Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1631

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-10-1629

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden Jaere 1517"; "Desen iij.en iiij.en ende v.en dach van October vanden Jaere alsmen schreef Duusent zes hondert ende negenentwintich" (03/10/1629, 04/10/1629 en 05/10/1629); "1629".

Type: Opmeting door de gezworen landmeter van het Land van Wijnendale van gronden van de abdij van Zonnebeke te Roeselare

Beschrijving: Pieter de Pours, gezworen landmeter van het Land van Wijnendale, mat gronden van de abdij van Zonnebeke, gelegen te Roeselare ten noorden van de kerk, binnen de heerlijkheid van Roeselare-Ambacht en binnen de heerlijkheid van de Hazelt, op. Deze gronden worden momenteel gebruikt door de weduwe van Michiel Willart, en zijn in totaal 45 gemeten 1 lijn 18 roeden groot.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghemeten bij mij onderschreuen Pieter de pours Gheswooren lantmeter vanden Lande van Winendaele met zijne appendentien ende dependentien De naeruolgende partie van Landen meersch ende busch Toebehoorende mijn Eerweerdich heere Den Prelaet Religieusen Ende Convent van Zonnebeke Ghestaen ende geleghen binnen der Prochie van Rousselaere Noort vander kercke ende de heerlichede van Rousselaerambacht ende de heerlichede vanden Haezelt Jegenwoordelick ghebruuct bij de w[idu]a michiel willart Jn Diuersche parcheelen zoo hier naer volcht

Eerst

Een partie van Lande Streckende Oost ende west wat zuut vande noortmuelen de noortzijde tlant Charles spanoghe De zuutzijde den disch van rousselaere ende tlant vande hoirs Michiel du Cellier commende metten westhende vp Tmuelestraetken ende metten oosthende vp tCattestraetken beede een derde roets gemeten groot - Twee lijnen lxxviij roen

Jtem soo Ligghets wat oost van daer Een driehouxken genamt Maeje toueraers houcken de oostzijde de Straete Lopende van Rousselaere naer hoghelede Een derde roets Ouer ... ghemeten de westzijde tlant Jan de muelenare commende metten suuthende tlant Pieter de gaent groot - vierentachtentich roeden

test

Jtem zoo Ligghet Oost daerbij ouer ande voornomde straete Een groot sticke Lants streckende suut ende noort Verhakende ten suutoosthoucke oostwaert totter straete Lopende van rousselaere naer Ghits een derde roets gemeten de westzijde de straete Lopende van rousselaere naer hoghelede gemeten alsuooren de oostzijde tlant ende meersch Pieter de gaent ende de voornomde ghits straete commende metten noorthende vp tlant Jan de muelenare ende tlant Jan de nueckele genaemt den bergelijnck ende metten suuthende den bogaert zeghers hoornaert groot - vijf gemeten twee lijnen xij roen

Jtem soo liggets Oock[?] daerbij ouer ande voornomde ghitsche straete Eenen driehouck streckende suut ende noort Oostzijde tlant Jan verpoest de westzijde de voornomde ghitsche straete gemeten alsuooren commende metten noorthende vp Jan de muelenaere Lant groot met het dreueken opde oostijde - Vierentsestich roen

Jtem soo ligghets wat noort van daer Een sticke lants streckende suut ende noort Doostzijde tlant jan de muelenare ende tlant P[iete]r de gaent de westzijde tlant v[idu]a Charles de wulf ende tlant ... commende metten noorthende vp tlant Jan Verpoest ende den meersch v[idu]a Charles dewulf ende metten suuthende tlant vanden voornomden de muelenare ende Verpoest groot - Drie gemeten lviij roen

Jtem soo Ligghets verre noortwest van daer Een stixken lants

streckende suut oost ende noortwest ende es eenen driehouck balgende opde noortoostzijde de zelue zijde de straete Lopende van rousselaere naer hoghelede Een derde roets gemeten de suutwestzijde tlant P[iete]r de gaent commende met de suutoosthende Een straetken Lopende vutte Voornomde straete naer den steenwech ten haluen gemeten groot - Twee lijnen xxvj roen

Jtem soo Ligghets noortoost Daerbij ouer ande voornomde hoghelede straete Een sticke Lants met een hapken ten suuthoucke suut oostwaert van suut oosten den meersch hiernaer gemeten van noort oosten ende noort westen de naeruolgende partie ende van suutwesten de voornomde straete een derde roets gemeten groot - Drie gemeten twee lijnen xlviij roen

Jtem soo ligghets noort daer an Een crom sticke Lants genaemt de mauwe streckende bicans oost ende west de noortzijde de Dreue vanden goede van tHospitael van thielt ten haluen dijcke gemeten commende metten westhende opde hoghelede straete gemeten alsuoren ende metten oosthende vp tlant van tvoornomde hospitael ende den naeruolgende meersch groot - Vijf lijnen xlij roen

