Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1822

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in date … Junij 1714" (06/1714).

Type: Verklaring door Gillis D'Hane dat hij grond kocht in opdracht van de abdij van Zonnebeke, en dat de koopsom hem terugbetaald werd

Beschrijving: Gillis D'Hane verklaart dat hij 3 gemeten grond kocht van Jacobus de Moor, in juni 1714, en dat hij dit deed in opdracht en met geld van de abdij van Zonnebeke. Hij ontving de koopsom van Aquilinus Cromelijnck, dispensier van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven gillis d'hane attesteert ende verclaert bij desen hoe dat hij het lant groot drie gemeten gekocht heeft iegens Jacobus de moor in date [niet ingevuld] Junij 1714 ten profitte vande Abdije van Zonnebeke ende dat met de peijnnijnge [sic] vande Abdije als ontfangen te hebben van h[eer] aquilinus Cromelijnck dispensier van ditto Abdije vijt crachte van dien declareert sijnnen commant te wesen de selve Abdije gevende volle actie anden heer Abt ofte Sijnne abdije om de Selve Landen in erven te gaene ende te disponeren gelick van Sijn andere goederen in teeken der waerheijt hebbe dit onderteekent met mijn gewoonelick anteeken desen 23 Junij 1714

t'marck van gillis d'hane