Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1643

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-10-1778

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden 23 deser" (23/10/1778); "op den derthienden van de toecommende maent novembre" (13/11/1778); "op den 30 der gepasseerde maent ouste" (30/08/1778); "1778".

Type: Brief van procureur De Vinck aan raadspensionaris Vermeersch betreffende het proces van de abdij van Zonnebeke tegen Paulus van Deghem

Beschrijving: Brief van procureur C.V. De Vinck te Gent aan zijn neef, raadspensionaris Vermeersch te Ieper: op verzoek van de abt van Zonnebeke raadpleegde hij in de griffie een 'commissie', die vol fouten bleek te staan, welke hij dan ook heeft laten corrigeren. Een kopie van die commissie zal door de deurwaarder betekend worden aan Paulus van Deghem, waardoor deze gedagvaard zal worden om op 13/11/1778 voor het hof te Gent te verschijnen. De Vinck zegt ook dat hij er niet meer in zal slagen een bepaald advies van de fiscaal te verkrijgen, ondanks het feit dat hij het meermaals geprobeerd heeft.

Tekst

test
[voorkant]

Gendt den 28 [octo]bre 1778

Mijnheer ende Couzijn

Hebbe wel ontfanghen d'Eere van uE[deles] missieve vanden 23 deser met de daerbij toegesonden requeste voor den heere prelaet van Sonnebeke de welcke op den instant hebbe gepresenteert ende maer op hedent in de greffie de versochte commissie connen gedepecheert becommen vande welcke de Lecture genomen hebbende hebbe daer in Seer groote fauten bevonden de welcke ick hebbe doen corrigeren gelijck uE[dele] sult ondervinden uijt de originele comissie hier nevens gaende het is schanduleus dat men sulckdaenige depechen uijt de greffie van eenen raedt Laet Commen t'gonne nu daegelijcx gepleegt wort dese commissie moet nu par Copie door deurwaerder bedient worden aen paulus van deghem

test
[voorkant]

daer onder moet den deurwaerder sijn memoriael stellen ende den betrockenen daghvaerden alhier thove te Compareren op den derthienden van de toecommende maent novembre om te hooren disponeren op de provisie van recredentie acht daegen daer naer en kan ick de Saecke maer door advocaet doen plaidoijeren tot het becommen de voorseijde provisie dito commissie sijnde bedient sal ick de selve met behoorelijck relaes te retour verwagten

En sien geene hope meer van bij den heere fiscael te becommen sijn gevraegde advies op de requesten aen uE[dele] bekent oock niet iegenStaende mijne gedaene beloften op uE[deles] versoeck aen sijnen Clerck ende dat de twee voordere Supplianten noch t'sijnen Laste van op den 30 der gepasseerde maent ouste hebben doen behandigen hunne jtteratieve becommen brieven tot het verleenen van het voors[eijd]e advies de gepasseerde weke hebbe ick desen aengaende noch in een Lanck gespreck geweest met hem heere fiscael hem oodmoedelijck biddende van dit advies

te willen verleenen hem selfs aenseggende dat er wederom voordere jtteratieve brieven stonden gevraegt te worden waer op hij mij voor antwoorde gaf sij Connen dit doen ende wat sullen sij met mijne rescriptie genaedert sijn waer op hem seijde dat hij die wel ofte qualijck conde verleenen op dat het gouvernement teijnden dies oock op de gepresenteerde requesten saude Connen disponneren dit alles tot uE[deles] gouverne blijve met respect naer ordinaire groetenisse

Mijnheer ende Couzijn

uE[deles] oodmoedige[n] ende onderdae[nigen] Dienaer

C.V. De Vinck 1778 P[rocurato]r

test
[adres]

Mijnheer Mijnheer vermeersch raedtpensionnaris der Stadt van ende Tot Ipre