Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1882

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1788

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Van den Jaere ende ontbloot 1700 acht entachentig" (1788); "Jegens lichtmisse Naestkomende ende … Jegens paesschen Naestkomende van den Jaere 1789" (02/02/1789 en 12/04/1789); "eersten vande maend oust vandesen Jaere 1700 acht entachentig" (01/08/1788); "8 Julii 1790" (08/07/1790).

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van haar tienden te Beselare, voor het jaar 1788

Beschrijving: Openbare verpachting van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Beselare voor het jaar 1788, met uitzondering van de tabakstiende.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Becelaere

Conditien op welcke men hedent 30e Junij 1788 van wegen den Seer Eerweerden heer Abt ende heeren Der Abdije van Zonnebeke publicquelijk Zal verpachten meestbiedende de Naeste de houkken ende Spleten van alle de thiende-baereVrugten Competerende aen de Zelve Abdije binnen de prochie van Becelaere ende Dit Van den Jaere ende ontbloot 1700 acht entachentig Voorseijt ter reserve van de toubacq thiende de welcke door de verpagters alhier gereserveert woord

Alvooren den pagter van ideren houck oft Canton zal moeten stellen met den overslag goede ende suffisante personneelen seker, Borge en principael ter acceptatie van den Eerweerden heer Verpagter ofte den greffier van tvoorseide Becelaere op pene van de Zelve houcken andermael te verpagten ende De Courtresse te verhaelen

test

op de Defaillianten bij paraete Executie ende De Baete Wert S'Verpachters proffitte

De pagters moeten Contant Betaelen ter dispositie van den heer Verpagter tot twaelf stuijvers van ider pont groote vlaems hund'er pachtsomme sonder verminderinge van het principael

Zij zullen moeten Betaelen Dehelft van hunne pachtsomme Jegens Lichtmisse Naestkomende ende den anderen helft Jegens paesschen Naestkomende van den Jaere 1789 op pene van Executie

Alle De pointingen ende Settingen op ideren houk gestelt ende die Zouden Konnen gestelt worden ten laste van dezen Jegenwoordigen Jaere ende ontbloot blijven ende moeten

Betaelt Worden door den pagter van Diere ook sonder Verminderinge op de pagtsomme

Den heer verpagter zal mogen nemen den Naelesten ofte voorgaende Verhoogers preferabel aen den Lesten sonder Jemant danof eenige reden te moeten geven alwaer 't Saecke den pagt op hun Waere overgeslegen in Welck geval den Naelesten ofte anderen Voorgaenden Verhooger den pacht Zal moeten aenveirden ende Volkommen aen de Borgtogte ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men Zal aende pagters geen quitscheld geven op wat reden ofte pretext het Zoude mogen wezen ten waere merckelijk verlies ofte schaede door troupen van oorloge ofte haegel steen voorvallende voor den eersten

test

vande maend oust vandesen Jaere 1700 acht entachentig ende van dan voords blijft s'pachters rijsque ende perijkel

Welk ongeval voorvallende zullen de pagters moeten advertentie doen aen de verpagters binnen derden daege naer dies om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen dies verstaende bij de verpagters te denonceren ten Coste van de pagters de welcke in zulken gevalle geen moderatie en zullen mogen pretenderen over de besproken wijnpenningen die blijven t'hunnen risque ende werden gehouden te stellen den versochten thiendenaere ende op te haelen de thiende over alle de vruchten daer aen onderworpen op pene van intrest ter reserve vande toubaq thiende alsvooren geseijt

De pachters zullen nog moeten

Contant Betaelen ongemindert hunne pachtsomme alsvooren tot ses ponden parisis op ideren houck ende branche voor deze Conditien ende tairen

Alle de pagters van de respective houcken ende Spleten op hun overgeslegen ende de borgen daer toe geassumeert zullen g'obligiert zijn gelijk zijn hem obligieren mits desen te gedoogen volontaire Condemnatie voor het onderhout ende volkominge van deze Conditien d'een voor d'ander ende elk in solidum sonder Excussie ofte divisie renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten desen Contrarie zoo zij worden gecondemneert met den overslag ende teekenen deser bij Schepenen deser prochie ende Marquizaet van Becelaere

Naer publicatie ende voorlesinge

test

der Conditien hiervooren staende zijn de Naerschreven houken thiende in Becelaere verpagt zoo volgt

