Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1875

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-11-1672

Type: Verzoek door de stad Roeselare aan de abt van Zonnebeke om zijn aandeel in het jaarlijkse pensioen van de onderpastoor van Roeselare te betalen

Beschrijving: De burgemeester en schepenen van Roeselare laten [de abt van Zonnebeke] weten dat de onderpastoor van de stad vraagt dat zijn jaarlijks pensioen betaald zou worden. Aangezien dit pensioen ingevolge een gerechtelijke uitspraak door het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel en de abdij van Zonnebeke betaald moet worden, vraagt de stad of de abt bereid is om zijn bijdrage te betalen, i.e. 25 pond groten Vlaamse munt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Weerden in Christo Heer

Alsoo wij ghepresseert worden van onsen onderpastor tot betalijnge van sijn jaerlicx pensioen ende dat het selue door VE[dele] Eerw[eerdigheij]t belieuens[?] d'heeren van het Capittel van Sint Pieters tot Rijssele moet worden voldaen ingheuolghe de sententie die wij verworfuen hebben tot laste vanden voorseijde heeren van het Capittel naer welcke VE[dele] heere voorsaete hem soo dickewils beloeft heeft te requiteren sonder contraditie: Soo compt desen ten eijnde VE[dele] Eerw[eerdigheij]t de goetheijt hebben van ons te laten weten of sij bereet is naer proportie te betalen Competentie voor des seluen onderpasteur die ingheuolghe de selve sententie compt te bedraghen vijf-en-twintigh ponden grooten Vlaems 't siaers waeroppe met het retour van den Brengher andwoorde verwachtende om ons naer advenante dies te requiteren eijnden ende blijuen

Weerden In Christo Heer VE[erweerdigheijts] Bereede Dienaeren Burchmeestere ende Schepen der stede van Rousselare J. Becquet

uijt onse vergaderinghe den 21.en [novem]bre 1672