Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1745

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Verzoek door Michiel Haspeslagh aan de abt van Zonnebeke om aangesteld te worden als schoolmeester te Roeselare

Beschrijving: Michiel Haspeslagh verklaart dat hij enige jaren onderschoolmeester is geweest voor wijlen schoolmeester Anthone van Halewijn te Roeselare, dat hij zich goed gekweten heeft van zijn taak, zoals blijkt uit een aanbeveling van de pastoor van Roeselare, en dat ook de magistraat van Roeselare vraagt dat Haspeslagh door de abt van Zonnebeke benoemd zou worden tot schoolmeester van Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Supplierende met alder Reuerentie Michiel haspeslagh hoe dat hij suppliant eenighe jaeren heeft bedient het school- meesterschap als onder meestere ten dienste van wijlent heer anthone van halewijn ende hem inde selue functie eerlick gheacquitteert soo sijn Eerweirdighste heere sien can door de Recommandatie van mijn heere den Pastor van Rousselaere als wesende grootelijck t' versouck vande heeren van t'magistraet van t' Voornoemde Rousselaere omme den suppliant gheadmitteert t'hebben tot de selue functie om sijne goede Capaciteijt ende bequaemheijt ende alsoo sulcks niet en can gheschieden sonder Octroij van sijn Eerw[eerdigh]ste heere als Competerende de PreƩminentie van Diere heeft ten effecte van dien in raede gheuonden sich t'addresseren aen sijn Eerw[eerdigh]ste Heere

Biddende Seer ootmoedelick ghedient te wesen den Suppliant inde Marge van desen bij appostille te consenteren ende admitteren tot Schoolmeester van Rousselaere t welcke doende E[t]c[e]t[eter]a

den Suppliant in persoone

test

Permissie tot het houden vande vlaemsche schoole tot Rousselaere an Meester Michiel Haspeslach ten Jaere 1698 ende soo gheconvenieert[?] tot den Jaere 1707