Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1876

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-03-1609

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Baefmesse" (01/10/…); "te baefmesse 1607" (01/10/1607); "Ouste 1607" (08/1607); "vanden baefmesse 1607" (01/10/1607); "den baefmesse als bouen" (01/10/1607); "den oust gheuallen 1607" (08/1607); "den oust als bouen 1607" (08/1607); "bauonij 1607" (01/10/1607); "tiaer ende oust gheuallen 1607" (08/1607); "een Jaer van oust als vooren" (08/1607); "den oust 1607" (08/1607); "opden 14 julij 1607" (14/07/1607); "op den xixen Januarij 1608" (19/01/1608); "vanden oust ende baefmesse 1607" (08/1607 en 01/10/1607); "voor tiaer 1607"; "van jaere 1607"; "van dat jaere zestijn hondert achte" (1608); "1609".

Type: Rekening van Maerten van Hulle voor de abdij van Zonnebeke van ontvangsten te Roeselare en Oostnieuwkerke voor het jaar 1607

Beschrijving: Rekening voor het jaar 1607 die door Maerten van Hulle voorgelegd werd aan de abdij van Zonnebeke, van ontvangsten te Roeselare en Oostnieuwkerke en uitgaven; Maerten moet nog 67 pond 7 schelling 2 denier parisis ontvangen.

Opmerking: De bladen werden aan elkaar bevestigd met spelden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekeninghe ende bewijs omme maerten van hulle die hij prezenteert om mijn heeren de ghecomiteerde int clostere van Sonnebeque dit van baefmesse

Ontfanck in Rousselaere

Ontfaen van willemijns weduwe van Claejs crop van pachte van twee lijnen en half lants oost van hueren houe ende midts dien een erueken dat Jan muule willent te Chenze ghehouden heeft het huuzekin nu verbrant zijnde Dit ouer de Jaerschaere gheuallen te baefmesse 1607 v £ parisis

Jtem ontfanghen van P[iete]r bonte van pachte vanden erue van willent Caerle hoornaert nu het huus verbrant zijnde dit ouer tiaer gheuallen te baefmesse 1607 xviij s parisis

Jtem ontfanghen van Anthuenis vander haeghe van pacht vant thiendekin in Rumbeque ghenaemt de bambeque thiende Dit ouer het eerste Jaer van drien gheuallen te baefmesse 1607 xxiiij £ x s parisis

Jtem ontfanghen van Jan Roelens in beueren van pacht vant thiendekin in Osterem ouer de eerste Jaerschaere van drien gheuallen ... Ouste 1607 xv £ parisis

Eerste Somme - xlv £ viij s parisis

Ontfanck van lanspachten inde Prochie van oostnieukercke

Ontfaen van Jacob van hecke ouer de leste Jaerschaere van zijnen pacht gheuallen te baefmesse 1607 vande vijf lijnen en half int pierstick ende noch een ghemet of daer ontrent ande taerwe landen gheuallen als bouen tsamen viij £ parisis

Den zeluen heeft niuwen pacht van drie Jaeren prijs als bouen

Jtem ontfanghen van Jacob verzoole van pacht van een stixkin landts ghenaempt het Distele...ken Dit vanden baefmesse 1607 xl s parisis

vanden zeluen van pacht van een stixkin landts ontrent 75 Roen gheleghen opt hooghe vanden capt ouer den baefmesse als bouen xxvj s parisis

ende tgone dat Jan Lamote hout van mijn heere ghepacht daer als noch hier N.

test

Jtem ontfaen van fransoejs vander meersch van pacht van een stick landts groot ontrent vier Linen gheuallen te baefmesse 1607 ouer de tweede Jaerschaere van zesse v £ parisis

Jtem ontfanghen van Phlips fornier als ghepacht hebben een half ghemet landts ligghende op den capt ende een ghemet noort van daer hier te vooren ghehouden bij Jan van oostackere Dit ouer de eerste Jaerschaere van zesse gheuallen te baefmesse 1607 v £ parisis

