Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1818

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-08-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in date 26 meij 1717" (26/05/1717); "in date 24 Jan. 1711" (24/01/1711); "in date 2 Junij 1714" (02/06/1714); "in date 7 7bre 1715" (07/09/1715); "in date 5 7bre 1716" (05/09/1716); "in date 25 Jan. 1717" (24/01/1717); "den 13 april 1715" (13/04/1715); "in date 15 april 1716" (15/04/1716); "in date 22 meij 1713" (22/05/1713).

Type: Opgave door de ontvanger van de abdij van Zonnebeke aan de Kamer van de Domeinen van aanwinsten van de abdij in de periode 1711-1717

Beschrijving: Aquilinus Crommelijnck, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voldoet aan de ordonnantie van de Kamer van de Domeinen te Ieper d.d. 26/05/1717, en geeft op welke goederen de abdij verkreeg in de periode 1711-1717; de totale waarde ervan komt op 684 ponden groten Vlaamse munt.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Omme te voldoen bij den heer aquilinus Crommelijnck ontfanger der Abdije van Zonnebeke an d'ordonantie der camer vande domainen van hun hoegh mogende ghestelt tot Ipre in date 26 meij 1717 onderteeckent P. de coilde

declareert over de vermelde Abdije van Zonnebeke becommen te hebben den transport ende gedenomineert te wesen als commant door heer ende meestere frans. del bare religieux ende ontfanger vande Abdije tot waesten van eene rente van achtenveertich ponden grooten vlams capitael met diversche iaeren verloopen gehypotiqueert op een hofstedeken ende Landen inde prochie van Zonnebeke onder de Saele van Ipre groot drie gemeten ij Lijnnen lxxiiij roen Lants welcke hijpoteque door de proprietaresse was gecedeert voor de voorseijde rente ende verloopen met noch een gemet xv roen Lants gelegen onder de heerelijckheijt van Zonnebeke conforme d'acte tabellionaris gepasseert [206] voor den notaris godtschack [sic] t'Ipre in date 24 Jan[uari] 1711 voor welcken transport ende cessie den voornomden heer Crommelijnck declareert gegeven t'hebben ande Abdije van waesten de Somme van vier hondert guldens ende drie guldens voor besprek voorts declareert t'anveerden behoudens becommende behoorelicke brieven van amortisatie den coop angegaen [208] door gillis d'hane iegens Jacob de moor ende sijnne huijs- [+] vrauwe van drie gemeten garslant in diversche partien binnen de prochie ende heerelijckheijt van Zonnebeke voor de Somme van achtentwintich ponden grooten vlams breder door de acte gepasseert voor den notaris godtschalck t'Ipre in date 2 Junij 1714 behoorelick getabellioneert

test

voorts declareert te an veerden op conditie van te becommen de voorseijde brieven van amortisatie den coop angegaen bij gillis de haene den nomber van twee Lijnnen vijfentnegentich roen lants [+ 207] gelegen onder de heerelickheijt van Zonnebeke iegens Jacob van elslande voor de somme van thyen ponden [+] vijfthijen schellijngen grooten vlams volgens de acte gepasseert voor den voorseijden godtschalck in date 7 [septem]bre 1715 behoorelick getabellioneert voorts declareert te anveerden op conditie als vooren den coop an gegaen bij den voorseijden d'Hane [209] iegens Joannes Lenoir ende Sijnne huijsvrauwe van twee Lijnnen thachtentich roeden Lant prochie [+] ende heerelickeijt van Zonnebeke voor elf ponden grooten vlams volgens d'acte gepasseert voor den voorseijden godtschaelck in date 5 [septem]bre 1716 behoorelick getabellioneert voorts declareert te anveirden op conditie als vooren den coop angegaen bij pieter Mestdach iegens heer ende meestere Carolus Judocus annez bij procuratie over Joncker fran[ciscu]s annez Sijnnen vader ende S[ieu]r Renier [+] de grave qualitate qua over het sterfhuijs van d'heer [210] frans. van hende van ontrent 21 gemeten Lants prochie ende heerelickeijt van Zonnebeke met de droge ende groene catheijlen aldaer voor hoofcleet t...e oude pistolen ende coop principael a seven ponden grooten vlams ijder gemet vijtbringende al te samen met het selve hoofcleet hondert vijftich ponden grooten vlams ende thijen schellijngen volgens de acte gepasseert voor den notaris pijppe t Ipre in date 24 Jan. 1717 behoorelijck getabellioneert Jtem declareert te anveerden op conditie als vooren den coop angegaen bij alexander Laga iegens Albertus [+] platteau van een gemet eenen tachtentich roen Lants [211] prochie ende heerelijckeijt van Zonnebeke voor derthijen ponden thijen schellijngen grooten vlams volgens de acte

[verte]

Gedeelte van

test

gepasseert voor den notaris godtschalck den 13 april 1715 behoorelijck ghetabellioneert

Jtem declareert te anveerden op conditie als vooren den coop angegaen door Jan du petijt iegens marij baelen wedue van joos valckaert van een gemet en half [+] Lants prochie ende heerelijckeijt van Zonnebeke voor eenen- [212] dertich ponden grooten vlams volgens d'acte gepasseert voor den notaris godtschaelck in date 15 april 1716 behoorelijck getabellioneert

Jtem declareert wel te willen anveerden op conditie van t'becommen de voorseijde brieven van amortisatie deel vande coop angegaen door frans. vander meersch voor sijn eijgen iegens Nicolais Claerbout ende consorten eender hofstede ende Landen groot in het geheele ontrent tweenveertich gemeten gelegen inde prochie van Zonnebeke dan of 1-2-38 roeden Lants prochie ende heerelickheijt van passchendale voor twintich ponden sesthijen schellijngen grooten vlams t'gemet hoogh frans gelt, makende als [213] nu eenen gulden op ijder pont groot min als den voorseijden vander meersch voor sijn eijgen heeft [+] gekocht conforme d'acte gepasseert voor den notaris godtschalck in date 22 meij 1713 ende naer bevint declaratie der specifique partien van Lande woort totaliter maert groot bevonden 41 gemeten ende 61 roen lants dan of gededuceert t'gonne gelegen onder de heerelickheijt van passchendale voorseijt 1-2-38 roen Lants [de welcke hij vandermeerst behout voor sijn eijgen rest soo dat hij soude cederen 39-1-33 roen Lants] compt ten advenante van 20 £ 16 ... grooten t'gemet hoogh gelt tot acht hondert twintich sesthyen schellijngen grooten vlams dan of gededuceert eenen gulden op t'pont groote over de verminderijnge van het gelt rest Salvo Justo ses hondert vierentachtentich ponden grooten vlams

Aldus voldaen desen 11.en oust 1717 onderteeckent aquilinus crommelijnck ontfangher vande abdije van Zonnebeke