Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1796

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-07-1786

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van den Jaere ende ontbloot 17.C ses en tagentig" (1786); "Lichtmisse naestComende ende … paesschen NaestKomende vanden Jaere 1787" (02/02/1787 en 08/04/1787); "eersten vande maend ougst van desen Jaere 1786" (01/08/1786).

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van haar tienden te Beselare, voor het jaar 1786

Beschrijving: Openbare verpachting van de tiende van de abdij van Zonnebeke te Beselare voor het jaar 1786, met uitzondering van de tabakstiende.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Conditien op welcke men hedent 14.en Julij 1786 van wegen den seer Eerweerden heer Abt ende heeren der Abdije van zonnebeke publikelijk zal verpachten de Meestbiedende de Naeste de houken ende Spleten van alle de thiende-Baere vruchten competerende aen de zelve Abdije Binnen de prochie van Becelaere ende Dit van den Jaere ende ontbloot 17.C ses en tagentig voorseijt ter reserve van de toubak-thiende de welcke door de verpachters alhier gereserveert ware

Alvooren den Pagter van Jderen houk ofte Canton zal moeten stellen met den overslag goede ende suffisante personneelen seker Borge ende principael ter acceptatie van den Eerweerden heer verpagter ofte den greffier van 't voorseijde Becelaere

test

op pene van de zelve houken andermael te verpagten ende de Courtresse te verhaelen op de defaillianten Bij paraete Executie ende de baete werd S'verpagters proffitte

De Pagters moeten Contant Betaelen ter dispositie van den heer verpagter tot twaelf stuijvers van ider pond groote vlaems hunder pagtsomme sonder verminderinge van het principael

Zij zullen moeten Betaelen d'helft van hunne pagtsomme Jegens Lichtmisse naestComende ende den anderen helft Jegens paesschen NaestKomende vanden Jaere 1787 op pene van Executie

Alle de pointingen ende Settingen op Jderen houk gestelt ende die zouden Konnen gestelt worden ten Laste van dezen Jegenwoordigen Jaere ende

ontbloot Blijven ende moeten betaelt worden door Den pagter van diere ook sonder verminderinge op de pagtsomme

Den heer verpachter zal mogen nemen den Naelesten ofte voorgaende verhoogers preferable aenden lesten sonder Jemant danof eenige reden te moeten geven alwaer 't saeke den pagt op hun waere overgeslegen Jn welck geval den Naelesten ofte anderen voorgaenden verhooger den pagt zla moeten aenveirden ende volkommen aen de Borgtogte ende alle de Conditien alhier opgestelt

Men zal aende pagters geen quitschelt geven op wat reden ofte pretext het soude mogen wezen ten waere merkelijk verlies ofte schaede door troupen van oorloge ofte hagel steen

test

voorvallende voor den eersten vande maend ougst vandesen Jaere 1786 ende van dan voorts Blijft spagters Risque ende perikel

Welk ongeval voor vallende sullen de verpagters moeten advertentie doen aen de verpagters binnen derden dage naer dies om alsdan gepresen te worden ten seggen van mannen dies verstaende Bij de verpagters te denomeren ten Coste van de pachters de welcke in sulken gvalle geen moderatie en zullen mogen pretenderen over de Besproken Wijn penningen die Blijven t'hunnen Rijsque ende Werden gehouden te stellen den versochten Thiendenaere ende op te haelen de thiende over alle vruchten daer aen onderworpen ter reserve vande toubaq thiende als vooren geseijt op pene van Jntrest

De Pagters zullen nog moeten Constant Betaelen ongemindert hunne pagtsomme alsvooren tot ses ponden parisis op ideren houk ende Branche voor deze Conditien ende tairen

alee De pagters vande Respective houken ende Spleten op hun overgeslegen ende de Borgen daer toe geassumeert sullen g'obligiert zijn gelijk zij hun obligieren mits dezen te gedoogen vollontaire Condemnatie van het onderhout ende volkomminge van deze Conditien d'een voor D'andere ende Elk in solidum sonder Excussie ofte divisie Renoncerende aen alle Exceptien ende privilegien ten dezen Contrarie soo zij worden gecondemneert met den overslag ende teekenen dezer Bij Schepenen dezer prochie ende Marquizaet

test

van Becelaere

Naer publicatie ende Voorlesinge der Conditien hiervooren staende zijn de Naerschreven houken thiende Jn Becelaere verpagt zoo volgt

