Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1855

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-11-1725

Type: Dringend verzoek door de stad Roeselare aan de bisschop van Brugge om uitsluitsel te geven op hun verzoek, en te verklaren dat Roeselare 2 onderpastoors nodig heeft

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de stad Roeselare vragen [de bisschop van Brugge] met aandrang om uitsluitsel te willen geven betreffende een verzoek dat de stad meer dan een jaar geleden indiende, en te verklaren dat - gezien het grote aantal inwoners - Roeselare 2 onderpastoors nodig heeft. Op 16/12/1724 verzocht de bisschop hierover voorafgaandelijk advies van deken De La Salle van Roeselare (het stadsbestuur zorgde hiervoor); op 27/01/1725 wou de bisschop het exacte aantal (non-)communicanten kennen, en de uitgestrektheid van de parochie (het stadsbestuur gaf alle informatie waarover het beschikte). Hierop diende het stadsbestuur in mei 1725 een derde verzoek in, maar het verkreeg hierop nog steeds geen antwoord. Aangezien men het stadsbestuur nu openlijk begint te beschuldigen van wanbestuur, vraagt het de bisschop nogmaals om uitsluitsel, om te voorkomen dat de notabelen van de stad het verzoek zouden voorleggen aan de vorst, in plaats van aan de bisschop.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1855 bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-n1883; voor namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hooghweirdighste heer

wij hebben d'eere ghehadt aen uwe hooghweirdigheijt van over een jaer request te presentere, ten eijnde haere gheliefte soude gheweest hebben, van te declareren, dat naer proportie vande inwoonderen deser stede ende de prochie buijten twee onderpastores noodigh waeren om redenen bij de seluen requeste ghededuceert, het heeft uwe hooghweirdigheijt belieft bij apostille vanden 16 [decem]bre 1724 daer op prealabelijck te versoucken het advis vanden heer Landtdeken de La Salle, waer aen door ons volcommen sijnde, heeft uwe hooghweirdigheijt bij apostille vanden 27 januarij 1725 op onse tweede supplicatie

test

versoght de quantiteijt vande communicanten ende non communicanten ende vande extendüe deser stede ende prochie met nogh aendere pointen waer aen wij oock soo veel aen ons dependeerde voldaen hebbende, hebben wij d'eere ghehadt aen uwe hooghweirdigheijt eene derde supplicatie te presenteren in t'eerste vande maendt meij Lest, ende oodtmoedelijck ghebeden om de versoghte declaratie ende van tijt tot tijdt ons oodtmoedigh versouck ghereitereert door onsen procureur uwe hoogweirdigheijts promoteur sonder het gheluck ghehadt te hebben van die te becommen wij nemen de Liberteijt van uwe hooghweirdigheijt bij desen nogh te bidden van ons sijnne Declaratie te verleenen in faveur van justitie want wij ten uijttersten worden ghepraemt door de notabel om hier op het eijnde te becommen jae selfs publijcquelijck van conniventie ende negligentie ghecretiqueert soo dat wij betrauwen Dat uwe hooghweirdigheijt ons versouck

test

Sal alsnu believen te vergunnen op dat wij onse notable prevenieren van requeste aenden majesteijt te presenteren soo jeghens ons als uwe hooghweirdigheijt aen de welcke wij d'eere hebben te blijfven met het uijtterste Respect

hooghweirdighste heer

VWe hooghweirdigheijts oodtmoedighe ende Bereijde dienaere Balliu Burghmeestere ende Schepenen Der Stede van Rousselaere was onderteeckent - De meulenaere

uijt onse vergaederinghe ordinaire vanden 5 [novem]bre 1725