Jtem soo ligghets suutoost ande Twee leiste partien eenen meersch verhakende opde noortoostzijde streckende bicans suutoost ende noortwest de noortoostzijde tnaeruolgende

test

Lant De suutwestzijde de hofstede ende tlant P[iete]r de gaent commende metten suutoosthende vp zijnen meersch groot - Vier gemeten acht roen

Jtem soo Ligghets noort oost daer an drie stixkens Lants streckende suut ende noort Waerof toostersche Lanxt Js ten suuthende van suuden ende westen den voorgaenden meersch van oosten thospitael van thielt busch ende van noorden zijn Lant groot tsamen - zeuen lijnen iiij.XX xvij roen

Jtem soo ligghets Wat noort oost van Daer Een sticke Lants genaemt Den haeck streckende noort oost ende suutwest van suutoosten den busch P[iete]r de gaent van noort westen ende suutwesten tlant vande hospitaele voornomt van noortoosten tlant vande hoiren Jan de La roijere groot thien lijnen lij roen maer achteruolgende de mate van Coolsaet vanden Jaere 1517 was groot beuonden elf lijnen lxij roen ende Doet te presumeren Dat het moet met een Happe commen van noortwesten Daer tusschen Dit lant ende tlant van tvoornomde hospitael geen gescheet en Js dus hier conforme Doude mate - Drie gemeten twee lijnen lxij roen

Jtem soo ligghets suutoost daerbij ouer nu tbusselken P[iete]r de gaent Een driehoucte meersselken alsnu wesende den meerderen deel busch van suutoosten den meersch vande hoirs m.r Jaecques vander Guchte Js G...ondt van noortwesten den busch P[iete]r de gaent ende van noortoosten den busch vande hoirs Jan de La ...oyere groot - Twee lijnen zesthien roen

Jtem zoo Ligghets verre noort van daer ende suut ande hofstede Adriaen Verschaue Een Drauwe[?] sticke Lants van noorden ende oosten jegens de hofstede ende tlant vanden Voornomden verschaue van suuden Tnaeruolgende ende van westen de straete lopende van rousselaere naer Ghits een derde roets DaerJnne gemeten groot met een houxken pitterie busch ten suut oosthoucke zes verre tgapen vanden dijck gaet - zeuen lijnen xlix roen

Jtem soo Ligghets suut daer an Een Vierhouckich sticke Lants streckende Oost ende west de zuutsijde Tnaeruolgende commende metten oosthende Tlant Adriaen Verschaue ende van westen de voornomde straete gemeten alsuoren groot - Drie gemeten lxxx roen

Jtem soo ligghets suut daer in Een stick Lants streckende alsuooren de zuutzijde tnaeruolgende van oosten de houe? michiel du Celier ende Van westen de voornomde straete gemeten alsuoren groot - zeuen lijnen acht roen

Jtem soo Ligghets suut daeran Een sticke Lants streckende ende commende met beeden henden alsuooren grote - Vier lijnen lxxx roen

Jtem soo Ligghets suut daeran Een sticke Lants streckende alsuooren commende metten oosthende tlant vande voornomde hoirs Du Celier Twesthende de voornomde straete ende metten zuutzijde tlant ende hofstede michiel willart groot met een clein houxken meersch ter suut oosthouck - Vier lijnen lxxiiij roen

Voorts zoo ligghets West daerbij ouer ande voornomde ghitstraete

test

Een sticke Lants genaemt der Cabout streckende Oost ende West van suuden tlant ende meersch van thospitael van thielt van Westen tlant Maerten Veranneman ende den voornomden hospitael meersch de noortzijde tlant vande Capelrie van Cortemarck ende van oosten de voornomde straete groot - Acht lijnen iiij.XX xv roen

Ende zoo ligghets Wat noort van daer twee sticken Lants maeckende tsamen Eenen driehouck de oostzijde de voornomde straete gemeten alsuooren de westzijde ende tnoorthende tlant Jan Willart groot tsamen - Drie gemeten xxxvij roen

Vutbryngende tsamen totten nombre van Vijfuenveertich gemeten Een lyne achtien roen Die Jc Lantmeter bouengenomt certiffiere gemeten ende nieu beleghert hebbe naer voorgaende kerckgeboden ten gecostumeerde plaetse gedaen tot vproupen vande Jegen ende annegelande Desen iij.en iiij.en ende v.en dach van October vanden Jaere alsmen schreef Duusent zes hondert ende negenentwintich ter presentie ende beleede van marijn de vrient my Torconden

P. De pours 1629

test

Lansmate vande Lander Toebeboorende mijn Eerweerdich Heere den Prelaet Religieusen ende Convent van zonnebeke binnen der Prochie van Rousselar noort vander kercke 1629