Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1817*

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-09-1715

Type: Verkoop door de abdij van Waasten van een rente te Zonnebeke aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Meester Francis Delbaere, ontvanger van de abdij van Sint-Pieter en Sint-Paul te Waasten, verklaart dat hij van Aquilinus Crommelijnck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, de som van 48 ponden groten Vlaamse munt ontving, voor de afkoop van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-n1817, alsmede alle achterstallige bedragen, en doet bijgevolg afstand van de genoemde rente, hypotheek en gronden, ten voordele van de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1817* staat na BRU-AGSB-Z-n1817.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven heer ende meestere fran[ciscu]s delbaere religieux ende ontfangere vande abdie van sinte pieters ende pauwels tot waesten behoorelijck gheauthoriseert van sijne Eerweerdicheit den abt vande selve abdie bekent soo hij doe bij desen ontfanghen t'hebben vanden heere aquilinus Crommelijnck religieux ende ontfangher vande abdie van sonnebeke de somme van acht en veertigh ponden grooten vlaems ouer tcapitael vande rente hier vooren vermelt boven dien bekent noch ontfanghen t'hebben vanden selven heer Crommelijnck alle de verloopen bij de voorenstaende acte begrepen als oock de gonne tsedert verschenen tot date deser waer mede den onderschreven declareert den voornomden

heere Crommelijnck voor commant ende cedeert hem voorders de selve rente met alle de verloopen als oock den coop vande hijpotheque ende dander Landen bij de voorenstaende acte op ghestelt sulckx dat hij sigh daer van maeckt onmachtigh ende daer van machtigh ende proprietaris mackt den voornomden heere Crommelijnck desen 14.en [septem]bre 1715

Francis Del Bare ...