Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1883

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-11-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "16 xbre 1724" (16/12/1724); "27.en Januarii 1725" (27/01/1725); "int eerste vande maendt meij lest leden" (05/1725).

Type: Dringend verzoek door de stad Roeselare aan de bisschop van Brugge om uitsluitsel te geven op hun verzoek, en te verklaren dat Roeselare 2 onderpastoors nodig heeft

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van de stad Roeselare vragen [de bisschop van Brugge] met aandrang om uitsluitsel te willen geven betreffende een verzoek dat de stad meer dan een jaar geleden indiende, en te verklaren dat - gezien het grote aantal inwoners - Roeselare 2 onderpastoors nodig heeft. Op 16/12/1724 verzocht de bisschop hierover voorafgaandelijk advies van deken De La Salle van Roeselare (het stadsbestuur zorgde hiervoor); op 27/01/1725 wou de bisschop het exacte aantal (non-)communicanten kennen, en de uitgestrektheid van de parochie (het stadsbestuur gaf alle informatie waarover het beschikte). Hierop diende het stadsbestuur in mei 1725 een derde verzoek in, maar het verkreeg hierop nog steeds geen antwoord. Aangezien men het stadsbestuur nu openlijk begint te beschuldigen van wanbestuur, vraagt het de bisschop nogmaals om uitsluitsel, om te voorkomen dat de notabelen van de stad het verzoek zouden voorleggen aan de vorst, in plaats van aan de bisschop.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hooghwerdighst heer

Wij hebben d eere ghehadt aen vwe hooghwerdigheijt van over een jaer requeste te presenteren ten eijnde haere ghelifte soude gheweest hebben van te declareren dat naer proportie vande inwonderen deser stede ende prochie buijten twee onderpastores noodigh waeren om redenen bij de selve requeste ghededuceert het heeft uwe hoogwerdigheijt belieft bij apostille vanden 16 [decem]bre 1724 daerop prealabelijck te versoucken t advijs van den heer landdeken de La Salle waer aen door ons volcommen sijnde heeft uwe hooghwerdigheijt bij apostille vanden 27.en Januarii 1725 op onse tweede supplicatie versocht de quantiteijt vande communicanten ende non communicanten ende vande extendue deser stede ende prochie met noch andere pointen waeraen wij oock soo veele aen ons dependerende voldaen hebbende hebbe wij d' eere ghehadt aen uwe hooghwerdigheijt eene deerde supplicatie te presenteren int eerste vande maendt meij lest leden ende hoodtmoedel. ghebeden om de versochte declaratie ende van tijdt tot tijdt ons ootmoedigh versouck ghereitereert door onsen procureur uwe hooghwerdigheijts promoteur sonder t'gheluckghehadt te hebbe van die te becommen wij nemen de liberteijt van uwe hooghwerdigheijt bij desen noch te bidden van ons sijne declaratie te verleenen in faveure van justitie wandt bij ten uijttersten worden ghepraemt door de notable om hier op het eijnde te becommen Jae selfs puplijekelijck van conniventie ende negligentie ghecritiqueert soo dat wij betrauwen dat uwe hooghwerdigheijt ons versouck als nu believen te vergunnen op dat wij onse notable prevenieren van requeste aende majesteijt te presenteren soo jeghent

test

ons als uwe hooghwerdigheijt aen de welcke wij d'eere hebbe te blijven met het uijtterste respect

hooghwerdighst heer

Vwe hooghwerdigheijts oodtmoedighe ende bereijde Dienaeren Bailliu burghmeester ende schepen der stede van Rousselaere ende was onderteekent G. De meulenaer

ad marginem uijt onse vergaderinghe ordinaire vanden 5 [novem]bre 1725