Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1709

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-10-1495

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jnt Jaer lxxxviij voor medewintre" (vóór 21/12/1488).

Type: Proces voor de schepenen van Roeselare tussen de abdij van Zonnebeke, tiendenheffer te Roeselare, en Willem van Stamps, tiendenpachter, betreffende de betaling van de tiendenpacht

Beschrijving: De abt van Zonnebeke spande een proces aan tegen Willem van Stamps voor de schepenen van Roeselare betreffende de pachtsom voor de tiende te Roeselare die Van Stamps van de abdij pacht. Van Stamps is niet bereid het bedrag te betalen dat de abdij vraagt. De verweerder probeert de argumenten van de abt te weerleggen: hij wilde de tiende niet echt en heeft meermaals geprobeerd ze terug te geven, de tiende is niet meer waard wat ze vóór de oorlog en de verwoesting van Roeselare waard was, en hij betaalde een deel van de pacht in natura en ontving daarvoor een kwijtschrift, maar dit kwijtschrift werd nadien niet aanvaard door de nieuwe abt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie Andwoorde omme willem van stamps als verweerere Jeghen den heesch vp hem ghemaect bij mijnen heere den prelaet van Zunnebeke voor hulijeden mijne heeren die scepenen ziin vander stede van Roesselare

Ten eersten dar hij mj anzeecht dat Jc de thiende bem commen onderhueren een Jaer ende een half te voren, den pachters die voren gheweist hadden, bij ghiericheden dat zij te voren ande thiende ghewonnen hadden, dat es tponct dat Jc hem ontkenne ende verdraghe an van dien Jnden eedt van gillis vander hamme der pachter te voren gheweist hadde ende hadde hij doe de thiende willen behouden Jc en hadst niet ghepacht want het ghebuerde Jnt Jaer lxxxviij. voor medewintre als Roessel. inden zomere te voren verberrende het was doe zo ghedestrueirt ende bedoruen datter niement met payse en mochte ghedueren ende de beesten waren ghenomen ende wech ghedreuen Aldus ghelijcket wel dat de heesschere In dat stic onghelijc heift Maer het es eene cleene conste eenen man anzegghen dat niet waerachtich en es Maer hem behoort wel te dinckene dat hij groot vriend was Den conuente die doe ten tijden de thiende aenveerdt ende bezoochde thueren proffijte

Daernaer zo quam Thomaes vander strate an mijnen heere her loy die doe prelaet ende heere vanden cloostre ende conuente van zunnebeke was ende begheerte de thiende te pachtene vp twelke mj mijn heere ontboot ende vraechde mj of Jcer de thiende behouden wilde of dat hijse verhueren wilde thomase vander strate vp twelke Jc andwoordt ende zeide dat mj de thiende niet an en stont ende Indien dat hijse thomase vander strate hadde willen verhueren Jc was te vreden ende consenteerdet dat wil Jc duechdelic doen blijken vp twelke hij hem beriet ende andwoorde willem doet de thiende In ende bewaertse wertse verberrent bijder orloghe ghij en zulter niet afgheuen vp twelke Jcse ghehouden hebbe een Jaer In zijnen name ende ooc betaelt met lichter munten daerin dat hij ooc wel te vreden was Ende noch bouen dien zes ponden grooten ende een half meer dan de Jaerscare bedrouch mids dat hij Jeghen mj cochte een vette coe ende een tonne olyen vp twelke hij mj badt dat Jc zouden willen borghen toten paymente van

test

medewintre ende paesschen twelke Jc consenteirde behouden dat hij mj gaue quitantie dat Jc met dien betalen mochte vp twelke hij mj quitantie gaf bij wetene vanden conuente want heere hector de vroede screef zelue de quitantie die doe prochiepape van zunnebeke was

Het heift ghelieft den heere loy wijlent prelaet vorseijt eer dat payement omme quam zijne crootse te stellene Jnden handen van heere Jan nv abt ende prelaet In desen tijt de welke mj heift laten weten dat Jc ghereet maken zoude tpayement van medewintre vp twelke Jc andwoorde dat Jc zijnen voorsate wel betaelt hadde ende hadde quitantie van dien Bouen desen hij es zelue commen In persone ende heift gheseit dat hij metter quitantie niet te doene en hadde ende hij wilde van mj noch eens betaelt wesen Dinckende at hij mj groot onghelijc veerchde Jc badt gillis vander hamme dat hijne zoude willen gaen spreken ende hem bidden dat hij zoude willen de thiende ouernemen vp twelke dat mj gillis andwoorde brochte dat hijt niet doen en wilde ende heuet hem gherefuseirt vanden welken Jc mj verdraghe inden eedt vanden zeluen gillis vander hamme die de leste pachtere gheweist hadde

