Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1819

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-08-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1728".

Type: Afstand door Pieter Francois de Lessuwe van claims op gronden te Zonnebeke, ten voordele van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Francois de Lessuwe, meester-glazenier te Belle, was gehuwd met Maria Catarijne filia Jooris Laruwe filius Jan, en was op die wijze erfgenaam van Francois Larue filius Jan Soone van Lambrecht. Hierdoor meende hij rechten te kunnen doen gelden op ongeveer de helft van 3 gemeten 2 lijnen 90 roeden grond, gelegen te Zonnebeke, deels onder de Zaal van Ieper en deels onder de heerlijkheid van Zonnebeke. Deze grond werd immers eertijds gebruikt door Adriaen van Ouerberghe, die gehuwd was met Marie Labaere, dochter van de genoemde Francois en Adriaene Goudesoone. Aanvankelijk had de abdij van Waasten een rente bezet op die grond; deze ging later over op de abdij van Zonnebeke. Omdat Adriaen van Ouerberghe deze rente niet konden betalen, ging de grond over naar de abdij. De Lessuwe meent echter dat er gegronde redenen zijn om de abdij het bezit van deze grond te betwisten. In ruil voor de som van een pistool van 4 kroonstukken, die hij ontving van Aquilinus Crommelijnck, ontvanger van de abdij, verklaart hij echter afstand te doen van alle rechten die hij eventueel op de genoemde grond zou kunnen doen gelden, en verklaart hij dat de abdij van Zonnebeke eigenaar is van de gronden.

Tekst

[VOORLOPIG]
test

Alsoo apparent dispuijt stont te rijsen tusschen s[ieu]r p[iete]r francois de Lessuwe meestere glasewercker woonende binnen de Stadt belle thuijwelijck hebbende marie catarijne filia jooris Laruwe filius jan ende vuijt dien hoofde alleene erfgenaem paternel van francois larue filius Jan Soone van lambrecht den seluen francois geprocreert bij adriaene filia Jan goudesoone ende ter dier causen alsmede door touerlijden van Lucresia voor Kynt vanden seluen Jan larue geprocreert bij proontgen lette[?] ende een kyndt van francois ...lbaere geprocreert bij de geseijde adriaene filia Jan goudesoone pretenderende alsoo tot ontrent dhelft in seker ... groot met de landen daermede gaende drie ghemeten ij lijnen iiij.XX x roeden geleghen binnen de prochie van sonnebeke verre west vande Kercke onder de Saele van jpre ende een deel onder dheerelijckheijt van t voorseijde Sonnebeke eertijts ghebruijckt geweest door Adriaen van ouerberghe thuijwelijck hebbende marie Labaere filia den voorseijden francois geprocreert bijde geseijde adriaene goudesoone ende jeghenwordigh door Zagarius bailleul ter eendere ende dabdije van zonnebeke als cessie ende transport hebbende van d'abije van waesten die op tselve heessche[?] waeren hebbende eene rente van achtenveertigh ponden grooten vl[aems] capitael p[ennin]c sesthiene met diuersche jaeren jntrest waervooren de geseijden adriaen van ouerberghe ende sijne sussen tselue hofstede ende landen was gecedeert geweest ende naerdies bij transporte gecommen ande abdije van Sonnebeke ter

test

andere ende bij dies hij lessue vuijt den hoofde voorseijt pretenderende tjmpugneren de gemelden transport ende cessie waerjeghens tobjecteren waeren diuersche peremtoire redenen om tselue ter neder te legghen soo ist dat hij lessue sigh sterckmakende ouer de vaderlicke zijde van hem fran[ciscu]s laruwe bij desen verclaert te sijn geconveniert ende getransigiert met heer ende meestere aquilinus crommelijnck ontfangher ende vuijtter naeme der gemelde abdije van sonnebeke omme ende mits de somme van een pistole van vier croonsticken in specie hedent contant betaelt dese dienende voor vollequittantie hij lessuwe ter causen voorseijt verclaert te cederen quitteren ende transporteren alle sijn recht cause ende actie die hij was hebbende ofte conde hebben an tgemelde hofstede ende Landen met alle verloopen pachten bouen de croisen der rente aen ende in proffijte der geseijde abdije van sonnebeke die vervolghens sullen blijuen in formele jouissantie van dies als waere proprietarissen ende sal den transport van hem van ouerberghe soo geseijt hebben sijne volcomen vuijtwerckijnghe ende executie renoncerende aen alle formaliteijten ofte regten van rechte alhier niet achtervolght obligerende hij lessue tot executie van desen sijnen persoon ende goederen present ende toecommende sonder diuisie ofte excussie ende ter voorderen reciproquel... onder de renunciatie ende obligatie als naer rechte aldus gedaen

test

tot Sonnebeke desen vijfden oust 1728 pieter fran[ciscu]s de Lassue

A. Crommelijnck

mij present G. Boutens

mij present H. Verenne 1728