Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1823

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in date 5 7bre 1716" (05/09/1716); "desen 18 7bre 1716" (18/09/1716).

Type: Verklaring door Gillis D'Hane dat hij grond van Jan Lenoir kocht in opdracht van en met geld van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Gillis D'Hane, pachter te Zonnebeke, verklaart dat hij van Jan Lenoir 2 lijnen en 80 roeden land kocht op 05/09/1716, en dat hij dit deed in opdracht van de abdij van Zonnebeke. Hij kreeg dan ook zijn kosten - de principale koopsom van 11 pond groten Vlaamse munt, de godspenning van 6 schellingen en 37 stuivers schrijfkosten - terug van de dispensier van de abdij, en hij draagt het bezit van de grond volledig over aan de abt.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreve[n] gillis d'hane pachter tot zonnebeke verclaert ende attesteert voor de waerheijt dat hij gekocht heeft iegens Jan Lenoir in date 5 [septem]bre 1716 twee Lijnnen ende 80 roen Lants ten profijtte van Sijnnen commant wesende d'Abdije van Zonnebeke ende dat voor de somme van elf pon[den] grooten vlams mitsgaders den godts penijnck ses schele ende voor het schrijven 37 stuvers welcke sommen kenne voldaen te Sijnne vanden heer dispensier van Zonnebeke desen 18 [septem]bre 1716 vijt crachte van diere geve volle macht anden heer Abt vande voorseijde Abdije om te disponeren van dit Lants gelick van Sijnne andere goederen desen 18 [septem]bre 1716

t'marck van gille d'hane