op ijderen houck ofte Canton gestelt ende die souden Connen gestelt worden blijven ende moeten betaelt worden door den respectiven pagter ofte

pagters van Diere oock sonder verminderinge op De pachtsomme

Den heer verpachter sal mogen nemen den naelaesten Verhooger preferable aen den Lesten sonder iemant Danof reden te moeten geven alwaer 't saecke den pacht op hun waere overgeslegen in welck geval den naelaesten verhooger den pacht sal moeten aenveerden ende volcommen aen de borgtochte ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men sal geen quitschelt geven op wat reden ofte pretext het soude mogen wesen ten waere merckelijck verlies ofte schaede door troupen van oorloge ofte haegel steen voorvallende voor den Eersten van de maent oust van desen jegenwoordigen Jaere 1780 ende van Dan voorts blijft spachters rijsque ende perijckel

Welck ongeval vooren vallende sullen de

test

pachters moeten advertentie doen aen de verpachters binnen derden dage naer dies om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen Dies verstaende 't welcke sal gebeuren ten Coste van de pachters De welcke in sulcken gevalle geen moderatie en sullen mogen pretenderen over de gereet betaelde wijnpenningen die blijven 't hunnen rijsque ende worden gehouden te stellen den versochten thiendenaers ende op te haelen de thiende over alle vruchten daer aen onderworpen ter reserve van de toubacq thiende als zijnde hiervooren gereserveert op pene van intrest

De pachters sullen noch moeten Constant betaelen ongemindeert hunne pacht somme alsvooren tot ses ponden parisis op ijderen houcq ende branche voor dese Conditien ende tairen

Alle De pachters van de respective houcken ende spleten op hun overgeslegen ende de borgen Daer toe geassumeert sullen geobligiert sijn

gelijck zij hun obligieren mits desen te gedoogen vollontaire condemnatie voor het onderhoudt ende volcomminge van dese Conditien D'Een voor D'andere ende Elck in solidum sonder Excussie ofte Divisie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten desen Contarie [sic] soo sij worden gecondemneert met den overslgh ende teeckenen Deser bij schepenen deser prochie ende marquizaet van Becelaere

Naer publicatie ende voorlesinge der Conditien hiervooren staende zijn de naerschreven houcken thiende in Becelaere verpacht soo volgt

Den Velthoucq zijnde De Landen Liggende noort de Cortrijck straete oost de waelstraete ofte dreve gaende van de plaetse van Becelaere naer Zonnebeke noort ende west de Separatie deser

[Borge pieter Lemeire

Pieter Lemere]

test

prochie gevende alsnu in pointinghe tot Drije gemeten overgeslegen op alex[ande]r Duval voor seven ponden grooten vlams Courant die alhier present t'selve is accepterende

alex[ander] duval

£ 7: 0: 0 x - 0: 14: 0


----------- 7: 14: 0

[Ontfaen de volle betalinge desen 24 junij 1781]

2.en houck

Den Casteel houck paelende suijt de Cortrijck straete ende het hoenstraetje west 't leen ofte Waelstraete alsnu geleijt in twee Cantons als te weten Den 1.en Canton op alle de landen Liggende oost aen de Waelstraete ofte Dreve gaende van de Cruijsstraete tot het spilstraetje van daer schietende oostewaert tot op het Cruijsstraetje bij D'hofstede guille. Rijckebosch met t'lant achter sijnnen hove van Daer het straetje suijdewaert inne tot aen den Jnkeer van den Keirselaer bosch 't selve volgende oostewaert in tot achter t'huijs ende Lant Wattin ende van daer

[Borgen martinus Vercaemer ende Joseph Dobbelaere

't marcq van martin Vercaemer

't marcq van Joseph Dobbelaere]

suijdewaert de dreve langst den ijsput ende Casteel tot t'eijnde de Dreve Keerende voor bij het redoute stuck het straetje gaende uijt de Cortrijck Dreve loopende voor D'hofstede terriere tot in de Cortrijck straete uijt Kommende aen D'herberge het gouden hooft ende van daer de Cortrijck ofte ijpre straete volgende tot de Cruijsstraete gevende in pointinge ses gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor De somme van vijf en twijntigh ponden grooten vlams Courant Die alhier present t selve is accepterende