1.en houk

Den Veldhouk zijnde de landen liggende Noort de Cortrijk Straete ook de Waelstraete ofte dreve alsnu Calchiede gaende vande plaetse van Becelaere naer Zonnebeke noort ende west de separatie deser prochie gevende alsnu in pointinge ter Causen een deel der Landen van desen houck zijn beplant met hout tot drie gemeten overgeslegen op Alexandre Duval voor de somme van seven ponden grooten vlaems Courant die t zelve met zijne onderteekeninge is accepterende

alex[ander] duval

£ 7: 0: 0 x - 0: 14: 0


------------ 7: 14: 0

[Borgen Louis Verbrugghe ende Josephus pauwels

Ludouicus Verbrugghe

J. pauwels]

2. houk

Den Casteel houk paelende zuijd de Cortrijk Straete ende het hoenstraetje west t Leen ofte walstraete alsnu geleijt in twee Cantons als te weten Den 1.e Canton op alle de Landen liggende oost aen de Waelstraete ofte dreve gaende van de Cruijsstraete tot het Spilstraetje van daer schietende oostwaert tot op het Cruijsstraetje bij d'hofstede guill[iaum]e rijckebosch met t land achter zijnen hove van daer het straetje zuijdewaert inne tot aen den inkeer van den Keirselaer bosch t selve volgende oostwaert in tot achter thuijs ende land Wattin ende van daer Zuidewaert de Dreve langst den ijsput ende

test

Casteel tot t'eijnde De Dreve keerende voor bij het redoute stuk het straetje gaende uijt de Cortrijk dreve loopende voor d'hofstede terriere tot in de Cortrijk straete uijtkomende aen d'herberge t gouden hooft ende van daer de Cortrijk ofte Jpre Straete volgende tot de Cruijsstraete gevende in pointinge tot seven gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor de somme van seven endertig ponden grooten vlaems Courant die t zelve met zijne onderteekening is accepterende

Joseph pijppe

£ 37: 0: 0 x - 3: 14: 0


--------------- 40: 14: 0

[Borgen Joseph Dobbelaere ende Martin Verkamer

't marcq van Joseph Dobbelaere

t marcq van martin verkamer]

[ontfaen dese £ 40: 14: 0 L. Van Lerberghe]

3.en houk

2.e Canton Casteel houk

beginnende aen het beexken ofte waeterloop van het redoute stuk oostewaert langst den Casteel meersch tot het passchendael straetje van daer schietende met t selve straetje noordewaert tot het boomgaerdeken Joseph Duthoij rechte oostewaert langst de Landen dito Duthoij ende josephus vermeulen tot de passchen- dael beke de zelve beke volgende Noordewaert tot het Spilstraetje langst de passchendael-meerschen afdraeijende westewaert achter frans. Mahieu ende van daer zuidewaert met het mispelaere straetje tot den Keirselaer bosch t selve straetje inkeerende langst t huijs wattin ende alsoo volgende de Dreve voor bij den ijsput ende

test

Casteel tot het genoemde beexken aen de redoute In welkers Canton 7 partien lands gebruijkt bij balten De Leu Cleene thiende geven het pastorie stuk d'hofstede Joseph Duthoij 3 partien vidua Joannes Verstraete den melkebilk de verixkens t moorslede stuk den Casteel hof eene partie van Vermeulen ende eene van pieter gadeijne al daer ofte daer ontrent gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op Martinus Vermeersch voor de somme van een enveertig ponden grooten vlaems Courant die t'selve met zijne onderteekeninge is accepterende

't marcq van martinus Vermeersch

£ 41: 0: 0 x - 4: 2: 0


------------ 45: 2: 0

[Borge pieter Vermeersch ende Cezar gadeijne

't marcq van p[iete]r Vermeersch

Cezar gadeijne]

[ontfaen van Mart[inus] Vermeersch dese £ 45: 2: 0 in volle betaelinge]

4.en houk

Molen of warthouk west tot de plaetse ofte dreve ende de straete gaende naer gheluwe zuijd tot de potterie ofte vuijlewaese oost de Cortrijk straete betaelende in pointinge tot seven gemeten overgeslegen op francis gadeijne D[oud]e voor de somme van ses endertig ponden grooten vlaems Courant die tselve met zijne onderteekeninge is accepterende

't marcq van fran[ci]s gadeijne D[oud]e

£ 36: 0: 0 x - 3: 12: 0


------------ 39: 12: 0

[Borgen fran[ci]s gadeijne ju[nio]r ende Michiel Verbrugghe

francis gadeijne

't marcq van michiel Verbrugghe]

[ontfaen van f[ranci]s Gadeije [sic] d' oude dese 39 ponden 12 schellingen grooten]

5.en houk

Ter haud ofte Dadizeel houk west tot de gheluwe straete noord de vuijlewaese tot de Cortrijkstraete ende ook daer over de zelve

test

met andere thiende heffers gevende in pointinge tot acht gemeten overgeslegen op pieter sijx Ju[nio]r voor de somme van vier endertig ponden grooten vlaems Courant die t zelve met zijne onderteekeninge is accepterende

pieter Sijx

£ 34: 0: 0 x - 3: 8: 0


----------- 37: 8: 0

[Borgen fran[ci]s gadeijne D[oud]e fran[ci]s gadeijne Ju[nio]r

't marcq van fran[ci]s gadeijne

francis gadeijne]

