Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1815

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1661

Type: Jooris de Meestere brengt Pieter de Gruttere op de hoogte van het feit dat hij een erfrente verkreeg van Jooris Pelle en Maria Maurij

Beschrijving: Jooris de Meestere verzoekt dat de eerste openbare notaris zich zou begeven naar meester Pieter de Gruttere en deze inlichten over het feit dat De Meestere van Jooris Pelle en Maria Maurij een erfrente verkreeg, van 3 pond groten per jaar, de penning 16, ten laste van Jan Goedeseune. Mocht De Gruttere enige aanspraak hebben op deze rente, dan moet hij deze binnen de voorziene tijd kenbaar maken.

Tekst

test
[voorkant]

Den eersten openbaeren Notaris hiertoe aensocht sal ter instan[tie] van mijn onderschr[even] Jooris de meestere hem ghelieuen te trans- porteren ten persone ofte domicilie van d'heer en[de] M[eeste]r Pieter de gruttere ende aen hem in kennen doen soe dat mij bij cessie en[de] transport van Jooris pelle en[de] Marie maurij sijn huijsvr[auwe] toecompt eene erfue Bij erfrente van drie pon[den] gr[ooten] bij iaere den penn[ijnck] xvj.e spreken[de] ten laste van Jan goedeseune behoorlicken ghehijpotecquiert en[de] besedt hem in suiuer en[de] soo hij de gruttere daer recht van waerhede aen p[re]tendeirt dat hij die calaingieren en[de] legghen sal binnen den gheprescribeirden en[de] ghelimiteirden tijt op peijne van daervan v[er]steken tsijne en[de] de selue maer hede verclaert te wesen [...?] ghesuijuert en[de] ghepurgiert Actum xix.e[n] Januarij xvj.C lxj t'oircon[den]

Jooris de meestere