Tpayement van medewintre gheuallen zijnde mijn heere de prelaet es commen met zijnen brieue omme van mj betaelt te zijne niet Jeghenstaende dat Jc quitantie van dien hadde ende bedreechde mj te bliuen ligghende te mijnen costen vp twelke Jc hem badt dat hij zoude willen tbeste doen metten conuente als dat Jc zoude moghen met eenen betalene gestaen Jc zoude tghelaghe betalen dat bedrouch xxvj g. den dobbelen stuuere ten tween oude placken vp twelke hij mj dach beteekende daer Jc bem commen met her Roeger van stamps mijnen broedere te mijnen daghe daer Jc doe vant meester Jacop doe was prochiepape van sinte martins tijpre ende daer was doe bij hemlieden gheaccordeirt zouden mj de vorseijde zes ponden g. ende een half payement doen Jc moeste gheuen twee ponden g. den dobbel stuuere ten tween oude placken Dinckende datmen mj groot onghelijc dede Jc badt mijnen heere den prelaet dat hij mj zoude willen ontslaen vanden thiende Jc zoude betaelen de twee ponden grooten die mj daer gheordonneirt waren te betalene present Meester Jacop de prochiepape van

Sinte martens tijpre vorseijt ende Roeger van stamps mijnen broedere ende den conuente Ende dat Jc t hem ooc ten velen diuerschen stonden zichtent dien tijd ghepresenteirt hebbe Jc make hem van dien deelinghe van eede Angaende daer hij zeicht dat de thiende maer verdierst en es twee ponden grooten siaers ende galt ouer xxv of xxx Jaer zestien ponden grooten siars Jc gheloue wel dat zoude moghen waer wesen Maer zegghe daerup dat de thiende voor de orloghe ende nv niet ghelijcken en mach want Roessel[aere] verbarent es ende ghedestrueirt ende de lieden die daer ploghen te wonene die en wonen vele daer nv niet Ende de zelue diere nv wonen die en hebben gheene beesten of zij hadden voor doorloghe Al golde tcoornde ghelijc alst plach te gheldene het stroo dat plach te gheldene xxx of xxxvj grooten thondert dat en ghelt vn niet bouen x of xij grooten thondert ende al wildement omme x grooten gheuen men zouts gheene vente[?] ghecrighen bij datter zo lettel beesten ziin

Aldus mijn heeren zegghe naer Rechte Anghesien dat Jc hem de thiende ende zijnen voorsate ghepresenteert hebbe ende ghedaen presenteren ende ooc noch presentere dat hij de thiende behoorde ouerghenomen thebbene of dat hij behoort te vreden te zijne met zulken ghelde als ganc ende cours hadde ten daghe dat de coopmanscepe ghebuerde Jc wil betooghen bij goeden verclaerse vp dat Jc de thiende betalen moeste xvij £ grooten met zulken ghelde als nv ganc heift Jc zoude moeten verliesen tlabuer ende de schuere huere betaelt mijn labuer niet gherekent alle Jare ten minsten x of xj £ grooten payement doende tghelt dat Jc hem betaelt hebbe ende ghenamptiseert onder de wet van Roessel. ten zulken prijse als ganc hadde ten daghe dat de coopmanscepe ghebuerde vp dat jc hem tachter bliue Jc wil hem ten vullen betalen Jc begheere onuerlet te stane vp dat Jc hem te vele betaelt hebbe dat vp hem te vercouureirne

Aldus wast ouergheleijt ten wettelijcken dinghedach voor scepenen van Roessel[aere] xiii In Octobre xcv bijden verweerere

Darup de heesschere verzochte copie ende dach omme te Repliquierene naer de costume Welc Partie[?] consenteirde

test

Nopende zinebeke Relig[ieuzen] Jeghen willem stamps ter cause vander tiende van Roesselare