1

Den Velthouk zijnde de Landen liggende noord de Cortrijk Straete oost de Waelstraete ofte dreve alsnu Calchiede gaende van de plaetse van Becelaere naer zonnebeke Noort ende west de separatie deser prochie gevende alsnu Jn pointinge ter Causen een Deel der Landen van dezen houk sijn Beplant met hout

tot drie gemeten overgeslegen op Alexandre Duval voor de somme van seven ponden grooten Courant die 't selve met het onderteekenen deser Js accepterende

alex[ander] duval

£ 7: 0: 0 x - 0: 14: 0


------------------------ 7: 14: 0

[Ontfaen de volle betalinge]

2.en houk

Den Casteelhouk paelende zuid de Cortrijkstraete ende het hoenstraetje west 't Leen ofte Waelstraete alsnu geleijt in twee Cantons als te weten Den 1e Canton op alle de Landen liggende oost aende Waelstraete ofte dreve gaende van de Cruijsstraete Bij d'hofstede

test

guill[iaum]e Rijckebosch met 't Land agter zijnen hove van daer het straetje zuidewaers inne tot aen den inkeer vanden Keirselaer bosch t selve volgende oostewaert Jn tot agter t huijs ende Land Wattin ende van Daer zuidewaert de Dreve Langst den ijsput ende Casteel tot t'eijnde de Dreve Keerende voor Bij het redoute stuk het straetje gaende uijt de Cortrijk Dreve loopende voor D'hofstede terriere tot Jnde Cortrijkstraete uijtCommende aend'herberge t'gouden hooft ende van daer de Cortrijk ofte Jpre straete volgende tot de Cruijsstraete gevende

Jn pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Joseph pijpe voor de somme van ses en dertig ponden grooten Vlaems Courant die 't selve met het onderteekenen deser Js accepterende

Joseph pijpe

£ 36: 0: 0 x - 3: 12: 0


--------------------- 39: 12: 0

[Borgen martin Verkamer ende Joseph Dobbelaere

't marcq van Joseph Dobbelaere

't marcq van Martin verkamer]

[Ontfaen de volle betalinge]

3.° houk

2.e Canton Casteel houck beginnende aen het beexken ofte waterloop van het redoute stuk oostewaert Langst den Casteel meersch tot het passchendael straetje van daer schietende met t'selve straetje noordewaert tot het boomgaerdeken Joseph Dutoij rechte oostewaert Langst de Landen dito Duthoij

test

ende Josephus Vermeulen tot de passchendael Beke de zelve Beke volgende noord- waert tot het Spilstraetje Langst de passchendael Meersschen afdraeijende Westewaert agter francis Mahieu ende van Daer zuijdewaert met het mispelaer straetje tot den Keirselaerbosch ende 't selve straetje Jnkeerende Langst 't huijs Wattin ende alsoo volgende de dreve voor Bij den Jsput ende Casteel tot het genoemde Beexken aende redoute Jn welkers Canton seven partien Lands gebruijkt bij jaeques D'haluin Cleene thiende geven het pastorie stuk D'hofstede Joseph Duthoij drie

partien josephus Verstraete den melkebilk de Vercxkens 't moorslede stuk Den Casteel hof eene partie van vermeulen ende eene van pieter gadeijne al daer ofte daer ontrent gevende in pointinge tot negen gemeten overgeslegen op Martinus Vermeersch voor de somme van drie en veertig ponden grooten vlaems Courant die 't selve met het onderteekenen deser Js accepterende 't marq van Martin Vermeersch

£ 43: 0: 0 x - 4: 6: 0


--------------------- 47: 6: 0

[Borgen pieter Vermeersch ende Cezar gadeijne

't marcq van pieter Vermeersch

Cezar gadeijne]

[Ontfaen de volle betalinge]

4.e houk

Molen ofte Warthouk west tot de plaetse ofte dreve ende De straete gaende Naer gheluwe zuijt tot

test

de potterie ofte Vuijlewaese oost de Cortrijkstraete Betaelende in pointinge tot vier gemeten overgeslegen op frans. gadeijne D'oude voor de Somme van vier en dertig ponden vijf schellingen grooten vlaems Courant die 't selve met het onderteekenen deser Js accepterende

't marq van fran[ci]s gadeijne D[oud]e

£ 34: 5: 0 x - 3: 8: 6


-------------------- 37: 13: 6

[Borgen antoine lahousse ende fran[ci]s gadeijne ju[nio]r

't marcq van antoine lahousse

francis gadeijne]

[Ontfaen de vold[oeningh]e]

5 houk

ter haud ofte Dadizeel houk west tot de gheluwe straete Noord De vuijlewaese tot de Cortrijk straete ende ook daer over de zelve met andere thiende effers gevende in pointinge tot ses gemeten overgeslegen op pieter sijx Ju[nio]r voor de somme van negen en dertig ponden grooten thien Schellingen Courant die 't selve met het onderteekenen deser Js accepterende pieter sijx