Joseph Pijppe

£ 25: 0: 0 x – 2: 10: 0


--------------------- 27: 10: 0

[Ontfaen de volle betalinge den 24. junij 1781]

3.en houcq

2.en Canton Casteel houcq beginnende aen het beexken ofte waterloop van het redoute stuck oostewaert Langst den Casteel meersch tot

test

het passchendael straetje van Daer schietende met t'selve straetje noordewaert tot het boomgaerdeken Joseph Duthoy rechte oostewaert langst De landen dito Duthoy Joannes bap[tis]te polderman en Josephus vermeulen tot de passchendael beke De selve beke volgende noordewaert tot het Spilstraetje langst de passchendael meerschen afdraeijende westewaert achter francijs mahieu ende van daer suijdewaert met het mispelaer straetje tot den Keirselaer bosch 't selve straetje inkeerende langst thuijs watin ende alsoo volgende De dreve voor bij den ijsput ende Casteel tot het genoemde beexken aen De redoute Jn welckers Canton 7 partien lants gebruijckt bij balten Deleu Cleene thiende geven het pastorie stuck D'hofstede Joseph duthoy 3 partien vidua Joannes Verstraete den melckebilck de vercxkens 't moorslede stuck den Casteel hof eene partie van vermeulen ende Eene van pieter gadeijne al daer ofte daer ontrent

[Borgen Cezar gadeijne ende martinus Vermeersch

Cezar gadeine

't marcq van martinus Vermeersch]

gevende in pointinge negen gemeten overgeslegen op Carel Samyn voor de Somme van Drije en twijntigh ponden grooten vlams Courant die alhier present 't selve is accepterende

't marcq van Carel Samyn

£ 23: 0: 0 x - 2: 6: 0


--------- 25: 6: 0

[Ontfaen den 1. julij 1781]

4.en houcq

molen ofte warthoucq west tot de plaetse ofte dreve ende de straete gaende naer geluwe suijt tot de potterije ofte vuijlewaese oost de Cortrijck straete betaelende in pointinge vier gemeten overgeslegen op francijs gadeijne voor de Somme van sesen twijntigh ponden grooten vijfthien schellingen Courant Die alhier present 't selve is accepterende

't marcq van fran[ciscu]s gadeijne

£ 26: 15: 0 x - 2: 13: 6


--------------------- 29: 8: 6

[Borgen ant[oin]e lahousse ende Joannes Denorme

t'marcq van ant[oin]e lahousse

Joannes dnorme]

[(doorstreept: desen 29 junij 1781 Ontfaen van fran[ciscu]s gadeijne op rekeninge £ 21: 13: 8) ontfaen de volle betalinge den 23 [decem]ber 1781]

test

5.en houck

ter haudt ofte dadizeel houcq west tot de geluwe straete noort de vuijlewaese tot de Cortrijck straete ende oock daer over de selve met andere thiende heffers gevende in pointinge ses gemeten overgeslegen op thomas Dobbelaere voor De Somme Van twijntigh ponden grooten vlams b[raban]ts Courant die alhier present 't selve is accepterende

t'marcq van thomas Dobbelaere

£ 20: 0: 0 x - 2: 0: 0


--------- 22: 0: 0

[Borgen Jo[ann]es Wijckaert ende Joseph Dobbelaere

t'marcq van Jo[ann]es Wijckaert

tmarcq van Joseph Dobbelaere]

[Voldaen den 29 junij 1781]

6.en houcq

ouden hondt Wervijcq ofte gaverhoucq zijnde de landen oost tot de straete van geluwe naer becelaere noort tot de vuijlewaese west ende suijt

[Borgen fran[ciscu]s gadeijne ende Jo[ann]es bap[tis]te Verbrugghe

't marcq van fran[ciscu]s gadeijne

joannes Verbrugge]