Jtem ontfanghen van Jan de freene ghepacht hebbende een stick landts eenen termijn van zes Jaeren groot vijf lijnen ende xx Roen gheleghen ande warande daer de g.e...ne straete duere loopt tot upt xv s parisis elck verzouck comt hier ouer tiaer gheuallen te baefmesse 1607 vj £ v s parisis

ij.e Somme comt xxvij £ xj s parisis

Ontfanck vande verpachtinghe vande thiende in Ostnieukercke van Jaere als bouen

Ontfaen van Adriaen vande walle als ghepacht te hebben de eerste Splete vande thiende inden bouck bekent voor een Jaer den oust gheuallen 1607 xx £ parisis

Jtem ontfanghen van Jacob van leerberghe ghepacht hebbende een Jaer de tweede Splete tusschen beede de bequen comt ouer den oust als bouen 1607 x £ parisis

Jtem van Mathenijs[?] vanden berghe ghepacht hebben de Derde Splete eenen termijn van Drie Jaeren comt hier ouer de eerste Jaerschaere gheuallen bauonij 1607 xxiiij £ parisis

Jtem van Jan de freene ghepacht hebbende de vierde ende de neghenste eenen termijn van drie Jaeren compt ouer tiaer ende oust gheuallen 1607 xviij £ parisis

Jtem van Cornelis vander eecke ghepacht hebbende de vijfte Splete voor een Jaer vanden oust als bouen vij £ x s parisis

Jtem ontfaen van Jan van Lauwe ende Jacob van hecke verzaemdelick ghepacht hebbende de zeste Splete inden thiende bouck Dit ouer een Jaer van oust als vooren xxxvj £ parisis

Jtem ontfaen van Phlips fornieer van pacht vande zeuenste Splete inden bouck Dit voor den oust 1607 zonder voordere xviij £ parisis

Jtem ontfanghen van fransoejs meerseman van pacht vande achtste Splete inden bouck Dit vant eerste Jaer van drien gheuallen den oust 1607 xxviij £ parisis

iije Somme comt j.C lxj £ x s parisis

nouc bouen Dezen bem Jck debitur ouer Michiel Willaert inde ghepaesseerde Re... noch inde zelue Rekeninghe bij mijn meer ontfaen dan betaelt tot de Somme van

test

Dit es de baetaelinghe bij mijn ghedaen Jeghens de Schult op de andere zijde zoo hier volcht

Eerst betaelt mijn heere met een Rau fijn stick linwaet ten prijze van Drientwintich stu. de elle lanck 55 ellen comt hier in ponden parisis [opden 14 julij 1607] j.C xxvj £ x s parisis

Jtem noch een Rau stick linwaet gheleuert ende ghecocht op den xixen Januarij 1608 ten prijze van dertich s parisis de elle lanck 55 ellen comt lxxxij £ x s parisis

Jtem betaelt ouer eenen holanschen caes ende mijn heere gheleuert neghende acht pont tot prijs van vijf s vj d parisis comt hier xliiij s parisis

Jtem noch gheleuert een tinnekin met ghezeghen zeem houdende drie stoopen en half ten prijze van xl s ... stoop comt hier vij £ parisis

Jtem noch comt mij goet vij £ parisis in ghelde betaelt an mijn heere ouerleden Saligher op deze Jaerschare vanden oust ende baefmesse 1607 vij £ parisis

ende ouer mijnen Salaris volghende de belofte van mijn Eer[weerde] heere mijn belet voor hem onderzouck... van zijn goedinghe ende die ouer te bringhen voor tiaer 1607 xcvj £ parisis

Somme van betael... comt iijC £ xxj ... parisis

Rekenijnghe ghedaen bij marten van hulle van jaere 1607 In handen van mijn heere den prelaet heere van zunnebeke hedent desen xxvijen marte 1609 van zijnen ontfang[?] ende ut gheuen van dese rekenijnghe vooren vermelt dus blijct dat den zeluen marten ghout hout vpden ontfanc van dat jaere zestijn hondert achte de somme van zeuenentsestijch pont zeuen schele twee pene parisijs[?] Jta est

Carolus de Boisot

M. van Hulle 1609

test

Roesselare

Rekeninghe ouer Maerten van Hulle aen die vanden conuente van Sonnebeque Dit vanden jaere gheuallen te baefmesse 1607

mitsgaders andere ... bewijsen van onse landen

test

Rekenijnghe van marten van Hule van landen ende thienden van Rousselare van tJaer 1607