Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1827

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overeenkomst tussen de stad Roeselare en de bestuurders van Roeselare-Buiten, en de abdij van Zonnebeke, betreffende extra kapelanen, onderhoud van pastorij etc. en tabakstiende te Roeselare

Beschrijving: Er dreigde een proces te komen tussen de magistraat van Roeselare en de bestuurders van Roeselare-Buiten, en de abdij van Zonnebeke, omdat de stad van de abdij, als tiendenheffers te Roeselare, vroeg dat een tweede kapelaan aangesteld zou worden om de pastoor en diens kapelaan te helpen bij hun pastorale taken. Volgens hen waren er immers te veel communicanten, en was de parochie te groot, om door 2 personen bediend te worden. De abt, daarentegen, hield vol dat een pastoor met 1 kapelaan voldoende waren, aangezien de paters-augustijnen te Roeselare ook verplicht waren om de pastoor bij te staan, en aangezien er te Roeselare nog een andere kapelaan en een koster waren die moesten assisteren wanneer het nodig was. De partijen kwamen tot het volgende akkoord: de stad belooft om de pastorij, de kosterswoning en de toren van de kerk te onderhouden en aan de kapelanen en koster een pensioen uit te betalen, zodat de abdij dat als tiendenheffer niet meer hoeft te doen; in ruil daarvoor doet de abt afstand van de tabaktiende te Roeselare.

Tekst

test
[voorkant]

Alsoo proces stont te rijsen tusschen de heeren der magistraet ter stede van Rousselaere coniunctelijck met de ghesworen [reg]ierders buijtten ter eender ende den heer abt van Zonnebeke ter andere Sijde ter cause dat de eerste pretenderen ende versoucken vanden voornomden heer abt als thiende hefffere ten deele van Rousselaere boven eenen pastor ende eenen cappellaen eenen tweeden capellaen ofte assistent tot het doen de nootsaekelijcke Godtsdiensten ende het administreren vande heijlighe Sacramenten aende inwonders der Stede ende prochie van rousselaere voorseijt als niet moghelijck wesende om den excessiven nombre van communicante[n] ende groote extendue vande prochie dat door eenen pastor met eenen capellaen wel bedient worden de Selve godtsdiensten ende administratien vande heijlighe Sacramenten ende ter contrarie datd[en] voorseijden heer abt sustineert dat eenen pastor met eenen capellaen ghenoeghsaem bequaeme sijn om met ghemaecke te voldoene aende voornomde functien ter cause dat aldaer is een convent van paters Augustinen dewelcke uijt crachte van hun admissie om hun aldaer te moghen stabileren ende incorporeren het hospitael van aldaer met de goederen hier annex verobligeert sijn op alle Sondaghen ende feestdaghen van het jaer ter commoditeijt vande meergemelde inwonders van rousselaere twee missen te doene in hunne kercke boven dien ghevraeght sijnde den pastor van aldaer te assisteren in het administreren vande heijlighe Sacramenten dat meer is datter

test
[voorkant]

is boven dies eenen anderen capellaen supernumeraire den welcken uijt crachte van twee gheunieerde beneficien die hij besit oock verobligeert is te assisteren den [voor]seijden heer pastor in alle [doorstreept: functien] functien pastoreel ende tot noch meerder ghemaek datter is eenen coster die uijt crachte van twee beneficien gheunieert die hij besidt ghehouden is priester te sijne ende op sondaghen ende de feestdaghen de heijlighe communie te distribueren de Scholen te visiteren ende aldaer alst van noode is cathecismus te houden tot groot commoditeijt ende hulpe vanden heer pastor soo datter meer als ample voorsien is van noodighe ministers van godts- diensten ende administratie van de heijlighe Sacramenten voor de inwonders van rousselaere niet teghenstande de redens van wedersijde van alle beijde de partien soo ist dat sij uijt eene sincere gheneghentheijt tot eene goede correspondentie ende unie op te eviteren alle dispuijtten ende processen in het vriendelijck over een sijn ghecommen opde maniere als volght te weten dat de heeren van het magistraet der stede van rousselaere conjunctelijck met de ghesworen regierders buijtten beloven ende hun verobligeren van weghen hunne respective ghemeentens te continueren voor altijts in te onderhouden het pastoreel huijs ende dat van den coster met den thorre vande kercke van Rousselaere in behoorelijcke refectie ter ondtlastinghe vanden voorseijden heer abt ghelijck of sij voor desen ende tot noch toe hebben onderhouden boven dien in te geven aende voorghenomde capellaenen ende coster den ordinairen toelegh ende pensioen tot hun subsistentie het gonne sij van ghelijcken tot

test
[voorkant]

noch toe hebben gegeven ende voordere den Selven abt ende Sijn convent als thiende heffers ten deele van Rousselaere garanderen van alle andere competenties voor het welcke ende uijt consideratie van dies [toegevoegd: den selven abt uijt den naeme ende vanweghen sijn convent] cedeert afgaet ende laet ten ondergaen alle recht van thoubacq-thiende hun competerende binnen de stadt ende prochie van rousselaere voor nu ende voor altijdt sonder prejudicie nochtans van alle andere thienbaere vruchten