De Separatie deser prochie ende De gonne van 't selve geluwe gevende in pointinge ses gemeten overgeslegen op ant.e Lahousse voor de somme van Dertigh ponden grooten vlams Courant die alhier present 't selve is accepterende

't marcq van ant.e lahousse

£ 30: 0: 0 x - 3: 0: 0


--------- 33: 0: 0

[Ontfaen den 29. Junij 1781]

7.e houcq

Cruijs Eeck houcq sijnde alle de landen van oosten ende noorden de straeten van geluwe geluvelt ende suijt tot De vuijlewaese de welcke alsnu op het versouck van den heer prelaet geleijt is in tween dies den 1.en Canton deser thiende is op alle de landen liggende tusschen De straeten van becelaere naer geluwe suijt tot de vuijlewaese

test

straete west tot de reutel beke ende noort tot de straete van geluvelt gevende volle thiende ter reserve van 2 partien Lants vidua Cardoen de landen Jacques saingier de 9 gemeten leen vidua vermeulen ende de partie genaemt 't lange stuck gebruijckt bij francois Decamp Die maer geven Cleene thiende betaelende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op francois rogez filius alex[ande]r voor De somme van vijfen twijntigh ponden grooten vlams Courant die alhier present t'selve is accepterende

t' marcq van fran[ciscu]s rogez

£ 25: 0: 0 x - 2: 10: 0


-------- 27: 10: 0

[Borgen pieter Duthoo ende baptiste rogez

pieter duhtoo

t'marcq van bap[tis]te rogez]

[Voldaen den 4. julij 1781]

8.en houck

2.en Canton Dito Cruijs Eeck houcq zijnde alle de landen van de reutelbeke westewaert tot de separatie deser prochie en geluvelt suijt tot de Vuijlewaese ende west de straete gaende

van becelaere naer geluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijck van twee partien lants uijt t gebruijck vidua Verhaege ende t'leen genaemt breijnes leen betaelende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op Joannes baptiste Verbrugghe filius wijlent valentin voor De Somme van twee en Dertigh ponden thien schellingen grooten Courant Die alhier present t selve is accepterende

Joannus verbrugge

£ 32: 10: 0 x - 3: 5: 0


-------- 35: 15: 0

[Borgen ant[oin]e lahousse ende albert wostijn

't marcq van ant[oin]e Lahousse

Albertus wostijn]

[Voldaen den 28 Junii 1781]

9.en houck

Geluvelt houcq zijnde de landen west de straete van de plaetse naer zonnebeke tot de Cruijsstraete noort de Cortrijck straete suijt tot De straete van becelaere naer

[Borgen Cezar lemahieu ende albert wostijn

't marcq van Cezar lemahieu

Albertus wostijn]

test

geluvelt west tot de Separatie deser prochie ende de gonne van geluvelt gevende in pointinghe vijf gemeten overgeslegen op pieter van acker voor de Somme van twee en twijntigh ponden grooten vlams Courant hier mede begrepen de toubacq thiende Den welcken alhier present t selve accepterende

pieter van acker

£ 22: 0: 0 x - 2: 4: 0


--------- 24: 4: 0

[Voldaen den 29 junij 1781]

Aldus Dese verpachtinge der voorenstaende houcken thiende Wettelijck gedaen ende gehouden de borgen ontfangen ende de selve beneffens de principaele pagters wettelijck geweten ende gecondemneert in het onderhout ende volcommen der voorenstaende Conditien met wijsdom Executoir als naer Stijle sonder verjaerthede ter maeninghe van sieur Victor romanus Vandenameele bailliu Kennisse ende vonnisse van sieurs pieter Joannes soete burgmeestere matthijs van beselaere alexandre devamenne hubertus mourysse ende hubertus Waterloos schepenen Der prochie ende marquisaet van becelaere date ut ante

Vandenameele

Hubertus Mourijsse

P.J. Soete

Mathijs van beselaere

A. Devamenne

Hubertus Waterloos

test

Becelaere-thiende verpachtinge voor den ontbloot 1780 gedaen 12. julij 1780