Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1814

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-04-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "In daete vande xxix.en Januarij 1649" (29/01/1649); "Jn date vanden xix.en 8bre 1635" (19/10/1635); "tsedert den xix.en 8bre laestleden" (19/10/1655); "Jn daten vanden xxviij.en april xvjC veertich" (28/04/1640); "tsedert den xxviij.en april laestleden" (28/04/1655); "vanden 28.en april" (28/04); "vutganck meij eerstcommende" (31/05/1656).

Type: Overdracht door Pieter de Gruttere van 2 renten aan Joores de Meestere, in aflossing van een rente

Beschrijving: Notaris Necquebaert te Ieper verklaart dat meester Pieter de Gruttere, licentiaat in de rechten, voor hem verscheen en verklaarde dat hij - in aflossing van een rente van 12 pond 10 schelling groten per jaar, de penning 16 - afstand deed van 1) een rente van 7 pond groten per jaar, de penning 16 [+ bijkomende info]; 2) een rente van 3 pond groten per jaar, de penning 16 [+ bijkomende info], ten voordele van Joores de Meestere, en aan deze laatste ook de som van 30 ponden groten betaalde, en nog 10 pond groten belooft te betalen vóór eind mei 1656. Na de voltooiing van deze transactie zal De Gruttere De Meestere niets meer schuldig zijn. De Meestere doet op zijn beurt afstand van de 2 genoemde renten ten voordele van de wezen van Anthoine Maurij; notaris Necquebaert ontvangt deze in naam van de genoemde wezen [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde In persoone dheer ende meester pieter de Gruttere licentiaet Inde rechten de welcke In aflossijnghe van eenen rente van twaelf ponde thien schellijnghe grooten bij Jaere den pennijnck zesthiende die hij schuldich es bij obligatie In daete vande xxix.en Januarij 1649 aen Joores de meestere kendt wel ende deuchdelick ghecedeert ende ghetransporteert te hebbe aen ende ten profficte vande voorseijde meestere alhier present ende accepterende eerst eenen rente van seuen ponde groote siaers pen[ninck] xvj.e hem eerste Comparant competerende bij successie ten sterfhuijse van d'heer franchois de Gruutere sijne vaedere bezet ende ghehijpothecquiert bij wijlent meester nicolais Cocle secretaris van de thresorije dese stede ende Jonckvrauwe florence van walscappele sijne huijsvrauwe op een huijs ende erfue staende ende ligghende binnen de selue stede aen de oostzijde vande clierstr. modo competerende bij coope aen procureur Theodorus Jolijt aboutterende van noorden den huijse van Joncker Jan vander haghe ende van zuijden t gonne van pieter spaede volghens de briefuen van constitutie Jn date vanden xix.en [octo]bre 1635 ghesegelt mette erfachtiche... zeghel deser stede ende op den ploij gheteeckent Castaldo zoo hij oock transporteert de verloopen vande voorseijde rente tsedert den xix.en [octo]bre laestleden dies de voorgaende verloopen sullen blijuen ten profficte vande voorseijde transportant Jtem noch eene andere rente van drije ponden grooten siaers pennijnck alsvooren hem competerende bij successie alsvooren bezet ende ghehijpothecquiert bij Jan Goudeseune filius Joores op drije ghemeten twee lijnen vieren tseectich roeden

test

Jnde prochie van sonnebeke onder de zaele van Jpre volghens de briefuen van constitutie Jn daten vanden xxviij.en april xvj.C veertich op den ploij gheteeckent J. Letten ende ghesegelt metten seghel vande voornomde zaele ende Casselrije van Jpre ende dat mette verloopen ofte rate tsedert den xxviij.en april laestleden welcke twee respectiue rentebrieuen mette quittantie vande voornomde Goudeseune rakende het ontfanghen vande capitaele pennijnghe ende ghedateert vanden 28.en april ghesien bij de voornomde Gruttere behoorelijck ten passeren van desen aende voornomde de meestere Jn handen ouergheleuert sijnde voort heeft den seluen de Gruuttere ten passeren van desen Jn handen vanden voornomde de meestere ghetelt de somme van dertich ponden grooten die den voornomden meestere kent wel ende deuchelijck ontfanghen te hebben passerende danof quittantie midts dese en Eijndelijnghe belooft de voornomde de Gruuttere aende voornomde de Meestere onthier ende vutganck meijn eerstcommende te betaelen de somme van thien ponden grooten waermede hij de meestere quitteert alsulck recht cause ende actie als hem competeert ter cause van de sijne voorseijde rente van twaelf ponden thien schellijnghe grooten siaers soo Jn capitael als verloopen totten dach van hedent: met belofte van metten eersten emmers voor t'betaelen vande voornomde resterende thien ponden grooten te restitueren aende voornomde de gruttere sijn voorseijde originele obligatie ende alsoo den voornomden Jooris de meestere

test

ten passeren van desen verclaersde de twee voorschreven renten hierbouen tsijnen proffijcte ghetransporteert mette vercooper Jn desen transport ghecomprehendeert andermael te transporteren ten profficte vande weeze Anthoine Maurij sijne schoondochter ende dat ter goeder rekenijnghe van de weesepennijnghe die hij Jn handen heeft twelcke Jck onderschreven Notaris ten profficte vande voorseijde weeze hebbe gheaccepteert: soo ist dat hij eerste comparant maeckt hem teenemael onmachtich van de voorseijde twee renten ende maeckt danof teenemael machtich de voornomde weeze omme hiernaemaels vande voorseijde rente te disponeren als van haer eighen ende ghetransporteert goedt besonders dat Jn cas van transport vande voorseijde renten den voornomde transportant sal hebben de naerhede midts oplegghende den prijs daervooren den transport gheschieden sal: zoo oock hij transportant sal vermoghen de voornomde twee renten ende elcke van diere te redimeren ende lossen t'alle tijde alst hem belieuen sal midts oplegghende aende voornomde weeze ofte haere cause ende actie hebbende de capitaele pennijnghen mette verloopen naer rate van tijde scheijdende midsdien beede partijen vutten processe ventilerende jnden raedt van vlaenderen met compensatie van Costen Actum t'Jpre den derden april xvj.C zes en vichtich ter presentie van dheer ende meester Cornelis

test

Rijckebusch ende meester Guilliames Poot als ghetuijghen hier ouer ghebeden gheropen Toorconden ende was onderteeckent P. de grutere Jooris de meestere Cornelis Rijckebusch G. poot ende M. Necquebaert Not[arii]

Naer Collatie ghedaen jeghen doriginele minutte rustende in handen van s[ieu]r Ph[i]l[ippu]s fran[ciscu]s vanden Abeele is dese copie ermede beuonden t'accorderen bij mij onderschreven notaris publ[icus] t Jpre residerende Toorconden C. Leupe 1673 not.

BRU-AGSB-Z-n1814

Renten van drije ponden groote beset vp landen in zunnebeck vallende xxviij april het eerst Jaeren ten proffit deser Abdie ten laste 1675 van Jan filius Jooris goudesone

Den coopbrief van het hofstedeken bewoont bij zacharias/zha...rias bailliu iegens d'Abdije van waestene in date 14 [septem]bre 1715