£ 39: 10: 0 x - 3: 19: 0


----------------------- 43: 9: 0

[Borgen Joseph pijpe ende Joseph Dobbelaere

't marcq van Joseph Dobbelaere

Joseph pijpe]

[Ontf[anghen] de vold[oeningh]e]

6.e houk

Ouden hond Wervick ofte gaverhouk zijnde de landen oost tot de straete van gheluwe Naer Becelaere noord tot de vuijlewaese west ende zuid de separatie deser prochie ende de gonne van 't selve gheluwe gevende Jn pointinge tot ses gemeten overgeslegen op Antoine Lahousse voor de somme van seven en vijftig ponden grooten vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen deser Js accepterende

't marcq van antoine Lahousse

£ 57: 0: 0 x - 5: 14: 0


--------------------- 62: 14: 0

[Borgen Baptiste pijpe ende Jo[ann]es Verbrugghe f[iliu]s rogier

joannus verbrugge

Joannes pijpe]

[Ontfaen de volle betalinge van desen houck]

7e houk

Cruijs Eeck houk zijnde alle de Landen van oosten ende noorden de straeten van geluwe geluvelt ende zuid tot de

test

vuijlewaese de welcke alsnu op het versouk vanden heer prelaet Js in tween dies den eersten Canton deser thiende Js op alle de Landen liggende tusschen de straeten van Becelaere Naer gheluwe zuid tot de vuijlewaese straete west tot de Reutel Beke ende Noord tot De straete van geluvelt gevende volle thiende ter reserve van twee partien lands vidua Cardoen De landen Jaeques Seingier de negen gemeten leen vidua Vermeulen ende de partie genaemt 't langestuk gebruijckt bij deCamp die maer en geven Kleene thiende Betaelende Jn pointinge tot ses gemeten overgeslegen op valentin Nuitten voor de Somme van drie en veertig ponden grooten vlaems Courant die 't selve

met het onderteekenen deser Js accepterende

't marcq van Valentin Nuitten

£ 41: 0: 0 x - 4: 6: 0


------------------------ 47: 6: 0

[Borgen Martinus masschelein ende Nicolaes de Clercq

martinus masschelein nicolaus de clercq]

[Ontfaen de volle betalinge]

8.en houk

2.e Canton dito Cruijseekhouk zijnde alle de Landen van de reutel Beke westewaert tot de separatie dezer prochie en geluvelt zuid tot de vuijlewaeze ende west de straete gaende van becelaere Naer gheluvelt gevende al volle thiende ter reserve alleenelijk van twee partien Lands uijt 't gebruijk vidua Verhaeghe ende 't Leen genaemt Breijnes leen gevende in pointinge tot vijf gemeten overgeslegen op gaspaerd gilwaert voor de somme van negen en vijftig ponden grooten vlaems Courant die 't selve met 't onderteekenen deser Js accepterende

G. Gilwaert

£ 59: 0: 0 x - 5: 18: 0


-------------------- 64: 18: 0

[met moderatie van £ 7: 14: 8 Ontfaen in vold[oeningh]e 57: 3: 4]

test

9e houk

Geluvelt houk zijnde de Landen west de Straete van de plaetse naer Zonnebeke tot de Cruijsstraete noord de Cortrijk straete zuit tot de straete van Becelaere Naer gheluvelt west tot de separatie deser Prochie ende de gonne van geluvelt gevende Jn ...tinge tot vijf gemeten overgeslegen op Jacobus de Man voor de somme van vijf en twijntig ponden grooten vlaems Courant alhier present 't selve Js accepterende met het onderteekenen deser

jacobus de man

£ 25: 0: 0 x - 2: 10: 0


--------------------- t's £ 27: 10: 0

[Ontfaen de volle betalinge]

Aldus Dese verpagtinge der voorenstaende houcken thiende wettelijk gedaen ende

gehouden de Borgen ontfangen ende de zelve Benevens de principaele pagters wettelijk gecondemneert Jn het onderhout ende volkommen der voorenstaende Conditien met wijsdom Executoir als Naer stijle sonder verjaerthede ter Maeninge van Sieur Victor Romanus Van den Ameele Bailliu ende Kenniss ende Vonnise van d'onderschreven Burgmeestere ende Schepenen der prochie ende marquizaet voornoemt Date utsupra toorconden

P.J. Soete

Vandenameele

M. van beselaere

h. Waterloos

J. soete

test

Verpachtinge thiende Abdije van zonnebeke heffende Jn Becelaere voor Den ougst ende ontbloot 1786