[ontfaen op rekeninge van pieter six de somme 23 ponden ses schellingen en 7 grooten]

6.en houk

Ouden hond Wervick ofte gaverhouk zijnde De landen oost tot de straete van gheluwe Naer Becelaere noort tot de vuijlewaese west ende zuijd de separatie deser prochie

ende de gonne van t'selve gheluwe gevende in pointinge tot Elf gemeten overgeslegen op Baptiste De Lahousse voor de somme van een entsestig ponden grooten vlaems Courant die tselve met zijne onderteekeninge is accepterende

J.B. lahousse

£ 61: 0: 0 x - 6: 2: 0


----------- 67: 2: 0

[Borgen baptiste pijpe ende p[iete]r albert Wostijn

P.A. wostijn

joannes b. pijpe]

[ontfaen de £ 67: 2: 0]

7.e houk

Cruijseekhouk zijnde alle de landen van oosten ende noorden de straeten van gheluwe geluvelt ende zuid tot de vuijlewaese de welcke alsnu op het versouk vanden heer prelaet

test

geleijt is in tween Dies den eersten Canton deser thiende is op alle de landen liggende tusschen de straeten van Becelaere Naer geluwe zuid tot de vuijlewaese straete west tot de reutel beke ende noort tot de straete van gheluvelt gevende volle thiende ter reserve van 2 partien lands vidua Cardoen de landen Jaeques Saingier de 9 gemeten leen vidua Vermeulen ende de partie genaemt het langestuk gebruijckt bij DesCamps die maer en geven Kleene thiende betaelende in pointinge tot elf gemeten overgeslegen op Valentin Nuitten voor de somme van veertig ponden grooten vlaems Courant die tselve met zijne onderteekeninge is accepterende

't marcq van valentin Nuitten

£ 40: 0: 0 x - 4: 0: 0


----------- 44: 0: 0

[Borgen fran[ciscu]s gadeijne ju[nio]r ende Martinus Masschelein

francis gadeijne

martinus masschelein]

[ontfaen van Valentijn nuitten dese 44 ponden grooten]

8.en houk

2.e Canton Dito Cruijseekhouk zijnde alle de landen van de reutel beke westewaert tot de separatie deser prochie en geluvelt zuid tot de vuijlewaese ende west destraete gaende van Becelaere Naer geluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijk van 2 partien lands uijt gebruijk vidua verhaeghe ende tleen genaemt breijnes leen gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op francis gadeijne Ju[nio]r voor de somme van negen en dertig ponden grooten vlaems Courant die t'selve met zijne onderteekeninge is accepterende

francis gadeijne

£ 39: 0: 0 x - 3: 18: 0


-------------- 42: 18: 0

[Borgen Valentin Nuitten ende Martinus Masschelein

't marcq van Valentin Nuitten

martinus masschelein]

[ontfaen van fran[ciscu]s Gadeijne dese £ 42: 18: 0]

test

9.en houk

Gheluvelt houk zijnde de Landen west de straete vande plaetse van zonnebeke tot de Cruijsstraete noort de Cortrijk straete zuid tot de straete van Becelaere naer gheluvelt west tot de separatie deser prochie ende de gonne van geluvelt gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op sesendertigh ponden grooten vlaems Courant aen Joseph Waignon die t selve met zijne onderteekeninge is accepterende

joseph waignon

£ 36: 0: 0 x - 3: 12: 0


--------------- 39: 12: 0

[Borgen francis gadeijne Ju[nio]r ende pieter sole

't marcq pieter sole

Francis gadeijne]

[ontfaen Van p[iete]r Sole 13 ponden en 4 schellingen grooten

Jtem van p[iete]r Gesquiere filius fran[ciscu]s de somme van derthien ponden 4 schellingen grooten

ontfaen op rekeninge van Joseph Waignon negen ponden sesthien schellingen grooten 8 Julii 1790 ontfaen het restat in volle betaelinge]

Aldus Deze verpachtinge der

Voorenstaende houken thiende wettelijk gedaen ende g'houden de borgen ontfangen ende De Zelve benevens de principaele pachters wettelijk gecondemneert in het onderhout ende volkomen der voorenstaende Conditien met wijsdom Executoir als naer Stijle sonder verjaerthede ter Meninge van s[ieu]r Victor Romanus Vanden Ameele Bailliu Kennisse ende Vonnisse van D'onderschreven schepenen der prochie ende marquizaet voornomt Date alsboven ons toorconden

Vandenameele

P.J. Soete

M. van beselaere

H. Waterloos

j.b. polderman

jacobus de man

J. soete

P. verstraete

test

Verpachtinge thiende der Abdije Zonnebeke Jn Becelaere

D'anno 1788