Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1848

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-02-1727

Type: Weigering door het stadsbestuur van Roeselare aan de abt van Zonnebeke om religieus De Vos de kapelanij met de kosterij te laten combineren, en vraag aan de abt om de tabakstiende te Roeselare op te geven

Beschrijving: Brief van de baljuw, burgemeester en schepenen van Roeselare aan de abt van Zonnebeke: een religieus van de abdij, De Vos, die ook kapelaan is te Rumbeke, verscheen voor de vergadering met de toestemming van de bisschop van Brugge om verscheidene beneficies in de parochiekerk van Roeselare op te nemen, die vacant waren door het overlijden van Gregorius Willaert; hij verzocht het stadsbestuur om de kosterij te mogen bedienen, en presenteerde een brief van de abt, waarin deze de hoop uitdrukte dat de magistraat daartegen geen bezwaar zou hebben. Het stadsbestuur overlegde met de bestuurders van Roeselare-Buiten, en laat weten dat zij het niet opportuun vinden dat één en dezelfde persoon koster en kapelaan zou zijn; ook de overleden Willaert wilden zij zo een combinatie van functies niet toestaan. Het stadsbestuur wijst de abt erop dat de bevolking de abdij momenteel niet gunstig gezind is, omwille van de tabakstiende die de abdij heft; mocht de abdij deze tiende achterwege willen laten, dan zou de stad zich ertoe verplichten aan de 2 kapelanen en de koster een pensioen te blijven betalen, en de abt zou weer het respect van de stadsbevolking genieten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Eerweerdighst heer

hedent heeft Sigh jn onse vergaderijnghe ghepresenteert den Eerweerdighen heer de Vos Religieus jn VE[erweerdigheij]ts abdije ende Cappellaen tot Rumbeke exhiberende de brieven van Collatie becommen van Sijn hooghweer- digheijt van Brugghe tot het bedienen vande vacherende beneficien jn onse prochie Kercke door de doodt van heer grogorius willaert met versouck dat wij souden hem hebben toeghestaen de bedienelijckheijt van onse vacherende costerije ten welcken eijnde hij ons oock communicatie heeft ghegheven van VE[erweerdigheij]ts brief bij den welcken VE[erweerdigheij]t te kennen gaf Sijn betrauwen

test

dat wij daerin gheen Swaerigheijt en Souden ghevonden hebben; alsoo dese saecke oock was regarderende de gheswooren regierders van Rousselaere buijten hebben wij hun daerop gehoort ende met hun ter presentie vanden voorseijden heer de vos op de propositie ghedelibereert jnghevolghe van welcke wij d'eere hebben u Eerweerdighst heere te Schrijven dat wij niet Connen condescenderen om de bedienelijckheijt van de costerije te laeten aenden selven persoon die eensweeghs cappellaen soude wesen soo ten opsichte van den dienst jn de kercke oxael als andere motiven ghelijck wij oock onse teghenheijt hebben bethoont aenden overleden heer willaert die soo het scheen aenleijdede om de twee fonctien in sijns persoons te unieren wij hebben eensweeghs uijt u Eerweerdighst heerens voorseijde brief, met Seer groote voldoenijnghe vernomen, dat Sijne jntentie was van de Kinderen van Rousselaere altijden te prefereren voor andere, die Sigh Souden bequaeme aen hem

test

presenteren tot het becommen van de beneficien ende Cappellen jn onse gheseijde Kercke waervoor mij over onse ghemeen- ten jn alle occasien gheerne onse plicht Sullen Erkennen, doch wij bidden hem, te nemen jn Serieuse aendaghtig- heijt, dat wij jn onse ghemeenten alsnu Soodanighe teghenheijt van ghemoet vinden, ter Causen van de onbehoore- lijcke maniere ende middelen tot opheffijnghe vande toubacq thiende dat wij niet sonder de vijterste opspraecke jeghens ons en souden connen de versochte unie van twee fonctien toestaen, waerom wij V Eerweerdighst heere bidden dat hem believe te consenteren dat de toubacq- thiende Soude onderblijven, waerieghens wij ende de gheseijde regierders van buijten voor altijden ons souden obligieren ter ontlastijnghe van de thiendeheffers te betaelen aen beijde de Cappelaenen ende coster de voor desen ghegheven pensioenen, ende waermede oock souden commen te cesseren alle pretentien van competentie en swarigheijt op t'onderhoudt van pastoreel huijs wij souden dan oock voor altijdts bevrijdt wesen van alle

test

onlusten ende clachten, ende met voldoenijnghe sien dat onse ghemeenten hun met respect ende gheneghentheijt souden ghedraegen weghens u Eerweer- dighst heer, Sijne religieusen en abdije waerin de opheve van toubacq thiende ende comminatie van extensie grooten afbreuck is veroorsaeckende wij weinsten dat u Eerweerdighst heer jn dese propositie beliefde te bemercken ghelijck wij bevinden dat sij ten vijtersten voordeeligh is voor d'heeren thiendeheffers ghelijck naerder soude connen bethoont worden ende boven al dat dit den sekersten middel is om jn alle goede unie ende vriendtschap te Continueren ende alle troublen voor altijdt te doen Cesseren t'welcke wij u Eerweerdighst heer protesteren te Sijn ons eenighste ooghwit ende altijdts te wesen met respect

Eerweerdighst heer

VEE[rweerdigheij]ts oodtmoedighe ende bereijde Dienaeren Bailliu Burghmeestere ende schepenen der Stede van Rousselaere

P.G. Demeulenaer

vijt onse ordinaire vergaderijnghe vanden 3.en februarij 1727